DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 45     <-- 45 -->        PDF

žaj makro pora, a zatim se kapacitet za zrak znatno smanjuje dubinom, ali
do granice zadovoljavajućeg.


Po mehaničkom sastavu to su teška tla, kod kojih je smanjena količina
koloida u lesiviranom sloju, ali zato dosta naglo prelaze (na dubini od 30—50
cm) u teški glinoviti i iluvijalni horizont u kome imade i do 70% glinovitih
čestica.


Reakcija ovih tala je jako kisela, u lesiviranom horizontu ima malo baza,
tako da je oko 80°/o adsorpcijskog kapaciteta zauzeto vodikovim ionima, a tek
od dubine 50 cm raste količina adsorbiranih baza do cea 50% adsorpcijskog
kompleksa.


Aciditet sa porastom dubine opada.


Površinski horizont može se označiti kao dosta humozan do 50 cm, budući
da je vršena obrada tla. U sastavu humusa prevladavaju fulvo kiseline,
dok huminske kiseline su slobodne ili vezane na seskviokside.


Karakteristična je srednja opskrbljenost kalijem i ekstremno siromaštvo
na fosforu u fiziološki aktivnim hranjivima.


NAČIN OSJEMENJIVANJA, NJEGE I PRAĆENJA POKUSA


Prije osnivanja ovoga pokusa, cjelokupna površina (bivša Z. Z. od 46 ha)
bila je pod upravom »Poljoprivredne zadruge — Veljun«, koja je povoljnije
dijelove zemljišta obrađivala za ratarske kulture, a preostali dio služio je za
pašnjak. Budući da se je uočila veća korist za budućnost ako se podignu na
tom terenu odgovarajuće šumske sastojine, to je navedenu površinu konačno
u 1960. godini preuzelo pod svoju upravu i korištenje »Šumsko gospodarstvo
Karlovac«, koje je u proljeće iste godine pristupilo osnivanju komparativnog
nasada »Točak«.


Veličina : 110 m X 104 m = 11.440 m- (1,1440 ha).
Vrste sadnica: obična smreka (Picea abies Karst) — obični bor
(Pinus silvestris L.) — crni bor {Pinna nigra ssp. austriaca). — Na dodirnoj
površini van plohe: Američki borovac (pinus strobus L.) i evropski ariš
(Larix decidua Mili.).
Razmaci: 2 m X 2 m
Broj biljaka po 1 li a: = 2.500
Jame su kopane: 40 cm X 40 cm X 50 cm
Gnojivo: NPK (omjer: 10 : 16 : 20)
(po svakoj sadnici 0,20 kg).
Budući da ova površina nije bila kultivirana (pašnjak), to je ista izorana
u dubini od 30 cm.
Za sadnju su upotrebljene 3 god. sadnice običnog bora i smreke iz rasadnika
Šumskog gospodarstva Karlovac, i 4 god. sadnice crnog bora iz rasadnika
Sesvete (Šumskog gospodarstva — Zagreb). Nadalje 3 god. sadnice
američkog borovca (iz plantaže Šumarije Varaždin) i 2 god. sadnice evropskog
ariša. Zbog toga što je došlo do jačeg sušenja sadnica crnog bora (slab
kvalitet), te su iste u idućoj godini zamjenjenc 3 god. sadnicama crnog bora
iz rasadnika Š. G. Karlovac.
Kopanje jama za sadnju vršeno je ručno. Izvađena zemlja usitnjena je,
a ona zemlja koja je izvađena iz jama predviđenih za startno gnojivo dobro
se je izmješala sa navedenom dozom umjetnog gnojiva.