DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Novom šumsko-privrednom području ustupila bi se na upravljanje i korištenje
ukupna površina šuma i šumskog zemljišta u iznosu od 104.254 hektara, a od čega
otpada na obrasle šumske povšine 54% i neobrasle 46%.


Predloženo posebno šumsko-privredno područje na kršu prostire se na 18 općina
(od kojih se 16 nalazi u području Hercegovine i 2 u Bosni — Duvno i Livno).


Prema raspoloživim podacima (posebni uređajni elaborati i šumsko-privredne
osnove za dijelove ustupljenih površina od strane OOUR ŠIP »ŠIPAD«) ukupna nesporna
površina šuma i šumskog zemljišta ovog područja iznosi 389.257 hektara, od
čega otpada na obraslo šumsko zemljište 237.990 hektara ili 61,1% i na neobraslo
šumsko zemljište 151.267 hektara ili 38,9%.


Od ukupne površine obraslog šumskog zemljišta otpada na: visoke šume 26.523
ha ili 11,2%, niske šume i šikare 175.173 ha ili 73,8" o, mladike i šumske kultura


4.755 ha ili 2,2%, šibljake 31.533 ha ili 12,8%.
Od ukupne neobrasle površine otpada na: čistine, paljike i kamenjare sposobne
za pošumljavanje 92.045 ha ili 60,8%, kamenjare nesposobne za pošumljavanje 59.222
ha ili 39,2°/o.


Ukupna bruto drvna zaliha svih uzgojnih oblika šuma na ovom šumsko privrednom
području iznosi 7.438.064 m3 ili prosječno po 1 hektaru 31 m3.


Prosječna drvna zaliha po 1 ha u odnosu na uzgojne oblike šuma iznosi: u visokim
šumama 148 m´!, sa odnosom četinari : lišćari 22 : 88%>, u niskim šumama 38 m´,
u šikarama 12 m3, u mladićima 24 m3.


Visina zapreminskog prirasta u visokim šumama, prema raspoloživim podacima,
iznosi 2,87 m3/ha/god., u niskim šumama 1,14 m3/ha/god., u šikarama 0,88 m3/ha/god.,
u mladićima 1,89 m3/ha/god.


Odnos prirasta četinara i lišćara iznosi 24,4 : 75,6% (kod visokih šuma).


Planirani obim sječa (etat) iznosi kod visokih šuma 74°/n volumnog prirasta, kod
niskih šuma 32%, a kod šikara 29%


U odnosu na šumske i javne saobraćaj nice, otvorenost visokih šuma na navedenom
području iznosi 2,5 km/1000 ha, dok je otvorenost za cijelo područje svega 0,36
km/1.000 ha obraslih šumskih površina.


Iz prednjih podataka vidljivo je da se u postojećim uvjetima ne može osigurati
poslovanje na principu dohotka, što znači da se moraju osigurati dopunska sredstva
za financiranje šumsko-uzgojnih radova i pratećih investicionih ulaganja za normalno
odvijanje gospodarenja na ovom području, što će se odrediti posebnim Zakonom.


Radoslav Curić, đipl. ing. šum.


»SUMAPROJEKT« — Sarajevo