DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 26     <-- 26 -->        PDF

UDK 634.0.114.441.4:634.0.174.7 Pinus silvestris


ISTRAŽIVANJE PRODUKTIVNOSTI VRIŠTINSKO-BUJADIČNIH TALA
POD MLADIM KULTURAMA OBIČNOG BORA


(Pinus silvestris L.) na području Šumskog gospodarstva Karlovac


Ing. BRANIMIR MAYER, Mr NIKOLA KOMLENOVIC, Ing. STEVO ORLIĆ


Jugoslavenski institut za četinjače — Jastrebarsko


UVOD


U poslijeratnom periodu pristupilo se intenzivnijem istraživanju tala pod
vegetacijom bujadi i vrijeska. Ova se tla najčešće javljaju unutar područja
koje se proteže od Bele Krajine preko dijela Gorskog Kotara, Like i Korduna
do zapadne Bosne. Kroz najveći broj radova proučavana su njihova fiziografska
svojstva i pedosistematska rasčlanjenost (G r a č a n i n 1951., J aneković
1963., Škorić et al. 1963., Racz 1964. i drugi). Tek zadnjih desetak
godina vršeni su značajni napori na istraživanju ovih tala za potrebe
šumarstva. Posebna aktivnost u tom pogledu vezana je za djelatnost Jugoslavenskog
instituta za četinjače u Jastrebarskom.


Istovremeno su Šumska gospodarstva radila na podizanju kultura četinjača
od kojih su na karlovačkom području najzastupljenije kulture običnog
bora.


U novijim fundamentalnim radovima utvrđeno je postojanje čitavog niza
pedosistematskih jedinica koje se međusobno razlikuju kako po endomorfološkoj
građi profila tako i po ekološkim svojstvima. Pri tom se vrlo često
ukazuje na njihovu slojevitu građu izraženu kroz postojanje površinske lesolike
etaže razne debljine i humoznosti ispod koje leži reliktna crvenica te matična
vapnenačko-dolomitna stijena pretežno mezozojske starosti.


Unatoč dosta svestranom istraživanju spomenutih tala saznanja o odnosu
uspijevanja četinjača spram njihovoj plodnosti vrlo su mala. Značajne priloge
toj problematici dali su Škori ć (Zavod za pedologiju) 1966., Marti nović-
Milković 1966., Martinović 1967. i M a r t i n o v i ć - K o m 1 enović-
Milković 1967.


Istraživajući tla pod vegetacijom bujadi i vrijeska, na potezu Grad BosiIjevo—
Lešće (Šumarija Duga Resa), u svrhu podizanja intenzivnih kultura
četinjača, A. Š k o r i ć je sa suradnicima u navedenom radu između ostalog
izvršio ekološko grupiranje utvrđenih pedosistematskih jedinica. To grupiranje
izvršeno je prema podzemnom i površinskom reljefu matične stijene te
prema pojavljivanju sloja reliktne crvenice u pet slijedećih grupa:


— prva grupa: dvoslojna tla s lesolikom etažom dubljom od 60 pa čak i
100 cm u kojoj se razvilo smeđe kiselo tlo ili lesivirano kiselo smeđe tlo; ispod
toga slijedi obično reliktna crvenica;


ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— druga grupa: dvoslojna tla s lesolikom etažom debljine 25 (30) do 60
cm sa smeđim kiselim tlom na reliktnoj crvenici, s lesiviranom crvenicom ili
sa smeđim tlom na vapnencu;
— treća grupa: tla s lesolikom etažom debljine od svega 25 (30) cm, a tlo
je lesivirana crvenica ili smeđe tlo na vapnencu;
— četvrta grupa: ukupna dubina tla do matične stijene iznosi oko 50 cm
sa rendzinom, smeđim tlom na vapnencu ili lesiviranim tlom na vapnencu;
— peta grupa: deluvijalna tla vrtača.
Kod prve se tri grupe naglašava, da je razvoj korijenovog sistema sadnica
u ovisnosti od dubine pojavljivanja sloja reliktne crvenice i od stupnja
njene kompaktnosti.
U našem radu (Maye r 1969.) ukazano je na potrebu daljnjeg istraživanja
zavisnosti između heterogenih Fizikalnih i drugih svojstava predmetnih
dvoslojnih tala naspram uspijevanju pojedinih vrsta četinjača. S tim u vezi
pristupili smo proučavanju uspijevanja običnog bora u zavisnosti od plodnosti
tla.
Ovaj je rad financiralo Šumsko gospodarstvo Karlovac, stoga autori koriste
priliku da izraze zahvalnost. Veliku stručnu i tehničku pomoć kod provođenja
terenskih istraživanja pružili su nam Ing . S. Vanjković , I n g.


I. Mrzi jak i Ing. S. Luk i ć.
METODE RADA


U toku 1969. godine izvršeno je rekognosciranje postojećih kultura četinjača
na vrištinsko-bujadičnom području Šumskog gospodarstva Karlovac.
Utvrđeno je da su najbrojnije kulture običnog bora, pa su u njima provedena
ova istraživanja.


Identificiranje pedosistematskih jedinica u kulturama vršeno je pomoću
brojnih gusto raspoređenih sondažnih jama. Ukupno je izlučeno sedam pokusnih
ploha na tri lokaliteta i to: tri plohe u Sadilovcu — Šumarija Rakovica,
dvije u Drenovcu — Šumarija Duga Resa, te dvije u Vidinoj Lozi također
Šumarija Duga Resa. Kod izbora pokusnih ploha naročito se pazilo da su kulture
podjednake starosti (osnovane u 1960. i 1961. godini) i podignute približno
istom tehnikom sadnje. Pojedina primjerna ploha obuhvaća 41 do 60 stabala,
a njezina veličina i oblik bili su uvjetovani rasprostiranjem dotične pedosistematske
jedinice.


Unutar svake plohe izvedeno je 5 do 10 kontrolnih bušenja tla ručnom
sondom. Također je otvoren i morfološki analiziran po jedan glavni pedološki
profil iz kojeg su uzeti pojedinačni uzorci tla u porušenom i neporušenom
stanju (valjci Kopeckog u tri do pet ponavljanja) za laboratorijska istraživanja.


Uzorci iglica sabrani su s 15 stabala na svakoj plohi i to s južne strane
drugog pršljena od vrha. Za analize su uzeti uzorci najmlađih iglica u studenom
1970. godine.


Nadalje, na svakoj primjernoj plohi registriran je prsni promjer svih stabala,
totalna visina na kraju 1971. godine te visinski prirast u posljednjih
šest godina (1966—1971. g.).


U pedološko-fiziološkom laboratoriju Instituta izvršena su slijedeća određivanja:
mehanički sastav tla pipet-metodom s pripremom u natrijevom pirofosfatu
uz Atterbergovu podjelu; kapacitet za zrak računskim putem na bazi
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 28     <-- 28 -->        PDF

retencionog kapaciteta za vodu; vodopropusnost pomoću stalnog pritiska u
aparatu po Plamencu uz obračunavanje po Darcy-evoj formuli; određivanje
sadržaja vlage uzoraka u porušenom stanju pomoću tlačnog ekstraktora kod
0,33 atm i na aparatu s tlačnonm membranom kod 15 atm (po Richardu); pH
elektrometrijski sa staklenom elektrodom u H20 i n-KCl; humus po Tjurinu
bikromat-metodom; ukupni N po Kjeldahlu, makro postupak; fiziološki aktivni
fosfor i kalij po AL-metodi; S i H (m. e. u 100 g tla) po Kappenu; V% računski
iz S, H i T; CaC03 (%) po Scheibleru.


U suhoj biljnoj tvari N je određivan po Kjeldahlu makro-postupkom. Za
određivanje ostalih biogenih elemenata biljni materijal je spaljivan mješavinom
sumporne i perklorne kiseline. Iz ekstrakta su kalij i kalcij određeni
plamenfotometrijski, a fosfor i magnezij kolorimetrijski. Sadržaj biogenih
elemenata izražen je u postotcima suhe tvari (105° C).


Laboratorijska određivanja izvršile su prof. Nada Pezdirc, Višnja
Koprivnjak i Zlata Josipović, a grafikone je izradio I n g. P.
Rastovski.


OBJEKTI ISTRAŽIVANJA


Sva tri lokaliteta leže na području tzv. niskog krša, koje započinje južno
od Karlovca i proteže se sve do obronaka Ličke Plješivice i Male Kapele. Za
makro i mezo reljef karakteristična je pojava vrtača i mjestimična površinska
stjenovitost. Matičnu stijenu na sva tri lokaliteta izgrađuju vapnenci mezozojske
starosti. Pokusne plohe izlučivane su na površinama između vrtača.


Kulture u predjelu Sadilovca nalaze se nedaleko od Rakovice uz odvojak
ceste za Bihać. Tri izlučene plohe (brojevi 1, 2 i 3) leže na nadmorskoj visini
od cea 385 m. Njihov međusobni razmak kreće se između 10 i 20 m. Kultura
na plohi 3 osnovana je na tlu koje pripada prvoj, uvodno navedenoj grupi
(lesolika etaža deblja od 60 cm), dok je druga talna grupa identificirana na
plohama 1 i 2 (dubina lesolike etaže seže od 25/30 cm do 60 cm).


Kulture u predjelu Vidine Loze nalaze se 3 km zapadno od Generalskog
Stola, nedaleko kanjona rijeke Dobre. Nadmorska visina se kreće oko 190 m.
Plohe 6 (treća talna grupa s lesolikom etažom od svega 25/30 cm) i 7 (prva
talna grupa) razmaknute su kojih 50-tak m.


Kulture u predjelu Drenovca nalaze se 15 km zapadno do jugozapadno
od Karlovca uz autocestu Karlovac—Rijeka. Izlučene plohe 4 (druga talna
grupa) i 5 (prva talna grupa) međusobno su udaljene 20-tak metara. Nadmorska
visina se kreće oko 210 m.


Kod razmatranja klimatskih prilika značajno je, da istraživane kulture
leže blizu granične linije humidne i perhumidne klime u zapadnoj Hrvatskoj
s indeksom efektivnosti oborina (P/E) prema Thornthwait u 127 do 128.
Karlovac leži u području humidne klime s P/E = 105, Ogulin u perhumidnoj
s P/E = 157 te Plitvički Ljeskovac također unutar perhumidne klime s P/E =


151.
Podaci o oborinama za istraživani period dobiveni su od Republičkog hidrometeorološkog
zavoda SRH. Oni sadrže šestogodišnja mjerenja oborina
(1966—1971. g.) za najbliže meteorološke stanice Rakovicu, Generalski Stol i
Pritišće. Sume oborina za pojedine godine prikazane su u grafikonu 5. Godišnji
srednjaci za navedeni period iznose za Rakovicu 1169 mm, za Generalski
Stol 1258 mm, te za Prilišće 1128 mm oborina.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 29     <-- 29 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Tla u istraživanim kulturama s obzirom na vodne
i druge osobine


Prvenstvena pažnja obrađena je istraživanju heterogenih fizikalnih svojstava
(mehanički sastav, retencija vode i vodopropusnost) na izlučenim primjernim
plohama i njihovog značenja za uspijevanje mladih kultura običnog
bora. Osim toga određene su i kemijske osobine prikupljenih uzoraka tla. Po
jedan karakterističan pedološki profil otvoren je i obrađen unutar svake od
7 primjernih ploha. Grupiranjem analiziranih profila, na osnovi uvodno date
podjele, utvrđeno je da su u našim kulturama pretežno ili isključivo zastupljene
I, II i III talna grupa.


U tabeli 1 dan je pregled izlučenih primjernih ploha po talnim grupama.


Tabela 1. — Pedosistematska pripadnost tala u istraživanim kulturama


Lokalitet Talna grupa
i
Broj profila
primjer, plohe
Pedosistematska
pripadnost tla
Sadilovac I 3 Lesivirano kiselo smeđe tlo na
reliktnoj crvenici
Drenovac I 5 Duboko kiselo smeđe tlo na
reliktnoj crvenici
Vidina Loza I 7 Duboko kiselo smeđe tlo na
(I/II) reliktnoj crvenici
Sadilovac II 1 Kiselo smeđe tlocrvenici
na reliktnoj
Sadilovac II 2 Kiselo smeđecrvenici
tlo na reliktnoj
Drenovac II
(II/III)
4 Kiselo smeđe tlocrvenici
na reliktnoj
Vidina Loza III 6
Lesivirana crvenica na vapnencu


Potreba za pomoćnim oznakama (I/II) i (II/III) u tabeli 1 ukazala se
zbog problema oko izbora karakterističnih profila obzirom na mozaično
smjenjivanje talnih grupa na vrlo malim površinama.


U gornjem dijelu grafikona 1, 2 i 3 prikazano je postotno učešće frakcije
gline (0 < 0,002 mm) po dubini profila, koji su razvrstani prema tabeli 1.
U I, talnonj grupi sadržaj gline do 120 cm dubine nigdje ne prelazi 45°/o. Do
dubine od 30/40 cm tekstura je pretežno glinasto-ilovasta do praškasto-glinasta.
Površinska stjenovitost izražena je tek izuzetno, a podzemni reljef vapnenačke
stijene spušta se ispod 150 cm. Ova talna grupa javlja se suvislo na
većim površinama. Kod II. talne grupe teško-glinasta tekstura dolazi već između
40 i 50 cm dubine uz podzemno približavanje matične stijene površini
tla ili čak njezina nadzemna pojava. Uz II. talnu grupu pojavljuje se III. i IV.
s učešćem 5 do 20°/o- Teško-glinasta tekstura kod III. grupe dolazi već na
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 30     <-- 30 -->        PDF

20-tak cm, a matična stijena u profilu 6 utvrđena je na dubini od 10 cm. Pojedine
pukotine s tlom sežu znatno dublje. Stjenovitost na plohi 6 ocijenjena
je s 15%, a učešće IV. talne grupe prelazi 20%.


U donjem dijelu grafikona 1, 2 i 3 prikazana je sposobnost zadržavanja
(retencije) vode od strane tla po dubini profila. Vršena su određivanja sadržaja
vode kod poljskog vodnog kapiceta (pritisak od 0,33 atm, pF = 2,5) i
kod točke venuća (pritisak od 15 atm, pF = 4,2). Između sadržaja vode kod
poljskog kapaciteta i sadržaja vode kod točke venuća leži tzv. biljci pristupačna
voda, koja je i sumarno prikazana u grafikonu 3. Vidljivo je da I. talna
grupa (profili 3,5 i 7) ima znatno veću mogućnost zadržavanja pristupačne
vode za razliku od II. i III. talne grupe.


Grafikon 4 prikazuje srednje vrijednosti rezultata mjerenja vodopropusnosti
i kapaciteta za zrak. Broj ponavljanja (3 do 5) veći je za površinske slojeve
neujednačene građe i prorasle korijenjem vegetacije osobito bujadi. Značajno
je kod toga promatrati rezultate po talnim grupama iznad i ispod 50 cm
dubine. Tako je utvrđena brza i vrlo brza vodopropusnost iznad 50 cm dubine
za I. grupu, a ispod 50 cm za istu grupu ona je umjereno brza. Iznimku čini
profil 5 čiji je mehanički sastav vidno teži od onoga u profilima 3. i 7. Kod


II. grupe vodopropusnonst iznad 50 cm pretežno je umjereno mala i umjerena,
dok je ispod te dubine mala i umjereno mala. III. talna grupa (prof. 6)
pokazuje umjereno malu propusnost već ispod 10 cm dubine.
Što se tiče kapaciteta za zrak značajno je njegovo naglo opadanje ispod
50 cm kod II. talne grupe (2,1—8,1 vol. %), dok kod I. talne grupe ostaje u
rasponu 8,8—9,7 vol. % do znatne dubine profila.


Rezultati kemijskih analiza tla izneseni su u tabeli 2. Vidljivo je, da je
reakcija tla u FFO pretežno jako kisela i kisela te da uz lagan porast pri dnu
profila 4, 6 i 7 postaje slabo kisela. pH u n-KCl je jako kisela, a pri dnu spomenutih
profila prelazi u kiselu. Zasićenost adsorpcijskog kompleksa tla bazama
pretežno je slaba. Plitki profil 6, pokazuje srednju zasićenost i zasićenost
bazama. Fiziološki aktivni fosfor (AL-metoda) utvrđen je u svim uzorcima
tek u tragovima, a fiziološki aktivni kalij (AL) varira između 2,2—15,6 mg
100 g tla). Bolju opskrbljenost kalijem pokazuju površinski slojevi istraženih
profila. Za ispitana tla karakterističan je moćni humusno-akumulativni horizont,
obično tamno sive boje, koji dopire do 20-tak i više cm. Postotni sadržaj
humusa u njemu doseže 6,6% što indicira jako humozno tlo.


Stanje ishrane


Kod obilaska kultura običnog bora tokom 1969. godine i u vrijeme sabiranja
uzoraka iglica u jesen 1970. nismo u nijednoj kulturi mogli utvrditi vizuelni
simptom nedostatka nekog biogenog elementa. Poznato je da se takovi
simptomi javljaju u slučaju kada je nedostatak hraniva jače izražen. U
praksi se, međutim, daleko češće susrećemo s latentnim simptomima nedostatka
hraniva. To je općenito široko područje stanja ishrane, koje se nalazi
između stanja ishrane kada se na drveću javljaju vizuelni simptomi nedostatka
hraniva i stanja ishrane kada se u datim uvjetima postiže najbrži rast. U
tom intervalu dodavanjem hraniva, koje se nalazi u nedostatku, može se pospješiti
rast ovisno o tome koliko je taj nedostatak izražen. Za utvrđivanje
stanja ihrane a time i potreba gnojidbe, danas se sve češće koriste rezultati
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 31     <-- 31 -->        PDF

I. TALNA GRUPA GHAFIKON
Lokalitet : SADIIOVAC 3 DMNOVAC 5 VIOINA LOZA 7


Povr. Kamenllost: B


FRAKCIJA GLINE


0 10 20 30 % 0 10 30 30 40% ° 10 20 30 40 50°/„


I I T r— ° i 1 rt—i 1— l 1 P 1 1 r ´"


\


(B)C


E


3 (B)C


B


C


´L


3 -100 «I


o


CD


MSO


RETEHCIJA VODE KOD P. KAPACIT.(PF =2,5) I T. VENJENJA ( PF-" 4,2


M,Ovol.°/
2—-—m.´° 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 10 20 30 405060


-i 1 i—|


1 i T 1 r "i 1 r


L. I
>F = 4,2


PFr2,5


! /


V


U


C


X I


-100


3


i \ l


o


c


a


3
»


a


150
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 32     <-- 32 -->        PDF

II. TALNA GRUPA GKAFIKOH 2
LOK. SADI LOVAC I SADILOVAC 2 DiEHOVAC 4
Povr. K»m . * *"» %
Uć«4c « taln e
Srupe II. i IV. » % FRAKCIJA GLINE
20 %


RETENCIJA VODE KOD POL; KAPACITETA (pF-2,5) I T. VENJEMJA (pF = 4,2)


H,0


"% 10 !0 30 40 50 60


20 30 40 50 60


r-o r


-i—n—r


i


i


F.4,2 jpF«2,5


ii


-50


SN


-s


»50
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 33     <-- 33 -->        PDF

GRAFIKON 3


III. TALNA GRUPA
Lok VIDIkIA LOZA 6


Povr. kamenito»« -"/.


Učešće ta Ine grupe |V 30 /<>


FRAKCIJA GLINE


T c


0 »0


PRISTUPAČNA VODA ZA


PROFILE OD 1 DO 7


(Razlika sadržaja vode Kod
PF´2,5i PF= 4,2)


)Q 20 30 40 50 HjO vol. "/


E


u


3C


2


3


u
150


RETENCIJA VODE KOD


POLJSKOG KAPACITETA (PF =2 5 )


I TOČKE VENJENJA(PF = 4,2)


vo,


10 10 30 40 50 60 H7°-%


,—.—, . . 1 r-´


JF-4,2 ! PF-2,5


j—50 «


I. TALNA GRUPA
2


3


II. TALNA GRUPA
III. TALNA GRUPA


ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 34     <-- 34 -->        PDF

KAPACITET ZA ZRAK GRAFIKON


0 5 10


f vol %
I I l i I I i L i i I L J L


VODOPROPUSNOST


3 n


I. TALNA
2 L


on on3 rS « 2 L «S
Tj >o E o 3 E o


o


50


-100


GRUPA
n
N
o o n
L 3
3 ^
E E o3 B r 5
S oi J «
ž>
m/dan


7 5 7


33


II. TALNA GRUPA
2 4 24
1
1
i
i ! 2 4 !
!
50 A 41 i i
i
-
-9 0
TALNA GRUPA
(i 6
o —
-6 6 1
-t (| 1


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = brojevi profila
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Grafikon 5


\


mm


\


1500
, \ GODIŠNJE SUME OBORINA (1966.-1971.god.)
\ \
\ v« /A


1400 %*&
/ \


V?
\


\yi*
/
/
/
\
S


\?i>


1300
.A \\


/ / Nx


f \ \
1700


*-\ ´S,


N*


1 \1 A ^S». \ \


* \ "s,


1 /:
\ \ \


*^^S^
Sfc


1100


J/l
Nx\


* , ^"""s»
-^ .´
>v V"


v


*
\\
1000


«


*
\
1
\
900


1 1
1966 1969 1971 god.


GRAFIKON 6


cm KRETANJE GODIŠNJEG VISINSKOG PRIRASTA
SO


I -5


.y<


50


u -i


II -2
l_
1968 1971 god.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 36     <-- 36 -->        PDF

c m
400
KRETANJE VISINSKOG RASTA OD 1966 1971.
god.
GRAFIKON 7
I 5
300h
111-4
200h
196 7
J_
197 I go d
PRISTUPAČNAILI
VODA DO 150cm DUBINE
DO STIJENE (4 16)
(3,5,7,1 i 2
GRAFIKON 8
500
0
0 40 0
>


^ 300
a3
li 200
a
E
L 100
0
-
-
-
" \
A


Broj profila 3 5 7 1 2 4 6
Tama smpa 1 1 !(´/„) II II «("/„,) «I
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 37     <-- 37 -->        PDF

analiza iglica. U tu svrhu sabiru se i analiziraju definirani uzorci iglica kako
smo to i mi proveli u našim istraživanjima. Rezultat tih istraživanja iznose
se u tabeli 3. Iz podataka se jasno vidi, da je koncentracija dušika u iglicama
bora na talnoj grupi I veća od koncentracije dušika na talnim grupama II i


III. Koncentracija ostalih biogenih elemenata također je u prosjeku najviša
u iglicama bora i to u kulturama podignutim na I. talnoj grupi.
Rast i prirast


Osnovni podaci o rastu i prirastu prikazani su u tabeli 4 i na grafikonima
6 i 7. Vidljivo je, da je obični bor postigao u prosjeku na I. talnoj grupi najveće,
a na III. najmanje visine i debljine. Kretanje visinskog rasta i prirasta
u periodu od 1966. do 1971. g. jasnije se vidi iz spomenutih grafikona 6 i 7.


5. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
U ovom radu istraženo je uspijevanje nekih mladih kultura običnog bora
na tlima slojevite građe vrištinsko-bujadičnog područja Šumskog gospodarstva
Karlovac. Težište istraživanja stavljeno je na proučavanje fizikalnih svojstava
tala slojevite građe i njihovog utjecaja na rast običnog bora.


Utvrđena je velika varijabilnost debljine površinske lesolike etaže istraživanih
tala, koja je osobito izražena na površinama na kojima se smjenjuju
II., III. i IV. talna grupa.


Nadalje, istraživanjima je potvrđena ekološka važnost uvodno iznesene
podjele na talne grupe. Tako su mlade kulture običnog bora pokazale najbolje
uspijevanje na primjernim plohama sa talnom grupom I, pa s grupom
II te grupom III. Ovaj zaključak podudara se s utvrđenom ukupnom količinom
pristupačne vode u pojedinom profilu kako je vidljivo iz grafikona 8.


Kod razmatranja rezultata istraživanja za pojedini profil u odnosu na
utvrđen rast običnog bora po primjernim plohama, treba uzeti u obzir poteškoću
oko pravilnog izbora karakterističnog profila. Tako je naknadnom
provjerom dubine tla na plohi 4 utvrđeno znatno veće učešće talne grupe III
što se razlikuje od prethodnog nalaza. Definiranje površine s učešćem talnih
grupa II, III i IV u pedološkom smislu i dalje ostaje otvoren problem, jer
praktički nema površinskih znakova s kojima bi podzemna varijabilnost korelirala
(Čiri ć 1966.).


Iako obični bor pokazuje podjednak rast u kulturama osnovanim na istoj
talnoj grupi, pojedini lokaliteti imaju određene specifičnosti. To bi se u prvom
redu moglo objasniti klimatskim razlikama dosta udaljenih kultura kao
što su Drenovac i Sadilovac (udaljeni 63 km), a također i drugim razlikama
(porijeklo sjemena, kvalitet sadnog materijala i dr.).


Vremenske prilike u pojedinim godinanma imaju također vrlo izražen
utjecaj na visinski rast običnog bora. Tako je u izrazito sušnim godinama
1968. i 1971. registrirano osjetno smanjenje visinskog prirasta u odnosu na
ostale godine istraženog perioda.


Zbog malog broja istraživanja o ishrani običnog bora, teško je dati precizniju
ocjenu stanja ishrane ovih kultura. Opsežnija istraživanja iz ovog područja
proveli su Fiedler i Höhne (1967.) u 6 do 10 godina starim kulturama
običnog bora. U tim je istraživanjima utvrđeno, da sadržaj dušika u
iglicama opada sa smanjenjem vlage u tlu, a povećava se s porastom trofič


33
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 38     <-- 38 -->        PDF

N


ft»
as © M © co o ©^ CD t- «RIJ o m l> M O IO Q0 O^ © CO HHhO O O
co ©" (-"dcodc^ TF r-4 co" |> rjT r-T ©´ co esT o © CM" M" C-" *# ci" to CD


ü


ft-~


cooii>i>HC-iocDiHi>inTj< .-H co r- m r- * -HM : t> os o os O <* w
I-H © © ©_ CN © O CM CM © © © CM © © <-H © © O : r-H © © .-H I-H © ©
o o o" ©" ©" © © o" o" ©" © o" o" ©" o" ©" ©" © © o" o" o" ©" ©" ©" o


C»5 CD OJ -H C5 M OD CO fO LQ CO_ IO CO UTS CM CO LO t~- CO CD 00 OJ CO in CO lO


3 3-5


rjT r-T © r-T TP »-H ©" Co" m" rt ©* © ICH rt C3HCO CO r-H © HH" CN © ©


SB´
S


"* ©^ Ol IO (N CO © OS OS 00; OS CO O © 00 l> CO CM CM COr O CD CO CO lO CO


t> in co ©* t> t> to" o" <^" CM" CST m" io" rf Co" to" CD" po CsT io" OS l> co" cd co" CD"


+3 Sr; -+-1


o


lO CO OS CO CD CO CO


So 3
o" ©" O r-T ©" © © © o" © ©" ©" I o" © i-T o" o" o" © r-f ©" Ö" ©" ©" rH T-T


SÄ»


rH^rHCOtHCOCOOCOCOCOOS I OS t-H CO N C- CO

01" co" OS co" co" CM" O" t> ©" co" © -HH" i <& © C-" C-" CM" o" t-T j OJ co" CM" CO" o" co" c.
3 > > r-tWCMCOCMCNCMCMCMi-HCMCO CM ^ C- I-HCMCM CM CO CO .-H CM -tf< CO


ft-Y


S Sop © OS CO^ © CO t> CO CO_ CO^ "<* OJ CO^ CM OC»bHH © © I> rt HHHt »


CM" OS" in" to" os" in" © co" <#" TJT ,4" ©" co" o m" IHT in* -*" CM" CD" ©" ri* CM" T^" C--" CM"
(NrtMNrtirtlMlMlMHHH CM <-H MrtrtH ; H H C^rH


. H3H


J2 a


m 0)


COr^C- Om CO <Ö SO © t- O CO os i> m »* co J> o CD ^ to^ in CO E- CM s? & co" <* in"" c- co co" CD" o" co in" co t> i> to" I CM


CM"" CM i-T o" io""C^"L" I>"" & in" i>" co*


o ft
CNCNfO^iMCNCNfOCOHHH | COf-HCMiMrHT-lrtH CM ^-i CM CM


ft cd H


a 3& TP in * TJ^I> CDr CO 00 ^ CO >-H t-r t> I> CO I> tN CD Th CO t> CM^ «sF t> CD^ in w in" *& ©" in" i>" ^" [>´ co" to" co co" in o" CD" of T-T CM" co co" CD" to´ ©" co" co" co" co"


3


CM tH


Vi
CO t> C3S Ol in CM^ i-H to co^ CMr -qM «* co ^ co m CM co -^ t> IO CO © t> © CM
m" o" co" © ©" Tt*" of co" c-" CM" co" CD"
COCOCO^COCMCOCOCOCMi-irH
ft»


»» u CD O^ CO I> CM OS 00 CM^ rH © OS OS oqqqcoojffl CM^ i-H CO^ © © CM CD a W * co" co" co -^t"´ co" cd co" *L -=f co" co" *$ *L to" "* co" co co" *& <& io" *& TL *# LO"
~ X c


t^ ft


ft) o
C|H N (NW CON ^„^N (Ot© rH to © CO rt CO CO CO I« CT^ CD CM^ l> in


OJ


K m" m" in m" in" m" io" rh in" m" in" m" i m" m" to

© o c o
c o o m o e ) © Tj<


IO IO © lO H CS o in © © m © co
-MU ) © --I


C-J * CO CM CO CM «tf © CO «* C- i-H


T 1 1
| l I I


1T i I T T1


n3 n
e © © o O IO o © © IO o c © © © © © © © i o o


CM lO CM CM CD «—i co © co in © I CD CO


* o» e


pq


o


ns
-*-» >0
^


as L2


« TI
O 01
J C/3


ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 39     <-- 39 -->        PDF

f*i


o
C


o o o
O IO co


o" CM" ti


co ^co
co o" r-~
LO LO LO


O CO CO CM


o
i 2
o oo"o


ta


U


73
O
00


t>o


NCOMt-: MMOO


Oi 03 C~ 00 : C5 l> 05 CO
CO ^ tf


X Si ooo"o j OOOO
C- IO CD


3


2


o


O


s


OMOrt O CO 00 IO


Ž
Ž
O10(DC" CD CD CD CO


rJH CO CO CO


CO «00 CO


O © Ö* o


(M # *


t-H cö"co"
t>t-co


a


a,
a,
UID


co co co


´TA61


S
O *L-"


5 uasat n ggS


CD CO LO


BUJSIA efupsjs


2


UIUI


"U6T


4)


uasat n 0
G CD Tus-tđ ´paas


O


A; B]BqB;s


r-iB,
CO CO ft I CN
fojg LO LO ** ´ ~"
CS)


"SS aqoid
CO Cuiuđ Ccug


D.
3 co
00
HH h-t ^ 73
C0 H Q>


o


2


«s
BdnaS BUIBX


H


H


co


N


O


u o9 U U ü
O |1 Ü O o


h5


co c-cO CO cO


CO CO "


co co co


> > >


4-»
> > M > > >
la^jBMOT: o o o CO


O O o


C


13 | Sj aac
Hl


73 73 01 x) 73 73

^J 73 TJ Cl) 73


co >;


co co u
co


3 IflMO >


35
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 40     <-- 40 -->        PDF

nosti. Preir.a Heindsdorf u (1967.) gnojidba dušikom utječe pozitivno na
rast kultura običnog bora kada iglice sadrže manje od 1,50 do 1,60%> N. Približno
graničnu vrijednost za dušik utvrdio je i Kraus s (1963.)- Istraživane
kulture na talnoj grupi I leže iznad spomenute vrijednosti, dok je koncentracija
dušika u iglicama bora na ostale dvije talne grupe približno jednaka
graničnoj koncentraciji.


Koncentraciju kalija, ispod koje se može očekivati pozitivno djelovanje
kalijevih gnojiva na rast običnog bora, utvrdio je Heindsdor f 0,50% K.
Koncentracije kalija u svim našim kulturama veće su od ove vrijednosti, pa
se od gnojidbe s kalijem ne bi mogli očekivati značajniji efekti.


Uz eventualnu iznimku kulture 6 u Vidinoj Lozi u pogledu ishrane fosforom,
stanje ishrane ostalim istraživanim hranivima u svim kulturama moglo
bi se ocijeniti kao povoljno.


Kako se iz iznesenog vidi, ocjenu naših rezultata dali smo na osnovu istraživanja
u Njemačkoj, pa i te ocjene moramo uzeti s oprezom. Sigurniju
ocjenu o potrebi fertilizacije kultura običnog bora na karlovačkom području
moguće je dati samo na osnovu rezultata gnojidbenih pokusa u sličnim ekološkim
uvjetima.


LITERATURA


1.
Ciri ć M. (1960): Zemljišta planinskog područja Igman-Bjelašnica. Radodvi Šumarskog
fakulteta i Instituta u Sarajevu. God. X, knj. 10, sv. 1. Sarajevo.
2.
Ciri ć M., Burlic a C. (1971): Šumska zemljišta Jugoslavije i mogućnost povećanja
njihove produktivnosti upotrebom đubriva. Simpozij o primjeni gnojiva
u šumarstvu. Zagreb.
3.
Fiedle r H. J., Höhn e H. (1967): Ermittlung des Stickstoffbedarfs jüngerer
Kiefernbestände in einer Forstbetrieb. Arch. Forstwes. Bd. 16. H 6´9. Berlin.
4.
GračaninM . (1951): Pedologija, III dio. Zagreb.
5.
Heindsdor f D. (1963.): Über die Zusammenhänge des Nährstoffgehaltes in
Böden und Nadeln und des Wachstums von Kiefernkulturen auf grundwasserfernen
Sanden. Archiv für Forstwiesen 13, 8.
6.
Janekovi ć Gj. (1963): O satrosti nekih forma tla Jugoslavije. Zemljište i
biljka. God. XII, Vol.-3. Beograd.
7.
*** (1967): Vodič za ekspurzije. III Kongres, Zadar 67. Zagreb. Jugoslavensko
društvo za proučavanje zemljišta.
8.
K o v a č e v i ć P. (1954): Vrištinsko bujadični podzoli. Drugo savjetovanje JDZPZ,
posebna publikacija, No. 3. Beograd.
9.
Kraus s H. H. (1963): Untersuchungen über die Melioration degradierter Sandböden
in nordostdeutschen Tiefland. Eberswalde.
10.
Mart i riović J., Milkovi ć S. (1966): Prilog šumsko-privrednom vrednovanju
tala na ogulinskom području. Šumarski list, br. 7/8, Zagreb.
11.
M a r t i n o v i ć J. (1967): Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u šumskim
kulturama Bosiljevo. Šumarski list, br. 3/4, Zagreb.
12.
Martinović J., Komlenović N., Milković S. (1967): Sezonske promjene
sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora
i američkog borovca kraj Ogulina. Šumarski list, br. 3/4, Zagreb.
13.
Maye r B. (1969): Neki aspekti pedoloških istraživanja tala u vezi podizanja
kultura četinjača u Hrvatskoj. Šumarski list, 9/10, Zagreb.
14.
Rac z Z. (1964): Vrištinsko-bujadična tla Korduna. Arhiv za poljoprivredne
nauke, sv. 55, Beograd.
15.
Rac z Z., Šilja k M., Male z M. (1967): Višeslojni profili na području kontinentalnog
krša Hrvatske i pitanje porijekla pojedinih horizonata. III kongres
JDZPZ, Zadar.
36
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 41     <-- 41 -->        PDF

16.
Skorić A., Racz Z., Modrić A.. Kovačević P. (1963): Detaljno proučavanje
glavnih tipova zemljišta Jugoslavije. Izvještaj Sav. fondu za nauč. rad za
1962. za područje SRH. Institut za pedol. i tehnol. tla, Poljoprivr. fakultet u Zagrebu.
17.
Skorić A., Haj din Ž., Martinović J. (1967): Prilog izboru tala i agrotehničkih
mjera pri intenzivnom uzgoju četinjača na Kordunu. III kongres
JDZPZ, Zadar.
18.
*** (1966): Osobine tala nekih lokaliteta na području Šumarije Duga Resa. Dokumentacija
Jug. instituta za četinjače, Jastrebarsko. Zavod za pedologiju Poljoprivrednog
i Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Summary


AN INVESTIGATION INTO THE PRODUCTIVITY OF HEATHER AND BRACKEN
KOILS UNDER YOUNG CULTURES OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) IN
THE REGION OF THE FOREST ENTERPRISE KARLOVAC


Investigated was the thriving of some young cultures of Scots Pine on the soils
of layered structure in the heather and bracken area of the Forest Enterprise Karlovac.
The investigation was concentrated on a study of the physical properties of
soils of layered structure and their influence on the growth of Scots Pine.


Established was a great variability od depth of the surface loes-like layer of
the soils investigated, which was especially marked in areas where soil groups II,
III and IV were shifting.


Further, through investigations the ecological importance of the aforementioned
division into soil groups was confirmed. Thus young cultures of Scots Pine exhibited
the best growing on the sample plots of soil group I, and then of group II and group


III. This conclusion coincides with the established total amount of available water in
individual profiles, as visible from Graph 8.
When considering the results of investigations for individual profiles with respect
to the established growth of Scots Pine according to the sample plots, we ought
to take into consideration the difficulty about the proper choice of the characteristic
profile. Thus, with a supplemental verification of the soil depth on plot 4, a considerably
greater share of soil group III was established, which differed from the
previous finding. A definition of the area with the share of soil groups II, III and
IV in the pedological sense remains also further an open problem, because practically
there are no surface signs with which the underground variability would correlate
(Ćirić 1966).


Although Scots Pine exhibits an equal growth in cultures established in the
same soil group, individual localities possess certain definite specific. This could be
explained in the first place by climatic differences of fairly distant cultures, such
as Drenovac and Sadilovac (distance 63 km), and also by other differences (seed
source, quality of planting stock, etc.).


The weather conditions in individuals years also had a very marked effect on
the height growth of Scots Pine. Thus in the markedly dry years 1968 and 1971 a
noticeable diminution of the height growth in relation to other years of the investigated
period was recorded.


Because of the small number of investigations about the nutrition of Scots Pine,
it is difficult to give a more precise estimate of the nutrient status of these cultures.
More comprehensive investigations in this field were carried out by Fielder and
Höhne (1967) in 6—10 year-old cultures of Scots Pine. In these investigations it was
established that the nitrogen content in needles decreases with the diminution of
humidity in the soil, and increases with the increase of nutrition. According to
Heindsdorf (1967), fertilization with nitrogen positively influences the growth of
Scots Pine cultures if needles contain less than 1.5—1.6% N. An approximately limiting
value for nitrogen was also established by Kraus (1963). The investigated cultures
in soil group I lie over the mentioned walue, while the concentration of nitrogen
in the needles of Scots Pine in other two soil groups equals the limiting concentration.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 42     <-- 42 -->        PDF

The contentration of potassium under which it is possible to expect a positive
action of potassium fertilizers on the growth of Scots Pine was established by
Heindsdorf with 0.5°/o K. Concentrations of potassium in all our cultures are higher
than this value, and therefore from the fertilization with potassium no more significant
effects can be expected.


By excepting maybe culture 6 at Vidina Loza as regards nutrition with phosphorus,
the state of nutrition with other investigated nutrients in all cultures may
be estimated as favourable.


As visible from what has been stated, the estimate of our results was given on
the basis of investigations in Germany, which estimates ought also to be taken with
a grain of salt. A safer estimate on the need to fertilize cultures of Scots Pine in the
region of Karlovac may be given only on the basis of results of fertilizing experiments
under similar ecological conditions.


3S