DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 78     <-- 78 -->        PDF

<*?n memnciam


Ing. RATKO KEVO


7. listopada 1972. godine preminuo je na Bledu, gdje je boravio kao
sudionik sastanka Inicijativnog odbora za osnivanje Savjeta za zaštitu
čovjekove sredine SFR Jugoslavije, ing. Ratko KEVO, direktor Republičkog
zavada za zaštitu prirode u Zagrebu. Njegovo, već desetak godina bolesno
srce, u tren oka prestalo je djelovati prekinuvši nit života jednog od pionira
zašt,ite prirode, u času kada ta djelatnost postiže u društvu punu afirmaciju
kao nužda za očuvanje što povoljnije (zdravije) životne okoline čovjeka- Na
ispraćaju do posljednjeg počivališta na zagrebačkom Mirogoju između brojnih
sudjeloval|i su i J. Ivezić, predsjednik Savjeta za zaštitu prirode Hrvatske i
predsjednik Organizaciono-političkog vijeća Sabora SR Hrvatske, prof. Veselko
Veloić, republički sekretar za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu, dr Zvonko
Petrinović, republički sekretar za urbanizam, građevinarstvo |i komunalne
poslove, akademik prof- Branimir Gusle |i mnogobrojne druge ugledne ličnosti,
a o životnom putu ing. Keve i njegovoj stručnoj djelatnosti govorili su fng.


A. Šobat (u ´ime Savjeta za zaštitu prirode Hrvatske i Republičkog sekretari


ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 79     <-- 79 -->        PDF

jata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu), prof. Vladimir Ukrajinček (u jirne
Društva konzervatora Jugoslavije), ing. Oskar Piškorić (u jme radne zajednice
Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu) i N. Baljak (u ime društvenih
li političkih organizacija Černomerca)-


Ing. Ratko Kevo rodio se u Splitu 24. IX 1915- godine, gdje je završio
osnovnu i srednju školu. Za životni poziv izabrao je šumarsku struku za koju
se osposobljava na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje jdiplomira u jesen 1940. godine. Stručni ispit, ispit za sticanje zvanja mlađeg
šumarskog [inženjera, položio je 1951. godine.


U lipnju 1941. godine postavljen je za šumarskog vježbanika u tadašnjem
Ravnateljstvu šuma u Gospiću, u kojem ostaje do pred kraj studenoga 1942godine,
kada odlazi u Omiš, najprije u Ravnateljstvo šuma, a zatim u Šumariju
tadašnje Kotarske oblasti. Nakon kapitulacije Italije, odnosno polovicom
listopada 1943. godine, premješten je u Šumariju u Splitu, u kojoj ostaje do
Oslobođenja, listopada 1944. godine, kada kraće vrijeme radi u Oblasnom
Narodnooslobodilačkom odboru za Dalmaciju u Splitu, a zatim u Okružnom
te kotarskom narodnom odboru u Zadru. Početkom travnja 1947. godine
premješten je opet Oblasnom narodnom odboru za Dalmaciju u Splitu, u
kojem ostaje do njegove likvidacije, do 13. V 1950. godine- Osnutkom Šumskog
gospodarstva Dalmacije, nakon jednomjesečnog rada u Kotarskom narodnom
odboru u Spl(itu, prelazi u to Gospodarstvo, a zatim u Šumarski inspektorat,
također, u Splitu u kojem ostaje do 17- IX 1955. godine. Time je završen prvi
period stručnog rada ing. Keve u kojem je dominirala uzgojna grana šumske
djelatnosti. Kao uzgajivač boravio je 1947. godine 4 mjeseca u Albaniji u
svojstvu stručnog savjetnika za pošumljavanje.


Drugo razdoblje stručne djelatnosti ing- Keve, razdoblje djelatnosti na
zaštiti prirode, započinje 18. rujna 1955. godine, kojeg je dana nastupio dužnost
u tadašnjem Konzervatorskom zavodu NR Hrvatske u Zagrebu. U tom Zavodu
tada je bila ujedinjena služba zaštite spomenika kulture i zaštita prirode,
odnosno, za onda samo »zaštita prirodnih rijetkosti«. U unutarnjoj organizaciji
Konzervatorskog zavoda, poslovi na zaštiti prirode bili su odvojeni
od poslova na zaštiti spomenika kulture u obliku »Odjela za zaštitu prirodnih
rijetkosti«. Ovaj odjel iste, 1955. godine nije radio nekoliko mjeseci, jer su
prijašnji konzervatori tog Odjela bili razriješeni dužnosti zbog nastojanja
maksimalne zaštite Nacionalnog parka »Plitvička jezera«. Kake je ing. Kevo
pri dolasku u Zavod zatekao samo jednog konzervatora, prof. M. Kamenarovića,
to znači da ing. Kevo i prof. Kamenarović zapravo oblikuju novu politiku
zaštite prirode, a koja se, pored svakodnevnog rada, očituje li u novom »Zakonu


o zaštiti prirode iz 1965- godine. Po dolasku, ing. Kevo postavljen je odmah
za šefa navedenog Odjela za zaštitu prirodnih rijetkosti, a od 1. lipnja 1958.
godine preuzima i rukovodstvo cjelokupnog Konzervatorskog zavoda kao
v.d- direktora koju dužnost obavlja gotovo godinu i pol dana.. Zakonom o
zaštiti prirode jz 1960. godine za tu djelatnost osnovan je poseban Zavod za
zaštitu prirode (kojeg Zakon o zaštiiU prirode :z 1965. geđine pretvara u
Republički zavod za zaštitu prirode). Zavod za zaštitu prirode započeo je
radom 1. siječnja 1961- godine, a ing. Kevo postaje njegovim direktorom,
na kojoj ga je dužnosti zatekla i smrt.
Ne podcjenjujući rad prethodnika i suradnika ing. Keve, treba priznati
da se ova djelatnost pod njegovim rukovodstvom razvila na novim osnovama
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 80     <-- 80 -->        PDF

ne samo u Jugoslaviji, nego i u svjetskim razmjerima- To posebno vrijedi za
razdoblje nakon donošenja novog Zakona o zaštiti prirode 1965. godine,
po kojem se cjelokupna priroda stavlja pod opću zaštitu društva ne samo
radi »zaštite zbog zaštite«, nego i sa svrhom racionalnog korišćenja prirode
d prirodnih dobara. Ovo se ostvaruje preko zakonske obaveze da kcd donošenja
prostornih planova odnosne projekte organizacije traže suradnju i službe
zaštite prirode. Iako se ta obaveza1, krivnjom projektnih organizacija, nije
uvijek izvršavala, ipak je doprinijela da se je na mnogim područjima,
osobito u primorskim, sudjelovanjem službe zaštite prirode osiguralo
racionalno korišćenje prostora u odnosu na prirodu. Nema sumnje da je u
citiranom Zakonu, postavljena obaveza sudjelovanja službe zaštiite prirode
u izradi prostornih planova utrla put takvoj obavezi i u »Zakonu o prostornom
planiranju«, koji treba biti donesen u 1973. godini. Ne samo kao direktor,
nego i osobno ing. Kevo bio je nosilac ekspertiza i elaborata o zaštiti prirode


u prostornim planovima kao što su Projekt Južni Jadran, Projekt Gornji
Jadran, Prostorni plan Istre, Prostorni plan otoka Šolte, da se spomenu samo
oni veći. Od manjih, ovom prilikom ne može se mimoići suradnja ing. Keve
kod lokacije i projektiranja, kao hotela »Eden« u Rovinju (projektant ing.
Bartolić), projekta turističkog naselja Veštar kod Rovinja (projektne organizacije
»Medvešćak«) ili kod izrade zaštitno-uređajne osnove za park-šumu
Marijan (prof, dr D- Klepac).


Rad ing. Keve odvijao se i na publicističkom polju pa se njegovi napisi
nalaze u nizu časopisa d publikacija kao u:
—. »Prirodi« Hrvatskog prirodoslovnog društva u Zagrebu,


— »Zaštiti prirode«, kojeg je izdavao Zavod za zaštitu prirode i proučavanje
prirodnih retkost|i u Beogradu,
— mjesečniku »Turizam«, kojeg izdaje Turistički savez Hrvatske,
— »Hortikulturi«, glasilu Stručnog hortikulturnog udruženja Hrvatske,
sada časopisa Hortikulturnog društva u Splitu,
— »Šumarskom listu«, iz kojega posebno naglašavamo u br. 11-12/1972.
godine objavljenu raspravu »Racionalno korišćenje i upravljanje šumama
veliki je doprinos šumarstva u očuvanju i poboljšanju čovjekove prirodne
okoline«,
— u časopisu »Život umjetnosti« (br. 15-16, objavljen 1971. godine kao
tematski broj »Čovjek i njegova sredina — okolina« u kojem je ing. Kevo
obradio temu »Ideja, pojam i qiljevi nacionalnog parka kao najviše prostorne
kategorije zaštite prirode«),
— u publikaciji Dr H. Wirth, Geschützte Natur (A. Ziemsen Verlag,
DDR) o rijeci Krki — Der Krka-Flussin Dalmatien, Künftiger National Park«,


— kao samostalnu publikaciju Pododbor Matice Hrvatske u Splitu u
svojoj »Biblioteci prirodnih nauka« izdao je, pod nazivom »Mljet — zeleni
otok« prikaz ing. Keve otoka Mljeta, a posebno istoimenog nacionalnog
pai)kV.


Ing. Kevo izradio je i niz referata za različite potrebe i prilike koji su,
također, trajnije vrijednosti. Od tih napominjemo samo neke kao:


— Stanje i problemi nacionalnih parkova kao najviše kategorje prostorne
zaštite prirode« (za savjetovanje »Nacionalni parkovii i turizam« koje je održano
na Plitvičkim jezerima od 29-31. svibnja 1967- godine),


ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— »Mjesto Nacionalnog parka» Pli-tvička jezera« među objektima te kategorije
(prigodom proslave 20-godišnjiceosnivanja tog nacionalnog parka),
— »Zaštita prirodnih područja i i njihovo uključivanje u prostorno uređenje
(za međunarodni skup »Nauka«,čovjek i njegova okolina« koji je održan
listopada 1971. u Herceg Novom),
— »Krške vode kao posebno zaštičeni objekti prirode« — (tiskanom u 6.
knjizi »Krš Jugoslavije«, koju je izdala JAZU 1969. godine),
— »Zaštita prirode u prostornom planiranju Jadranskog područja«, održanom
na Simpoziju o zaštiti prirode u našem kršu od 2-3. X 1970. godine,
a tiskanom u istoimenoj knjizi izdanoj po Odjelu za prirodne nauke JAZU
1971- godine.
1961. godine, tadanja Zavod za zaštitu prirode u Zagrebu izdao je knjigu
»Zaštita prirode u Hrvatskoj« koju je u suradnji s ing. S. Bertovićem i prof.


M. Kamenarevićem uredio- ing. Kevo i za listu posebno obradio nacionalne
parkove uopće, a u Hrvatskoj napose.
Zaštita prirode za ing. Kevu nije bila samo radna dužnost, nego životna
opsesija ali, na žalost, doživio je samo početak shvaćanja o vrijednosti prirode
i u najširim slojevima društva koja se očituje u obliku traženja načina zaštite
životne okoline čovjeka kao nužda za normalan život.


O- Piškorić