DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 40     <-- 40 -->        PDF

IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


KRATKI PRIKAZ POVIJESNOG RAZVOJA ŠUMA
I ŠUMARSTVA LIKE


Ing. KARLO POSAVEC


Šume su život Like. Tako je to bilo nekada, a gotovo da vrijedi i danas


— posredno ili neposredno.
Od prastarih Japoda, čiji se život nije mogao zamisliti bez kože i drveta,
pa do suvremenog čovjeka s dnevnom štampom na papiru od prerađenog drveta,
vodom u kupaonici koja teče iz šumskih izvora, vatrom na ognjištu i
daskom u mrtvačkom sanduku — šuma stvarno prati čovjeka od rođenja
do smrti.


PRILIKE I ODNOSI PREMA ŠUMI U STAROM I SREDNJEM VIJEKU


Opći dojam o rasprostranjenosti i izgledu naših šuma u staro doba može
se tek donekle nazrijeti iz i´ragmentarnih izjava i opisa rijetkih putopisaca
onoga vremena.


Zapažanja starogrčkog pisca Strabon a obuhvaćaju pretežno primorski
izgled tih krajeva, dok putopisac prve križarske vojne u XI stoljeću —
Villermus Tyrski , opisujući tadanju Dalmaciju, spominje da se u unutrašnjosti
prostiru nepregledne šume od jadranske obale do ugarske Drave —
samo mjestimično prekinute pašnjacima i livadama, s rijetkim oranicama.


Kada R. L a p a š i ć opisuje Liku kao kraj čudovišnih prirodnih ljepota,
on kaže: »Dok je Velebit pokrivala gusta šuma, a i ostalo gorje prema Kapelibilo obraslo šumom, a po dolinama se i humcima sterali bujni gajevi i zelene
dubrave, pa i vjetrovi nisu imali maha kao sada, bilo je po visokim ravnicama
Like i Krbave u Podgorju, a i po obližnjim dolinama i kotlinama dosta
crnice zemlje, koja je svakim plodom rodila te je bilo dosta prilike za lagodan
i udoban život naroda.«*


Na žalost, idilična ljepota djevičanskih netaknutih ličkih šuma nije potrajala
vječno.
Razvoj čovjeka i teška povijest Like ostavili su iza sebe goleme pustoši
na tlu nekadašnjih šuma.


Devastacija šuma ima svojih tragova još pred više tisuća godina. Japodska
nalazišta u Lici kod Poštaka i Smedereva polja, u kojima su pronađene
ljudske kosti na šljunku, pijesku i glini pokrivenoj tek nekoliko centimetara
debelim slojem crnice, dokazuju da je zemlja s tih mjesta otplavljena daleko
ranije nego su grobovi podizani pa je prema tome s nje i davno ranije nestalo
šume od koje je crnica i nastala*".


* Kratka povijest Like i Krbave — prof. M. J a p u n č i ć, 1881.
* Japodi su svoje mrtvace polagali na najgornji sloj polja, nad njima načinili
svod od 1 m naslaganog neklesanog kamenja i na taj svod nabacavil zemlju u obliku
cunja promjera 30 m i visine 3 m. Danas t: grobovi izgledaju kao svaki drugi humak.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Slične zaključke stvorio je B. K o s o v i ć i na osnovi istraživanja grobova
iz brončanog i rimskog doba u primorju oko Jablanca i Stinice.


Gordon Eas t — historijski geograf tvrdi na osnovi arheoloških i povijesnih
podataka da je jedan dio šuma na Balkanskom poluotoku nestao još
u predhistorijsko doba. Prema njemu, iskonske šume na Balkanu, a napose
na našem Kršu, uništene su uglavnom u starom, a to uništenje gotovo je dokrajčeno
u srednjem vijeku.


U svim povijesnim dokumentima, gdje se navode pustošenja zemlje u
vrijeme velikih ratova, često je uz narod stradala i šuma. Ta crna tragična
nit pustošenja ovih krajeva proteže se još od strahovitog ustanka Ilirije 6—9.
god. naše ere, koji je u krvi ugušilo 15 rimskih legija, pa dvadesetgodišnji
rat Istočnih Gota s Bizantom (535—555. god.), provala Avara, za koje povjesničari
kažu da su tako poharali ove krajeve da je iza njih ostala gotovo pustinja.
Ni slovenska plemena nisu bez ratova i paleža utvrdila svoj život na
ovom području.


Bogatstvo i život tadašnjih nomadskih plemena bio je mjeren brojem
stoke za koju je stočar paljenjem šume stalno širio životni prostor.


0 ogromnim masama tadašnje sioke može svjedočiti podatak B. Pop
o v i ć a da je prema Tomi Arciđakonu — knez Donald godine 1235. odveo
Splićanima 30.000 ovaca, a malo iza toga Toljen, sin kneza Miroslava Humskog,
da im je zaplijenio do 80.000 komada goveda.


1 u vremenu turskih ratova stoka je bila gotovo jedino blago ovdašnjeg
čovjeka.


1531. javlja general Katzianer cesaru, da je iz Bosne prešlo 700 »Turaka«
sa ženama i djecom i cijelim imanjem i da su sa sobom dotjerali 15.000 komada
stoke.


(Vidi: Dr Radivoj Simonović , Lički zbornik 1937)


1632. »Vlasi« koji su došli iz Bosne u Gomirje, Vrbovsko i Mo


ravice, svega 52 kuće, imaju mnogo stoke, osim konja i goveda 18.000


ovaca i koza.


1641. februara došli su iz turske Like preko Velebita u Podgorje


i Primorje na zimske paše (paseoli dinverno) »Turci« sa svojim bla


gom pa su ih napali senjski Uskoci i oteli im 2.000 komada ovaca.


Ni u najnovije vrijeme nije Lika ostala bez stoke.


1938. god. ima Lika sa Gorskim Kotarom samih koza 27.167 komada.


1952. god. bivši K. O. Gospić ima 270.700 komada ostale stoke i 13.383
komada koza.
Nomadsko stočarstvo — stvoreno nekada nuždom, zadržano siromaštvom,
a danas i navikom — bilo je i ostalo u trajnom sukobu sa šumom.
Koliko je šuma spaljeno radi pašnjaka i polja, a koliko radi sukoba i
osvete — teško je reći. Ima samo nešto novijih podataka iz kojih se mogu


naslutiti strahote šumskih požara.


Oko god. 1900. požar je uništio golema područja Plješivice.


Od 1920. do 1938. spaljeno je preko 2.500 ha šume Južnog Velebita iznad


Svetog Roka.


Od 1945. do 1954. evidentirano je na području Like 94 požara, od kojih je
izgorjelo 2.001 ha šume.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Nakon požara šume liče na sablasna groblja i kosturnice. I mogu proći


stoljeća da se više nikada ne povrate u svom nekadašnjem zelenom sjaju i


ljepoti. Ostaju zgarišta, goli kamen, mršava trava i ponekad šikara.


Opasnost, koja je prijetila ličkoj šumi od neurednog pašarenja, uočena


je još u vrlo stara vremena, o čemu može svjedočiti rimski »pisani kamen«


kod vrela Begovača iznad Kosinjskog Bakovca: »EX CONVENTIONE FINIS


INTER ORTOPLINOS ET PARENT1NOS AD AQUAM VIVAM ORTOPLINIS


D PASUS LATUS« ili u prijevodu: Po dogovoru međa između Ortoplina i Pa


rentina, pristup do žive vode Ortoplinima otvoren u širini od 500 koraka.


(Podatak ing. J. Ko sovica).


Na slične zaključke mogu navesti i drugi povijesni dokumenti.


Izuzimajući samo stočarstvo na pašnjacima kao koristan i tradicionalan


oblik gospodarenja ličkog stanovništva, napredniji ljudi su još pred nekoliko


stoljeća pokušavali zaštititi šume barem od koza. Tako je u 10. točki Među


timnog šumskog reda za sve šume karlovačkog generalata od 1. II 1764. na


vedeno:


»Pošto se u jednu ruku pokazalo uspješnim sredstvo, što je opetovanimnaredbama zabranjeno držanje koza koje vrlo štete mladoj šumi, a pošto bi
u drugu ruku opet bilo vrlo teško siromašnim graničarima podnijeti gubitakako bi im se naprečac otelo mlijeko što ga od koza imadu, to se ustanovljujerok od 6 godina u kom se imadu po cijelom generalatu sve koze istrijebiti.«


Prošlo je i tih 6 godina i još dvije stotine godina i napisano je mnogo


takvi naredbi sve do posljednjeg Zakona o zabrani držanja koza iz godine


1954, a koza i kozarstva još ni do danas nije nestalo, nego se ponovno širi


na području ličkog sredogorja i u Južnom Velebitu kao simbol siromaštva


koje na ovom području još nije prevladano.


No, pored vatre i neurednog stočarenja, povijest ličke šume »pisana je«


i sjekirom. I to ne baš slabijim dijelom.


Kažu, Mlečani su uništili Velebit. Ili, barem njegovu primorsku stranu.


Svakako, mnogo je šume posječeno dok nije u punom sjaju izgrađena
Venecija — Serenissima.
Prema Popović u ugrađeno je u same temelje crkve Santa Maria
della Salute 1,200.000 komada drvenih pilota, a koliko je takvih crkava i palača
i ostalog podignuto u 1000 godina života Venecije na drvetu hrvatskih
priobalnih šuma.
No, istini za volju, Mlečani, odnosno za njihov račun naši ljudi, mogli
su sjeći potrebno veliko drveće samo u onim vrtačama krša gdje je na dubokoj
zemlji takvo drveće moglo i narasti, a tu se mogla šuma i obnoviti.
Lika je uz to bila sve do XVIII stoljeća preslabo cestama otvorena, a da
bi se iz nje mogle izvlačiti veće mase građevinskog drveta.
Ipak i Venecija, i stoljeća turskih ratova, pa intenzivni razvoj brodogradnje,
rudarstva, paljenje ugljena i dobivanje potaše (lužine od pepela potrebne
za industrije stakla), kao i niz drugih djelatnosti u početku novog vijeka, stalno
su gutale sve veće količine drveta, tako da su ličke šume nakon oslobođenja
od Turaka (1689. god.) bile već prilično opustošene.
Sudeći po karti Ivana Sambuk a iz 1572, od koje se jedan primjerak
čuvao u zagrebačkom Kr. zemaljskom arhivu, u to vrijeme primorska je stra


300
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 43     <-- 43 -->        PDF

na Velebita bila već sasvim ogoljela i bez šuma, jer su šume naznačene samo
na unutarnjoj — ličkoj — strani Velebita.


Kako je Lika početkom šesnaestog stoljeća organizirana u vojno-teritorijalnoj
formaciji kao Vojna krajina, u kojoj je cijeli život bio reguliran putem
vojnih zapovijedi — tako su i odnosi stanovninštva prema šumi bili uređivani
vojnim propisima.


Karakteristično je za šumarstvo u to vrijeme da su lički graničari uživali
pravo na besplatno građevno i ogrjevno drvo te žirenje i pašu u carskim
šumama, kao jedan vid naknade na doživotnu vojnu obvezu, besplatni kuluk
na izgradnji utvrda i mostova, podvoz i ukonačivanje vojske.


S obzirom na veliko siromaštvo stanovništva, uzrokovano stalnim ratovanjem
i provalama Turaka, a i nisku kulturu graničara kojima nije bilo dopušteno
slati djecu u školu ili zanate radi stalne vojne obaveze, bilo je razumljivo
da su žitelji često iz nužde krčili i palili šume da bi negdje u zbjegu
došli do obradive zemlje.


Dešavalo se čak i to da su vojne vlasti u bezuspješnoj borbi protiv hajduka
— kojih su bile pune šume sve do početka XX stoljeća — same namjerno
palile šume ne bi li uništile hajdučka skloništa.


Nakon oslobođenja Like od Turaka (1689) Austro-Ugarska je uočila da će
ubrzo doći do posvemašnjeg uništenja šuma ako se u njima ne uvede više
gospodarskog reda.


ŠUMARSTVO LIKE ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE


Početkom XVIII stoljeća pokrenuli su ekonomisti u Francuskoj, Njemačkoj
i Italiji vrlo glasne proteste protiv ogromnog haračenja šumama,
koje je nastalo uslijed rastuće potrošnje drveta za potrebe brodogradnje i
sve jačeg razvoja industrije Evrope (H. C. van Carlowit z 7.712 Sylviculture
oecomica). Bilo od straha da će ubrzo nestati šuma, bilo od želje da
sačuva dragocjenu hrastovinu i dugu oblu građu za potrebe svoje ratne mornarice,
tek Austro-Ugarska donosi već godine 1732. svoj šumski red za područje
Istre, a 1737. za Varaždinski generalat.


U to vrijeme općih napora da se spasu postojeće i obnove devastirane
šume pada i pošumljavanje živih pijesaka na Krbavskom polju po majoru
(kasnije čuvenom austrijskom generalu) L a u d o n u.


Kada je 1743. major Laudon došao u Liku za komandanta Buničke kapetanije,
bio je zatečen silnom pustoši tih krajeva i živim pijescima podno
Bunića pa je još iste jeseni počeo pošumljavati područje živih pijesaka pomoću
hrastovih sadnica. Jame za pošumljavanje kopane su 1 m duboko i punjene
humusom iz obližnjih šuma, na koje se stavljala sadnica. Na svaki
mä došla je jedna sadnica, tj. 10.000 po hektaru, u vojničkom redu i rasporedu.
Posao pošumljavanja obavljali su krajišnici besplatno, a podignute kulture
čuvale se strogo od paše ili koje druge štete. Tako je nastalo prvih 33 ha
povijesnog Laudonova gaja, od kojeg je danas ostalo svega 220 stabala starih
230 godina, koja se čuvaju kao prirodni i povijesni spomenik toga kraja.


Naknadno, tj. godine 1856. unesen je u Laudonov hrastov gaj crni i obični
bor, a pošumljavanje borom prošireno je od 1896. i na okolne pijeske, tako
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 44     <-- 44 -->        PDF

da je do prvog svjetskog rata pošumljeno blizu 400 ha, od čega je danas
ostalo još oko 280 ha.


Za vrijeme carice Marije Terezije (1717—1780) zasađen je i 1740. Jasikovac
kraj Gospića i Budački gaj, a osnutkom Inspektorata za pošumljavanje
krša u Senju, koji je djelovao sve do godine 1941, podignuti su mnogi zeleni
spomenici s primorske strane Velebita.


Na zahtjev bečkog dvora od 1762. zadužen je posebno Karlovački generalat,
u koji je spadala Otočka i Lička pukovnija, da sa svojim inženjerima
izvrši kartiranje šuma na svom području i poduzme ostale korake za sprečavanje
izvoza drveta sposobnog za brodogradnju, te podizanje skladišta za
otkup i prodaju drva (otkup drva od vlasnika po primjernoj cijeni i uvođenje
šumskog reda na tom području) i si.


Prvi šumski red za šume Karlovačkog generalata izdao je godine 1764.
karlovački general baron pi. Beck, a definitivna regulacija šumskog reda
donesena je 1765. na osnovi nacrta i opisa šuma koje su sastavili ingenieur-
major pl. Pierker i Waldmeister Franzoni.


Interesantni su mnogi podaci o tadašnjem stanju ličkih šuma kao i upute


o njihovu gospodarenju.
Cijelo područje ličke Vojne krajine bilo je vojnnički podijeljeno u Ličku
i Otočku pukovniju. U šumarskom smislu Lička pukovnija bila je raspodijeljena
na 11 šumskih distrikata i Podgorje, a Otočka na 12 distrikata, Podgorje
i Senjsku dragu.


Walmeister Franzoni dao se na opsežan posao da utvrdi drvnu masu na
cijelom tom području, pa je evidentirao u distriktima Ličke pukovnije
9,684.236 stabala, a u Otočkoj pukovniji (uključivši Senjsku dragu i Podgorje)
20,630.970 stabala. Od te osnovne šumske mase preporučio je kao upotrebljivo
za sječu u Ličkoj pukovniji 2,742.163 stabla i u Otočkoj pukovniji
5,376.021 stablo.


šume Otočke pukovnije protezale su se u to vrijeme na velikom području
od Kosinja, Šatorine i Prizne na istoku do poteza Povile prema Mrkopolju,
Drežnici i Jezeranama na zapadu, a na sjeveru do Plješivice i jezera Galovac
na Plitvičkim jezerima. Otuda i toliki količinski nesrazmjer otočkih šuma
prema ličkima u odnosu na današnje stanje, kad su od tih šuma ostale na
području ličkog gospodarstva samo šumarija Otočac i Vrhovine.


Prema Franzonijevom prvom šumarskom stručnom opisu šuma na Velebitu
i Kapeli utvrđeno je da u dubokim dolinama i najvišim kraškim bregovima,
koji nisu bili pristupačni graničarskoj sjekiri, ima prostrane i suvisle
šume i bukve i hrasta sa silnom množinom smreke i jele. Hrasta je
u to vrijeme bilo između Takalica, brda Kozjak i Oštarija (uz cestu Gospić—
Karlobag) 18 stabala po jutru — a danas ga je s tog područja sasvim nestalo.
Uz velike količine stabala sposobnog za brodogradnju navodi se i neizmjerna
množina prastarog drveća koje se ne može »za ništa drugo« upotrijebiti nego
samo za trupce za piljenje raznovrsnih dasaka, te za vesla za male i velike
brodove, kao i za dužice šindru, za paljenje ugljena i cjepanice.


Suprotno tom stanju, pristupačne šume bile su sasvim devastirane, a
osobito je stradao hrast kao najtraženije drvo za građu.


Da bi se mogla vršiti sječa evidentiranih 8 milijuna sposobnih i zrelih
stabala, predložio je Waldmeister Franzoni da se popravi i nanovo sagradi
ukupno 8 magistralnih cesta, i to u Ličkoj pukovniji:


302
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 45     <-- 45 -->        PDF

1.
nova cesta iz Velikog i Malog Samarskog do luke Kovačice u dužini
od 3 1/2 sata,
2.
da se proširi cesta Gospić—Bag,
3.
da se popravi stari put u luku Cesaricu.
U Otočkoj pukovniji planiralo se:


1. Popravak vlake na Stinicu,
2.
Vlaka na Porto Lukovo,
3.
Stari put prema Sv. Jurju,
4.
Novi put od Konjske drage nad Donjim Kosinjem prema Krasnu i na
Sv. Juraj,
5.
Cesta za Senj,
6.
Cesta iz Drežnica preko Krmpota na Senj,
7.
Popravak puta u Porto Povile.
Prema troškovniku nekog zidarskog »palira« iz Rijeke, troškovi za te
radove iznosili bi 66.000 forinti, dok je general F. Z. M. Beck u svom izvješću
od 2. III 1765. tvrdio da će ta cijena iznositi i 100.000 forinti.


No usprkos tako visokoj cijeni sve su te ceste izgrađene, a najuspjelije
ceste — Jozefinska od Karlovca preko Velike Kapele i Vratnika u Senj, zatim
cesta Sveti Rok—Obrovac i Gospić—Karlobag, izvedene su pod rukovođenjem
proslavljenog i briljantnog graditelja Josipa Kajetana K n e ž i ć a.


Njegova grobnica stoji gotovo nepoznata ispod Vratnika kod Majorije


— a tisuće turista i putnika tih najljepših cesta Hrvatske i ne znaju gdje da
odaju i najmanju počast kostima tog genijalnog ali skromnog čovjeka, koji
je Velebit učinio prohodnim, ali i svoj život ostavio na Velebitu.
Nadzor nad šumama ličke pukovnije povjeren je jednom šumaru s 2
strana i 6 domaćih lugara sa sjedištem u Oštarijama na karlobaškoj cesti.
Otočkom šumaru određeno je sjedište u Krasnu, a s obzirom na veći kotar
dobio je na pomoć 4 strana i 8 domaćih lugara, i povrh toga jednog najboljeg
šumara-lovca kao pristava.


Svaki šumar imao je godišnju plaću 450 forinti, a lugar mjesečno 10
forinti i stan u šumi koju nadzire, ili naknadu za primjerenu stanarinu.
Uporedo s opisom šuma i uputama za njihovo gospodarenje predložen
je po Franzoniju i nacrt šumskog reda, koji je potvrdio c. kr. ratno vijeće


6. VII 1765.
U instrukcijama za šumare i nacrtu šumskog reda za Karlovački generalat
upućuju se šumari da moraju savjesno i pošteno obavljati svoju dužnost,
da ne smiju trgovati drvetom, a krajiške šume da moraju barem svakih 14
dana točno pregledati.


Graničarima je ukinut slobodan izbor i sječa stabala za njihove potrebe
bez prethodne šumarske doznake.


Za graničare je ipak odobravana sječa drveta besplatno, a svi ostali građani
morali su drvo plaćati po određenom cjeniku.


Zabranjeno je svako obaranje stojećih stabala, bilo za ogrjev bilo za rezanje
u daske, dok se iz šume ne pokupi sva leževina ili stabla izvaljena od
vjetra.


U svrhu štednje drveta zabranjeno je podizanje drvenih plotova iz cijepanih
komada, a uvođenje zatvorenih ognjišta (štednjaka) preporučivano je
još ranije.


303
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Ogrjevno drvo smjelo se sjeći od 1. listopada do polovice siječnja, a


građevno u prosincu, siječnju i veljači, i to u dane kad je mjesec u opada


nju
(četvrti dan poslije uštapa, do mlađa).


Graničar nije smio prodavati svoje besplatno dobiveno drvo provincija


listima, a za pronađenu sječu bez dozvole svakome se prvi put oduzimala


sjekira, a drugi put su mu se plijenila kola i zaprega i prodala na javnoj


dražbi u korist ratne i krajiške blagajne.


Pašarenje u šumama dopušteno je samo na određenim površinama (pre


ma
uzgojnom tipu šuma) za ovce i blago, a kozama je pod prijetnjom naj


strože kazne zabranjen svaki ulazak u šumu.


Za obnovu šume dane su posebne upute o načinu sječe, brizi o podmlat


ku i sadnji žira i biljaka. Opustošene šume trebale su se obnoviti sadnjom


žira, bukvice i biljaka, a oko kuća su se trebale saditi korisne voćke i vrbe


za ogrjev.


Kod određivanja drveta za sječu dana je apsolutna prednost zaštiti hra


sta, jele, smreke i bora, a zabranjena je sječa mladih stabala za stožine, kao


i sječa mladih jasena, javora i brijesta za izradu drvenih obruča. Sječa se tre


bala vršiti nisko na panju, što bliže zemlji — pa i panj po mogućnosti izva


diti. Ovo zbog toga jer su do tada krajišnici običavali sjeći drvo i po 4—6


stopa iznad zemlje, osobito za vrijeme snijega — tako da su šume od visokih


panjeva izgledale poput groblja.


Svaki lov bio je u šumama zabranjen, i graničaru podčasniku i časniku,


a zateče li se prosti graničar u lovu ima mu se oduzeti puška, a u lovu za


tečeni časnik ima se prijaviti zapovjedniku pukovnije.


Požarno preventivne mjere bile su osobito oštre i predviđale su uz naknadu
štete još i najteže tjelesne kazne.


Da su kazne bile stroge svjedoči podatak da je Karlovački generalat 29.
prosinca 1781. kaznio jednog lugara Ličke pukovnije sa 30 batina i punom
odštetom za nekoliko posječenih hrastića.


Sve upute i instrukcije o gospodarenju šumama trebao je šumar prenijeti
na lugare radi provedbe, a ako su bili nepismeni, trebao im je to svake
nedjelje čitati dok ne bi upamtili.


Izuzevši kratko vrijeme okupacije Like od Francuza, ovi propisi o šumskom
redu i instrukcije o upravljanju šumama Vojne krajine doživjeli su
niz nadopuna i izmjena do donošenja Prvog šumarskog zakona Austro-Ugarske
monarhije od 3. XII 1852, koji već ima sve elemente suvremenih zakona


o
šumama.
Povjesničari kažu da je za vrijeme francuske vladavine u Lici pod tzv.
Ilirijom od 1809. do 1814. bilo više reda u šumama nego ikada za vrijeme
Austro-Ugarske monarhije.
Tome je sigurno dosta pridonijelo oštro uvođenje reda na gotovo anarhičnom
području tadašnje Like. Krajišnici su prema navodima prof. M.
Japunčić a pripovijedali da je bilo zabranjeno imati bravu na staji, a
gospodarsko oruđe moralo je ostajati na polju ili u dvorištu. Oružje se moglo
nositi samo s dopuštenjem redarstva i vojnog zapovjedništva. No, jao
si ga hajduku ili prijestupniku. Krivce su vješali pred njihovim vlastitim
kućama.
Francuzi su uz uvođenje reda intenzivno gradili ceste, podizali škole, a
crkvi su oduzeli nadzor nad pučkom školom.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Navodno je i sam ca r Franj o nakon pada Napoleona prilikom obilaska
povraćenih područja jednom rekao: »Šteta šio ti Francuzi nisu duljeovdje ostali, oni bi još mnogo toga bili učinili«.


U toku razvojačenja Vojne krajine i njenog vraćanja pod vlast hrvatskog
bana i Sabora donesen je 8. VI 1871. Zakon kojim se otkupljuju servituti
graničara na drvo i pašarenje. Polovica državnih šuma u kojima su krajišnici
imali pravo korišćenja, predala se u nadležnost pukovnija, a druga polovica
ostala je isključivo državna. Iz tih pukovnijskih šuma formirane su
godine 1873. šume imovnih općina.


Na području Like formirana je samo Otočka imovna općina jer se krajišnici
Ličke pukovnije nisu mogli nagoditi koja polovina šuma treba njima
pripasti. Zbog toga su poslove za šume ličke pukovnije vodile i nadalje državne
šumarije, a na području Otočca djelovale su dvije šumarije (sa sjedištem
u Krasnom): jedna za državne šume, a druga za šume imovne općine.


Imovne općine i sve njihove institucije dokinute su u godini 1941, kada
su spojene s državnim šumama, a pravoužitnici izjednačeni s ostalim građanima.


Pojedina sela ili općine mogle su se odvojiti iz imovne općine s dijelom
šuma koje su im pripadale. Tako su nastale zemljišne zajednice, za koje je
donesen Zakon 25. IV 1894.


Mora se napomenuti da se državnim šumama bolje gospodarilo nego šumama
bivših imovnih općina, prvo zato šio nisu bile opterećene servitutom,
a drugo što su njihovi lugari i šumari primali redovitije svoje plaće od države
nego imovinski od vlastitih prihoda.


ŠUMARSTVO LIKE OD GODINE 1918. DO OSLOBOĐENJA


Za vrijeme bivše kraljevine Jugoslavije formirane su u Lici šumske uprave
za državne šume u Gospiću, Karlobagu, Svetom Roku, Donjem Lapcu,
Plitvičkom Ljeskovcu, Vrhovinama i Otočcu sa 138.766 ha šumske površine
pod direkcijom šuma u Sušaku i šumske uprave za šume imovnih općina
sa sjedištem u Brinju, Otočcu, Vrhovinama, Korenici i Perušiću sa 62.991 ha
šumskih površina.


I dok su godine 1765. za cijelo to područje (i uz njega još i područje Senja
i Jezerana) bila predviđena 2 šumara, jedan pristav lovnik i dvadeset lugara,
dotle je već 1938. na ličkom području i na otočkom području državnih
šuma i šuma imovnih općina bilo angažirano 12 šumara i 60 lugara, uz koje
je radilo još i 111 drugog kvalificiranog šumarskog osoblja.


1 usprkos tako brojnom osoblju odnos stanovništva Like prema šumi
bio je gori nego za vrijeme Austro-Ugarske.


Sresko načelstvo u Otočcu žali se godine 1936. Kr. banskoj upravi da
počam od godine 1930. zapanjujuće raste broj šumskih šteta i haračenje šumama.


Tako je 1930. prijavljeno na tom području 4.577 šumskih šteta, u godini
1935. podneseno je 7.753 prijave, a u samih 6 mjeseci 1936. bilo je već 5.154
prijava.


Gotovo sve te prijave odnosile su se na štete u šumama Otočke imovne
općine, koja je uz ličke »srezove« obuhvaćala i »srez« Krasno i Senj kao i
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 48     <-- 48 -->        PDF

»srez« Zavalje, koji danas pripada SR BiH. Za čuvanje tih šuma bilo je angažirano
100 lugara i lugarskih pomoćnika.


Stanje šuma i život tih lugara prava su slika anarhije koja je u to vrijeme
vladala u Lici. Plaće su redovito primali samo šumari i činovnici, a lugarima
je Otočka imovna općina dugovala za neisplaćene plaće godine 1935.
6,608.942 dinara, a bilo je lugara kojima nisu plaćene plaće čak unatrag 10
godina (od 1925—1935).


Izvještaj o stanju Otočke imovne općine tvrdi da je bilo lugara koji su,
»moleći svoju plaću plakali i pokazivali poderane cipele, a na njihovim ispijenim
licima vidjelo se da ti ljudi zaista i gladuju«.


U takvim uvjetima cvjetao je i šverc sa drvetom, a bogati trgovci i pilanari
mogli su za malić žita ili kukuruza dobiti na pilani ukradeni trupac.
Oko 100 ogorčenih lugara okupljenih u udruženju zvaničnika i lugara pod
predsjedništvom nadlugara Jakova Rukavine odlučili su 1936. organizirati
štrajk dok se ne udovolji njihovim osnovnim i ljudskim pravima.


Nisu u to vrijeme bolje prolazili ni šumski radnici. Poslodavci, trgovci
i pilanari koji su kupovali šumu na panju zakidali su kirijaše nemilosrdno na
cijenama i zaradama.


Nezadovoljni kirijaši općine Vrhovine udruženi u Kirijašku sekciju »Seljačkog
kola« u Gornjem Babinu Potoku stupaju godine 1939. u štrajk, koji
se proširio i na pilanske radnike i kirijaše ostalih područja*.


Budući da je sam kotar Otočac godine 1935. imao 8 parnih pilana i preko
20 pila potočara, a cvjetale su i brojne pilane podno cijelog Velebita i Plješivice,
možemo zaključiti kako je u tome prolazila šuma. Ovo to više, jer do


II. svjetskog rata bukovina nije bila traženo industrijsko drvo, a male primitivne
pilane nisu mogle bukovinu niti komercijalno obraditi za tržište —
pa se u Lici pretežno pilila jelovina uz nešto bora i hrasta — što je dovelo
gotovo do istrebljenja četinjara na pristupačnim područjima Velebita i Plješivice.
Bilo je i u to vrijeme dobrih šumsko privrednih propisa u okviru Zakona
o šumama od 21. XII 1929, ali su se oni slabo poštivali.
Prema odredbama tog zakona za sve šume određeno je gospodarenje po
načelu stroge trajnosti i na osnovi privrednih planova.


Veće drvne mase — tzv. industrijske sječine — prodavale su se na principu
licitacije, a za škole, ustanove, obrtnike i zemljoradnike prodavalo se
drvo iz državnih šuma po cijeni šumske takse. Siromašni zemljoradnici (sa
porezom ispod 50 din), šumari i šumarsko osoblje i za gradnju crkvi, spomenika
i ograde groblja — drvo su dobivali besplatno.


Čuvari šuma pa i šumari bili su zaprisegnuta lica koja su uživala status
i prava organa javne sigurnosti.


Kazne za šumske štete bile su određene vrlo oštro, ali to je najčešće
ostajalo samo slovo na papiru, što je vidljivo iz naprijed navedenih masovnih
šumskih šteta Otočke imovne općine.


Za vrijeme II. svjetskog rata od 1941—1945. bile su šume Like i Gorskog
kotara po tzv. Rimskom protokolu okupacionih vlasti predane na punu


* Prema aktu Načelstva Otočkog br. 13051/39 — kirijaška sekcija »Seljačka
kola« u B. Potoku brojila je gocVne 1939. 532 kirijaša sa područja Vrhovina, Plitvičkih
jezera i Korenice.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 49     <-- 49 -->        PDF

eksploataciju Italiji. Kakvo je bilo okupatorovo gospodarenje nije potrebno
opisivati. Sjeklo se tamo dokle je sizala zaštita iz bunkera.


POSLIJERATNI RAZVOJ ŠUMARSTVA LIKE


Možemo slobodno reći da su u svim navedenim povijesnim razdobljima
do godine 1945. ostale sačuvane samo one šume koje su bile sasvim nepristupačne
ili su — kao čiste bukove šume — bile manje interesantne za industrijsku
preradu, a sve drugo bilo je pretvoreno u šikaru i golet.


Da je tome tako, svjedoči podatak da je još godine 1954. od 272.000 ha
šumske površine bilo svega 127.000 ha visokih šuma, a 88.000 ha je bilo pod
šikarom i 57.000 ha golet i kamenjari.


Od ukupne drvne mase ostalo je samo 5,300.000 m:! četinjara ili 23%, a
ostalo — 18.174.000 m3 bili su lišćari (pretežno bukva).


Sigurno da prve poslijeratne godine nisu išle u prilog poboljšanju ove
nepovoljne strukture četinjara u ličkim šumama, jer je od 1945. do 1951.
samo lokalno stanovništvo posjeklo 380.360 m3 lišćara i 348.755 m3 ili 48%
četinjara. U tim godinama još jedamput toliko posjekli su LID, PODIŠ i
lički ŠlP-ovi, tako da je ukupni zbir sječe od 1945. do 1954. iznosio 3,167.939
m3 lišćara i četinjara.


No poslijeratne godine bilježe s druge strane i prva organizirana pošumljavanja
širih razmjera te je do 1954. pošumljeno 11.476 ha zemljišta i uređeno
— meliorirano 8.920 ha šikara, što je pothvat bez presedana u ranijoj
povijesti ličkog šumarstva.


Najveća zasluga za uspjeh tako široke akcije u teškim poslijeratnim godinama
pripada kolektivu Šumskog gospodarstva »Kapela« Gospić, koje je
formirano 1947. godine radi gospodarenja na teritoriju bivših državnih šuma
(Sušačke direkcije) u Lici. Na području bivše imovne općine Otočac ostalo
je još nekoliko poduzeća lokalnog značaja (Otočac i Brinje), koja su se 1951.
god. spojila sa Š. G. »Kapela« i dobila status ostalih šumarija.


Reorganizacijom šumarske službe u NRH 1954. god. došlo je do cijepanja
tog gospodarstva u 17 samostalnih šumarija i to: Gospić, Medak, Sv.
Rok, Gračac, Srb, D. Lapac, Nebljusi, Udbina, T. Korenica, Vrhovine, Otočac,
Lešće i L. Osik — koje su se 1960. spojile u današnje Šumsko gospodarstvo
Gospić.


Radi održavanja potrajnosti gospodarenja, ovo gospodarstvo nastavilo je
i još pojačalo intenzitet šumsko-kulturnih radova, tako da je od I960, do
1970. obavilo uzgojne radove na 32.543 ha, od čega se 1.200 ha odnosi na plantaže
brzorastućih kultura četinjara na vrištinama oko Metka i Žitnika.


Tim akcijama i smanjenjem ekstenzivnog nomadskog pašarenja ponovno
su se zazelenjela ogromna prostranstva šikara i kamenjara u Ličkom sredogorju.


Danas ličke šume na površini od 257.000 ha i drvnom fondu od 23.8 milijuna
m3 daju 574.000 m3 godišnjeg prirasta, od kojeg se godišnje posiječe
oko 430.000 m3 brutto drvne mase.


Na toj sirovinskoj bazi razvija se nekoliko suvremenih kapaciteta mehaničke
prerade drveta kao na pr. u Perušiću, Vrhovinama, D. Lapcu i Ud


307
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 50     <-- 50 -->        PDF

bini, moderna Tvornica namještaja u Otočcu, kao i pilana u Bjelopolju i
Mazinu.
* * *


Kada sa žutih listova povijesti i zahuktale današnjice prenesemo pogled
na samu šumu, vidjet ćemo da je to jedan divan, tihi ali uporan živi organizam,
koji se snagom prirode grčevito bori za svoj opstanak i razvoj. Da
ne bi buduće generacije sasvim zaboravile kako je izgledala iskonska šuma,
u Lici je stavljeno nekoliko najljepših šumskih predjela pod zaštitu prirode.


To je, u prvom redu, Nacionalni park Plitvičkih jezera, koji obuhvaća
oko 160 km2 divnog brdovitog terena između masiva M. Kapele i Plješivice.
Park je obrastao prirodnom šumom bukve, jele i smreke kroz koju se proteže
14 km dugačka dubodolina, u kojoj je stepenasto poredano 2 velika i
14 manjih predivnih zeleno-modrih planinskih jezera što se prelijevaju jedno
u drugo, sa 40 vodopada ukupne visinske razlike od 156 m.


Drugi najveći (ali najmanje poznati) areal zaštićene šume je visoko planinski
pojas subalpinske idekave bukve i bora krivulja (Fagetum Subalpinum
i Pinus Mughus), koji pod najvišim vrhuncima Velebita i Plješivice formira
posljednji pojas šumske vegetacije. U tim visinskim šumama dolazi ponosna
bukva najprije vjetrovima i snijegom okraćena, svinuta, zatim razgranjena,
izobličena i konačno polegla uz tlo, visoko tek oko 1 m, udružena u
svom gornjem dijelu s otpornim klekastim borom.


Ostaci prašumskog tipa šume bukve i jele (Fagetum croaticum abietetosum)
sačuvani su na cea 300 ha u odj. 11 i 30 g. j . Javornik — Tisov Vrh na
Plješivici gdje još uvijek stoje i rastu jele stare preko 300 godina.


Prirodna sastojina bijelog i crnog bora, kao relikt iskonskih šuma, sačuvana
je na Plješivici u predjelu Samar i Komarnica u M. Kapeli.
Zaštićene su i stare park šume Laudonov gaj i Jasikovac kraj Gospića
kao povijesni prirodni spomenici.


U ličkim šumama i planinama nalaze se biljni endemi jedinstveni na svijetu,
kao Sibirea Croatica, Salix grandifolia var. Velebitica, Campanula Velebitica,
Degenia Velebitica, Anthyllis Velebitica i niz drugog rijetkog bilja.


Ljekovito bilje i šumske plodine ne bi se, također, trebale podcijeniti
kao dio šumskog bogatstva Like.


U sklopu prave ekspanzije razvoja turizma i turističke privrede u cijelom
svijetu, Lika i ljepote ličkih šuma i planinskih pejzaža predstavljaju
za Evropu, a pogotovo za Hrvatsku još neotkriveni rezervoar rekreacije za
umornog i zasićenog gradskog čovjeka. Lovni turizam ima na golemim prostranstvima
ličkih šuma puno preduvjeta za svoj razvoj, ali uz prvenstveni
uvjet da se izmijeni i popravi kultura naoružanog čovjeka prema divljači.


Iz ličkih šuma danas je već sasvim nestalo divokoza, za koje ima posljednji
podatak da je jedna ubijena 1896 (neračunajući kasnije pokušaje umjetnog
unošenja ove divljači).


Isto tako — već se godinama ne primjećuje orao krstaš, koji je nekada
gnijezdio na Južnom Velebitu, a sve je rjeđi i suri orao i bjeloglavi sup, koji
je još 1924. gnjezdio na otoku Prviću i dolazio na velebitske stijene.


Prije 25 godina bilo je na Južnom Velebitu i velikog tetrijeba gluhana,
ali je danas sasvim nestao (vjerojatno zbog uništenja crnogorice).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Prema pričanju starijih ljudi bilo je u Lici još prije pedesetak godina
i risova iako to nije sigurno dokazano. I vidre su postale danas u Lici već
prava prirodna rijetkost.


No, još uvijek su ličke šume i planine posljednje utočište divljači i zvjeradi,
koje mogu smišljenim gospodarenjem predstavljati prvorazrednu lovačku
i turističku atrakciju. Tu ima još medvjeda, vukova, lisica, kuna, divljih
mačaka, jazavaca, divljih svinja, srna, planinskog jelena, zečeva, lasica ...


Od pernate divljači lovno turistički je posebno atraktivan veliki tetrijeb
gluhan, zatim jarebice, divlji golub, šumska šljuka, divlja patka i fazan, koji
se već nekoliko godina umjetno unaša u lička nizinska lovišta.


Osim lovnih vrsta ovdje su brojno zastupljene razne grabljivice, kukavke,
vivčarice, sove, djetlovke, zebe, ševe, grmuše, drozdovi, sjenice i druge koje
tako skladno nadopunjuju tihi, ali živi svijet šume.


U Lici još ima endema životinjskog svijeta koji su prava prirodna rijetkost
pa ih treba zaštititi radi nauke i radi odnosa čovjeka prema prirodi.


I na kraju, kada bismo sabrali sve ono što su ličke šume dale i daju
čovjeku, morali bismo kao kulturan i slobodan narod biti ponosni na svoje
šume i poduzeti sve napore da njena preostala bogatstva i ljepotu sačuvamo
i za naša buduća pokoljenja.


LITERATURA


1.
Kosović , B.: Prvi šumarski stručni opis šuma na Velebitu i V. Kapeli, 1915.
2.
Š u 1 e k, B.: Korist i gajenje šuma, 1866.
3.
J a p u n č i ć, M.: Kratka povijest Like i Krbave.
4.
Statistika šuma i šumske privrede za 1938. god.
5.
Štrajk lugara Otočac 1936. god., Arhiv Muzeja Like, Gospić.
6.
Straj kirijaša Otočac 1939—1940. — Arhiv Muzeja Like, Gospić.
7.
Lički kalendar 1939, 1940. i 1941. — Arhiv Muzeja Like, Gospić.
8.
Lički zbornik za 1937. i Vila Velebita — zbornik za 1942. god. — Arhiv Muzeja
Like, Gospić.
9.
B u n j e v č e v i ć, Z.: Osnovni problemi šumarstva u Lici, 1954.
10. Kosović , J.- Šumarstvo na Velebitu.
11. Krš Hrvatske —- 2. — Split, 1957.
12. Sever in ski, V.: Senjski zbornik 1965, 1967—1968.