DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 66     <-- 66 -->        PDF

no i površine V i VI boniteta) 13,6°/», a na
ostale (u koje su uključene i neplodne)
86,4%). Međutim, smatram da se ne mali
dio površina VIII bonitetnog razreda, a
koje po klasifikaciji zauzimaju 58,6°/» (dakle
više od polovine cjelokupne površine
sliva) može koristiti pašom, jer su sigurno
toliko obrasle travama koliko i kamenjari,
npr. na Pagu, koji je poznat i po visoko
kvalitetnom ovčjem siru (»paški sir«). Doduše,
u grafičkom prikazu, str. 29, prikazano
je da se u VIII bonitetnom razredu
nalazi 15°/» površina »šuma i pašnjaka« pa
se udio neposredno produktivnih površina
smanjuje na 43,6% ukupne površine
sliva. No zato važnost tih površina nije
manja za sve vodotoke pa i samu Neretvu.
Sastavni dio publikacije je i 6 karata:


1. sliv Neretve s podslivovima od 1—22;
2. sliv Neretve prema nadmorskoj visini
(reljefu) i rasporedu naselja; 3. sliv rijeke
Neretve prema inklinaciji; 4. geološka
karta sliva Neretve; 5. orijentaciona pedološka
karta sliva rijeke Neretve; 6. klasifikacija
zemljišta prema proizvodnoj sposobnosti
i upotrebnoj vrijednosti.
Završujući prikaz, treba naglasiti da se
ova publikacija ne može mimoići u bilo
kojem slučaju obrade problematike našeg
kraškog područja.


O. Piškorić
GODISEN ZBORNIK na Zemjodelskošumarskiot
fakultet na Univerzitetot —
Skopje, Šumarstvo, kniga XXIV — Skopje
1972.


XXIV. knjiga Godišnjeg zbornika Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta sadrži radove
s područja šumarstva. Ovaj svezak
Zbornika zapravo je paleta autora i radova,
jer na 182 stranice teksta sadrži 14
priloga. Objavljivanje većeg broja kraćih
radova smatram pozitivnim, jer se na
taj način omogućuje objavljivanje s jedne
strane radova većem broju autora, a s
druge strane raznolikiji materijal, i praksi
omogućuje relativno brže korišćenje rezultata
provedenih istraživanja i opažanja.
1. Sadržaj Zbornika je slijedeći:
Em prof. H.: O uspijevanju Metase


quoia-e glytostroboides u Skopskoj kotlini


(str. 5—15, rezime na njemačkom),


Popovski dr Pande: Kompara


tivna proučavanja klijavosti sjemena ni


zinskog brijesta (U. campestris L., U. mi


nor Mill.) spremljenog na razne načine


(str. 17—31, rezime na engleskom),


Andonovski dr Aleksandar:
Alnus viridis Lam. et CD — nova vrst flo


re u SR Makedoniji (str. 33—36, rezime na
francuskom),


Džekova dr Marija: Oduzimanje
mineralnih tvari iz tla u proizvodnji topolovih
korenjaka (str. 36—46, rezime na
njemačkom),


Bećar ing. D. -Pejoski dr B. -
Georgievski ing. Ž.: Prilog poznavanju
fizičko-mehaničkih svojstava drva
hrasta sladuna (Quercus conferta Kit.) iz
sastojina niskog uzgoja (str. 47—61, rezime
na francuskom jeziku),


Bećar ing. D.-Pejoski dr B.-
Georgievski ing. 2.: Prilog poznavanju
fizičko-mehaničkih svojstava drva
hrasta kitnjaka (Quercus sessilis Ehr.) iz
sastojina niskog uzgoja (str. 63—88, rezime
na francuskom),


Pejoski dr B. -Georgievski ing.
2.: Tehnološka svojstva bukovine s Karadžice
(str. 89—98, rezime na francuskom),


Grujoska dr M i 1 i c a : Pojava gljive
Phillinus pini (Thore ex. Fr.) Pil. na Pirnas
peuce Gris. na Pelisteru (str. 99—103,
rezime na engleskom),


Hadži-Ristova dr Ljupka-Kamilovski
dr Mihajlo: Borov četnjak
gnjezdar (Thaumetopoea pityocampta
Schiff.) i mogućnosti njegovog suzbijanja
(str. 105—113, rezime na francuskom),


Popovski dr Boris: Protiveroziona
zaštitna uloga Paliurus aculeatus-a
Lam. (str. 115—124, rezime na engleskom),


Jovetić dr Radivoje-Trpkov
d r Boris : Proizvodnost nosivosti fazanskog
jata u umjetnom uzgoju (str. 125—131,
rezime na engleskom),


Grujoski dr Boris: Sastojine bukovih
šuma i mogućnosti ekonomičnijeg
gospodarenja s njima u SR Makedoniji
(str. 133—139, rezime na engleskom),


Krstevski dr Dimitar: Prouča


vanje nekih faktora na dužinu vremena


potrebnog za premjeravanje modelnih sta


bala sekcioniranjem (str. 141—157, rezime


na engleskom),


Vilarovi ing. M. Lazar: Tlo u


šumama običnog bora u SR Makedoniji


(str. 159—182, 3 tabele, rezime na engles


kom),


In memoriam (Dr Branislavu


Pejoskom).


2. U Arboretumu Trubarevo Poljoprivređno-
šumarskog fakulteta u Skoplju
1955. godine posađeno je 5 komada korenjaka
Metasequoia-e glyptostroboides nabavljenih
iz Arboretuma Horsholm (Danska),
a kasnije daljnih sedam vlastite proizvodnje.
Od 1965. do 1970. godine prof,
ing. H. Em snimao je dimenzije stabalaca
u cilju dobivanja prve slike o uspije


ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 67     <-- 67 -->        PDF

vanju ove vrste u skopskom području. Sliku
o rastu Metasequoia-e u uvjetima
skopskog područja daju slijedeći podaci:
prosječni godišnji visinski prirast kretao
se između 1,06 i 1,45 m, a prosječni godišnji
debljinski prirast između 1,00 i 2,08
cm (maksimalni prirast imalo je stablo uzgajano
kao soliter). Zanimljiva je pojava
adventivnog korjenja koje se pojavilo
1963. godine kada je rasadnik bio poplavljen;
visina korjenja iznad tla iznosila je
od 25 do 30 cm, tj. koliko je iznosila dubina
voda. Ovo se korjenje slijedeće godine,
kada je poplava izostala, osušilo.


Ispitivanja klijavosti sjemena poljskog
brijesta iz Makedonije, koja je proveo d r


P. Popovski , potvrđuju da maksimalnu
klijavost (u ovom slučaju od 12 proba s
prosjekom od 56,86">´o, ali u granicama od
30—100%) ima sjeme posijano neposredno
nakon sazrijevanja. Klijavost je, nadalje,
ograničena na svega nešto više od dva
mjeseca, a uskladištenje na temperaturi od
+ 5° C je povoljno.
Autor se nije osvrnuo na veliku varijabilnost
klijavosti sjemena posijanog neposredno
po dozrijevanju iako se ova kreće
između 30 i 100"/o, a mi možemo samo pretpostaviti,
da sve sjeme ne potječe s jednog
stabla. Naime, iz vlastitog iskustva
nam je poznato da iste godine dva susjedna
stabla po jedrosti imaju različito sjeme:
dok je urod jednog sjemena gotovog
bez šturih sjemenki, sjemenke drugog stabla
su, naprotiv, u velikoj većini šture. Iz
toga proizlazi zaključak da kod sakupljanja
sjemena brijesta treba obratiti posebnu
pažnju u kojoj je mjeri ono jedro (a
što se lako utvrdi opipom), jer jedro sjeme
ima uvijek dobru klijavost.


Dr A. Andonovski objavio je svoj
referat održan na Simpoziju o stogodišnjici
Pančićeve dendrologije (održanom u
listopadu 1971. godine na Goču), o svom
nalazu zelene johe na Belasici nedaleko
jugoslavensko-grčke granice i to na području
vrištine Juniperus depressa — Bruckenthalia
spicufolia i to je, za sada, najjužnije
nalazište ove vrste.


Rezultati istraživanja Dr M. Džekov e
o potrebi na mineralnim hranivima i o
odnosu tih hraniva u listu i drvetu s korom
(tj. dijelova biljke koji se odnose iz
rasadnika) nekih klonova euroameričke topole
u rasadničkoj proizvodnji od neposrednog
su interesa za praksu te bi ih trebali
upoznati svi proizvađači takvog rasadničkog
materijala.


Oba rada trojke Bećar-Pejoski-
Georgievski sastavni su dio kompleksnog
proučavanja makedonskih niskih šu


ma hrasta kitnjaka i hrasta sladuna, a rad
dvojke Pejoski-Georgievski upoznaje
nas sa fizičko-mehaničkim svojstvima
bukovine, s lokaliteta na planini Karadžica
nadmorske visine 1160 met., na
sjevernoj ekspoziciji i silikatnoj podlozi.


Dr M. Grujoska registrira dosad
nezabilježeno postojanje gljive Phellinus
pini na stablima molike na Pelisteru, a
dvojka Hadži-Ristova-Kamilovmjene
mikrobiološkog sredstva Baktulat-S
ski objavljuje rezultate ispitivanja priza
suzbijanje borovog četnjaka gnjezdara
u crnoborovim sastojinama. I za ovo sredstvo
važi pravilo, kao i za ostala, da se
uspješno može primijeniti samo u prvim
razvojnim stadijima gusjenice.


Načini umjetnog razmnožavanja mnogih
dendroflornih vrsta nedovoljno su poznati
pa je stoga od posebnog interesa saopćenje
dr B. Popovskog o rezultatima njegovih
ispitivanja pogodnosti pojedinih načina
razmnožavanja drače (Paliurus aculeatu),
tj. sjetvom sjemena, sadnjom reznica
i sadnjom pojedinih dijelova korjenja. Rezultat:
za umjetno razmnožavanje drače u
obzir dolaze jedino dijelovi korjenja iz kojeg
se može proizvesti između 34,5% (kod
sadnje neposredno na terenu) do 55°/o (kod
sadnje u stakleniku) sadnica, jer uspjeh
sjetve sjemena iznosi svega 7"/o, a sadnja
reznica ne daje rezultata.


Trogodišnja (od 1966. do 1968. god.) opažanja
dra R. Jovetića i dra B. Trpko
v a u fakultetskom lovištu Trubarevo
pokazala su: najproduktivnije u nošenju
jaju su trogodišnje koke, a krajnji je rok
za nasad jaja 15. lipnja jer je za razvoj
fazančića potrebno 120 dana. Uostalom, do


15. lipnja koke snesu od 67 do 83% godišnje
proizvodnje.
I za unapređivanje proizvodnje u buko


vim šumama Makedonije prema nalazu


dra B. Grujoskog vrijedi isto što i


za ostale takove šume: isključivanje paše


iz sastojina, njega sastojina, očetinjavanje


uz pretvaranje niskih i srednjih šuma u


visoke.


D r D. Krstevski objavio je funkcije


za izračunavanje vremena potrebnog za


premjer stabala sekcioniranjem hrastovih


stabala u niskom uzgoju, a koje zavređu


ju opširniju analizu, nego li je to moguće


dati u jednom informativnom prikazu po


put ovoga.


Šume običnog bora, prema podatku u
radu i n g. L. M. V i 1 a r o v a, zauzimaju
površinu od oko 8.000 ha, od čega oko 6.000
ha u Mariovskom rajonu odnosno na planinama
Nidže i Kožuf, a oko 2.000 ha u
Bregalničkom rajonu odnosno u Malešev