DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZJEDNAČENJE PODATAKA METODOM NAJMANJIH KVADRATA
BEZ GAUSSOVIH NORMALNIH JEDNADŽBI


Mr VLADIMIR HITREC, asistent, Zagreb


1. PROBLEM
Parove točaka T; (x;, y{); i = 1, 2,..., N) možemo izjednačiti standardnim
metodama samo funkcijama koje pripadaju jednoj relativno uskoj familiji
krivulja. Familiju možemo proširiti sa još nekim funkcijama koje možemo
logaritmiranjem svesti na pogodan oblik. Poznato je da kod takvih
transformacija dolazi do grešaka koje se djelomično ispravljaju Meyerovom
korekturom.


Elektronski računari dozvoljavaju da se familija funkcija koje se dadu
izjednačiti metodom najmanjih kvadrata proširi i da izjednačenje bude po
volji točno, tj. da greška izračunatih parametara bude po volji mala.


2. MATEMATIČKE OSNOVE
Dano je N parova točaka T, (xi( y,) i proizvoljna funkcija


y = A f (x, B)


kojom želimo izjednačiti zadane točke.
A i B su parametri koje treba odrediti tako da suma kvadrata odstupanja


SS = S* [y, -C -A f (Xi, B)]t
bude minimum.
C je proizvoljna ali fiksna konstanta.
Za funkciju f (x, B) se pretpostavlja da je definirana na svim točkama
između najmanje i najveće vrijednosti od X; (i = 1,2 ... N).


Kvadrirajmo izraz za SS:


SS = S(y; — C)ä — 2 A S(y; —C) . f (x,, B) + h? S [f(xi( B)p (1)


Za konstantni B izraz za SS je parabola sa nezavisnom varijablom A.
Minimum veličine SS će se nalaziti iznad krivulje koja je projekcija tjemena
tih parabola u ravnini (AOB).


* S upotrebljavamo umjesto velikog grčkog slova sigma, a označuje sumu.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Parametri A i B dakle moraju zadovoljavati uvjet


S (y; — C) . f (Xi, B)
A = (2)


S[f(Xi, B)]2


Stavimo li izraz (2) za A u relaciju (1) dobivamo poslije sređivanja


[S(y;-C) . f(Xi, B)]2
SS = S(y;-C)2
S[f(Xi, B)]2
Vidimo da će suma kvadrata odstupanja imati minimum za onu vrijednost
od B za koju izraz
[S(yi —C) f(Xi, B)]2
Z (B) = (3)
S[f(xi; B)]t
ima maksimum.


3. PROGRAM
Da bi se za zadanu funkciju f (Xj, B) izračunao B za koji veličina Z (B)
ima maksimum, odnosno parametri A i B za koji je suma kvadrata odstupanja
najmanja sastavili smo program za elektronski računar.


Pretpostavka računa je da funkcija Z (B) ima samo jedan maksimum.
Pretpostavka je vrlo vjerojatno zadovoljena za široku klasu funkcija. Teoretski
bi tu klasu bilo teško odrediti no za praksu to nije od bitnog značenja.


Stroju se zadaje slijedeće:funkcija f (x, B)

parovi točaka T; (xj, y0

parametar C
— BP — početna vrijednost parametra B.
Početna vrijednost parametra B može općenito biti bilo koji broj, no
zbog kratkoće računa poželjno je da bude približno jednaka traženoj vrijednosti
od B.DB — Početni interval za promjenu veličine B.

EB — relativna greška koju želimo tolerirati u izračunavanju parametra
B.
— veličine P, Q, R koje služe za tabeliranje izjednačene funkcije.
P je početna vrijednost varijable x od koje želimo tabelirati funkciju.
Q je konačna vrijednost varijable x do koje želimo tabelirati funkciju.
R je korak (interval) za tabeliranje.
Izlaz iz stroja:

A i B — izračunati parametri

SS — minimalna suma kvadrata odstupanja
— Tabelirana funkcija y = C + Af (x, B)
Osnovni princip rada stroja je slijedeći:


ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Počevši od početne zadane vrijednosti parametra B stroj računa veličinu
Z (B) za vrijednosti B + DB, odnosno za vrijednosti B + DB/2n (n = 1, 2,. ..),
gdje se B stalno mijenja sve dok promjena B koja bi povećala vrijednost
izraza Z (B) ne postane manja od EB. Sa posljednjom vrijednost B stroj prema
(2) izračuna A i prema (1) SS.


Program je sastavljen u FORTRAN-u i testiran.


4. PRIMJER
Navedenom metodom smo izjednačili podatke za visinsku krivulju.
Od mr. Ane Pranjić dobili smo na raspolaganje materijal koji je ona prikupila
i izjednačila logaritamski funkcijom


B


H = 1.3 + Ae D


Izjednačene su dominantne visine 90-godišnje sastojine hrasta lužnjaka
u Lipovljanima.
U tabeli 1 navedeni su parametri koje je dobila Ana Pranjić (1) u usporedbi
sa parametrima dobivenim ovdje izloženom metodom.


Tabela 1


parametri izjednačenjelogaritmiranjem
izjednačenje metodom
opisanom u ovom radu
ABSS
33.067
8.375
38.3577
33.308
8.607
37.9057


Komparacija parametara


Uočimo da je SS — suma kvadrata odstupanja — dobivena izjednačenjem
novom metodom manja od odgovarajuće sume kvadrata odstupanja
dobivene logaritamskim izjednačenjem. Primijetimo, također, da to nije slučajno,
jer nova metoda minimizira SS zavisne varijable, dok logaritamska metoda
minimizira SS logaritama zavisne varijable, što nije isto.


Metoda opisana u ovom radu daje uvijek najbolja rješenja u smislu metode
najmanjih kvadrata.


U Tabeli 2 dane su komparativno visine izjednačene logaritamskom metodom
(Hj) i visine izjednačene novom metodom (H). U koloni (4) Tabele 2
navedene su razlike d = H—Hj.


Odmah uočavamo da krivulja dobivena logaritamskim izjednačenjem nije
cijela ispod optimalne krivulje. Nadalje vidimo da su razlike između krivulja
veće na njihovim krajevima.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Smatramo da će razlike biti znatnije kod izjednačenja tankih stabala
kao i kod izjednačenja prebornih sastojina gdje su razlike između najtanjeg
i najdebljeg stabla velike.


Daljnja istraživanja trebala bi te razlike ispitati.


Tabela 2


(1) (2) (3) (4)
D Hi H d


26 25.26 25.22 —0.04
28 25.82 25.79 —0.03
30 26.31 26.30 —0.01
32 26.75 26.75 0.00
34 27.15 27.16 0.01
36 27.50 27.52 0.02
38 27.83 27.86 0.03
40 28.12 28.16 0.04
42 28.39 28.44 0.05
44 28.64 28.69 0.05
46 28.86 28.92 0.06
48 29.07 29.14 0.07
50 29.27 29.34 0.07
52 29.45 29.53 0.08
54 29.62 29.70 0.08
56 29.77 29.86 0.09
58 29.92 30.01 0.09
60 30.06 30.16 0.10
62 30.19 30.29 0.10


Usporedba izjednačenih visina


5. POOPĆENJE
Do sada smo u funkciji
y = C + Af (x, B)
parametar C držali fiksnim.


Problem se može poopćiti tako da se i parametar C varira.


Postupak je analogan svemu što je ovdje već izneseno .


Također smo sastavili i testirali program za računar koji računa parametre
A, B, C tako da suma kvadrata odstupanja


SS = S [Vi — C — Af (xi( B)]2
bude minimalan.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 39     <-- 39 -->        PDF

6. DODATAK
Navest ćemo neke funkcije koje se upotrebljavaju u šumarstvu (2), a
koje je pogodno izjednačiti ovdje navedenom metodom:


Y
= AxB y = AeBx


Ax
Ax2


y
= y =


C + Bx
(C + Bx)2


LITERATURA


1.
Pranji ć A.: Sastojinske visinske krivulje hrasta lužnjaka, Šumarski list br.
7—8, Zagreb 1970.
2.
Proda n M.: Forest Biometrics, Oxford 1968.
Summary


DATA SMOOTHING BY THE METHOD OF LEAST SQUARES
WITHOUT NORMAL GAUSSIAN EQUATIONS


Functions of the A . f (x, B) form may serve for smoothing data by the method
of least squares irrespective of the form of the function f (x, B). A and B are parameters
that may be computed with any desired degree of accuracy using an electronic
computer.


Presented is an example in which the results obtained through logarithmic
smoothing by means of the function


B


D


H = 1,3 + e


were compared with the results obtained by the method described in this paper.