DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 52     <-- 52 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


NEKI REZULTATI ISTRAŽIVANJA PRIRASTA STABALA
U SKUPNOM RASTU


Kod sela Kozino, nedaleko Zadra, 1946. godine izvršeno je pošumljavanje
alepskim borom površine od cea 2 ha. Pošumljavanje je izvršeno na klasičan
način sadnjom sadnica u rupe manjih dimenzija, uglavnom ne većim od
40X40X40 cm. U jednu rupu (sadno mjesto) posađeno je po jedna ili dvije
biljke. Uspjeh sadnje bio je gotovo stopostotan. Razvoj sastojine, uzevši u
obzir bonitet staništa, bio je dobar i u starosti od desetak godina prosječni
prsni promjer sastojine iznosio je oko 10 cm. Razlika dimenzija, u prosjeku,
nije bilo između stabala koja su na sadnom mjestu bila kao samci i stabala
dvojaka, tj. po dva na pojedinom sadnom mjestu što znači da je u potonjem
slučaju prirast drvne mase po sadnom mjestu kod dvojaka bio oko dva puta
veći, nego kod stabala samaca.


U šumi Kaočina gaj, više Kaštel Sućurca kod Splita, Savezni institut za
pošumljavanja i melioraciju krša u Splitu osnovao je 1951. godine pokusnu
plohu za praćenje razvoja sastojine nakon sječe na panj (podmladne, resurekcione
sječe). Pored ostalog, ispitivan je i utjecaj smanjivanja broja izdanaka
u novo nastalom grmu odnosno skupini izdanaka i izbojaka na prirast
ostalih izdanaka. Pokazalo se, da razlika u prirastu, kako visinskom tako
i debljinskom, između čišćenih i nečišćenih grmova nije bilo ili su one bile
neznatne (1).


Na ove konstatacije sjetili smo se upoznavši referat prof, dr Nikole P eneva:
Biotehničeskijat progres v gorskoto stopanstvo,
objavljenog u časopisu »Priroda« (2). U tom radu nalazi se i tumačenje iznijetih
naših opažanja i mjerenja, jer u njemu prof. Penev iznosi rezultate istraživanja
o prirastu stabala raslih kao samci (soliteri — u relativnom smislu
pojma) i raslih u grupi (kompleksno) i to kako grupa nastalih prirodnim načinom
tako i grupa posađenih u cilju istraživanja ove pojave. Od prirode,
grupe stabala (kite stabala) nalaze se u sastojinama na Staroj Planini, Rili,
Pirinu, Rodopama i Strandži, a sadnjom biljaka podignute su sastojine na
odgovarajućem broju pokusnih ploha.


U ovom radu prof. Peneva su podaci za slijedeće primjere:


1.
Stablo smreke staro 30 godina kao so 1 i t e r imalo je pp 12 cm, temeljnicu
113 cm2, a drvnu masu 0,083 m3 odnosno po 1 m2 projekcije krošnje
3,22 kg drvne mase, a grup a od 3 stabla promjera u prsnoj visini 12,
12 i 14 cm imala je temeljnicu 380 cm2, a masu 0,285 m3 odnosno po
1 m2 projekcije krošanja 8,02 kg drveta;
2.
stabla smreke stara 80 godina:
— rasla kao samc i imala su pp 36 cm, visinu 24 m, masu 1,10 m3 odnosno
po 1 m2 projekcije krošnje 20,7 kg drveta, a rasla kao grup a
od 4 stabla imala su zbroj promjera u prsnoj visini 116 cm (u rasponu


ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 53     <-- 53 -->        PDF

od 22 do 36 cm), prosječnu visinu 25 m, ukupnu drvnu masu 3,14 m3
odnosno po 1 m2 projekcije krošanja 40,7 kg drveta. Stabla koja su rasla
kao grupa od 7 stabala imala su zbroj promjera u pp 202 cm (u rasponu
od 20 do 34 cm), prosječnu visinu 20,5 m, a ukupnu drvnu masu 4,04 m3
odnosno po 1 mä projekcije krošnje stabala 56,5 kg, a koja su rasla kao
grupa od 8 stabala sa zbrojem promjera 272 cm (u rasponu od 18 do 40
cm), prosječne visine 20,2 m (ali je jedno stablo pp 20 cm bilo izričito
podsLojno), ukupne drvne mase 6,69 m3 odnosno po 1 m2 projekcije krošnje
64,3 kg;


3.
stabla bora (nije navedeno kojeg) u starosti 110 god. i grupe stabala bor-
smrcka starosti 100—110 godina:
— stablo bora samca imalo je pp 48 cm, visinu 28 m, drvnu masu težine
1134 kg odnosno po 1 m2 projekcije krošnje 30,5 kg,
— grupa od 3 bora imala je zbroj promjera 148 cm (2 po 48 cm, 1 52 cm),
prosječnu visinu 28 m, drvnu masu 3432 kg odnosno po 1 m2 projekcije
krošanja 66,2 kg,
— grupa koja se sastojala od 3 bora i 6 smreka od kojih su borovi nadvisili
smreke u obliku gornje etaže, a vrhovi smreka dopirali su do krošanja
borova imala su zbroj promjera u prsnoj visini 300 cm (borova
stabla 46, 48 i 51 cm, a smrekova od 20 do 30 cm), ukupne drvne mase
4717 kg odnosno po 1 m2 projekcije krošanja 85,3 kg;
4.
5-godišnja stabalca hrasta, posađenog u svrhu pokusa, imala su slijedeće
dimenzije:
— pojedinačno posađenih visina je iznosila 39,7 cm (u rasponu od 21 do
65 cm), promjera na 10 cm iznad zemlje 8,2 mm (u rasponu od 5 do 13
mm),
— posađenih u grupi (kiti) od 3 stabalca prosječna visina iznosila je
56,6 cm (u rasponu od 24 do 84 cm), a prosječni promjer 12,6 mm (u rasponu
od 8 do 17 mm);
5.
dvogodišnja stabla topola imala su suhe drvne tvari kod pojedinačne
sadnje 0,29 kg, a kod grupimične od 3 stabla 2,02 kg, a masa apsolutno
suhe drvne tvari dvogodišnjeg himalajskog cedra kod pojedinačne sadnje
iznosila je 1,1 gr., a u grupi od 3 biljke 12,7 gr.
Iz prednjih podataka nedvojbeno proizlazi, da su razlike u proizvodnji
drvne mase velike u korist uzgoja stabala u grupama (kiti). Veća drvna masa
proizvedena u grupnom uzgoju stabala posljedica je veće asimilacione površine
i međusobnog srašćivanja korijenja stabala.


Razlike asimilacione površine uočit ćemo samo iz dva primjera, za bor


1. primjera i za topolu 5. primjera:
— stablo bora koje je raslo kao soliter imalo je površinu krošnje 11,6 m2,
a zauzimalo 169 m3 životnog prostora, a trojka stabala imala je proizvodnu
površinu krošnje 16 m2 i zauzimala životni prostor od 256 m3;
— broj listova soliterske topole iznosio je 36, a u grupnoj sadnji od 3
stabla broj listova iznosio je 127.
Drugi razlog leži u činjenici što je korijenje stabala u grupnoj sadnji
međusobno sraslo te ono za sva tri stabla djeluje kao jedan sistem. Kod grupe
bor-smreka, pored srašćivanja korijenja, do izražaja dolazi i razlika u
dubini prodiranja korijenja u podlogu, u razvijanju korjenovog sistema u


311
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 54     <-- 54 -->        PDF

dvije etaže: pliće smreke i dublje bora. Pored toga se i krošnje nalaze u
dvije etaže pa krošnje smreke koriste i dio svjetla koje prodire kroz krošnje
nadstojnih borova.


Koliko mi je poznato, kod nas je samo Si m u n o v i ć (3) upozorio na
bujniji rast alepskog bora posađenih u kiti u odnosu na sadnju jedne biljke.
Inače je B. Prpi ć (4) (1967) postavio pitanje »da li zbog povećanja korijenovog
sistema stabala, što je rezultat sječe susjednog stabla, dolazi do povećanja
prirasta«, a J. š a f a r (1963) (5) navodi da »fiziološki sraslim korijenjem
drveće zajednički crpi vlagu i mineralnu hranu i međusobno donekle
izmjenjuje tvari, proizvedene individualno u krošnjama«.


Samo ovdje iznijeti rezultati istraživanja o razlikama proizvodnje drvne
mase između stabala solitera i stabala u grupnom poretku su toliko zanimljivi
i vrijedni da se oni provjere u različitim uvjetima i kod nas, a za koja
istraživanja i nisu potrebna neka veća sredstva. Ova istraživanja trebala bi
istodobno dati i sliku ekonomskog efekta, iako se pozitivna strana kitaste
sadnje ne očituje samo u pojačanoj proizvodnji drvne mase nego i u jačoj
i bržoj protuerozionoj zaštiti staništa te estetskoj komponenti pejsaža, kako
navodi i prof. P e n e v.


O. Piškorić
LITERATURA


1.
Piškorić , O. (1963): Dinamika visinskog prirasta izbojaka iz panjeva česmine
(Quercus ilex L.), Sum. List, str. 122—133.
2.
Penev, N. (1972): Biotehničeskijat progres v gorskoto stopanstvo, Priroda (Sofija),
knj´ga 4, str. 3—13.
3.
S i m u n o v i ć, M. (1958): Fiziološko srašćivanje korijenja alepskog bora, primorskog
bora i pinjola, Sum. List, str. 268—277.
4.
P r p i ć, B. (1967). Prilog srašćivanju korijenja i akumulacije radioaktivnog izotopa
fosfora (P32) u lišću, deblu i korijenju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia
Vahl) u stadiju mladika, Sum. List, str. 482—491.
5.
S a f a r, J. (1963): Ekonomski i biološki temelji za uzgajanje šuma, str. 76.