DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 70     <-- 70 -->        PDF

(-Domaća 6tcućna Utecatuca


TRILOGIJA POVIJESTI ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
CRNE GORE


DR DUŠAN VUČKOVIĆ, naš poznati
li cijenjeni naučni i stručni radnšk,
zaokružio je svoja dugogodišnja istraživanja
povijesti šumarstva i drvne industrije
Crne Gore. Ovaj strpljivi i obiman
rad objavljen je u tri dijela, u tri
posebne knjige u vremenskom razmaku
od 1965- do 1972. g:


— Kapitalističko iskorišćavanje šuma
u Crnoj Gori, Titograd 1965.;
— Drvna industrija u Crnoj Gori
1873-1941, Titograd 1969.;
— Šumarstvo i lovstvo u Crnoj Gorli
(u drugoj polovini XIX i početkom
XX vijeka), Titograd, 1972.
Sve tri knjige su izdanje Istorijskog
instituta u Titogradu.


Prvu je knjjigu čitaocima »šum. 1 bta«
prikazao dr U- Golubović 1965. g. u br.
9-10.


Premda je ova trilogija kao csmovnu
materiju svog istraživanja zahvatila u
prvom planu samo jednu privrednu
oblast — šumarstvo i drvnu industry u,
ona nije mogla a da ne zahvati srž
života; h okolnosti i privrednih zbivanja
u istraživanim periodima. U jednoj
brdovitoj, šumovitoj, besputnoj, privredno
veoma nerazvijenoj zemlji-, životni
interes naroda je usko vezan uz šumu,
jer mu je stočarstvo bitan oslonac opstanka,
a šumarstvo bogatstvo u obliku
»komunica« (plemenskih, seoskih i braitstveničk
h šuma) i privatnih šuma, gotovo
jedina nada u svjetliju budućnost.
A upravo to šumsko bogatstvo, ta narodna
nada, bila je središte oko kojeg se


pleo đavolski ples mnogih suprotnih
interesa. I jedva da je gdje ta šuma b la
u tolikoj mjeri narodna, i toliko povezana
sa životnim uvjetima i potrebama
narodn´m kao upravo u Crnoj Gori.


U drugoj knjizi- objavljenoj 1969. g.,
autor istražuje razvoj drvne industrije
od njenih prvih početaka 1873. g. (dvorska
pilana potočara na Rijeci Crnojevića)
do 1941. g-, tj- u razdoblju od 68
godina- Materija je podijeljena na dva
d´ljela: period bivše crnogorske države,
i period bivše Jugoslavije.


Prvi drvoprerađivački objekt — već
spomenuta pilana potočara — je bno
ujedno i prvi industrijski objekt u
Crnoj Gori uopće- Interesantno je, da
je podignuta dvorskim sredstvima. Pa
i to je bio »smion i značajan privredni
poduhvat« u besputnoj, maloj, bez ikakva
akumulativnog bilo prtlvatnog, bilo
državnog kapitala, siromašnoj Crnoj
Gori prije Berlinskog kongresa (1878.g.).
Izabrana lokacija na Rijeci Crnojevlća
je jedino i dolazila u obziri, mada su
trupci dolazili Moračom do Skadarskog
jezera, a odatle uzvodno uz Crnojevllća
rijeku, i mada je za transport trupaca
trebalo pribaviti dioizvolu cd Porte,
jer je prolazio dijelom turskog područja.
Po završetku ratova 1876/78 oslobođeni
su od turske vlastt Podgorica,
Nikšlć, Kolašin, Bar i dr., pa je teritorij
Crne Gore više nego udvostručen,
čime su potrebe na izgradnji znatno
porasle. Tada je i pilana preseljena na
povoljniju lokaciju, Gornje Polje kod
Nikšića, gdje je radila (izdavanjem pod
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 71     <-- 71 -->        PDF

zakup) još i za vrijeme okupacije od
strane Austrougarske 1916/1918. g- Do
kraja XIX vijeka podignuta je samo još
jedna pilana potočara, i to na području
gornje Tare- Do balkanskog rata izgrađene
su još neke pilane potočare i dvije
parne pilane, jedna 1909- a druga godinu
kasnije, obje u gornjem području
Tare. Nakon balkanskog rata teritorij
Crne Gore se znatno proškik» na novooslobođena
područja (dio Sandžaka, Polimlja
i Metohije). U tom je području
bilo više malih pilana potočara (u ibarskom
bazenu 14).


Razvoj drvne industrije u drugom
periodu podijeljen je u dvije etape:
prva do 1930. g-, kada se p u bivšoj
Jugoslaviji počeo osjećati utjecaj nastale
svjetske krize, i druga do 1941. g-,
tj. do propasti bivše Jugoslawe-


U prvoj etapi, naroqito od 1926. g.
podignuto je nekoliko novih parnih pilana:
pet u okolini Kolašina, dvije u
području Čakora, jedna kod Pljevlja,
jedna u Risnu i dvije u okolini Nikšića.
U to je vrijeme u raznim područjima
podignuto i više pilana potočara, i dvije
radionice namještaja, jedna uz pilanu
u Jabuci (kod Kolašina), a druga u Kotoru-
Međutim, sve ove pilane ili misu
radile punim kapacitetom ili su radile
gođinu-dvije, a 1931. g. tri parne pilane
guta požar.


U drugoj etapi je također podignuto
nekoliko većih pilana: dvije u okolini
Pljevlja, jedna u šavničkom srezu (nakon
dvije godine jzgorela u požaru),
jedna kod Nikšića i jedna u ibarskom
području-


Svakoj navedenoj parnoj pilani, pa i
nekim važnijim p:lanama potočarama
posvećuje autor dosta prostora, analizirajući
uvjete pod kojima su poslovale
(pogodnost lokacija s obzirom na snabdijevanje
trupcima, na ransport do
tržišta ;i si.), navodi njihove vlasnike,
kapacitet, proizvodnju, opremu dužinu
postojanja i rada itd. Plastično je
prikazana njihova geneza ji njihova ka


snija sudbina. Postanak, rad i poslovanje
tih industrijskih kapaciteta utkani su u
tadašnje opće i posebne ekonomske prilike,
privrednu politiku bivše crnogorske
države i kasniju u bivšoj Jugoslaviji.


Rad se ističe rigoroiznošću ispitivanja
raznih podataka, preciznošću i savjesnošću
njihova ispitivanja i ocjenjnvanja,
pobijajući dokumentiranom analizom
razne službene i dr- objavljene podatke
o mnogim pilanama. Uza sve to,
djelo je zanimljivo pisano, >i po metodi
znanstvene obradbe predstavlja izvanredno
visok domet znanstvenog istraživanja,
analiza ii ocjena dijela ekonomske
povijesti jednog naroda.


Treća knjiga, objavljena 1972. g., podijeljena
je također u dva dijela: prvi
dio šumarstvo, i drugi cH´.o lovstvo. Istraživanje
se odnosi na vremensko razdoblje
od druge polovine XIX vijeka
do I svjetskog rata-


U prvom dijelu autor obrađuje stanje
šuma i uvjete za razvoj šumarstva, organe
za poslove šumarstva, šumarske
kadrove, propose o šumama, imovinskopravne
odnose na šumama, komunalne
šume, iskorišćavanje glavnih i sporednih
šumskih proizvoda i trgovine te zaštitu
i unapređivanje šuma. Ta materiia
čini pretežan dio knjige (181 stranica),
dok drugi dio obuhvaća manji dio (50
stranica).


Od podataka o stanju šuma ukazujemo
samo na vlasničke odnose: do balkanskog
rata državnih šuma stvarno i nema,
najveći dio (67%) čine šume komumice,
privatne šume iznose oko 30%,
a ostalih 3% su manastirske šume; u
područjima oslobođenim u balkanskom
ratu gotovo sve šume su državne (premda
njihovo ograničavanje nije moglo
biti provedeno). Prikazujući uvjete za
razvoj šumarstva na području do balkanskog
rata, autor konstat´ra veoma
teško opće privredno stanje u zemlji:
veoma nerazvijena industrija i komunikaqije,
oskudica državnog i privatnog
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 72     <-- 72 -->        PDF

kapitala, veliki državni dugovi, pasivna
trgovinska b:lanca itd- Glavna privredna
grana je poljoprivreda kojom
se bavi daleko pretežan dio stanovništva,
i to zaostala poljoprivreda malog
posjeda s veoma malim obradiv´m površinama
(0,77 ha oranica i 1,15 ha
livada po domaćinstvu) i niskim prinosom-
Premda pašnjaci zauzimaju 82fl/o
poljoprivredne površine, stoke ipak nema
mnogo (naročito u nekim krajevima),
ali uza sve to stoka i stočni proizvodi
čine glavni dio robne proizvodnje
sela i osnovnu robu za izvoz.
Ako se pritom ima u v´du da stoka
pase gotovo u svim šumama, onda nije
teško zaključiti da je bilo veoma malo
mogućnosti za racionalno jiskorišćavanje,
dobru zaštitu i unapređenje šume.


Posebno je značajno da za poslove
šumarstva nisu nikad postojali posebni
državni organ;, već su te poslove obavljali
opći državni organi, u doba kn jaza
Danila su to bili Senat i plemenski
kapetani. Plemenski kapetani su bili
prvostepena sudska, upravna i vojna
vlast-Kasnijim reorganizacijama se odvaja
vojna organizacija (1871- i 1879.g-),
umjesto Senata se osniva Veliki sud
(najviša sudska vlast) zatim razna ministarstva
i Državni savjet (najviša
upravna vlast i upravni sud) dok plemenski
kapetani ostaju prvostepeni
upravni i sudski organi.


U XIX vijeku u Crnoj Gori nije bilo
visoko kvalificiranih šumarskih stručnjaka-
Prvi se pojavljuje tek 1907. g.
uz vrhovni privredni resor. Na tom se
mjestu do 1915. g. smijenjuje daljnja
četvorica (s prekidima), od kojih su bila
dvojica porijeklom iz Crne Gore, i to
između 1911. i 1914- (sa završenom šumarskom
školom u Piseku, Čehoslovačka).
Kvalificiranog lugarskog osoblja
nije bilo.


Veoma je interesantno da su poslovi
šumarstva još 1873. g- spadali u nadležnost
vojnih vlasti i tamo ostali (s manjim
prekidima u pogledu privatnih


šuma) do 1903. g- Komandiri su osnovali
u svakom selu posebne komis je
od »tri poštena [i savjesna čovjeka« kao
prvostepene organe za poslove šumarstva-
Od 1903- g., opet s malim prekidom,
poslovi šumarstva prelaze u Ministarstvo
unutrašnj´h djela (u Privredno
odjeljenje) i njegove niže instance
(oblasne uprave i kapetanije). Od 1904.
g- plemenski kapetani uspostavljaju u
svakoj općini nove prvostepene organe,
komisije, na čelu s glavnim kmetom.


Zakon o šumama nije postojao, već
su razna pitanja iz područja šumarstva
rješavana naredbama i raspis´ma, počev
od naredbe Senata 1873- g., preko
naredaba ministra vojnog iz 1875., 1884i
1888- god. do naredbe o šumama ministra
unutrašnjih djela iz 1904. g- i njegovog
Raspisa o šumama iz 1909. g. U
analizi autor utvrđuje da su propisi
ministra unutrašnjih djela rađeni po
ugledu na Zakon o šumama Srbije i
ukazuje na pojedine nerealne odredbe i
neopravdana ograničavanja, iako su bili
bolji i potpuniji nego raniji propisi-


Glava o imovinsko pravn´m odnosima
na šumama je osobito interesantna,
naročito zbog toga što se u propisima
ministra unutrašnjih djela pojavljuju
i propisi o državnim šumama a takvih
na teritoriji Crne Gore do balkanskog
rata nije uopće bilo- Detaljnom analizom
autor osvjetljava ove komplicirane
odnose, razmatrajući ih posebno za područje
Crne Gore do rata 187678, posebno
za područje oslobođenja u tom
ratu i posebno za područje oslobođenja
u balkanskom ratu.


Obrađujući šume komunice, koje su
na teritoriji do balkanskog rata bile najveće
i najvrednije šume u Crnoj Gori,
autor ovo veoma važno privredno dobro
povezuje sa problematikom zajedničkih
pašnjaka i ukazuje na ogromnu ulogu
zajedničkih šuma i pašnjaka za razvoj
onog tipa stočarstva koje je bilo osnovica
tadašnje crnogorske privrede. Zbog
toga su tim šumama´ i njihovi vlasnici i
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 73     <-- 73 -->        PDF

državni organi poklanjali posebnu brigu-
Izlažući proces i ob´m djelovanja
plemenskih komunica na manje zajednice
(seoske i bratstveničke), a ovih
na domaćinstva (»kuće«) i uzroke tem
diobama u raznim krajevima, autor
objašnjava da se u vezi s tim diobama
ingerencija državnih organa prvi puta
pojavljuje tek poslije razgraničenja s
Turskom (1859. g.), jer su do tada sva
pitanja u vezi sa komunicama, pa i
diobe, rješavala sama plemena. Budući
da su brojne dobre komunice na pojedina
domaćinstva ocijenjene kao nepovoljne
za prehranu i držanje stoke,
Veliki sud zabranjuje diobu komunica,
po odobrenju knjaza, 1885-g- To rješenje
ostaje na snazi do donošenja »Opšteg
imovinskog zakonika« 1888. g.,
kojim je dato pravo plemenima, selima
i bratstvima da mogu zajedničku [imovinu
dijeliti na manje zajednice, pa i
na »kuće«, što je u znatnom obimu i
vršeno. Zbog toga je 1896- g. obnovljena
ranije zabranjena diobe komunica
(premda je to bilo protivno odredbama
Zakona koje nisu izmijenjene). Krajem
XIX i početkom XX vijeka dolazi do
sve većeg siromašenja sela, zaduženosti,
iseljavanja itd., uslijed daljnjeg razvoja,
kapitalističkih odnosa |i povećanja stanovništva.
Zbog toga dolazi do uzurpacije
komunica, krčenja u obradive površine,
i zahtjeva za diobom komunica.
Uslijed takvog pritiska problema državni
organi odobravaju sve opravdane
zahtjeve za diobu, pa i sami dodjeljuju
pojedine dijelove komunica siromašnim
licima, čime se postigla i bolja zaštita
odnosnih šuma. Interesantno je da su


li. zahtjevi za diobe i rješenja sadržavala
uvjete da paša i nakon diobe ostaje
zajednička. Autor podvlači da nije bilo
zahtjeva za diobe udaljen´h plemenskih
i seoskih komunica. Analizirajući takvu
politiku državn´h organa, autor
zaključuje da je ona vođena u prvom
redu načelom očuvanja stočarstva kao
materijalne osnove stanovništva i načelom
što boljeg očuvanja i razumnijeg
iskorišćivanja šuma- Autor se suprotstavlja
mišljenju nekih drugih naučnih
radnika koji su kritizirali takvu politiku
državnih organa smatrajući je kočnicom
za daljnji razvoj društveno ekonomskih
odnosa. Ti su autori, naime,
smatrali, da su već tada robno novčani
odnos;! uzeli toliko maha, da je
daljnje podržavanje komunica b;lo društveno
ekonomski neopravdano, i da je
´trebalo, naprotiv, ići na likvidaciju
plemenskih ostataka, koji su, obože,
sprečavali razvoj poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede (osim šuma, postojale
su zajedničke i velike površine
livada, pa i rijeka ;i. jezera!)- Autor nije
prihvatio takva stajališta, po našem
mišljenju opravdano i dobro obrazloženo,
iznoseći tadašnju opću ekonomsku
situaciju u zemlji kao nedovoljnu
za neki brži razvoj privrede a posebno
šumarstva i poljoprivrede. Pridružujemo
se mišljenju autora, da razvoju
šumarstva i drvne industrije npr. nisu
smetali vlasnički odnosi na šumama (to
što su šume bile komunalno a ne državno
vlasništvo) nego gotovo posvemašnja
nepristupačnost šuma, a za njihovo
otvaranje nije bilo dovoljno ni, državnog
ni privatnog kapitala (još ni danas
nisu mnoge šume u Jugoslaviju´ dovoljno
pristupačne). I nama se čini, da su
državni organi donosila, one i onakve
mjere koje su u onakvoj ekonomskoj i
društvenoj političkoj situaciji jedino i
mogli donositi.


U glavi o iskorišćivanju šuma autor
prikazuje politiku države u vezi odobravanja
dugoročnih ugovora za sječu
šuma, a posebno detaljno prikazuje i
obrazlaže mjere oko zabrane sječe šuma
(
;i rada pilana na područjima oslobođenim
u balkanskom ratu. Na tom, naime,
području nije provedeno razgraničenje
državnih od privatnih šuma, pa su se
pojavljivale mnoge špekulacije sa državnom
(imovinom- Dosta je detaljno
obrađeno isk°rišćivanje sporednih šum


485
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 74     <-- 74 -->        PDF

skih proizvoda, ruja i buhača, i s tim
u vezi određene mjere državnih organi
oko organizacije njihova sakupljanja,
otkupa i si. Prikazana je i trgovina
šumskim proizvodima, pri čemu je interesantno
navesti da je izvor ruja i
buhača daleko premašivao po vrijednosti
izvoz drveta ü drvnih prerađevina-


U daljnjoj glavi autor analizira rad
državnih organa na području zaštite
šuma. Autor konstatira da su vojni organi
bili uspješniji u čuvanju šuma
nego građanske vlasti, premda je bilo
slučajeva nepravilnosti i zloupotreba
i kod vojnih osoba. Cesto su puta izricane
li neopravdano visoke kazne. Zabilježene
su i. pojedine mjere poduzete
u obrani šuma od gubara (gradacija od
1903. do 1910. g.) u južnim krajevima
Crne Gore i od borovog četnjaka kod
Podgorice- Posebno je podvučeno uspostavljanje
šumskih branjevina o čemu
postoje podaci već krajem XVIII vijeka.


Prva pošumljavanja potječu iz 1886


g. a šumsko sjeme i dio sadnica su dobavljeni
iz inozemstva. Od 1904. do
1911. g. osnovano je 5 malih šumskih
rasadnika. Šumske sadnice su manjem
dijelom uzgajane i u poljoprivrednim
rasadnicima- Pošumljavanja su vršena
uglavnom u okolini gradova, često s
većim brojem raznih vrsta drveća, no
u razmjerno malom obimu.
U propagandi šumarstva, uglavnom u
listu »Glas Crnogorca« ali i u drugim
publikacijama, autor otkriva slabo učešće
šumarskih stručnjaka-


U drugom dijelu obrađuje autor opće
uvjete u Crnoj Gori za razvoj lovstva,
u prvom redu navodi vrsti divljači,
ocjenjuje njihovu brojnost, analizira
propise o lovstvu, opisuje postanak i
ulogu uzgajališta divljači, lovne rezervate,
uništavanje štetne divljači, lovce
i lovačku opremu i analizira lovstvo u
privredi zemlje. Ne treba smetnuti s
s uma da su južni krajevi Crne Gore,
posebno područje Skadarskog jezera,


okolina Ulcinja i Podgorice bili stalna i
omiljena odmarališta mnogih ptica selica,
od kojih je ne mali broj ondje i
preaimljivao. S druge strane, bregovi i
planine su pružali povoljne uvjete za
visoku divljač, divokoze, srne, medvjede
itd. Nažalost, bilo je i mnogo zvjeradi,
posebno vukova. Zanimljiva je
samoobrana naroda, koja1 je znao organizirati
hajke na vukove i medvjede
da odbrani svoju stoku od uništavanja.


Autor je objavio jedan zaista izvanredno
vrijedan, obiman i mukotrpan
posao. Ovo njegovo djelo služi ne samo
njemu na čast, nego i omima koji su
omogućili da to svoje djelo objavi. Dugogodišnjim
strpljivim radom autor je
´izvukao iz prašnjavih arhiva, nz zaboravi,
jedan velik dio prošlog života
svog naroda ji ukazao na životni put
jednog naroda koji u borbi za svoj opstanak
oslobađa svoju zemlju od vlasti
tuđinaca i žilavo održava svoj život u
najužoj vezi i međuzavisnosti sa šumom,
gorom, planinskim pašnjacima, brstom
i lisnikom-


Prilikom obradbe ove povijesne materije
autor je uspješno primijenio kauzalnu
metodu analize otkrivajući opće
i posebne okolnosti pojedinih istraživanih
perioda i povezujući ih uzročno
i u njihovu međusobnom djelovanju.
Posebno valja podvući autorovo materijalističko
prilaženje pri tumačenju
određenih pojava i ispoljavanja društvene
nadgradnje dajući im adekvatnu
ocjenu, u prvom redu na području društvene
politike istražrvanth perioda u
oblasti šume i drvne privrede.


Posebnu težinu pri ocjenr djela čini
izvanredna brojnost upotrebi jene
arhivske ii. ostale građe i korištenje literature
i drugih izvora. Impresionira
suptilnost autora u razmatranju ma i
najmanjeg podatka ili činjenice, pa u nejasnim
slučajevima često pribjegava i
logičnom, ispitivanju pojedinih osoba
koje su mogle dati određene, autentične
podatke.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 75     <-- 75 -->        PDF

U našoj zemlji postoje doista brojni
radovi (iz povijesti šumarstva, šumarske
politike, drvne industrje i si. u pojedinim
našim republikama, odnosno martji´m
ili´ većim Teg´jama- Međutrm,
ovalko cjelovitog, potpuno zaokruženog
djela o šumarstvu, drvnoj industrija i
lovstvu, i još k tomu za tako dug vremenski
period, nažalost nemamo ni u


jednoj našoj republici, a qini se da
nećemo u dogledno vrijeme niti imati.


Zbog svega toga to djelo, ta zaokružena
cjelina u trn knji´ge, ta trilogija
povijesti šumske, drvne i lovne privrede
nije dar samo narodu Crne Gore, nego
i krupan prilog povjijesti tih privrednih
grana u našoj zemlji uopće.


Dr Zvonimir Potočić