DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 76     <-- 76 -->        PDF

^zdcuMßene oijeSti


ZAPISNIK


3-
sjednpce U. O., koja je održana 14.


12. 1972. g. u »Šumarskom domu« u
Zagrebu.
Prešutni: Bregar, Hren, Igrčič, Potočić,
Tomaševski, Vanjković [i Antoljak.
Ispričani: Blažević, Brkanović i Prpić.
Dnevni red


1.
Otvorenje sjednice i izvještaj o radu
Savjetovanja o društveno-ekonomskom
položaju šumarstva i drvne industrije,
VII redovnoj skupštini SIT-
Hrvatske, aktualnoj problematici
struke i dr.
2- Rad terenskih ŠD-izvještaj članova
u-o.


3.
Dopisi, saopćenja i dr.
4. Prihvaćanje i registracija »Samoupravnog
sporazuma« za društvene
organizacije.
5.
Razno.
ad 1 — Sjednicu je otvorio ing. Tomaševski
je izvjestio o proteklom Savjetovanju,
koje je održano 24. 11. o. g. u
Beogradu, diskusiji, zaključcima kao i


o dosta slabom odazivu.
Predsjednik je govorio o potrebi obnavljanja
diiskusdje putem terenskih
ŠD, o planu razvoja šumarstva i drvne
industrije Hrvatske do 1985. godine,
formiranju regionaln/ih fondova za krš,
dovršenoj izradi nacrta Zakona o šumama,
Zakona o lovu, šumskom sjemenu
i sadnom materijalu i si.
Iznesena je potreba formiranja jednog
koordinacionog tijela u Hrvatskoj —
pod okriljem Saveza — sastavljenog od
predstavnika značajnijih rukovodećih
tijela, zavoda, instituta, fakulteta, poslovnih
udruženja, komora i si., u šu


marstvu i drvnoj industriji Hrvatske-
Podnesen je izvještaj o radu VII redovne
skupštine SIT-Hrvatske (vidi:
IT-novine od 27. 11. 72.), koja je održana
17. 10. o. g- u Zagrebu. Za predsjednika
SIT-Hrvatske izabran je ponovo
arh. Vjećeslav Radauš. Sa strane
Saveza skupštini su prisustvovali: ingVanjković
i dr Prpić.


ad 2 — Članovi u.o. obišli su i prikupili
podatke o djelovanju i radu terenskih
ŠD: Karlovac, Našice, Osijek,
SI. Požega, Varaždin, Vinkovci i Zagreb-


Još manjkaju podaci od ŠD: Bjelovar,
Koprivnica (zadužen: ing. Krnjak), SI.
Brod i Nova Gradiška (ing. Brkanović),
Senj (ing. Hren), Ogulin, Goispić, Virovitica
(ing- Mačešić), Kutina, Sisak (dr
Prpić), Delnice, Rijeka, Split (ing, Tomaševski).


ad 3 — Obavijestit će se Urbanistički
zavod Zagreba da dokumentacijom planovima
i elaboratima za izradu prostornog
plana Medvednice u najvećoj mjeri
raspolaže šumarija — odnosno Šumsko
gospodarstvo — Zagreb.


Prihvaćena je zamjena Šum. Usta sa časopisom
»Ing-registar«, koji izdaje Inženjerski
biro-Zagreb i redovno vrši propagandu
i objavljuje prikaze stručnih
članaka iz Š.L-, kao i ostalih struka.


Obavijestiti SITŠID-Jugoslavije da Savez
u 1973. g. ne planira organiziranje
naučnih i stručnih skupova.


Urgirati kod Poslovnog udruženja ŠPO-
Zagreb, Zavoda za istraživanja u šumarstvu
ŠP-Zagreb i Instituta za šumarska
istraživanja-Zagreb odgovor na
naš dopis o integraciji i unapređenju
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 77     <-- 77 -->        PDF

naučnoistraživačke službe u Hrvatskoj
te će se nakon toga sazvati sjednica


u.o. na koju će se pozvati i spomenuti.
Poslovno udruženje proizvođača drvne
industrije Hrvatske dovršilo je izgradnju
i 1. 12. 1972. g. uselilo u novodovršene
poslovne prostori!je na dijelu
tavana »Šumarskog doma« u površini
od cea 200m2. Poduzeti će se predhodni
radovi da se i preostale neizgrađene
tavanske površine privedu korisnoj svrsi
i, nakon izrade Glavnog projekta,
zatražiti će se za ovaj nastavak izgradnje
građevna dozvola.
U-o. nije u mogućnosti da udovolji
molbi Centra za razvoj drv. industrije


— SI. Brod za proširenje uredskih prostorija.
Institutu za drvo — Zagreb priznaju se
troškovi za izvršeno bojanje glavnog
stubišta Šumarskog doma u zatraženom
iznosu od 3. 924,15 Din.


Prof- dr. Z. Potočić prihvaća se da za
slijedeći plenum Saveza u 1973. g. pri


redi referat o zakonitostima kretanja
akumulativnosti u šumskoj proizvodnji


ad 1 — Prihvaća se »Samoupravni
sporazum« grupacije 011-20: Društvene
organizacije, društva, udruženja, savezi
i dr. u SR Hrvatskoj, kako je to 24. 11.


0. g. predložio Sindikat radnika društvenih
djelotvornosti SRH- republički
odbor i primjenjivat će se sa danom
1. 11- 1972. g.
U vezi čl. 26. prihvaćenog »Sporazuma«
usvaja se prijedlog da se zaposlenom
osoblju Saveza povisi osobni dohodak
za 16% počevši od 1. 11. o. g.
ad 5 — Središnjem institutu za tumore
i slične bolesti u Zagrebu doznačiti
će se ušteđeni uobičajeni izdaci i
troškovi za čestitke povodom nove godine
u iznosu od 150,00 din.


Zap-sničar:
Ing- R. Antoljak, v. r.
Predsjednik:
Ing. S. Tomaševski, v.r