DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 13     <-- 13 -->        PDF

UDK 634.0.24


PROBLEM RACIONALIZACIJE SEČA NEGE SASTOJINE


Dr ing. STEVAN JOVANOVIC, van. prof. Univerziteta u Beogradu


UVOD


Pod sečama kao merama nege sastojine podrazumevaju se sve scče koje
se izvode u sastojinama, u vremenu od postanka neke mlade sastojine, bez
obzira da li je ona osnovana prirodnim putem, osemenjavanjem ili veštačkim,
sadnjom ili setvom, do doba njene fizičke zrelosti, odnosno njenog prirodnog
obnavljanja. Ovim sečama se nastoji da se u periodu mladosti i srednjeg doba
sastojine svesno usmeri rast i razvitak kako pojedinih stabala tako i sastojine
u celini.


Za iste periode života sastojine, ne samo u različitim zemljama, već i u
jednoj istoj postoje različiti termini, a sa tim u vezi i različite klasifikacije
seča kao mera negovanja sastojina. U zemljama srednje i zapadne Evrope, u
životu i razvoju neke jednodobne sastojine se razlikuju sledeće periode života:
mladik; guštik (gustik, cestar, kolosek) i letvenjak, pa sledstveno tome
i sledeće seče nege vezane za njih: tiega mladika (negativno odabiranje);
nega guštika (pozitivno odabiranje) i seča proreda vezana za doba tanjeg,
srednjeg i debljeg letvenjaka. Pored ovoga, u ovoj klasifikaciji su obuhvaćene
i seče progala ili svetlih proreda, koje su vezane za period života sastojine u
drugoj polovini njene ophodnje. U zemljama istočne Evrope u ciklusu životnog
razvića jednodobnih sastojina se razlikuje sledeće periode života:
podmlađak, mladik, srednje doba, doba dozrevanja i zrelo doba sastojine. U
okviru ovih životnih faza sastojine razlikuju se sledeće seče kao mere nege:
seča osvetljavanja podmlatka, vezana za period ranog podmlatka; seča. čišćenja
vezana za period kasnog podmlatka i ranog mladika; seča proreda vezana
za period kasnog mladika i srednje doba života sastojine i seča progala (seča
prostora ili seča osvetljavanja) vezana za period dozrevanja sastojine.


Iako prva klasifikacija životnog razvoja sastojine kada su u pitanju seče
kao mere nege sastojina razlikuje 3 periode (mladik, guštik i letvenjak), a
druga 4 (podmlađak, mladik, srednje doba i doba dozrevanja) životnog ci
klusa, one obe ipak obuhvataju eelokupni životni ciklus sastojine. Pošto su
obe pomenute klasifikacije u upotrebi u našoj zemlji, to ćemo ih ovde radi
lakšeg uvida u seče kao mere nege sastojina svesti na zajednički imenitelj.
Naime, nezi mladika po srednje i zapadno evropskoj klasifikaciji u istočnoevropskoj
klasifikaciji odgovara rani, srednji i kasni podmlađak, odnosno
seča osvetljavanja podmlatka i rana seča čišćenja sastojine; guštika (cestar,
kolosek) odgovara period mladika, odnosno kasna seča čišćenja sastojine; a


* Ovaj rad je saopšten na sastanku Sekcije uzgajivača šuma nastavnika šumarskih
fakulteta Jugoslavije, održanog od 26—28. 10- 1972. godine u Debelom Lugu,


Zrenjaninu i Valjevu.


9
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 14     <-- 14 -->        PDF

letvenjakii odgovara srednje doba sastojim. U ovom periodu života sastojine
i u jednom i u drugom slučaju (klasifikaciji) se izvode seče proreda kao mere
nege šuma.


U odraslim sastojinama, starim preko 1/2 ophodnje u zemljama zapadne
Evrope se izvode ili dalje prorede ili progale. Ovaj period života sastojine po
istočnoevropskoj klasifikaciji najčešće pada u doba dozrevanja sastojine i vezan
je za seče progala (seče prostora, svetle prorede).


I po pitanju karakteristika životnih pojava vezane za pojedine periode
života sastojina takođe postoje vrlo različita mišljenja ne samo između dve
pomenutc klasifikacije, već i unutar klasifikacije koja se primenjuje u srednjoj
i zapadnoj Evropi. No, pošto težište ovog rada nije na rasvetljavanju
terminoloških pojmova vezanih za pojedine periode života jednodobnih sastojina,
već na problemu racionalizacije seča kao mera negovanja šuma u ce
lini, to ovaj problem ovde nećemo tretirati.


U pogledu klasifikacije raznih oblika pojedinih seča kao mera negovanja
šuma najdalje se otišlo kod seča proreda. Danas su pored mnogobrojnih va
rijanti najpoznatije sledeće proredne seče: niska, visoka i prebirna proreda
(prorede nemačkih oglednih stanica), francuska visoka proreda, prebirna proreda
Borgreov-a, Schädelinova selektivna proreda, Danska proreda, Michaelis-
ova proreda, Srpska proreda, metod intenzivnog proređivanja Dekanica i dr.


Pošto su karakteristike i iznetih proreda i ostalih pomenutih oblika seča
kao mera negovanja šuma našoj stručnoj javnosti dobro poznate to se ni na
njima ovde nećemo detaljnije zadržavati.


Sve napred je izneto u cilju što lakšeg razumevanja negovanja sastojina
u određenim periodama života.


. ´ .„; ;;.^ i&-´V´"A.A*.^ >|%J ;4^ s


OSVRT NA RANIJE I DANAŠNJE USLOVE RADA PRI NEZI SASTOJINA


Sve seče kao mere nege sastojina, koje su se do pre desetak godina izvodile
u praksi, bez obzira o kojem periodu života šume se radilo, su imale selektivan
karakter, bilo da se radilo o »negativnom« ili »pozitivnom« odabiranju.
Međutim, radikalne, društveno-ekonomske i tehničke promene u poslednjih
10 do 15 godina u svetu, naročito u zemljama sa razvijenom industrijom,
dovele su sa jedne strane zbog lakših mogućnosti zarada radnika u industriji
i zaostale tehnike u šumarstvu sa druge, pa zato i velikih fizičkih napora
u šumarstvu, do odlaska velikog broja manuelne radne snage iz šumarstva
u industriju.


Stalni porast nedostataka manuelne radne snage u šumarstvu, slaba proda
tankih drvnih sortimenata, a sa tim i permanentno nepovoljan odnos između
troškova i prihoda od seča nege šuma, onemogućavali su da se nega sastojina
normalno izvodi po postojećim načinima i imperativno nalagali i nauci
i praksi da ovaj problem što racionalnije rese. Pitanje racionalizacije nege
šume je danas, zbog krize u plasmanu tankog drveta koje se dobija sečama
nege, gorući problem šumarstva Evrope. U Švaj carskoj, na pr. samo u poslednjih
nekoliko godina zarada šumskih radnika je povećana za 160% (od 2,2 na
5,7 Fr. na čas).
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 15     <-- 15 -->        PDF

STANJE MLADIH SASTOJINA I PERSPEKTIVE NEGE ŠUMA


Statistički podaci kako u svetu tako i kod nas pokazuju da se površine
sastojina stasalih za negu ne menjaju i pored vrlo prisutne činjenice da će
do 2000-te godine nastati određeno pomeranje funkcije šume od šume kao
objekta za eksploataciju drvne mase ka šumi čija će namena prevashodno
biti higijensko-dekorativno estetska i kreativna. Pretpostavlja se da će do
2000-te godine 70"0 površina pod šumama i dalje imati uglavnom eksploatacioni
karakter. Pored ovoga i onih 30% sastojina sa posebnom namenom u
mlađem periodu života se moraju negovati.


U našoj zemlji, na primer, zbog obimnih čistih seča za vreme II svetskog
rata i vrlo intenzivnih pošumljavanja u periodu posle rata površine šuma
pod mladim sastojinama, u kojima treba da se sprovode seče kao mere negc
šuma su u porastu u odnosu na raniji period i na površine pod starijim sastojinama.


Savremena iskustva praktične i naučne uzgojne aktivnosti preko rezultata
dobivenih na oglednim površinama ukazuju da se kako u mladim gustim
sastojinama nastalih prirodnim putem tako i veštački osnovanim sastojinama,
samo korišćenjem prirodnih faktora sredine ne mogu postići optimalni
ekonomski rezultati. Zbog toga se u sastojinama najmlađih dobnih razreda
ne mogu izostaviti seče nege šuma. Ovome treba dodati i to da realizacija
zamisli o plantažnom načinu podizanja i gajenja šuma danas u svetu u odnosu
na privredne šume, sa brojnim genotipovima, predstavlja kap vode u
moru, i da on nije na tom stepenu da bi se sa njim do 2000-te godine moglo
računati sa bitnijim promenama današnjeg stanja u nezi šuma zbog dorastanja.
Ako bacimo samo letimično pogled na stanje mladih sastojina u našoj
zemlji doći ćemo do zaključka da velike površine mladih sastojina, bez
obzira da li se radi o prirodno nastalim ili veštački osnovanim sastojinama,
sa malim izuzetkom kod nas do 10-te, 15-te godine uopšte nisu negovane. Praktično
seče kao mere negovanja su izostajala Zbog ovoga su ove sastojine vrlo
guste. Stabla su im ili suviše visoka, sa malim krošnjama ili suviše granata
(kod lišćara) pa su zato neotporna na biotičke i abiotičke nepogode, naročito
sneg i kitine. Ove sastojine u većoj starosti imaju visok procenat fenotipski
loših i potištenih individua. Zato je ekonomska vrednost ovih sastojina relativno
niska. Gak i kod sastojina u kojima su prve intervencije nega izvedene
oko 10 do 20-te godine, ali sa slabim intenzitetom, u starosti između 30 i 40
godine iz njih dobijamo takođe tanak materijal.


Da bi se ovakvo stanje otklonilo, odnosno poboljšalo, još pre 120 godina
je Heyer po principu »na vreme, umereno i često« predlagao da se u sastojinama
do 20-te godine starosti u praksi provedu najmanje 3 intervencije seča
kao nege sastojina. Što se tiče obima nege šuma danas, možemo sigurno tvrditi
da šumska privreda ni u jednoj evropskoj zemlji ne računa sa zapošljavanjem
većeg broja radnika. Naprotiv, svuda se nastoji da se postigne bitno
smanjenje učešća živog rada. Zbog ovoga je neophodno da se i kod nas već od
danas pomišlja na problem racionalizacije seča kao mera nege šuma. Suština
racionalizacije seče nege šuma treba da bude ta, da sa manjim brojem radnika
po jedinici površine nego do sada, sa manjim finansijskim sredstvima,
obezbedimo takav život i razvoj u mladim sastojinama da one u kasnijem
periodu budu otporne na sve biotičke i abiotičke faktore, a da pri tom daju i
najveću moguću drvnu masu visokog kvaliteta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 16     <-- 16 -->        PDF

BEMATSKI OBLICI SECA


Slika 1


Eematski oblici nege u redove


o ®o o o®o© o o o o®o © o


© © © © ®


o o®o o OoO®
o o o o®o © o o ® © o o ©o o


® © © © ©


o ®o o © ©o © © o o ®
o © o o o©o 0 O © o o 0 O ©O oO
o ®o®o © o © © © o © © O o O ©
o o o o ®o© o o o O oo © O
© © © © © © ©o © © Oo O o


o ©o® o


o ®o® o o ©o© o o © ®o O ®0 o o
a b c ci
oblik


Šemat.ski oblici nese u redove "ÜT" S X


ooo©ooo o® ooo © ooo n P


OOO© OOO O © © O O 0 O O 0 11 :.;.
© OOO ©OOO O © OOO oOOO jH;
o OOOo OOO oooOoooQo H
OOO oOOO OoOOOoOOO , : ´;´; i´ :
o OOO oOOO O O O O O ° ° O 0 :´. ]
o OOO oOOO OoOOOoOOO :
© OOO o OOO © ©© O O 0 O O O i :} i l )
©OOO® OOO 0®000 ©OOO! H i i „i.iji
B


Selektivni oblik nege snstojine Kombinovani oblik sastojine


nec-e


o o O 0 o oo : Oo .


0 o ° °0 Oo ´ °o


! °o


o


„ ° o °o ´ o


O o ° oo °0 O


°o ; oo 0


o ´ 0
° o o o 0 o -io o 0 o 0 o °o 0°


°o oo 0 o O Oo o o . oo


-


0 o o o 0 o Oo ´ o´ i0
OO oO 0 o o


o o o o Oo


° °o }. 0


O oo oo


0 o Oo´ o


0 ° o 1 oo


o ° o o 0 o


o °° o° o °o o0; o°
o o o


o°o o o


o o


° o o o o ° o o °Oo o ´


c ;´o° o


0 oo .o o : o O


oo0 oOo o Oo o oo


´>´


o°°o o


uo o o


°oo °o o
o
c o0 Oo O


o p o


O ostavljena stabla posle seče
^ = posečena stabla
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 17     <-- 17 -->        PDF

MEDJUSOBNA UDALJENOST STABALA.
A 2,5 B
5 5l
1 10 1
1
1
i
2,5
1
B
: 10 .
1
2,5 1
1
1
A-
2,5
B
Pare elic a A
( sa ´budućim odabranim stablima): 2,5x2,5 » 6,25 md
N po ha = loo Sx = 625 nT = S/16
Paroelice B
( sa pratećim stablima): 2,5x2,5 6,25 mc
N po ha = 4oo-loo 3oo
S2 = 1875 m2 - 3S/16
S, + S2 = 625 + 1875 » 25oo m - S/4
Prosečne trake - širina * 2,5 m
S, 75oo
m2 = 3S/4Slika
2
13
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 18     <-- 18 -->        PDF

TEHNIKA DOZNAKE


m


c m


"Druga značka H c


>« rl


OÖ Prvi izvršioc


«
no


prve grupe (vodja) « e


o a
Prvi izvršioc Drugi izfvržioc Prva značka Prva značka druge grupe prve grtjpe


6C


s


K3
01


o


p.
ri
M
3 E


n


Drugi izvrš.


Druga značka Druga snačka


Druge grupe


ft


"i


o ´
H
O
ft


o
ft ri


3H


Baza za polazak _ ´ .....


_ Pliva _znacka Pgva značka
5


lo


"d/? T~"


Slika 3.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Racionalizacijom seča nege sastojina se želi da se sečc nege vremenski
maksimalno koncentrišu s najvećim intenzitetom korišćenja, tj. da se interval
između dve uzastopne sečc u jednoj istoj sastojini produži. Ovim zahtevima
se princip Heyer-a i Schädelina intenzivne nege »na vreme, umereno i često«,
koji baziraju isključivo na pojedinačnom odabiranju stabala, menja i glasi
»na vreme, retko, ali zato jako«.


Za ove principe su se zalagali još Bohgdanecky (1890 g.), Kreutzer (1914
g.) i Gerhart (1924 i 1932 g.). Za realizaciju ovih mera danas su moguća dva
puta. Prvi polazi od iskustva Skandinavskih šumara kojeg su usvojili i šumari
obe Nemačke. On se temelji na smanjenju broja biljaka po jedinici površine,
stvaranjem relkog sklopa u mlađem periodu života ssatojine. Ova koncepcija,
malog broja sadnica po hektaru pretpostavlja da po podizanju sastojine
ili kulture relativno dugo, do oko 20-te godine starosti, neće biti potrebna
nega sastojine.


Druga koncepcija bazira na realizaciji jakih jednokratnih seča, naročito
u stadijumu podmlatka (mladika), na gustom sklopu i velikom broju individua
po hektaru. U ovakvim uslovima se pri nezi javlja mogućnost racionalizacije
seča nege putem koncentracije zahvata kako po vremenu i masi tako i
primeni novih tehnoloških koncepcija.


Pošto je momentalno zatečeno slanje u našim mladim sastojinama takvo
da one bez obzira da li su nastale prirodnim ili veštačkim putem (osnovanim
često sa 10—20 hiljada biljaka po ha) pripadaju sastojinama sa velikim brojem
biljaka i vrlo dobrim obrastom, to se u njima može vrlo dobro primeniti
fitotehnika sa racionalizovanim uzgojnim sečama. Ona je za naše uslove
pogodna i zbog toga što se njenom tehnologijom smanjuje učešće živog ljudskog
rada u kojem mi momentalno oskudevamo.


Koncepcija jakih zahvata u mladim sastojinama ima za cilj da blagovremenim
i racionalnim zahvatima u periodu podmlatka i mladika smanji ili čak
isključi dalje zahvate seča čišćenja. Jaki zahvati su mogući samo u mlađem
periodu života sastojine, podmlatku i mladiku, dok su u starijim i zapuštenim
sastojinama vrlo rizični. Za koju ćemo se uzgojnu koncepciju odlučiti
zavisiće mnogo i od konkretnih uslova staništa. U uslovima staništa visokih
proizvodnih vrednosti koristićemo mogućnost maksimalnog smanjenja broja
individua, a na siromašnim, sa dobrom prirodnom obnovom treba iskoristiti
sav prirodni podmladak u kojem kasnije primeniti princip jakih zahvata. Pored
iznetog, kada se radi o izboru metoda seča nege sastojine ne treba prenebregnuti
ni činjenicu da je način i obim sprovođenja nege sastojina uvek bio
određivan potrebama ljudskog društva, potražnjom za određenim dimenzijama,
vrstom i kvalitetom. Francuska proreda je na primer nastala kao re
zultat potreba za debljim hrastovim i bukovim trupcima, za brodogradnju i
nameštaj, a Borgreov-ea kao potreba za bukovom deblovinom za proizvodnju
parketa. U prilog ovome iz istorijata nastanka pojedinih oblika proreda možemo
navesti puno primera, pa je sigurno da ni novi racionalni principi nege
neće biti imuni od ekonomskih momenata. Ovde takođe treba ukazati da su
momenti koji danas utiču na izbor seča kao mera nege sastojina znatno mnogobrojniji
nego ranije.


Nega sastojina danas u celini, a pogotovu seča proreda ne bazira samo
na uzgojnim i ekonomskim principima kao ranije, već se težište problematike,
u prvom redu zbog nedostatka radne snage i momenata koji proizilaze iz ne


15
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 20     <-- 20 -->        PDF

dostatka radne snage, znatno premcšta na kolosek tehnoloških pitanja, neposrednu
tehniku iskorišćavanja i uklanjanja drvnog materijala, naravno sve
uz puno poštovanje svih uzgojnih principa.


Ukratko rečeno, sadašnje stanje mladih sastojina u svetu i kod nas karaklerišu
sledeći momenti:velike površine pregustih sastojina, sa malim krošnjama i suviše vitkim
deblima, šio dovodi do njihove neotpornosti na sve biotičke i abiotičke
faktore;

svakogodišnji enorman broj kalamiteta prouzrokovanih snegom, ve
trom i kitinama koji izazivaju stalan porast slučajnih i neželjenih
seča;

nega malog intenziteta i kratki uzgojni intervali, česta navraćanja u
istu sastojinu;

kriza u plasmanu tankih dimenzija drveta, koje se dobija negom;

nedostatak manuelne radne snage i neophodnost sniženja troškova
seča nege u celini;

nedovoljna mehanizacija i racionalizacija rada pri nezi mladih sastojina
i
— neusavršena tehnologija seča i izvlačenja drvne mase.
Iz iznetog stanja u oblasti nege sastojina izlazi da dosadašnji načini in
tervencija u pogledu produktivnosti rada u novo nastalim uslovima nisu održivi,
te se moraju bitno menjati, racionalizirati. Cilj racionalizacije nege sastojine
je, da se sa najmanje troškova uzgajaju vredne, zdrave i otporne sastojine
koje će maksimalno prirašćivati.


Racionalizacija nege sastojina sama sebi nije cilj. Ona je sredstvo i put
ka najekonomičnijem poboljšanju stanja sastojina. Ona se odvija na dva ko
loseka i to:


a)
u neposrednoj tehnici gajenja i


b)
u tehnologiji iskorišćavanja i uklanjanja posečenog materijala.


Racionalizacija uzgojnog dela sastojine se sastoji u pojednostavljenoj fitotehnici,
koja sva iskorišćavanja od seča nege čini ekonomičnim. Ona nikako
ne srne da bude samo formalna improvizacija »novih modernih mera«,
već mora da se temelji na svrsishodnim koncepcijama i naučno zasnovanim
metodama. Zbog toga su pogrešna shvatanja da zbog pojednostavljene teh
nologije, odnosno racionalizacije seča nega neće, kao do sada, trebati toliko
visokog stručnog kadra. Naprotiv, racionalizacija nege šuma zahteva vrlo
stručan i sposoban kadar. Bez visoko stručnog šumarskog osoblja se o ekonomičnoj
i jednostavnijoj nezi uopšte ne može govoriti. Ne može neko pojednostaviti
i racionalizovati proces nege sastojina ako do detalja ne poznaje
osnovne uzgojne principe; suptilne bioekološke karakteristike pojedinih šumskih
vrsta drveća; ako pri izboru ne poznaje prednosti i nedostatke pozitiv
nog i negativnog u sastojini; ako ne zna pogodnosti slabog, srednjeg i jakog
zahvata; ako ne zna najpovoljnije vreme zahvata kako sa uzgojnog gledišta
tako i u pogledu plasmana; ili pak kada zahvat treba odložiti ili izostaviti.
Zbog svega ovoga će šumarski kadar sa najvišim kvalifikacijama biti uvek
jedan od najvažnijih karika u lancu kompleksnih mera racionalizacije seča
kao mera negovanja šuma.


Ih
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Racionalizacija tehnologije seča nege obuhvata:razvrstavanje, klasifikaciju sastojina prema obliku zahvata, načinu
nege i mogućnosti površinske i starosne integracije;

podelu sastojina radi preglednosti radilišta, odnosno uklanjanja materijala;
— određivanje tehnike zahvata, vreme početka nege, jačinu i interval između
dva uzastopna zahvata, lokaciju zahvata i vrstu uzgojnog tretmana;organizaciju rada pri obeležavanju i iskorišćavanju sastojina ineposredno korišćenje i uklanjanje materijala dobivenih iz uzgojnih
zahvata uključujući tu i sredstva za iskorišćavanje.
TEHNIKA IZVOĐENJA SECA I NJENI OBLICI PRI RACIONALIZACIJI
NEGE SASTOJINA


Iako je zamisao o racionalizaciji seča nege sastojina davnašnjeg porekla
ipak se za racionalizaciju seča nege sastojina i danas može slobodno reći da je
ona praktično na nivou incijalne faze. Značajan prilog na ovom polju su dali:
Wagenknecht (11), Leibundgut (6), Venet (2), M u s i 1 (7) i Jurca
(4). U našoj zemlji koliko nam je iz literature poznato na ovom polju nije
rađeno, pa zbog toga ovaj problem kako za šumarsku praksu tako i nauku
zaslužuje poseban interes.


U tehnici racionalizacije seča kao mera nege sastojina sve seče nege su
svrstane u tri kategorije i to u:


a) Selektivne — odabiranje i ostavljanje pojedinačnih najboljih stabala
u sastojini. Ovde svi do sada poznati oblici mera negovanja sastojina kao što
su: seče osvetljavanja podmlatka, seče čišćenja i prorede (niska, visoka, prebirna,
francuska visoka proreda, prebirna proreda Borgreov-a, Schädelinova
selektivna proreda, metod intenzivnog proređivanja i progale ili seče prostora).
Praktično svi dosadašnji poznati oblici seča kao mere negovanja šuma
su obuhvaćeni zajedničkim imenom »Selektivne prorede«.


b) Šemalske — odstranjivanjem celih redova ako se radi o kulturama ili
odstranjivanjem svih stabala na uskim ili širim prugama ako se radi o mladim
sastojinama nastalih prirodnim putem. Glavni nedostatak ovog metoda
je u tome što se sečenjem celih redova ili pruga u sastojini uklanjanju i sva
stabla budućnosti, stabla sa najboljim fenotipskim osobinama. No pošto se
ovaj metod preporučuje samo za mlađe sastojine i samo na 20—25% površine
od ukupne površine sastojine, to ovaj nedostatak nije mnogo bitan iz razloga
što na netrctiranim površinama, koje čine 75—80% od ukupne površine mlade
sastojine ima uvek dovoljan broj stabala budućnosti koja će ostati do zrelog
doba sastojine.


c) Koinbinovane — seče kao mere nege u sebi mogu da spoje sve prednosti
selektivne i šematske metode, vezane i za uzgojnu i ekonomsku stranu.
One su pogodne za većinu gustih mladih sastojina i kultura. Ovaj metod je
naročito pogodan u sastojinama čije je stanje takvo da selektivnim intervencijama
nisu mogli biti usklađeni i ekonomski momenti.


Postoji čitav niz različitih oblika varijanti šematskih i kombinovanih intervencija
seča kao mera negovanja sastojina, koje su uklopljene u sistem
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 22     <-- 22 -->        PDF

racionalizacije nege sastojine. Uvida radi u njih, prikazćemo Wagenknecht-ove
varijante šematskih, kombinovanih i selektivnih seča (si. 1). Šematske varijante
u redovima su prikazane na crtežima: a, b, c, d, e i f, a na pruge na crtežu
g. Kombinovana seča nege je prikazana na crtežu i, a selektivna na crtežu
h.


Na poseban način je interesantna racionalizacija seče nege sastojina, koje
predlaže Venet (2). On se sastoji u sledećem: u sastojinama koje se nalaze u
periodu podmlatka i mladika se predviđa da međusobna udaljenost odabranih
stabala bude 10 m.


Na površini (S) čija je veličina 1 ha izdvajaju se 400 parcela sa ukupnom
površinom od 0,25 ha, što odgovara S/4. Površina jedne parcele je 2,5 X 2,5 m
= 6,25 m- (SI. 2). U okviru ovih parcela se razlikuju 100 parcela, obeleženih
sa A., u kojima će kasnije biti izdvojeno i obeleženo po 1 odabrano stablo.
Ukupna površina ovih 100 parcela je S/16, odnosno 625 m´~. Ostalih 300 parcela
su obeležene sa B. Na njima će se nalaziti samo prateća stabla, tj. stabla
koja treba da potpomognu rast izabranih stabala na parcelama A. Između ovih
parcela su prosečne prošeke širine 2,5 m. Ukupna površina svih prosečenih
prošeka — traka SM iznosi 7.500 m2, odnosno 3 S/4.


Oslobađanje stabala u fazi podmlatka i mladika izvršiće se dakle samo
na površini S/4, a ne na čitavoj površini kao što se do sada praktično radilo.
Ovim će se postići znatna finansijska ušteda jer je mehanizovano prosecanje
pruga sigurno jeftinije nego klasično ručno, a prethodno obeležavanje 100 odabranih
stabala je olakšano prethodnom podelom čitave sastojine na kvadrate.
Prof. Venet napominje da ovaj predlog još nije dospeo u tekuću praksu
i smatra da bi ga trebalo kompleksno ispitati putem ogleda, gde treba utvrditi:
koji tip mašine koristi za seču ili lomljenje seči namenjenog materijala;
kolika će biti cena koštanja po 1 ha i dr.


U pogledu starosti smatra da bi najidealnije bilo da se ove intervencije
izvode u što mlađim sastojinama. Stabla budućnosti da budu u što pravilnijem
međusobnom razmaku. Poželjno je da se ova stabla i obeleže prstenom
na prsnoj visini. Broj odabranih, elitnih stabala po 1 ha treba utvrditi na osnovu
stanja jedne starije šume iste vrste drveća i istog boniteta sredine, na
osnovu ispitivanja oblika i veličine krošnje stabala, koja se nalaze na različitim
rastojanjima.


TEHNIKA IZVOĐENJA DOZNAKE


Sastav ekipe za izvođenje ovog tipa doznake čine 5 članova. Četiri člana
raspoređena u dve radne grupe od po 2 člana vrše izbor stabala budućnosti,
njihovo obeležavanje i doznaku stabala za seču. Peti član je zapisničar. On
evidentira odabrana stabla i stabla za seču. Da bi se što racionalnije iskoristilo
vreme, dan u oči rada u sastojini se projektuju tzv. osovine za kretanje
omotavanjem jednog konopca (SI. 3). Projektovanje osovina se vrši ručnom
busolom.


Za bazu za polazak, odnosno početak rada obično se uzima neka tačka
paralelna sa putem udaljenja 2 m. od njega. Rastojanje između odabranih
stabala je unapred određeno, D = 10 m. U iskolčenom pravcu kretanja označen
konopcem na bazi za polazak postavi se prva značka, a druga na D me
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 23     <-- 23 -->        PDF

tara od prve u pravcu kretanja. Na mestu svake od te dve značke izabere se,
obeleži i klupira jedno stablo i glasno očita njegov prečnik, javljajući i njegovu
vrstu. Takođe se izvrši doznaka stabala predviđenih za seču, tj. stabla
koja ometaju razvoj izabranih stabala. Kada je to urađeno nosilac značke br.
1 prelazi nosioca značke br. 2. za rastojanje D metara, pobada svoju značku,
i na tom mestu odabira stablo i ponavlja sve radnje pri izboru kao i kod prethodno
izabranog stabla. Sve ovo se ponavlja dok se čitava površina ne tretira.


Ovaj način organizacije omogućava da se u prošeku tretira 4—6 hektara
na dan. Ukoliko je podmladak i suviše mlad onda se stablo obeležava
samo provizorno jednom vertikalnom trakom. Između linija odabranih stabala
ne radi se ništa u principu sve dotle dok se to drvo ne može prodati u
dubećem stanju. Ako se kasnije ukaže mogućnost prodaje tada se može sprovesti
proreda na prostoru između osovina hoda tzv. međutinih traka, imajući
pri tome u vidu da dobro prateće stablo može živeti u »društvu odabranih«
s tim da im pomaže.


Pri svemu ovome je ideal da se sečom kao merom nege ostvari složena
sastojina po obliku ili formi, (sa dva ili više spratova), i to: nadstojnog, sastavljenog
od krošnji odabranih stabala i podstojnog — kodominantnog sa
uzgojnom ulogom.


ZAKLJUČAK


Imajući u vidu da se racionalizacijom u oblasti seče kao posebnom merom
negovanja šuma u mladim sastojinama, primenom posebne fitotehnike,
organizacije i tehnologije može postići najveća ekonomičnost šumske proizvodnje,
Zavod za gajenje šuma Šumarskog fakulteta u Beogradu je u toku
1971—-1972. godine započeo istraživanja u oblasti racionalizacije seča kao
mere negovanja sastojina.


Ogledi u ove svrhe su postavljeni na području pogona Preduzeća za gazdovanje
šuma »Boranja« u Valjevu, u šumi Magleš na planini Povlenu u veštački
podignutim kulturama crnog i belog bora, — Pinus nigra i Pinus silvestris,
starim 20 godina i kulturama čiste smrče — Picea excelsa, stare 33 godine
i na području šumske sekcije Kosjerić — šumsko gazdinstvo Titovo
Uzice na planini Bukovi u kulturi crnog bora — P. nigra, staroj 20 godina.
Ogledi na Maglešu se nalaze na staništu brdske bukve — Fagetum montanum
serbicum, a ogledi na području šumske sekcije Kosjerić na staništu Pinetum
nigrae-silvestris.


Svaki ogled se sastoji od garniture 5 stalnih oglednih površina u kojima
su zastupljene sledeće uzgojne varijante seča, koje u kompleksu zadataka postavljenim
istraživanjima imaju za cilj iznalaženje optimalnih mera racionalizacije
pri nezi sastojina: na prvoj oglednoj površini provedena je čisto šematska
intervencija seča nege (proreda) sa vađenjem svakog četvrtog reda,
odnosno 25% od ukupnog broja stabala, a približno iste i mase, jer se radi o
jednodobnoj sastojini; na drugoj površini je provedena kombinovana seča
nege (šematska + selektivna) sa ukupnim intenzitetom od 35´%, od čega 25%
dolazi na šematsku intervenciju, a 10% na selektivnu. Na trećoj i četvrtoj
oglednoj površini je primenjena selektivna intervencija i to na trećoj sa 25%
intenziteta, isti kao kod šematske na prvoj oglednoj površini, a na četvrtoj
35%, isti kao kod kombinovane na drugoj oglednoj površini.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Na kraju ovoga rada sa posebnim zadovoljstvom ističemo da je opera
tiva ova istraživanja svesrdno prihvatila i pomogla. Kolege iz pomenutih rad
nih organizacija su i sami učestvovali u oformljenju ovih ogleda. Ne čekajući
konačne, kompleksne rezultate ovih istraživanja oni su sami već za svoja područja
odabrali neke najekonomičnije varijante, koje danas primenjuju u
svojim operativnim zadacima.


Ovim istraživanjima, tj. primenom nekih od iznetih varijanti racionalizacije
seča, u operativi su praktično, započeti temelji racionalizacije seča kao
mera negovanja šuma u SR Srbiji, za kojima se upravo danas oseća posebna
potreba.


LITERATURA


1.
BunuševacT. : Tehnika gajenja šuma. Beograd, 1950. g.
2.
Vene t I.: Pratique de la pre-designation des arbres de place — Ecole Nationale
du Genie Ruval des Eaux et des Forets. Nancy 1970. Prevod šumarstvo 3—4
1970. g. Beograd.
3.
Dekanici. : Metod intenzivnog proređivanja sastojina visokog uzrasta. Jug.polj.-
šum. centar br- 46. Beograd, 1964. g.
1.
Jurc a J.: Racionalizace vychovy mladych lesnich porasty. Podnikove reditestvi
statnich lesu v Brne. 1970. Brno.
5.
Ko es tier I. N.: Die Waldpflege. Frankfurt a/14. 1951.
6.
Leibundgut H.: Die Waldpflege. Bern 1966.
7.
Musi l A-: Současna problematika porostni vychovy- Podnikove reditelstvi statnich
lesu v Brne. 1970. Brno.
8.
Petrović D., Marković Lj.: Nega šuma u Srbiji. Polj-šum. Komora NRS.
Knjiga 4., Beograd 1960 g.
9.
Pintarić K.: Nege šuma. Sarajevo 1969 g.
10.
S h a e d e 1 i n W.: Die aus lese durchforstung als Erzichungsbetrie höchster Wertleistung-
Bern 1942.
11.
Wagenknech t E.: Raüonalisirung der Jungebestendespflege als Mitel zur
Leistungssteierung der Wälder. How to increase Forest Productyvity. Praha,
1968.
12.
Hege r A.: Lehrbuch der forstlichen Voratspflege, Berlin 1955.
Summary


PROBLEM OF RATIONALIZING IMPROVEMENT FELLINGS IN THE STAND


Taking into consideration that through rationalization of fellings — as special
tending operations in young stands — by applying a special phytotechnique, organization
and technology the highest economy in forest production can be achieved,
the Institute for Silviculture of the Forestry Faculty, Beograd, initiated in 1971—1972
investigations on the rationalization of fellings as a measure of stand improvement.


To this purpose experiments were laid out in the region of the Forest Enterprise
»Boranja«, Valjevo, in the Forest District Magleš on Povlen Mountain, in artificially
established 30 year-old cultures of Black and Scots Pines (Pinus nigra and P. silvestris),
and in 33 year-old pure culture of Norway Spruce (Picea excelsa); also in the
Forest District of Kosjerić (the Forest Enterprise Titovo Uzice) on Bukovi Moutain,
in a 20 year-old culture of Black Pine (Pinus nigra). The experiments on Magleš are
laid out on the habitat of montane Beech (Fagetum montanum serbicum), while the
experiments in the Forest District Kosjerić are on the habitat of Black and Scots
Pines (Pinetum nigrae-silvestris).
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Each experiment is composed of a set of 5 permanent sample plots on which
are represented those variants of improvement fellings which aim at finding optimal
measures of rationalization of stand tending: on the first experimental plot was performed
a purely schematic intervention through improvement fellings (thinnings) by
removing every fourth row, i. e. 25% of the total stem number and approximately
25"/d of the volume, because it is a question of an even-aged stand. On the second
plot was performed a combined improvement felling (schematic + selective) with a
total intensity of 35°/o, of which the schematic intervention accounted for 25"/o and
the selective intervention for 10" o. On the third and fourth plots a selective intervention
was applied — on the third plot with 25n/o intensity (same as in the schematic
intervention on the first plot), and on the fourth plot with 35°/o intensity (same
as in the combined intervention on the second plot).


Thus, through these investigations, i. e. by applying several of the presented
variants for the rationalization of fellings in forestry practice, were laid down the
first bases for a rationalization of fellings as measures for tending forests in the SR
of Serbia, for which special need is now being felt.