DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 20     <-- 20 -->        PDF

UDK 634.0.231:634.0.174.7 Abies alba


PRIRODNO POMLAĐIVANJE U ZARAŽENIM
JELOVIM SASTOJINAMA*


; :;:,y:; .. i m


MATIC Mr SLAVKO, đipl. ing. šum.
Katedra za uzgajanje šuma, Šumarski fakultet u Zagrebu


UVOD


Poremećena biološka stabilnost jelovih sastojina Gorskog kotara, nastala
nakon napada moljca jelinih iglica i ostalih štetnika na te sastojine, sama
je po sebi pred šumare postavila problem obnove tih sastojina. S obzirom da
je prirodno pomlađivanje u prebornim šumama kontinuirani proces, prostorno
i vremenski nedjeljiv, izostanak ili pak smanjenje intenziteta prirodnog
pomlađivanja je dovoljan razlog da mu se posveti veća pažnja. Važno je
napomenuti da je obnova sastojina, bila ona prirodna ili umjetna najvažnija
i najveća karika u zatvorenom lancu života jedne sastojine, čiji nestanak neminovno
izaziva katastrofu za tu sastojinu.


U nastojanju da rješenju problema prirodnog pomlađivanja zaraženih
jelovih sastojina damo i svoj prilog, te da tom problemu damo, po moguć


FAKULTETSKA ŠUMAR/JA ZALES1NA


Mjerilo 1:25000


* Ova istraživanja je financirao Republički fond za naučni rad SR Hrvatske.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 21     <-- 21 -->        PDF

nosti, što realnije dimenzije, pristupili smo istraživanjima, koja smo nastojali
bazirati na egzaktnih izmjerama svih mjernih elemenata presudnih za prirodno
pomlađivanje jelovih sastojina.


Istraživanja smo proveli na nastavno-pokusnom šumskom objektu Šumarskog
fakulteta iz Zagreba, u Zalesini (SI. 1).


OPĆENITO


Šume istraživanog objekta smjestile su se s desne strane ceste Zagreb—
Rijeka, na 130 km udaljenosti od Zagreba (SI. 2.). Šume tog šumskog kompleksa
leže na padinama Vodenjaka (923 m), Dedinskog vrha (1061 m), Skradskog
vrha (1044 m) i visoravni Kupjak (800 m). U centru šumskog kompleksa
izdiže se Kupjački vrh (933 m).


PREGLEDNA KARTA ISTRAŽIVANOG PODRUČJA


Mjerilo 1:100000


Šume cijelog kompleksa razvile su se na podlozi vapnenca i dolomita,
na kojoj nalazimo šume bukve i jele (Fago-Abietetum Horv.), te na škriljevačkoj
i pješčenjačkoj podlozi na kojoj dolaze šume jele s rebračom (Blechno-
Abietetum Horv.).


Prema Köpenovoj klasifikaciji (Škreb i Letnik 1942. g.), ovo područje svrstano
je u tip Cfsbx", sa slijedećim karakteristikama C — umjereno topla klima,
srednja temperatura najhladnijeg mjeseca je između 18° i —2° C.


fs — nema izrazito suhog razdoblja, ali najsuši dio godine je ljeti.
b — srednja temperatura najtoplijeg mjeseca niža je od 20° C, a najmanje
4 mjeseca temperatura je viša od 10° C.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 22     <-- 22 -->        PDF

x" — u godišnjem hodu oborina pojavljuju se dva maksimuma proljetni
i jesenji.
Za cjelovitiji prikaz klime Zalesine donosimo klimadiagram po H. Walters
(SI. 3).


Na podlozi pješčenjaka i škriljevaca nalazimo kisela smeđa tla, smeđa
podzolasta tla i podzole. Na vapnenoj i dolomitnoj podlozi nalazimo rendzine
na vapnencu i dolomitu, smeđa tla na vapnencu i lesivirana tla.


CILJ ISTRAŽIVANJA


Na području šumarije Zalesina, u Gosp. jed. Belevine, u sastojini jele s
rebračom, postavljen je profil predstavljen nizom od 44 pokusne plohe u sistematskom
rasporedu, svaka ploha površine 400 m2. Na jugozapadnoj ekspoziciji
u odjelima 10 i 12 nalazi se 19 ploha, a na sjeveroistočnoj ekspoziciji
u odjelima 8, 9, 10 i 13 ostalih 25. Osim toga, u sastojini jele s bukvom, na
vapnenoj podlozi, u predjelu Nad Klanac, odjel 111-16 kontroliran je i ocjenjivan
urod jele na jednom profilu na južnoj ekspoziciji i drugom profilu na
sjevernoj ekspoziciji. Cilj istraživanja se sastoji u tome da na postavljenim
objektima istražimo kako se pomlađuju jelove sastojine u novini uvjetima
nastalim napadom moljca jelovih iglica i ostalih štetnika. Pokus smo zamislili
tako da na osnovi konkretnih izmjera jelovog ponika, pomlatka i mladika
na svim pokusnim plohama, te uzimajući u obzir sve one elemente za
koje smatramo da su presudni kod prirodnog pomlađivanja u tim sastojina
ma (ekspozicija, struktura sastojine, klimatski uvjeti, pedološki uvjeti, pe
riodicitet uroda itd.), a poznavajući zdravstveno stanje tih šuma, dođemo do
zaključka kako se pomlađuju te sastojine. Trebalo bi istražiti kako reagiraju
ove sastojine u svojim životnim manifestacijama presudnim za pomlađivanje,
u novonastalim uvjetima. Kakvu ulogu imaju ekološki uvjeti na uvjete pomlađivanja?
Kakvu ulogu ima struktura sastojine na pomlađivanje, s posebnim
osvrtom na debljinski razred, broj stabala, temeljnicu i drvnu masu, te horizontalnu
projekciju i volumen krošnja, kao i ostale elemente strukture vezane
uz krošnju i njihov međusobni odnos. Potrebno je komparirati kakav
je intenzitet prirodnog pomlađivanja u periodu jake zaraze, s obzirom na intenzitet
pomlađivanja u prošlom periodu kad nije bilo zaraze.


ZARAŽENOST JELOVIH SASTOJINA NA PODRUČJU ZALESINE


Jelove sastojine na području Zalesine nisu bile pošteđene od napada
moljca jelinih iglica i ostalih štetnika koji napadaju krošnje jelovih stabala.
Već Vajda (1954) nalazi jelovog moljca na mladiku i starim stablima u šumama
Zalesine.


Spaić (1967., 1969. a, 1969. b) nam prezentira podatke o intenzitetu napada
jelovog moljca na tom području. U 1967. g. sa slabim intenzitetom napada,
napadnuto je 18% površine. Godinu dana kasnije, napadnuto je 88%
površine sa slabim intenzitetom, a 12% površine sa srednjim intenzitetom napada,
dok u 1969. g. je 28% površine napadnuto slabim intenzitetom, a 72%
površine sa srednjim intenzitetom napada. Prema navodima istog autora u
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 23     <-- 23 -->        PDF

KLIMADIJAGRAM PO H. WALTERU


ZALESINA (750) 7,A°C 2179 mm


(11)
a — Meteorološka stanica


b — Nadmorska visina


c — Broj qodina opažanja


d — Godišnja temperatura u °C (višegodišnji prosjek)
e —Godišnja količina oborina u mm (višegodišnji prosjek)


f — Srednji minimum temperature najhladnijeg mjeseca
g — Apsolutni minimum temperature u periodu motrenja
h — Srednji maximum temperature najtoplijeg mjeseca
i — Apsolutni maximum temperature u periodu motrenja


j — Srednja kolebanja temperature
k — Srednji višegodišnji prosjek temperature zraka prema mjesecima
l — Srednji višegodišnji prosjek oborina prema mjesecima


o — Vlažni (hurnidni) period


p _ Mjeseci sa srednjim minimumom temperature ispod o°C


r — Mjeci s apsolutnim minimumom temperature ispod 0°C


s — Razdoblje bez mrazova


toj godini je primjećeno izrazito jačanje zaraze u centralnom dijelu Gorskog


kotara u kojeg spada i Zalesina, u usporedbi s drugim područjima Gorskog


kotara.
Androić i Klepac (1969), u gospodarskoj jedinici »Belevine« na području


Zalesine, na pokusnoj plohi (na kojoj je izvršena sječa intenziteta od 25%)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 24     <-- 24 -->        PDF

konstatiraju bitno smanjen prirast drvne mase, uslijed jakog napada jelovog
moljca.


Klepac (1970) za sve odjele gospodarske jedinice »Belevine« donosi podatke
o smanjenju asimilacijske površine uslijed napada štetnika. Smanjenje
asimilacijske površine u gospodarskoj jedinici »Belevine« iznosi u prosjeku
7,3%.


Istraživanja navedenih autora nam potvrđuju da je jelov moljac prisutan
u sastojinama na području Zalesine, da su njegove štete evidentne, te da
su od stručnjaka kontrolirane i evidentirane. Na osnovi tih saznanja istraživanje
prirodnog pomlađivanja od štetnika napadnutih jelovih sastojina bazirali
smo na promatranju i izučavanju manifestacija tih sastojina vezanih
uz fenomen pomlađivanja.


PERIODICITET URODA SJEMENOM JELOVIH SASTOJINA
NA PODRUČJU ZALESINE


Na osnovi opservacija uroda jelovih sastojina sa sjemenom u zadnjih 8
godina, na području šumarije Zalesina, došli smo do slijedećih podataka: Dobar
urod jele konstatiran je u godinama: 1964., 1966., 1968., 1970., 1971. Dobar
urod smreke konstatiran je 1966. g. i 1971. g. Jelove sastojine u normalnim
uvjetima rađaju svake 3—4 godine (Šafar: 1963.). Prema našim podacima jela
je na području Zalesine od 1964. g. do 1971. g. obilno rodila 5 puta a smreka
2 puta. Pojavila su se tri uzastopna uroda svake druge godine, te dva zadnja
uroda svake godine.


Promatrajući tu pojavu, a poznavajući zdravstveno stanje tih sastojina
i ugroženost jele od štetnika, nameće nam se pitanje, da li možemo tako intenzivni
periodicitet uroda dovesti u vezu sa ugroženošću jele? Odgovor bi
morao biti u vezi s opće poznatim saznanjem, da stablo koje se nalazi u životnoj
opasnosti, reagira pojačanom manifestacijom nekih životnih pojava
(urod sjemena, rano listanje, izlučivanje smole itd.). Na osnovi numeričkih
podataka o smanjenju prirasta, smanjenju asimilacijske površine, te napadu
tih sastojina od jelovog moljca, možemo s većim postotkom sigurnosti utvrditi
da postoji veza između učestalosti rađanja jele sa sjemenom i njezine
ugroženosti, te da tu vezu treba i dalje detaljno pratiti i istraživati.


UROD NAPADNUTIH I OŠTEĆENIH STABALA


U ljetu 1971. g. izvršili smo detaljno promatranje i ocjenjivanje uroda
sjemena stabala U sastojim jele s rebračom u Belevinama, kao i promatranje
uroda jelovih stabala u sastojini jele i bukve u predjelu Nad Klanac. U
Belevinama smo radili na jugozapadnoj i sjeveroistočnoj ekspoziciji, a u Nad
Klancu na južnoj i sjevernoj.


Pored promatranja i ocjene uroda stabala s češerima, naročitu pažnju
smo obratili na ocjenu oštećenja krošanja odnosno iglica nastalih uslijed napada
jelovog moljca na prsni promjer i visinu stabla, te visinski prirast.


Prvi zaključak koji smo mogli donijeti bio je da kod ovakvog stupnja
oštećenja i zaraze nismo mogli uočiti smanjen urod sjemena. Stabla koja su
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 25     <-- 25 -->        PDF

urodila sjemenom bila su skoro sva napadnuta od moljca jelinih iglica. Taj
napad se, uglavnom, manifestirao na donjim granama, ali ako se protezao i
na više, skoro do gornje trećine krošnje, nismo uočili smanjeni urod sjemena.
To se naročito odnosi na stabla koja imaju dobar visinski prirast, jer takvim
stablima, na tom području, u principu, nikad nije vrh napadnut i on redovno
nosi veći broj češera. Kod stabala koja imaju kišobranast vrh tj. koja su bez
znatnijeg visinskog prirasta, došli smo do sličnijih zaključaka u vezi napada
moljca i uroda sjemena. Kod takvih stabala smo uočili da su češće totalno
napadnuti od štetnika, međutim, i pored toga na nekim od njih pronašli smo
po nekoliko češera, iako se to dogodilo u relativno malo slučajeva.


U tab. 1 donosimo rezultate ocjene uroda sjemena i oštećenja pojedinih
stabala u južnoj i sjevernoj ekspoziciji u predjelu Nad Klanac, u sastojim jele
i bukve, na vapnenoj podlozi.


Na južnoj ekspoziciji spomenute sastojine izvršili smo kontrolu i ocjenu
uroda stabala sa sjemenom na 67 stabala, a na sjevernoj ekspoziciji istu kontrolu
obavili smo na 47 stabala. Nadmorska visina iznosi 850 metara.


Urod smo ocjenjivali po ocjenama od 1 do 5 tj. stabla koja nisu rodila
sa sjemenom imaju ocjenu 1, a maksimalno dobar urod smo ocjenjivali sa 5.
Oštećenja smo ocjenjivali po već uhodanoj metodi s ocjenama 0., 0/1.,
1., 1/2 i 2.


0 — iglice krošanja nisu oštećene.


0/1 — iglice krošanja oštećene u donjem dijelu krošnje.


1 — krošnje oštećene u svom donjem dijelu do otprilike polovice dužine
krošnje.
1/2 — krošnja je oštećena u velikom postotku, s tim da je vrh krošnje
uvije neoštećen.
2 — krošnja je vrlo oštećena, tj. iglice su joj oštvećene u čitavoj krošnji.


Komparirajući rezultate iz tabele 1. možemo zaključiti da su nam stabla
na obadvije ekspozicije podjednako oštećenih iglica. Na južnoj ekspoziciji
prosječna ocjena uroda sa sjemenom iznosi 2,4, a na sjevernoj 3,2. Od 67 kontroliranih
stabala na južnoj ekspoziciji sjemenom je urodilo 10 stabala ili
15%, a na sjevernoj ekspoziciji od 47 kontroliranih stabala sjemenom je urodilo
19 ili 41%. Srednji prsni promjer i srednja visina rodnih stabala na juž
noj ekspoziciji iznosi ps = 45 cm i hs = 25,1 m., a na sjevernoj ekspoziciji
ps = 55 cm i h, = 30,8 m.


Općenito možemo zaključiti da kod promatranih sastojina, na području
sastojine jele s rebračom na silikatnoj podlozi i sastojina jele i bukve na vap
nenoj podlozi, a uz već navedeni intenzitet napada i postotak oštećenja krošanja,
nismo mogli uočiti smanjeni urod sjemena koji je nastao uslijed napada
štetnika. Istraživanja su pokazala da su stabla sa sjeverne ekspozicije
bolje urodila sjemenom nego stabla s južne ekspozicije.


PRIRODNO POMLAĐIVANJE U SASTOJINI JELE S REBRAČOM


Na 44 pokusne plohe, svaka veličina 400 m2, smještenim u sistematskom
nizu i to 19 ploha na jugozapadnoj ekspoziciji, a 25 na sjeveroistočnoj ekspoziciji
izvršili smo početna istraživanja koja bi trebala bar djelomično odgovoriti
na već naprijed postavljena pitanja.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Tabela 1
JTužna ekspozic i j a
Broj st. Prsni pr. cm Visina m Oštećenje Ocjena uroda


1 34 17,2 0 4,0
6 52 3,8 1 2,5
8 32 21,5 1 2,0
15 42 25,6 o/i 1,5
30 44 26,2 0/1 1,5
44 50 23,4 o/i 3,0
48 68 28,8 o/i 3,5
50 36 29,4 0/1 1,5
51 54 31,3 o/i 2,5


Prosjek 45 25,1 o/i 2,4


Sj everna ekspozicija


4 44 26,9 o/i 3,5
5 58 34,3 0/1 4,0
6 58 36,4 o/i 4,0
8 45 34,3 o/i 2,5
9 78 31,7 o/i 2,5
10 46 29,5 1 1,5
11 64 31,8 o/i 2,5
13 60 32,9 1 3,5
14 36 29,6 o/i 2,0
15 46 34,0 0/1 3,0
17 50 34,0 o/i 3,0
19 52 29,7 o/i 4,0
20 54 33,6 0 4,0
22 54 28,2 1 3,0
24 54 30,2 o/i 4,0
25 46 30,2 o/i 4,0
33 56 31,7 0/1 3,0
39 78 34,6 0 2,0
46 70 30,5 o/i 2,5


Prosjek 55 30,8 o/i 3,2


Na svim pokusnim plohama izvršili smo snimanje ponika, pomladka i
mladika do 3 cm prsnog promjera. Ponik, jedno, dvo i trogodišnje biljke smo
snimali na pruzi dugoj 20 a širokoj 2 m, koja prolazi sredinom plohe, a predstavlja
10" o površine plohe. Podatke za ponik smo preračunavali na cijelu
površinu od 400 m2.


Pomladak i mladik do 3 cm prsnog promjera snimljen na cijeloj površini
razvrstali smo u visinske klase i to: do 10 cm a zatim 11—25., 26—50., 50—75.,
itd. sve do prsnog promjera 3 cm ili do visine 3,76 m na više.


Na grafikonu 1. donosimo grafički prikaz distribucije broja ponika, pomladka
i mladika jele, smreke i bukve na dvije različite ekspozicije. Na gra


438
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 27     <-- 27 -->        PDF

fikonu su nanesene aritmetičke sredine sa svih pokusnih ploha jedne i druge
ekspozicije. Na osnovi podataka s grafikona možemo zaključiti da se jela, u
sastojim jele s rebračom, bolje pomlađuje na sjeveroistočnoj nego na jugozapadnoj
ekspoziciji. To naročito dolazi do izražaja u drugoj, trećoj i četvrtoj
visinskoj klasi tj. u klasama od 11—25., 26—50., 51—75. Veći broj pomladka
u tim visinskim klasama nam garantira da je pomlađivanje u toj sastojim
uspjelo, te da je taj pomladak izbjegao najvećem postotku mortaliteta,
koji je naročito izražen u prvoj visinskoj klasi, tj. do 10 cm.


DISTRIBUCIJA BROJA PONIKA,POMLADKA I MLADIKA JELE,BUKVE I SMREKE
U SAST0JIN1 JELE S REBRAČOM NA DVIJE RAZLIČITE EKSPOZICIJE


Juqozapodno ekspozicija


Sjeveroistočna ekspo2icfjo


S obzirom da su ovo početna istraživanja moramo napomenuti da smo
u ovom slučaju zanemarili utjecaj svih elemenata strukture sastojine na elemente
pomlađivanja, a koji su prema našim, još neobjavljenim istraživanjima,
u čvrstoj korelaciji s pomlađivanjem u toj sastojini. Razlog boljeg pomlađivanja
u sastojinama na sjeveroistočnoj ekspoziciji možemo tražiti u
većoj vlazi tla i zračnoj vlazi.


Istraživajući pojavu ponika, jedno, dvo i trogodišnjeg pomladka jele na
svim pokusnim plohama došli smo do slijedećih rezultata. S obzirom na izostanak
uroda sjemena jele u 1969. g. nismo imali pojavu jednogodišnjeg pomladka.
Prosječni broj ponika dobivenog sa 44 pokusne plohe iznosi 510 komada
na 400 m2. Dvogodišnjeg pomladka smo našli 50 komada ili 10% a trogodišnjeg
pomladka 30 komada ili 6%. Mjerenja su vršena u studenom 1971.
godine.


Analizirajući ove rezultate, pod pretpostavkom da nam svaki urod jelovih
sastojina sa sjemenom daje približno isti broj ponika, možemo zaključiti
da postoji veliki postotak mortaliteta jedno i dvogodišnjeg pomladka jele.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Uzroke propadanja možemo tražiti prije svega u klimatskim čimbenicima
(suša, mraz i studen), zatim u prevelikoj zastrtosti tla s krošnjama tj. pomanjkanjem
svjetla i u biotskim faktorima (kukci, divljač).


Naša daljnja istraživanja usmjerili smo u pravcu rješenja i objašnjenja
tih pojava.


ZAKLJUČAK


Na osnovi istraživanja prirodnog pomlađivanja u zaraženim jelovim sastojinama
možemo donijeti slijedeće zaključke:


1. Istraživanja prirodnog pomlađivanja u zaraženim jelovim sastojinama
od moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) i ostalih štetnika, vršili
smo u sastojini jele s rebračom (Blechno-Abietctum Horv.) na silikatnoj podlozi,
te u sastojini jele i bukve (Fago-Abietetum Horv.) na vapnenoj podlozi,
na dvije suprotne ekspozicije, jugozapadnoj i sjeveroistočnoj te južnoj i sjevernoj.
2. Prateći periodicitet uroda jelovih stabala sa sjemenom u zadnjih 8 godina
ustanovili smo da je jela urodila dobrim urodom 5 puta i to, 3 puta svake
druge godine, a 2 zadnja uroda su uslijedila uzastopno. Smreka je u tom
razdoblju urodila 2 puta u razmaku od 4 godine. Intenzivniji periodicitet uroda
jelovih sastojina sa sjemenom možemo s velikim postotkom sigurnosti
objasniti kao reakciju jelovih stabala na ugroženost nastalu evidentiranim
napadom štetnika, a naročito moljca jelinih iglica.
3. Promatrajući i ocjenjujući urod sjemenom stabala jele, napadnutih i
oštećenih krošanja, nismo mogli zaključiti da na tom području napadnuta
stabla manje rađaju sjemenom u koliko intenzitet napada ne iznosi više od
ocjene 1/2. Ako je stablo do vrha oštećeno i napadnuto, možemo zaključiti da
je urod vrlo slab ili je najčešće izostao.
4. Ocjenjujući intenzitet uroda stabala sjemenom u jelovim sastojinama
na vapnenoj podlozi došli smo do zaključka da je na južnoj ekspoziciji 15%
ukupnog broja kontroliranih stabala urodilo sjemenom s prosječnom ocjenom
uroda 2,4. Na sjevernoj ekspoziciji urodilo je 41% od ukupnog broja
kontroliranih stabala s prosječnom ocjenom uroda od 3,2. Srednji promjer
(ps) i srednja visina (h8) rodnih stabala na južnoj ekspoziciji iznosi
p., = 45 cm, h, = 25,1 m, a na sjevernoj ekspoziciji
ps = 55 cm, hs = 30,8 m.
5. U sastojini jele na silikatnoj podlozi na 44 pokusne plohe, svaka veličine
400 m2, ustanovili smo da od prosječnog broja od 510 kom. jelovog ponika
ostane dvogodišnjeg pomladka 10%, a trogodišnjeg svega 6%.
6. Na osnovi totalnog snimanja pomladka i mladika, u jelovim sastojinama
na silikatnoj podlozi, te njihovog razvrstavanja u 17 visinskih klasa, na
19 pokusnih ploha jugozapadne ekspozicije i 25 pokusnih ploha sjeveroistočnoj
ekspoziciji, došli smo do zaključka da jela na sjeveroistočnoj ekspoziciji
ima bolje uvjete pomlađivanja nego na jugozapadnoj ekspoziciji.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1972 str. 29     <-- 29 -->        PDF

LITERATURA


1.
Androić, M.-K 1 e p a c, D. (1969.): Problem sušenja jele u Gorskom KotaruSloveniji. Sum. list 1/2.
2.
D e k a n i ć, I- (1963.): Proučavanje optimalne strukture sastojine (po vrstama drveća
i etažama) u vezi sa korišćenjem sunčane energije, hranjiva u tlu i gospodarske
namjene (preborne sastojine), Zagreb.
3.
Klepac , D. (1970.): Kako utvrditi postotak smanjenja asimilacijske površine u
zaraženim jelovim šumama. Sum. list 7/8.
4.
S p a i ć, I. (1969.): Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih
iglica (Argyresthia fundella F. R.) Šum. list 5/6.
5.
Spaić , I. (1969.) a): Suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R)
1968. god. u Gorskom kotaru, Šum. list 1/2.
6.
S p a i ć, I. (1969. b): Stanje zaraze i suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia
fundella F. R.) u 1969. godini, Šum. list 11/12.
7.
Šafar , J. (1963.): Uzgajanje šuma, Zagreb8.
Š k r e b, S.-Letnik, J. (1942,): Klimatska razdioba Hrvatske, Zemljopis Hrvatske,
I, Zagreb.
9.
Vajda , Z. (1954): Moljac jelovih iglica u sastojinama Gorskog kotara. Šum. list
Summary


NATURAL REGENERATION OF INFESTED FIR STANDS


Investigations on natural regeneration of Fir stand attacked by the Fir needle
moth (Argyresthia fundella F. R.) and other pests were carried out in the Gorski
Kotar region (Croatia), Forest District Zalesina. The experiment was laid out in
Fir/Beech stands on limestone parent material (Fago-Abietetum Horv.), and in the
stands of Fir with Hardfern (Blechno-Abietetum) on silicate parent material, and this
on two opposite aspects, viz. SW and NE, S and N. Taking into consideration that
Silver Fir in the last 8 years yielded 5 good seed crops 3 times every second year,
while the last two crops occurred subsequently, such intensive seed crops are to be
explained by the reaction of Fir trees to the danger of pests, primarily the Fir
needle moth. In Fir trees whose damage intensity did not exceed an estimated 1/2,
it was not possible to notice a reduced seed crop. In the Beech/Fir stand on the
southern aspect only 15% of the total number of controlled trees yielded seeds —
with an average estimate of yield of 2.4, while on the northern aspect 41% of trees
yielded seeds with a yield estimate of 3.2.


In the stand of Fir with Hardfern of the total young reproduction there remained
in life only 10% of two-year, and 6% of three-year seedlings. In this same stand
better regeneration conditions were found on the NE than on the SW aspect. This is
especially conspicuous in the height-class II, III and IV of the young growth, i. e.
in those height-classes where the percentage of young growth mortality is the least.