DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 72     <-- 72 -->        PDF

NATUR UND LANDSCHAFT
god 1972.


Časopis »Natur und Landschaft« je mjesečnik
kojeg u nakladi W. Kohlhammer-a1)
izdaje Bundesanstalt für Vegetationskunde,
Naturschutz und Landschaftspflege« (Savezni
zavod za proučavanje vegetacije, za
zaštitu prirode i za oblikovanje krajolika
sa sjedištem u Bonn-Godesberg-u). Časopis
izlazi od 1925. godine, a 4 godine kasnije
priključen mu je i »Službeni dio« pod
nazivom »Nachrichtenblat für Naturschutz
und Landschaftspflege« u kojem se objavljuju
propisi ne samo savezne vlade, nego
i pokrajinskih. Opseg ovog, 47-og godišta
iznosi 392 stranice formata A4 od čega su
34 stranice službenog dijela. Pored tematskog
dijela, u kojem su pojedini članci rijetko
veći od 5 stranica, u svakom broju
nalazi se niz kraćih informacija, prikaza
više novoizašlih knjiga i »osobne vijesti«,
tj. prikaza rada pojedinih zaštitara prilikom
jubilarnih rođendana (60, 65. itd.) ili
nekrologa.


1. U ovom godištu nalaze se dva članka
Dr Vj. Glavača, inače zaposljenog u
naprijed navedenom Saveznom zavodu, i
to: »Zur Plannung von geobotanischen
Dauerbeobachtungsflächen in Waldschutz«
(u br. 5) te »Aufgaben und Methoden der
Landschaftsökologie« (u br. 7). U prvom
članku Dr Glavač izlaže sadržaj rada na
istraživanjima i praćenju razvoja sastojina
u, po našoj terminologiji, specijalnim
rezervatima šumske vegetacije. Takvim
rezervatima trebaju biti obuhvaćene sve
značajnije šumske asocijacije na području
Savezne Republike Njemačke (SRNj), a
bit će ih između 150 i 200. Veličina pojedinog
rezervata iznosi oko 15 ha, kako broj
asocijacija u rezervatu ne bi bio veći od
tri. Međutim, prema Niemann-u, kao minimalna
površina rezervata u te svrhe može
biti i 5 ha, ali ta površina mora biti
potpuno zaštićena od utjecaja visoke divljači
ogradom od žičane mreže.
Drugi članak Dr Glavača (Zadaća i metode
rada na ekologiji krajolika) sažetak
je predavanja kojeg je autor održao u
Gesamthochschule u Kassel-u. Pojam ekologije
krajolika (krajine) i njezin sadržaj
prvi je formulirao, 1939. god., C. Troll
kao »izgled krajine koji rezultira iz svih
abiotskih i biotskih komponenti odnosno
što odgovara pojmu geobiocenoze autora
ruske škole ili pojmu ekosistema angloameričke
ekološke škole«. Takvo vrednovanje
krajine za sada je izradio Zavod
za spomeniško varstvo SR Slovenije pod


1) W. Kohlharaer GmbH, 7 000 Stutgart 1, Ur


banstrasze 12—16, Postfach 747.


nazivom »Ekološka valorizacija ITS cone
Moste—Dolsko«2 pa je od interesa da ovdje
rekapituliramo sadržaj toga rada prema
tekstu Dra Glavača. Ekološko vrednovanje
krajine sastoji se od:


— raščlanjivanja, tipiziranja i klasificiranja
osnovnih ekoloških grupacija na istraživanom
području;
— studija prostornog rasprostranjenja
pojedinih ekosisetma;
— utvrđivanja strukture krajine, tj. reljefa,
klimatskih osobina, geološko-pedoloških,
vegetacijskog pokrivača, hidrografsko-
hidroloških odnosa (uključujući utvrđivanje
voda temeljnica, stanja onečišćivanja
i dr.), stanja faune te posljedica
zahvata i utjecaja čovjeka na prirodu;
— sinteze dobivenih rezultata;
— utvrđivanje smjernica za korišćenje
i oblikovanje krajine.
2. Za našu praksu zanimljivi su i rezultati
ispitivanja o mogućnosti korišćenja
pojedinih vrsta za osnivanje ledina
(za zatravnjivanje) na površinama uz ceste
i autoputove, a koje priopćuje prof.
Dr W. Trautmann u članku »Erste Ergebnisse
von Rasenuntresuchungen an Dauerflächen
der Bundesautobahnen« ( u br. 3).
Stanje tratina utvrđivano je 1970. i 1971.
godine za sjetve izvršene između 1963. i
1969. godine i to na tri autoputa u Rajnskoj
oblasti (Köln — Frankfurt i dr.).
Podaci ovih pokusa indikativni su i za
naše područje, jer su korišćene vrste koje
se nalaze i kod nas i jer su se neke i
spontano pojavile, dok sjetva nije dala ne
samo zadovoljavajući nego i pozitivan rezultat
(npr. Festuca pratensis, Achillea
millefolium). Tla na kojima je izvršena
sjetva bila su različita, ali je povezanost
tipa tla i uspjeha sjetve samo globalno
prikazana. Uspjeh po pojedinim vrstama
bio je slijedeći:
— prema jačini sjetve na pokusnim plohama
dobro su zastupljene: Festuca rubra,
Agrostis tenuis, Dactylis glomerata
i Lolium perenne a uz stanovita ograničenja
i Festuca ovina, Lotus corniculatus,
Trifolium repens i Sanguisorba minor;
— iako sijane nisu bile zastupljene ili
vrlo ograničeno: Poa vrste, Agrostis stolonifera,
Deschampsia flexuosa, Bromus secalinus,
Trifolium dubium i Anthyllis vulneraria;
— na trošnim tlima rajnskih škriljevaca
značajna je Festuca rubra, dok Agrostis
tenuis daleko izostaje iza ove, a Poa pratensis
zastupljena je beznačajno",
2) Objavljene u diskusionoj publikaciji »Gra


divo za metodologijo varstva narave«, Ljublja


na 1972.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— na suhim pješčanim tlima u području
Darmstdat-a prevladala je Festuca
ovina, dok je Festuca rubra izostala;
— Lolium perrene po sjetvi proširila se
brzo, zauzela visok udio u smjesi ali se
brzo i povukla;
— lepirnjače i druge zeleni u formiranju
tratine imaju podređenu ulogu i gdje
su, neposijane zauzele većeg maha nepovoljno
su djelovale na razvoj trava (graminea).
Šume u Sjeveroameričkim sjedinjenim
državama (USA) zauzimaju površinu od
blizu 260 milijuna ha ili oko 33% državne
površine. Gotovo 3/4 svih šuma u privatnom
su posjedu, a ostale su državne.
10% ukupne šumske površine nalazi u neposrednoj
federalnoj upravi, u kompetenciji
US Forest Service osnovanog tek 1905.
godine. Djelatnost te šumarske službe predmet
je članka H. Köpp-a: Multiple-USE-
Management in den National Forsten der
USA (u br. 5.) Osnovna djelatnost Savezne
šumarske službe sastoji se od:


— gospodarenja federalnim šumama i
pašnjacima,
— suradnja s upravama državnih šuma
i privatnim samoposjednicima,
— istraživačkih i pokusnih radova za
šume svih šumoposjednika i na pašnjacima.
Osnovna je upravna jedinica »rangerdistrikte
«, njih 820, s prosjekom površina
šuma i pašnjaka od 90 000 ha, a više jedinice
su »National Forest« (154) i uprave
pašnjaka (19). Istraživačkih je instituta 10
od kojih se 1 nalazi na Aljasci, a 1 na
otoku (i državi) Puerto Rico (Portoriko).
Državna šumarska služba u svojoj kompetenciji
ima i zaštitu vodocrpnih područja
(od kojih neka zauzimaju površinu i
preko 1000 ha), lovstvo i ribolovstvo te podizanje
i iskorišćavanje rekreativnih objekata
(ovih se na državnom šumskom posjedu
nalazi preko 8 000 od čega 7 000
raznovrsnih parkirališta i mjesta za odmaranje,
300 kupališta, 800 objekata za
športove na vodi te oko 200 objekata za
zimske športove). Sve ove djelatnosti upisane
su i na amblemu (znački) US Forest
Service-a s riječima »šuma, voda
paša, divljač, rekreacija«.
U SRNj djelatnost šumara sve više zah-
Waldbeständen« (u br. 6) autor dipl. ing.


H. Jacob postavlja teme za ispitivanje
psihičkog djelovanja raznovrsnih šumskih
sastojina na čovjeka, jer »djelovanje prirode
na psihu čovjeka do danas nije još
konkretno ocjenjeno«.
U SRNj djelatnost šumara sve više zahvaća
i područje »zaštite prirode«. Tako
npr. na Univerzitetu u Göttingen-u posto


ji »Institut für Forstpolitik, Holzmarktlehere,
Forstgeschichte u. Naturschutz«, a
1967. godine u Hessen-u Zemaljska uprava
šuma preuzela je i brigu o zaštiti prirode.
Dr K. F. Wenzel u članku »Erfassung
der Landschaftsschäden in Hessen« (u br.
6) iznio je rezultate o evidenciji i klasificiranju
svih oštećenja prirodnosti ambijenta,
koji je posao obavila navedena Uprava.
U pokrajini Hessen do sada izvršeno
je 6012 zahvata u pejsaž s oštećenjem
na 9903 ha (kamenolomi, materijalne grabe,
gliništa, površinski rudnici, otpadišta
i dr.). Od tog broja registrirana je rekultivacija
na samo 1044 lokaliteta površine
1744 ha. Ostali lokaliteti planirani
su za slijedeće svrhe:


— 606 lokaliteta površine 2585 ha za
uređenje odmarališta (u rekreacione svrhe),
— 130 lokaliteta površine 124 ha za promet,
— 221 lokalitet površine 412 ha za poljoprivredno
korišćenje,
— 1130 lokaliteta površine 2306 ha za
pošumljavanje u svrhe ptičjih remiza, klimatskih
zaštitnih pojaseva i za gospodarske
šume,
— stanje 231 lokaliteta površine 2797 ha
je takovo da je sanacija praktički nemoguća.
Zanimljiv je prikaz Dr A. v. Kortzflesch-
a pod naslovom »Landespflege und
Erholungsplanung in den Niederländischen
Staatsforsten« (u br. 12) o djelatnosti i
kompetencijama danske Uprave državnih
šuma (SBB — Staatsbosbeheer). To je ramjerno
mlada organizacija, osnovana je
tek 1899. godine i prema tome nije, konstatira
dr Kortzfleisch, »opterećena hipotekom
tradicije« šumarstva kao samo privredne
grane. I doista, ova Uprava skrbi
se o zaštiti prirode, osiguranju prostora
za odmor i rekreaciju te rad na području
prostornog uređenja. Kompetencija SBB-a
na ovom posljednjem području toliko je
velika, kako kod izrade državnih tako i
pokrajinskih planova prostornog uređenja,
da ima pravo veta u koliko ocijeni da
bi postavke odnosnog plana negativno djelovale
na prirodne vrijednosti (kao vrednije
šumske komplekse, posebno zaštićene
objekte prirode ili druge pejsažno vrednije
nasade). Što više, SBB je ona koja locira
tzv. multifunkcionalne prometnice, tj. paralelno
postavljene ceste, željezničke pruge,
kanale, elektrovodove, naftovode, telefonske
kabele i dr. u okviru trakastih
trasa. S druge strane SBB u korist ostvarivanja
»zaštite prirode« ustupa i pojedine
šume (postoji ideja da se u području


69
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Veluwe iskrče početkom ovog stoljeća podignute
šume, kako bi se ponovo te površine
pretvorile u prirodne, ili u takve
ulaže vlastita sredstva (npr. 1970. god. preko
14 milijuna novih dinara). Gotovo sve
poslove iz svih grana svoje djelatnosti obavljaju
šumari, koji se za te poslove osposobljavaju
na Visokoj školi za uzgoj šuma
i kulturnu tehniku u Arnheimu preko
obaveznog kolegija »oblikovanje krajolika
i zaštita prirode« ili na šumarskom fakultetu
u Wageningen-u preko izbornih predmeta
zaštita prirode ili arhitektura pejzaža.


U članku »Ästhetik im Straszenbau« (u
br. 12) civ. ing. R. A. Georgi prikazuje,
inače već u Kanadi primjenjivanu, metodu
uspoređivanja varijanata trasa cesta
na osnovu računom utvrđenih koeficijenata
pojedinih karakterističnih trasa. Naslov
ovog prikaza zapravo ne odgovara sadržaju
jer su u račun uzete ne samo estetske
komponente, nego i ostale važne
za vožnju i uzdržavanje ceste (npr. udio
zavoja, mjerodavnog nagiba i dr.) te troškovi
gradnje.


Od ostalog obilnog materijala s područja
zaštite prirode ili uređenja životnog
okoliša navodimo još:


— o problematici smeća i otpadaka (J,
Bader: Problematik der Müllbeseitigung
im Planungsraum »Wilmünster« — u br.
2, Ch. von Bila: Überegionale Abfallbeseitigung
im Sinne des Landschaftsschutzes


— u br. 4, H. Wegner: Das Abfallbeseitigungsgesetz
— u br. 9);
— H. Zintl — J. Willy: Badenbetrieb
und Vogelschutz in einer groszstadtnahen
Wildfluszlandschaft (u br. 6);
— Prof. Dr G. Olschowy: Über Belastung
und Nutzung der Vegetation (u br.
8);
— Prof. Akira Sato: Naturschutz und
Landschaftspflege in Japan (u br. 8);
— Prof. Dr G. Olschowy: Die Umwelt
der Menschen (u br. 9, referat za Konferenciju
o zaštiti čovjekovog okoliša koja
je održana lipnja 1972. god. u Stockholmu);
— ökologisches Manifest (u br. 9, proklamiran
20. VII 1972. od grupe ekologa
u Munchenu);
— Dipl. ing. Ch Hey: Antwort auf das
Ökologische Manifest (u br. 11).
3. Pored časopisa »Natur und Landschft
« u Njemačkoj izlaze i slijedeći s tematikom
zaštite prirode:
— »Naturschutz- und Naturparke«, tromjesečno
glasilo udruženja »Verein Naturschutzpark
«, Stuttgart;
— »Natur- und Nationalparke« kojeg,
također, izdaje navedeno Udruženje, ali
kao »evropski bilten« te su svi tekstovi
paralelno štampani na njemačkom, engleskom
i francuskom jeziku;


— »Das Leben« kao glasilo »Međunarodnog
saveza za zaštitu života« s tematikom
iz biologije, životnog okoliša i zaštite
života s tekstovima na njemačkomengleskom jeziku;
— »Naturschutzarbeit in Berlin und
Brandenburg« kojeg kao »radni materijal
za područja zaštite prirode, oblikovanja
krajine i prirodoslovna istraživanja domovine
« izdaje Akademija za poljoprivredne
znanosti Njemačke Demokratske Republike,
vijeća kotareva Postdam, Frankfurt
na Odri i Cottbus te Magistrat Velikog
Berlina.
Iz »Naturschutz- und Naturparke« (br.
1/1972) bilježimo podatke o promjeni sastava
šuma u području »Saske Švicarske«.
To područje nalazi se na njemačkoj strani
Rudne gore (Sudeti), južno od Dresden-a,
a nazvano je Saskom Švicarskom zbog
prirodnih ljepota i osobitosti reljefa formiranog
u podlozi pješčenjaka.-1* Šumsko
područje zauzima površinu od oko 15 000
ha, a sastav vrsta 1591. i 1933. godine
vidi se iz slijedeće tabele:


udio u °/o godine
vrst drveta


1591. 1933.
jela 25 0,5
bukva 24,7 2,5
hrast 19,4 1,0
bor 17,2 26,0
breza 5,1 —jasika
2,9 —
smreka 2,1 65,0
lipa 1,2 —
joha 1,2 —
grab 0,8 —
plemenite listače 0,4 —
razne listače — 3,5
ariš — 1,5


Napomena: Od listača u 1933. godini
posebno su navedeni bukva i hrast pa
prema tome »razne listače« sadrže i ostale
1591. godine pojedinačno iskazane listače,
a kojih je udio tada iznosio lLöVo,
ariša 1591. godine nije bilo.


Međutim, predstoji opet izmjena u učešću
pojedinih vrsta, jer je 5 000 ha smrekovih
šuma u manjoj ili većoj mjeri oštećeno
plinovima iz sjevernočeškog industrijskog
bazena Duchov — Most — Bi


3) Ovo područje, površine 40 000 ha, 1956. go


dine proglašeno je rezervatom prirodnog pred


jela (Landschaftsschutzgebiet), a broj posjetila


ca danas premašuje dva milijuna.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 75     <-- 75 -->        PDF

lina i Saskog oko mjesta Heidenau — Pirna.


Zanimljiv je i podatak o smanjivanjupoljoprivrednih i šumskih površina u SRNjemačkoj objavljen u br. I/II, 1972. godine,
časopisa »Natur- und Nationalparke«:
Od 190 godine do danas u SR Njemačkoj


2,8 milijuna ha poljoprivrednog i šumskog
zemljišta upotrebljeno je za druge svrhe
(za stambenu izgradnju, industrijalizaciju,
promet), a računa se da će do 1980. godine
u te svrhe biti oduzeto daljnjih
500 000 ha ili dnevno po 110 ha.


O. Piškorić
OBAVIJEST PRETPLATNICIMA
Umoljavaju se pretplatnici ŠUMARSKOG LISTA da podmire zaostalu
pretplatu, kako bi im časopis mogli i nadalje redovno dostavljati.


UREDNIŠTVO
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Ovaj broj
je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač: Savez inženjera


tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg 11,
tel. br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 30102-678-6249 — Godišnja pretplata na šumarski
list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 150,00 N. d. Pojedinci 30,00 N. d., studenti i učenici
7,50 N. d. Inozemstvo 10 dolara USA — Tisak: Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš«, Samobor