DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 30     <-- 30 -->        PDF

cAkiuelna problematika


RAZVOJ TURIZMA KAO PRIVREDNE DELATNOSTI
U OKVIRU ŠUMARSTVA


DIMITRIJE BURA, Dipl. ing, šum.


Jugoslovenski poljoprivredno šumarski centar — Beograd


UVOD


Privredni razvoj Jugoslavije zahtevao je da se u sadašnjim uslovima i
odnosima u zemlji, a još više prema inostranstvu, turizmu i turističkoj privredi
dade širi privredni značaj. Turizam za nas ima poseban značaj radi
mogućnosti šireg ostvarenja međunarodne razmene, pokrića znatnog dela deviznog
platnog bilansa, povećanja zaposlenosti, bržeg razvoja privredno nedo
voljno razvijenih područja, povećanja potrošnje i razvoja ostalih proizvodnih
i uslužnih delatnosti vezanih za turizam, a on treba da pruži još veću orga
nizovanu rekreaciju radnom čoveku koji u zadnje vreme radi i živi u veoma
zagađenim gradskim ili industrijskim sredinama.


U zadnjih deset godina turizam je u Jugoslaviji bio toliko dinamičan, da
je u toj dinamici koja je u svojoj biti veoma pozitivna, zanemario mnoge
komponente savremenog turizma, jer turizam sam sebi nije cilj, i on treba
da čini skladnu privrednu celinu koja će se razvijati bez štete za razvoj ostalih
privrednih oblasti i grana koje deluju na istom prostoru.


Da šume i predeli obrasli raznim vidovima ekonomskih i zaštitnih šuma
čine jednu od apsolutno pozitivnih i neophodnih komponenata u razvoju
turizma ne bi trebalo dokazivati i objašnjavati, međutim o odnosima pojedinih
turističkih grana privrede (turističko ugostiteljstvo, saobraćaj, rekreacije
i si.) prema načinu korišćenja šuma i šumskog prostora, te odnosa prema
šumskoj privredi u novim uslovima privređivanja mora se mnogo više reći
i razjasniti, te naći načina da se učinjeni propusti isprave i kanališu na
zdrave privredne odnose.


Pošto se sada nalazimo pred donošenjem srednjoročnih planova razvoja
privrede do 1975. godine i pred donošenjem ili sagledavanjem dugoročnog
razvoja privrede do 1985. i 2000. godine, a jedna i druga privredna oblast
(šumarstvo i turizam) su radile na tim planovima i programima, pa je krajnje
vreme da se i šumska privreda aktivno uklopi u turističke programe, kao
i da turistička privreda ozbiljno korigira svoje stavove i razvoj u odnosu na
šumarstvo i to iz dva aspekta:


*
Uvodni referat na Savetovanju koje je po ovoj temi održala Savezna privredna komora
20. i 21. aprila 1972. godine na Bledu.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— korišćenja šuma i šumskog ambijenta za turizam uz obaveznu punu
zaštitu i poštovanje bioloških, opšte korisnih i privrednih funkcija šuma i
zaštite sredine u kojoj živimo;
— uključenja šumske privrede kao aktivnog poslovnog partnera u realizaciji
turističkih programa u daleko većem obimu i oblicima nego što je
to do sada bio slučaj, naročito kada se radi o razvoju turizma u šumskim
predelima — bilo primorskog ili kontinentalnog dela zemlje.
1. POZITIVNI UTICAJ SUMA NA RAZVOJ TURIZMA
Da bi mogli sagledati, koliko je moguće objektivnije, pozitivan ekonomski
uticaj šuma i zelenila na obim turističkog prometa poslužićemo se sta
tističkim podacima noćenja turista po godinama i vrsti mesta. Iz tabelarnog
pregleda u kome smo turistička mesta pokušali svrstati u dve kategorije,
vidi se da je procentualno učešće broja noćenja prema vrsti mesta u odnosu
na šume iznosilo za period od 1960. do 1970. godine:


— u sedištima republika, pokrajina i ostalih mesta 12—17´%
— mestima vezanim za šume i zelenilo (brdska, primorska, planinska i
banjska mesta) 83—88%
Noćenje turista po godinama i vrsti mesta


(domaći i strani)


Noćenja po vrsti mesta u 000 ° (, noćenja po vrsti mesta


S
N ,|H trt


* N
rt ´´H 0s


a
a
OJ a a CD


> 3 >


U


Sedišta
republik
i ostala


ninska ibanjska)


dišta
publik


(brdska,
morska,


0


rj


o


zelenilo


rt


a


|
3


C


B


P,


a


a
o


3


M


X c/3


<1) U


E


M


>c/>
N


Z>


rt u


P c/) >H §


O 3


N N


1960. 23.023 4.003 19.020 100 17,4 82,6


1965. 32.651 5.056 27.595 100 15,5 84,5


1970. 48.503 5.830 42.673 100 12,0 88,0


Posebno treba istaći da učešće primorskih turističkih mesta u ukupnom
broju noćenja domaćih turista iznosi zadnjih godina oko 50%, a u broju
noćenja inostranih turista 72 do 82%, i da se primorski turizam razvio na
onim lokalitetima gde je napornim radom šumarstva u poslednjem stoleću
podignuta i zaštićena šumska vegetacija.


Razvoj kontinentalnog i planinskog turizma još više je i gotovo isključivo
vezan za šume i izgradnju šumskih puteva i objekata koje podižu i održavaju
šumsko privredne organizacije u okviru svoga osnovnog poslovanja.
Izgradnjom savremenih šumskih puteva stvaraju se prvi uslovi za razvoj
savremenije i ozbiljnije turističke privrede u kontinentalnim šumskim i planinskim
područjima.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 32     <-- 32 -->        PDF

2. NEGATIVNE POJAVE U SUMAMA U VEZI SA NAGLIM RAZVOJEM
TURIZMA


Da bi što objektivnije mogli sagledati ekonomski negativan uticaj naglog
razvoja turizma na šume i šumsku privredu, pokušaćemo se poslužiti statističkim
podacima i materijalima održanih savetovanja u vezi sa ovim
problemom zadnjih godina. Ti negativni uticaji mogu se uglavnom svesti na


— povećanje šumskih požara u turistički frekventiranim šumama;
— povećanje drugih šteta u šumama porastom poseta turista;
— povećanje prometa turističkih vozila na šumskim putevima.
Povećanje broja šumskih požara u turistički frekventiranim šumama


uočeno je i ukazano na Savetovanju o zaštiti šuma od požara, održanom 13.
decembra 1968. godine u Mostaru i iz analiza perioda 1963—1967. godine konstatovano
je (prema podacima iz referata ing. D. Mojsovski) da postoji velika
podudarnost između broja i vrsta požara i broja turista u određenoj
republici ili regiji, tj. da se povećanjem broja turista naročito u aridno-mediteranskom
području povećao broj i površina požarom uništenih šuma. Pošto
veliki broj uzroka požara ostaje »nepoznat« ne može se isključivo tvrditi
da su uzročnici samo turisti, ali se radi o šumama od prioritetnog značaja
za turizam u kojima je poseta i prolaz turista povećana, i evidentno je
utvrđeno povećanje broja šumskih požara.


Još jedan svežiji podatak treba navesti u vezi šumskih požara u šumama
na jadranskom priobalnom području gde je turistički promet najveći. Iz
materijala Republičkog sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu industriju
i šumarstvo SR Hrvatske (br. 05-155/1-1972.) vidi se:


— šume i šumska zemljišta u priobalnom području Istre, Hrvatskog
primorja i Dalmacije iznose 1.080.388 ha od kojih društvenih 705.885 ha a
privatnih 373.503, od čega 321.033 ha su šume od izuzetnog turističkog značaja;
— sve su ove šume ugrožene većim stepenom opasnosti od požara;
— opožarenih površina iz zadnjih godina koje treba pošumiti ima 6.783
ha (stanje koncem 1971. godine);


— prosečni godišnji obim pošumljavanja (za period od 1966. do 1970.) iznosio
je cea 400 ha godišnje, a opožarene površine iz godine u godinu se
povećavaju, jer svake godine više izgori šuma nego što se može obzirom na
raspoloživa sredstva pošumiti.
Ovo ukazuje da se problem zaštite šuma u turističkim regijama mora
resiti uz aktivno učešće i participaciju i turističke privrede a na bazi ostvarenog
prometa, jer povećani broj i frekvencija turista zahteva veća ulaganja
u preventivne mere zaštite, nabavku i održavanje tehničke opreme za
bržu intervenciju. Za ove povećane zaštitne troškove šumska privreda nema
mogućnosti da sama obezbedi potrebna sredstva za zaštitu šuma od požara u
turističkim regionima.


Povećanje drugih šteta u šumama porastom poseta turista je normalna
pojava. U većim i za turiste otvorenim šumskim područjima nemoguće je
organizovati ef´kasnu i ekonomičnu kontrolu. Oštećenje biljaka, stabala i nji
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 33     <-- 33 -->        PDF

hovih delova, ugroženost retkih i zaštićenih biljaka (rariteta) uz lak i brz
automobilski promet čini čuvanje i zaštitu šuma otežanom. Svakako da je
ovde u pitanju opšta i turistička kultura i navike i da je to poseban problem
na kome se mora svestrano delovati u propagandnom i vaspitnom pogledu,
i da je u tom pogledu potrebno u šumama izgraditi još dosta za turiste
potrebnih objekata i održavati ih (vidikovce, klupe, ložišta, skloništa i
slično).


Povećanje prometa — turističkih vozila na šumskim putevima koji su u
većini slučajeva uži i na kojima se redovno obavlja prevoz kabastih i dugih
šumskih sortimenata otežan je usled prometa turističkih vozila i pored svih
formalnih i blagovremenih upozorenja dolazi do zastoja i ometanja u transportu
drveta od čega šumska privreda ima štetu.


3. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA TURIZMA U JUGOSLAVIJI
Da bi mogli bolje sagledati mesto šumarstva i šumske privrede u sadašnjem
i budućem razvoju turizma u Jugoslaviji potrebno je izneti neke osnovne
podatke stanja, koncepcije razvoja i odnose pojedinih grana u samom
turizmu kao privrednoj oblasti, te sagledati predloge srednjoročnog plana
do 1975. godine i projekcije (varijante) razvoja turizma za razdoblje do
1985. godine


Pre svega treba izneti neke osnovne karakteristike turizma kao privredne
oblasti:


— Turističko tržište u prvom redu ima karakter tržišta potražnje i po
tražnja ima dominantnu ulogu na ponudu;
— turistička potrošnja je deo lične potrošnje i alimentira se iz nje, pa
zavisi od standarda i njegove visine. Visina lične potrošnje, uz plaćeni godišnji
odmor, skraćeno radno vreme, te povoljni politički i socijalni odnosi u
zemlji i inostranstvu bitno utiču na povećani obim turističke potrošnje;
— turizam se dinamično razvija u eri današnje naučno-tehničke revolucije,
menjanja uslova rada, naglog razvoja automobilizma i drugih vidova
saobraćaja (naročito avionskog). Zagađenost vazduha i vode u industrijskim
i većim gradovima i stambenim naseljima zahteva što redovniji i češći izlazak
(vikend) na čist šumski vazduh radi rekreacije, kao potrebe za produktivniji
rad i održanja fizičke kondicije radnog čoveka;
— turizam nije homogena privredna grana, već složena privredna oblast
u kojoj deluje više privrednih grana (saobraćaj, trgovina, ugostiteljstvo, poljoprivreda,
šumarstvo itd.), uslužnih delatnosti a zalazi i u sfere niza neprivrednih
delatnosti (zdravstva, prosvete, sporta, kulture i si.) pa uspešan
razvoj turizma zahteva visok stepen sinhronizacije svih komponenata;


— turističko ugostiteljstvo i hotelijerstvo je nisko reproduktivna privredna
grana i karakteriše je sporo obrtanje uloženog kapitala;
— turizam kod nas ima pretežno sezonski karakter i preko 50% ukupnog
turističkog prometa obavlja se u dva meseca — julu i avgustu;
—´ jugoslovenski domaći i inostrani turizam svojim glavnim delom preko
50% usmeren je na primorska turistička mesta;
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— turizam i kod nas postaje izgradnjom savremenih puteva, razvojem
automobilizma sve mobilniji i prosečna dužina boravka u jednom smještajnom
kapacitetu koja je bila pre 15 godina 6 dana skraćuje se sada na 3,8
dana. Porast putovanja turista na godišnji odmor autom iznosio je 1965.
godine 8,8%, a 1969. godine se penje na 34,3% kod domaćih turista.
3.1. Stanje turističkog prometa
Za razvoj turizma i turističke privrede posmatrajući posleratni period
karakteristična su dva razdoblja i to prvo do 1952. godine koje karakteriše
administrativno-upravni sistem poslovanja i od 1953. godine koje karakteriše
uvođenje privrednog sistema i radničkog upravljanja.


Stanje turističkog prometa i turističke privrede daje se detaljno u priloženim
tabelarnim pregledima koji su sastavni deo ovog izlaganja i na ovom
mestu izneće se samo rezimirani podaci.


Smeštajni kapaciteti prema kategorijama iznose u 1970. godini


a) Osnovni kapaciteti: hoteli, moteli, pansioni, turistička
naselja, prenoćišta, klimatska Iečilišta ... . 192.191 jedinica
(ležaja1»
b) Komplementarni kapaciteti: radnička odmarališta,
kampovi, domaćinstva 505.110 jedinica
(ležaja)


Ukupno 697.301 jedinica


Ako se uzme u obzir 1960. godina, ovo povećanje u 1970. godini iznosi öO11/,).


Turistički promet kako domaćih tako i inostranih turista najbolje se
vidi u tabelarnim pregledima i ilustruje se brojem noćenja kojih je bilo:


Noćivanje turista u 000
1948. 1953. 1960. 1965. 1970.
Domaći turisti 8.994 8.285 19.512 21.411 25.943
Inostrani turisti 418 855 3.511 11.240 22.560


3.2. Domaći turizam
Domaći turizam i njegov nagli porast najbolje karakterizira broj
noćenja domaćih turista, kojih je u 1948. godini bilo 8.944.000 noćenja, u 1953.
godini 8.285.000 noćenja a 1970. godine 25.943.000 noćenja. Obim domaćeg
turizma sigurno je veći nego što ga statistika iskazuje, jer nisu obuhvaćene
posete prijatelja, rodbine, znanaca pri čemu se koristi gostoprimstvo i taj
turistički promet nije evidentiran. Vrednost turističke potrošnje naših građana
prema evidenciji iznosila je 2.816,4 miliona dinara u 1969. godini i
ima tendenciju porasta sa visinom porasta standarda. Jugoslavija je zemlja
koja se nalazi na putu da za narednih 15—20 godina postane od srednje
razvijene visoko razvijena zemlja sa visokim standardom i ličnom potrošnjom
u kojoj će turizam kroz redovnu rekreaciju radnog čoveka i njegove familije
imati sigurnog i stalnog potrošača. Povećani razvoj automobilizma omo


446
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 35     <-- 35 -->        PDF

gućiće razvijanje vikend-rekreativnog turizma, a tendencije korišćenja godišnjeg
odmora u dva maha (letnjem i zimskom periodu) uz razvoj zimsko-
sportskog turizma sigurno će, i kod nas imati pozitivan uticaj na povećani
turistički promet i potrošnju. Tendencije i kretanja u svetu da se u narednom
periodu od 10—15 godina, a možda i brže, pređe na četvorodnevnu
radnu nedjelju imaće isto tako svoj pozitivan uticaj. Udaljenost putovanja
sa izgradnjom i rekonstrukcijom puteva u moderne i brze saobraćajnice omogućiće
lako prebacivanje turista iz gradova u turističke predele i distanca
do cea 700 km smatraće se prihvatljivom i za kraće turističke izlete i boravke
u prirodi.


Karakteristike našeg današnjeg domaćeg turizma su još u pretežnom
(preko 50%) obimu korišćenja odmora u primorskim mestima i od toga cea
50% u mesecu julu i avgustu, tj. domaći turizam još ima izrazito sezonski
karakter. Razvojem vikend-rekreativnog turizma, zimsko-sportskog turizma
i razvojem kontinentalnog turizma koji je pristupačniji (bliži) velikim gradovima
i naseljima želi se poboljšati vremenski i prostorni obim korišćenja turističkih
objekata u toku ćele godine.


Kada se uzme u obzir sadašnji broj dana koji se koriste u turističkougostiteljskim
objektima i u privatnim smeštajima, (domaćinstvima) onda se
vidi da je to korišćenje jednog ležaja oko 100 dana u godini a nešto je više
jedino u hotelima — 130 dana, pa je to momenat o kome treba voditi računa
naročito pri investiranju.


3.3. Strani
turistički promet i učešće Jugoslavije u međunarodnom
turističkom prometu
Ovo se najbolje vidi iz broja noćenja stranih turista u našoj zemlji;
tako smo u 1948. godini imali 418.000 noćenja, u 1953. godini 855.000
noćenja, u 1960. godini 3,511.000, u 1965. godini 11,240.000 i u 1970. godini
22,560.000 noćenja stranaca.


Jugoslavija ima veoma pogodan geografski položaj u odnosu na turistički
promet Evrope kao glavnog potrošača i korisnika u međunarodnom turističkom
prometu. Poznato je da je međunarodni turistički promet u Evropi orijentisan
na zemlje Mediterana i da će ta orijentacija sigurno ostati i u narednom
periodu.


Međunarodni turistički promet u Evropi (turistička putovanja i boravci
turista u stranim zemljama) kreće se od 500 do 830 miliona noćenja godišnje.
U dosadašnjem međunarodnom turističkom prometu Evrope Jugoslavija je
učestvovala od 2—5%,, a postoje realne mogućnosti da u relativno kratkom
razdoblju to učešće bude 10% i više. Inostrani turizam orijentisan je izrazito
na Jadransko turističko (primorsko) područje (82%), a tek u zadnje vreme nešto
više i na zimsko-sportski turizam koji sve više raste u razvijenim zemljama
Evrope.


U nacionalnoj strukturi inostranog turizma u Jugoslaviji najveće učešće
oko 50% ukupnog prometa čine turisti iz SR Nemačke i Austrije zajedno, a
zatim turisti iz ČSSR (12%), čije procentualno i brojno učešće može biti znatno
veće poboljšanjem političko-privrednih odnosa. Znatno učešće u ovom prometu
čine i turisti iz Italije (9,6%) čije se brojno učešće postepeno povećava.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Prosečna dnevna potrošnja u međunarodnom turističkom prometu kod
nas iznosila je 1965. 9,45 dodlara, a 1970. 14,7 dolara. Smatra se da u međunarodnom
turističkom prometu Evrope prosečna dnevna potrošnja iznosi između
16 do 18 dolara/dan, Računa se (orijentaciono) da u strukturi inostrane
turističke potrošnje procentualno učešće pojedinih delatnosti (komponenata)
iznosi:


— ugostiteljstvo 35%
— saobraćaj 20%
— trgovina 15%
— izleti, priredbe i si 4%
— ostalo (usluge i si.) ... . 6%
Ukupno 100%


Za međunarodni kao i domaći turizam karakteristično je da zadnjih godina
raste kamping pokret u svetu uz turističku potrošnju koja je nešto drukčija
po strukturi ali po ukupnom iznosu ostaje približno iste visine kao i turizam
na bazi ugostiteljsko-hotelskog smeštaja.


Šta ekonomski znači dinamičan razvoj inostranog turizma za Jugoslaviju
najbolje se vidi iz podataka deviznog priliva od inostranog turizma koji je
iznosio u:


— 1960. godini — 18,4 mil. dolara
— 1965. godini — 106,2 mil. dolara
— 1970. godini —- 330,0 mil. dolara
Glavni deo ovih deviza (64% u 1970.) su sa konvertibilnog područja. Devizni
prihod od turizma pokriva 6,3% ukupnog uvoza ili 31% negativnog salda
trgovinskog bilansa.


3.4. Investiranje u turističku privredu
O tome bi trebalo posebno raspravljati, a pošto to nije predmet
našeg razmatranja izneće se samo oni podaci i momenti kojima
i šumarstvo kao poslovni partner treba da vodi računa. Ne
raspolažemo sa svim podacima kolika su ukupna ulaganja do sada data za
turističku privredu i iz kojih sve izvora. Ukupno ulaganje u periodu od 1966.
do 1970. godine u turističko ugostiteljstvo iznosilo je 7,4 milijarde dinara od
čega su cea 80% bankarska sredstva dobijena pod beneficiranim uslovima.
Posebnim propisima donetim koncem 1970. godine ukinute su anticipativne
kamate kao savezna obaveza i ista je preneta na republike. Devalvacija dinara
i nastale promene u finansiranju negativno su uticale na stanje i obaveze
turističke privrede, a naročito zamrzavanjem cena turističko ugostiteljskih
usluga i borbom sa inostranom konkurencijom.


Kada je reč o investiranju u turističko-ugostiteljsku granu treba voditi
računa o tome da je turističko ugostiteljstvo (u svetu i kod nas) nisko reproduktivna
privredna grana, tj. grana koja godišnje radi nešto više od 100 dana,
i da ne može lako sama osigurati vlastiti razvoj.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Investiciona ulaganja u jedan ležaj (kao obračunsku jedinicu) na osnovu
objektivnih kriterija rentabilna su onda ako ta ulaganja iznose približno
1.000-struki prihod od usluge za jednodnevni smještaj (noćenje). Taj povoljni
odnos nije kod nas postignut kod mnogih kategorija smeštajnih objekata,
naročito kad se uzme u obzir da je prihod od jednog smeštaja dnevno iznosio
od 1967—1969. godine od 31,14 do 32,22 din/dan prosečno.


Radi orijentacije o visini potrebnih ulaganja za jedan smeštaj (jedinicu)
iznose se podaci sa kojima se računalo kao prosečnim cenama pri planiranju
i zacrtavanju projekcija daljeg razvoja turizma, a te su:


— jedan smeštaj —
Kategorija Cena investicije za smeštaj u 000 din.


Osnovni kapacitet Komplementarni kapacitet
Visoka 100 30
SrednjaNiska
70
40
10
5


3.5. Kadrovi
Kadrovi u ugostiteljskom turizmu i pratećim granama isključivo vezanim
za turizam koji kod nas ima sezonski karakter i radi čega u ovoj grani
zaostaju lični dohoci postaju ozbiljan problem. Rešenje ovog problema treba
tražiti razvijanjem paralelno i drugih delatnosti i uvođenjem dvojnog zanimanja.
Na ovaj način uspešno se rešavaju problemi razvoja turizma vezanog
za domaću — kućnu radinost kod turističkih objekata i smeštajnih kapaciteta
individualnih vlasnika. Drugi vid rešenja ovog problema pokušava se
resiti kroz povećanje racionalnosti, povećanje prometa i produženja turističke
sezone, te adekvatnim stimulativnim nagrađivanjem radnika koji su nosioci
i organizatori posla.


3.6. Perspektive razvoja turizma u Jugoslaviji
Na osnovu materijala dalog u predlogu srednjoročnog plana razvoja tu
rizma do 1975. godine i materijala (studije) »Osnovni aspekti dugoročnog razvoja
turizma u Jugoslaviji 1970. do 1985.« — Beograd, 1972. koju su izradili
Institut za proučavanje turizma Beograd i Institut za ekonomiku turizma
Zagreb pokušaćemo rezimirano izneti osnovne postavke daljeg razvoj:: turizma
kod nas, da bi mogli sagledati mesto i ulogu šumarstva u toj perspektivi.


Mora se unapred naglasiti da oba ova predloga — materijala, ij. za plan
do 1975. i nacrt do 1985. nisu uopšte uzimali u obzir učešće šumarstva i šumske
privrede kao aktivnog partnera koji radi na velikom delu za turizam neophodnog
prostora i kome su šume i šumska zemljišta data na upravljanje,
Nije vođeno računa da šumarstvo ima svoju organizaciju na ćelom području
zemlje.


O šumarstvu u ovim planovima i projekcijama turističke privrede trebalo
je voditi računa i uzeti u svoj program šumarstvo slično kao što je to učinjeno
za turistički saobraćaj, sportske i zabavne aktivnosti.


Još o jednom momentu koji je veoma prisutan u svetu i kod nas nije
dovoljno vođeno računa, a to je svetski pokret »Zaštite čovekove sredine«,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 38     <-- 38 -->        PDF

jer u nastaloj situaciji veoma brzog i progresivnog povećanja zagađenosti vazduha,
vode i prehrambenih proizvoda, turizam mora brže i jače reagovati u
prvom redu u zajednici sa šumarstvom i šumskom privredom.


Prema dosadašnjim kretanjima, stanju i ocenama budućeg kretanja domaćeg
i inostranog turizma u srednjoročnom planu do 1975. i u projekciji do
1985. godine perspektive razvoja su sledeće:


Godina: 1965. 1970. 1975. 1985. (varijante)
Noćenja turista u milionima
Domaći 22 26 35 70 do 100
Strani 11 23 40 70 do 150
Ukupno 33 49 75 140 do 250


Devizni priliv u milionima dolara


Ukupno 106,2 330,0 800 1.800 do 2.700


Prosečno dolara po jednom noćenju


Prosečno 9,45 14,7 18,0 16 do 18


Kap aciteti za smeštaj u 000 ležaja


Ukupno 427 696 900 2.140 do 2.970


Ugostitelj,


objekti: 93 176 270 610 do 870


Komplemen


tarni objekti 334 520 630 1.530 do 2.100


Stopa rasta 1971/75. za domaće turiste 6,2, za strane 12,0


Ukupna potrošnja u međunarodnom turističkom prometu Evrope u 1985.
"odini ceni se na 1.220 miliona noćenja ili oko 26,4 milijarde dolara, i smatra
se da bi Jugoslavija u tom prometu mogla da učestvuje sa oko 10%.


Za obezbeđenje zacrtanih potrebnih kapaciteta biće potrebno investiciona
ulaganja društvenog ugostiteljskog sektora prosečno godišnje oko 2.300
mil. dinara, u čemu bi bankarska sredstva trebala da učestvuju sa 80% a 20%
vlastita sredstva. Osim toga računa se još i sa oko 400 mil. dinara ulaganja
građana u komplementarne turističke objekte. Računa se svakako i sa delom
finansijskog kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za učešće u finansiranju
izgradnje atraktivno turističkih objekata iz projekta za Južni i
Severni Jadran (Dubrovnik, Budva, Makarska (vodovod), Portorož i si.) koji
bi imali novih smeštajnih kapaciteta oko 12.000 ležaja.


Navedene cifre, podaci i procene analizirane su sa više aspekata i izba
lansirani su, pa one u svom ukupnom (globalnom) iznosu i krupnim pokazateljima
zaslužuju pažnju za opštu orijentaciju. Možda će do nekih strukturnih
promena doći, naročito sa aspekta zaštite čoveka i sredine u kojoj živi od za
gađenosti vazduha, vode, hrane i da će tehnički progres uticati na promenu
života i na neke modifikacije turističke potrošnje, no bitno je naglasiti da tu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 39     <-- 39 -->        PDF

ristička potrošnja zavisi od rasta i visine lične potrošnje. Ceni se, na osnovu
veoma studioznih analiza, da će rast lične potrošnje u narednom periodu pro
sečno iznositi cea 7%, pa treba računati da će se do te granice ili nešto niže
kretati i porast turizma i turističke potrošnje.


4. AKTUALNI PROBLEMI ŠUMARSTVA I ŠUMSKE PRIVREDE
U ODNOSU NA TURISTIČKU PRIVREDU
Savremena zbivanja u svetu i kod nas, izmene načina i uslova života, u
prvom redu čoveka u velikim i industrijskim naseljima i nagli razvoj turističkog
prometa u šumama ili njihovoj neposrednoj blizini doveo je šumarstvo
da o tim promenama mora povesti računa, a u mnogim slučajevima i preorijentisati
način gazdovanja u šumama koje su izložene ili su direktno uključene
u jače turističko korišćenje.


4.1.
Generalne osnove za urbanizaciju prostora, područja ili regije i
odnosi šumarstvo — turizam
Do pre 10 godina šumarstvo se aktivnije i direktnije uključivalo u turistički
promet kroz lovni turizam, nacionalne parkove i turistički promet u
njima, te kroz pomoć raznim ferijalnim, planinarskim, izviđačkim i si. organizacijama.
Nagli razvoj turizma zadnjih 10 godina, uz nešto pozitivnih izuzetaka
u primorju i Sloveniji, nije bitno izmenio situaciju. Međutim, nastali
su problemi na liniji odnosa turizam—šumarstvo u neregulisanim pravnim i
privrednim odnosima na mnogim mestima i izazivaju nezdrave odnose i negativne
posledice u prvom redu na štetu šumarstva (šumski požari, štete i si.).


Bilo bi pogrešno zauzeti odbranaški stav čuvanja šuma od najezda savremenih
i motorizovanih turista isto kao što bi bilo pogrešno boriti se protiv
modernog načina života (samousluge, centralnog grejanja, automobilizma,
i si.), šumarstvo sigurno u novim uslovima života i odnosa medu privrednimoblastima i granama, mora pre svega da insistira i da se aktivno uklopi priizradi, donošenju i sprovodenju u život dugoročnih — generalnih osnova za
urbanizaciju (uređenje) prostora, područja ili regija. U ovim generalnim osnovama
mora biti jasnije određeno mesto, uloga, obaveze i prava šumarstva
kao privredne oblasti, te mesto, obim i odnosi turizma na tim regijama u odnosu
na šumarstvo, šume u odnosu na turizam mogu imati različit značaj i
stepen korišćenja, pa prema tome navodi se kao primer:


a) šume značajne za masovni sezonski turizam godišnjih odmora kao
što su:


— šume u primorskom području,
— šume uz jezera, veće vodene akumulacije i veće reke;
— šume u brdskim i planinskim područjima kontrolisanog dela zemlje
sa dobrim komunikacijama i objektima za turizam.
b) Nacionalni parkovi:
c) šume značajne za redovan vikend turizam i rekreaciju te parkovi u


blizini gradova i industrijskih naselja:


— šume za vikend turizam i rekreaciju,
— parkovi i park šume,
— šume značajne za lovni turizam.
451
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 40     <-- 40 -->        PDF

d) Podizanje ili rekonstrukcija šuma (degradiranih i goleti) za pretežno
turističko korišćenje, moglo bi biti isto tako kategorisano i predviđeno generalnim
osnovama za urbanizaciju prostora regije.


Ne insistira se na usvajanju navedene kategorizacije šuma u odnosu na
turizam, ali se naglašava da neka kategorizacija šuma u odnosu na jači ili slabiji
turistički promet je potrebna, i da bi u novim šumsko privrednim osnovan/,;:
morao biti regulisan način gazdovanja sa tim šumama i materijalne
(finansijske) obaveze poslovnih partnera tj. turističke privrede i šumarstva.
U godišnjim planovima i programima rada mora biti iskazana izdavanja i
primanja veazna za izvršenje turističkih programa bilo da se ti radovi, vezani
za turističku potrošnju, izvode za račun neke turističke organizacije ili
za račun vlastitog turističkog pogona u okviru šumarstva.


4.2. Izgradnja i rekonstrukcija šumskih puteva i njihov značaj za turizam
Za savremeni i brži razvoj turizma u šumskim područjima uz intenzivnije
korišćenje automobilizma, izgradnja novih i rekonstrukcija starih šumskih
puteva sa savremenijim kolovozom sigurno je jedan od prvih preduslova.


Većina šumskih puteva projektovana je i građena za potrebe šumarstva i
prevoz drveta. U šumama ima prema statističkim podacima 1969. godine


21.598 km šumskih puteva od kojih je 14.723 km sa tvrdom podlogom. Šumarstvo
redovno svake godine gradi nove puteve i vrši rekonstrukciju starih.
Veći deo ovih puteva uz zajednička ulaganja šumarstva i turističke privrede
mogao bi veoma brzo da se osposobi za dobar i siguran turistički motorizovan
saobraćaj na putevima koji bi mogli imati savremen (ne skup) gornji stroj
bez blata i prašine. Rešenje ovih problema zahteva sinhronizovano projektovanje
svih komunikacija (puteva) u jednoj regiji — području i udruživanje,
sredstava svih zainteresovanih privrednih grana, jer samo šumarstvo to ne
može učiniti niti u sadašnjim uslovima i odnosima u privredi ima interes da
to čini.
4.3. Lovni i ribolovni turizam i šumarstvo
Na ovom savetovanju iznet je poseban referat iz ovih delatnosti, tj. privrednog
značaja lovnog i ribolovnog turizma u odnosu na šumarstvo, pa samo
treba napomenuti da uspešnog razvoja lovne privrede i lovstva općenito
nema bez usklađenih odnosa lovstva i šumarstva u prvom redu. Iskustvo koje
imamo to najbolje potvrđuje, da dobar lovno-privredni turizam imamo tamo
gde je to sinhronizovano.


4.4. Oblici i mogućnosti aktivnog uključenja šumske privrede
u turizam i turističku privredu
Tačnih, niti približnih podataka i evidencija nemamo da bi mogli dati obim
i vrstu turističke potrošnje u kojoj je šumarstvo direktno učestvovalo.
No u svakom slučaju od ukupnog obima i vrste turističke potrošnje (noćenja,
ugostiteljstva, kampova, rekreacionih priredbi i si.) šumarstvo kao privredna
oblast je veoma malo učestvovalo. Izuzetak su skromnije aktivnosti
i uključenja nekih šumsko-privrednih organizacija u primorskim mestima, nekoliko
slučajeva šumsko-privrednih organizacija u Sloveniji; zatim u lovnoprivrednom
turizmu nekoliko organizacija u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Slove
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 41     <-- 41 -->        PDF

niji; te turistički promet (posete) u nacionalnim parkovima. Sve u svemu, po
obimu i realiziranom prometu na šumsko-privredne organizacije otpada veoma
mali deo.


Nasuprot tome, šumska privreda je bila opsednuta i često pod pritiskom
primorana da ustupi najvrednije šume ugostiteljskom turizmu bez ikakvih
naknada ili uz simbolične iznose, da bi usled nebrige i nestručnog rukovanja
iste te šume bile kasnije leglo biljnih bolesti i štetočina i početna žarišta šumskih
požara. Ovakvi odnosi koji su za šumarstvo značili samo negativni saldo
i veliku brigu i odgovornost ne bi se mogli dalje održati i zahtevaju čim pre
rešenja.


Sigurno je da je šumarstvo spremno da se uključi kao ozbiljan poslovni
partner u realizaciju turističkog programa i to u sledećem:


— čuvanju i njezi šuma i zelenila u turističkim objektima i šumama izdvojenim
isključivo za turizam;
— organizaciji zaštite šuma od požara u turističkim objektima i neposrednoj
interesnoj zoni turizma;
— organizaciji kampova, parkinga, igrališta i si. u šumama i neposrednoj
blizini šuma;
— organizaciji lovnog i ribolovnog turizma (proširenje);


— turističkom ugostiteljstvu u objektima u šumama ili neposrednoj blizini
šume;
— organizaciji turističkog saobraćaja u šumskim i planinskim regijama.
Glavni pokazatelji za praktičnu ocenu turističkog prometa (potrošnje)
mere se brojem, vrstom i veličinom turističko-ugostiteljskih smeštajnih kapaciteta,
i veličinom prometa izraženom u broju noćenja turista u jednoj godini.
Dva su načina da se šumska privreda uključi u turistički promet uz
uslov da se pri tome što pravilnije regulišu odnosi na relaciji šuma-turizam.
Ti načini su:


— ustupanje dela šuma turističko-ugostiteljskim privrednim organizacijama
i
— direktno uključenje šumarstva u turističko ugostiteljsku privredu os
nivanjem u svojoj organizaciji vlastitih ugostiteljskih ili drugih turističkih
pogona tj. bavljenjem toga pogona turističko ugostiteljskim prometom kao
glavnom ili komplementarnom (dodatnom) delatnosti.
U prvom načinu, ustupanjem dela šuma turističko ugostiteljskim organizacijama
dolazi do niza negativnih posledica o kojima je već bilo govora, a
na štetu šuma i šumarstva (problem zaštite šuma od požara, biljnih bolesti
i štetočina, ncge i obnove). Kada bi se nerešni problemi mogli objektivno i za
šumarstvo pozitivno regulisati, onda bi i ovo rešenje moglo biti kompromis
rešenja odnosa u jednom manjem delu šuma značajnih za turizam. Glavni deo
šuma koji se praktično koristi za turizam u užoj i široj zoni turističkih objekata
ovim načinom ostao bi na isključivoj brizi šumarstva i u turističkom pogledu
nedefinisan u odnosima i obavezama.


Drugi način predviđa direktno uključivanje šumske privrede u turističko
ugostiteljski promet i ima ćeli niz izrazitih prednosti. Te prednosti su:


— usklađena zaštita šuma od požara, insekata, biljnih bolesti i drugih
štetnika, te osigurava obnovu i negu šuma na ćelom području,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— izgrađeni šumski putevi i mogućnost lakše rekonstrukcije za potrebe
savremenog saobraćaja turista,
— korišćenje u celini ili delimično već izgrađenih objekata u šumama
(lugarnica, lovačkih objekata, radničkih naselja, žičnih uređaja, vode i si.) za
turistički promet i lokaciju mogućih novih ugostiteljsko smeštajnih i drugih
objekata potrebnih za turizam,
— bolje korišćenje i uposlenje postojeće radne snage u šumarstvu koja
je dobrim delom sezonskog karaktera,
— korišćenje postojeće organizacije šumske privrede koja se prostire
na teritoriji svih šuma i ćele zemlje.
Kao negativna komponenta za šumarstvo za ovaj način uključenja u turističku
privredu može se navesti potreba obezbeđenja daleko većih investicionih
i obrtnih sredstava.


Kod iznošenja načina za direktno-aktivno uključenje šumarstva u turističku
privredu (turističko ugostiteljstvo) misli se na uključenje tamo gde
su za to stvoreni realni i objektivno zreli uslovi i ekonomski interes. To sve
zahteva dobru prethodnu analizu stanja i perspektivnih mogućnosti za dati
objekt i uz oprezno investiciono ulaganje prvenstveno u skromne smeštajne
objekte (ne luksuzne), koji mogu svoje investicione obaveze sigurno sa prihodima
otplatiti u planiranom periodu. Lepota šuma i umešno odabrana lokacija
je komponenta koja nadoknađuje sav luksuz skupo izgrađenih ugostiteljskih
objekata.


Još o jednoj činjenici treba voditi računa, a to su uslovi za uzimanje investicionih
kredita. Kod zaduženja treba voditi računa da je turističko ugo
stiteljstvo nisko reproduktivna grana privrede i da nema uslova da prima zajmove
pod redovnim prosečnim kreditnim uslovima banaka čiji su rokovi oko
7 godina uz 8% kamata. U našim sadašnjim uslovima privređivanja zaduženja
u turističko ugostiteljsku privredu mogla bi da budu sa rokom od 25 godina
i uz 2% kamatne stope, što znači uslov da se za ova ulaganja dobiju beneficirane
kamate. U zemljama sa konvertibilnom valutom turističko ugostiteljstvo
može da primi kredit uz prosečan rok vraćanja 15 godina i kamatnu
stopu od 4%.


ZAKLJUČAK I PREDLOŽI


Na osnovu svega iznetog, a uzimajući u obzir nastalu situaciju brzog zagađenja
vazduha i vode u većim naseljima i industrijskim objektima radi čega
radni čovek i njegova familija mora da traži redovno osveženje (rekreaciju) u
toku ćele godina a ne samo za vreme godišnjeg odmora može se zaključiti da
je krajnje vreme da se šumarstvo i šumska privreda aktivno uključi u dalji
razvoj turizma i turističke privrede kao ozbiljan poslovni partner kome su
šume date na upravljanje i koje su neophodne za razvoj turizma i savremeni
život čoveka.


Aktivno uključenje šumarstva u turizam i turističku privredu zahteva:


1. Regulisanje zakonskim propisima i privrednim sporazumima (šumarstva
i turizma) za probleme obaveznog sprovođenja mera zaštite u šumama
od požara, biljnih bolesti i štetočina i obnove i nege šuma naročito u šumama
obalnog-primorskog pojasa uz obavezno učešće turističke privrede u podmire


ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 43     <-- 43 -->        PDF

nju dela troškova za zaštitu šuma koje su od prioritetnog značaja za turistički
razvoj zemlje, a posebno inostranog deviznog turističkog prometa, kroz uplatu
dela turističke takse za učešće u zaštiti šuma svoga područja.


2. Donošenje čim moguće pre generalnih (regionalnih) projekata za uređenje
celog prostora regije u kojima će se sa zakonskom snagom obaveza resiti
odnosi svih zainteresovanih privrednih grana i sinhronizovati dalji razvoj
turizma i šumarstva. U pripremi, izradi, donošenju i sprovođenju ovih projekata
treba i šumarstvo regije da se blagovremeno uključi i učestvuje kao ravnopravan
partner kome su šume date na upravljanje.
3. Razvoj turizma i šumarstva zahteva da se u šumarskom zakonodavstvu
propiše, a u uređenim elaboratima (gospodarskim osnovama) izdvajaju
šume namenjene za razne vidove-kategorije turističkog korišćenja, da se u
njima revidira način gazdovanja te prava i obaveze zainteresovanih privrednih
grana (turizma, vodoprivrede i si.) u pogledu učešća u troškovima oko
izvršenja gospodarskim osnovama propisanih zaštitnih, uzgojnih i drugih radova.
4. Orijentaciju šumarstva na direktno uključenje u turističku privredu
gde god za to postoje uslovi i ekonomski interes šumsko privrednih preduzeća,
kroz osnivanje ugostiteljsko-turističkih, lovnih i ribolovnih pogona —
službi, parkinga i kampova, sportskih i rekreativnih objekata i si. u šumama
ili neposrednoj blizini šuma.
5. Reviziju investicionih programa za izgradnju i rekonstrukciju šumskih
puteva i uklapanje istih u planove razvoja turizma dotične regije uz regulisanje
učešća svih zainteresovanih grana i poslovnih partnera u investicionim
ulaganjima ili delu ulaganja za modernizaciju tih puteva i postavljanje
savremenijeg kolovoza (bez blata i prašine).
6. Usklađenje lovnih osnova i razvoja lovnog turizma sa novim koncepcijama
razvoja šumske privrede u odnosu na turizam i aktivno uključivanje
šumarstva u turističku privredu.
7. Uključivanje šumsko privrednih organizacija na konkursima za podizanje
turističko ugostiteljskih i drugih turističkih objekata u šumama ili neposrednoj
blizini šuma kako kod naših tako i kod međunarodnih banaka.
Na kraju potrebno je naglasiti da se sa ovim izlaganjem želi ukazati na
ozbiljnost i aktuelnost rešenja nekih gorućih problema u odnosima na relaciji
šumarstvo-turizam. Prvenstveno se tu misli na dornen zaštite turistički
značajnih šuma u primorskom pojasu od požara i drugih štetnih uticaja. Zatim
se htelo ukazati na velike potencijalne mogućnosti šumarstva u direktnom
uključenju šumske privrede u turizam, baš sada kada se donose i srednjoročni
planovi do 1975. godine i razrađuju koncepcije razvoja šumarstva i
turizma do 1985. godine, razume se da to uključenje šumarstva treba da je
osnovano na objektivnim i ekonomskim uslovima i zainteresiranosti oba poslovna
partnera tj. šumarstva i turizma koji se u bliskoj budućnosti neće
moći odvojeno razvijati već jedino sinhronizovano pošto deluje na istom
prostoru.