DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 97     <-- 97 -->        PDF

12. Iskorišćavanje šuma, Beograd, Razvoj šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije od 1954-1956. god; 1958. god.
13. Perspektivna potrošnja drvcta u stambenoj izgrađr ji, Beograd, Drvarski
glasnik 1958. god., broj 8, 9, 20 i 21.
14. Razvijenost i struktura drvne industr´je, Beograd, Drvarski glasn´ik
1958. god., broj 2,2 i 23.
15. Prirodni i privredni uvjeiii za razvitak šumarstva, Beograd; Poslijeratni
razvitak šumarstva Srbije, 1959. god.
16. Kretanje i perspektiva proizvodnje 1 potrošnje rezane građe i njenih
supstituta, Beograd, Drvarski glasnik 1962. god., broj 2, 6 i 7.
Treba posebno istaći da je pok. Šurić surađivao sa svim časopisima iz
oblasti šumarstva i drvne industrije, pri čemu se ispoljavalo da stalno prati
i živi s operativom ove dvije privredne oblasti.


Ing. Sikić B.


Nije tome davno kada smo se — povodom izlaska ugledne publikacije
Instituta za botaniku Poljske Akademije Nauka (PAN) »Fragment a
Fl or is tic a et Geobotanica« (sv. 1, 1970.), posvećena proslavi 50 godišnjice
znanstvenog rada botaničara profesora Dr BOGUMILA PAWLOWSKIego


— pridružili u duhu radosti i dobrim željama njegovih mnogobrojniih prijatelja,
studenata S suradnika.
Nous avons la grande douleur de vous annoncer la mort tragique
qui a eu lieu le 27 juiilct 1971 pendant l´excursion botanique, sur la pente
d´Olimp en Grece, de


BOGUMIL PAWLOWSKI


professeur de l´Universite Jagellonne, membre de l´Academie Polonaise
des Sciences, President du Conseil Scieniifique de l´Institut de Rotanique
de l´Academie Polonaise des Sciences, ainsi que sou ancien Directeur,
Chef de la Chaiic de Taxonomic et de Geographic des Plantes et du
Jardiii Botanique de l´Universile Jagellonne, membre de nombreuses
Societes Scientifiqiies, savant eminent, maitrc excellent qui s´est ä jamais
inscrit (tans le memoire des generations de savants, et grand ami des
jeunes.


UNIVERSITE JAGELLONNE ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES
INSTITUT DE BOTANIQUE INSTITUT DE BOTANIQUE
AVEC LE JARDIN BOTANIQUE
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Tim nas je više, tek nepunu godinu dana kasnije, iznenada i rastužila


Vijest, da je nakon upravo održane XV Internacionalne biljnosoeiološke


ekskurzije (IPE) kroz Grčku B. PAWLOWSKI sabirući bilje, dana 26. srpnja,


nesretno pao i ne osvijestiv

»Spilios Agapitos« na obroncima Olimpa.


Taj tragični udes ostat će trajno zabilježen u povijest,! botanike, jer je
PAWLOWSKI bio priznat istraživač, kojega smrt predstavlja nenadoknadivi
gubitak za botaničku znanost ne samo u njegovoj domovini već i kod nas i
izvan evropskih granlica.


BOGUMIL PAWLOWSKI se rodio u Krakowu 25. XI 1898. godine. Djetinstvo
1 mladost je proveo u Nowym Saczu, gdje je završio klasičnu gimnaziju.
God. 1916. počinje studirati filozofiju na Jegielonskom Univerzitetu (UJ) u
Krakowu, gdje god. 1921. diplomira i nastupa mjesto aastemta. God. 1922. je
obranio doktorsku disertaciju »Geobotaničk: odnosi Karpata u okolici Newy
Sacz«. Na temelju rasprave »Geografski elementi i podrijetlo flore subnivalnog
vegetacijskog pojasa u masivu Tatre« izabran je god. 1929. za
docenta iz oblasni sistematike i biljne geografije. Godine 1938. postao je
titularni profesor, a god. 1951. redovni profesor botanike na Šumarskom
fakultetu UJ- U razdoblju 1960-1965. god. stalno je na položaju šefa Katedre
za sistematiku li geografiju bilja UJ. Za dopisnog člana Poljske Akademije
Nauka izabran je god 1945-, a za redovnog člana u god. 1952. Slijedeće godine


410
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 99     <-- 99 -->        PDF

postaje zamjenffcom d"(rekotra, a god. 1961- direktor Instituta za botaniku
PAN gdje, nakon odlaska s Jagielonskog Univerziteta, stalno radi od god.
1965. pa do odlaska u mirovinu god. 1968.


U tijeku svog 50 godišnjeg rada u oblasti botanike PAWLOWSKI je
objavio 137 znanstvenih i 29 popularnih radova te 21 recenziju. Njegova se
aktivnost, na osnovu analize koju je proveo W. SZAFER, može podijeliti u
četiri periode. U prvom razdoblju (1920-1923. gad.) PAWLOWSKI se posvetio
specijalno floristici, sistematici i geobotanici, te objavio 10 znanstvenih djela.


U drugom razdoblju (1924-1939. god.) bio je najaktivniji i broj radova
u tom vremenu bio je vrlo velik- Sam ili u suradnji s drugim poznatim
botaničarima (W. SZAFER, S. KULCZYNSKI, K. STECKI, M. SOKOLOWSKI,


K. WALLISCH, J. BRAUN-BLANQUET, I. HORVAT, J.WALS) objavio je 57
znanstvenih radova. Istovremeno je napl´sao 18 recenzija botaničkih djela i
14 stručno-popularnih publikacija. Za vrijeme rata (1940-1945. god.) PAWLOWSKI
je bio prisiljen obustaviH´: svoj rad i nije mogao ništa publicirati.
III razdoblje traje približno od 1946-1964. godine, a značajno je kako po
množini djela (59 znanstvnih te 14 popularnih publikacija i recenzija),
tako i po objavljivanju velikih sintetičnih radova. Godina 1965. se može računati
kao početak IV perioda, PAWLOWSKI uvfijek radi, pun je entuzijazma
za nauku, publicira (11 znanstvenih i 4 popularna rada) i sudjeluje u radovima
svojih učenl´fca.


Ljubavi za floristiku, sistematiku i geografiju bilja PAWLOWSKI je ostao
vjeran do smrtf, posvetivši sve snage upoznavanju biljnog pokrova, osobito u
gorskim i planinskim predjelima. Svojim iscrpnim dugogodišnjim florističkos
stematskim radovima o flori i vegetaciji poljskih planina, među kojima su
ga posebice privlačile Tatre, trajno se je ubilježio u povijest botanike u
Poljskoj. Ime PAWLOWSKI tijesno je povezano s poznatim botanučkim
publikacijama: Flora Tatr, Flora Pols ka odn. Rosliny Polskie,
Szata Rosi in na Polski, Fragmenta Flo ris tic a et Geobotanic
a (toj posljednjoj publikaciji bio je prvi redaktor) i dr. Obrada flore
Alpa, Karpata, Pir´ineja, Sudeta i Balkana osigurala mu je dolično mjesto u
svjetskoj botanici. S obzirom na postignute radne uspjehe i ugled odličnog
floriste, na bogato iskustvo i herbarij te poznavanja biljnih vrsta i zajednica
evropskih planinskih predjela PAWLOWSKI je bio izabran za redaktora i
aktivnog suradnika edicije Flor a Europ e a, a na međunarodnom simpoziju
za vegetacijsko kartiranje u Stolzenau izabran je za člana stalne Komisije
za Vegetacijsku kartu Evrope. U znak priznanja njegovim su imenom prozvane
i neke biljke (Thesium pawlowskianum, Hieracium paw1
o wskli e 11 u m).


Već krajem prve faze svoje botaničke aktivnosti pa do kraja života
PAWLOWSKI obraća osobitu pozornost nauci o biljnim zajednicama. Proučavanje
i opisi fitocenoza, koja su u zapadnom dijelu poljskih Tatra god. 1923.
obavili W. SZAFER, B. PAWLOWSKI i S. KULCZYNSKI, predstavljaju u
stvaiji uvođenje suvremene švicarsko-franouske metodike fitosocioloških istraživanja
u Poljskoj. Toj trojici istraživača, te pionirima biljnosocioloških istraživanja
iz Hrvatske, pripada prvenstveno zasluga da je ciriško-monpelješka
kasnije prozvana i francusko-zapadnoslavenska škola naišla na široku primjenu
i afirmaciju kod nas, u Evropi i svijetu.


411
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 100     <-- 100 -->        PDF

S obzirom na aktivnost, raspon svojih istraživanja i povjerene mu zada


tke, PAWLOWSKI je prisustvovao mnogobrojnim ^internacionalnim botani


čkim ekskurzijama i skupovima te korespondirao s najuglednijim botaničarima


iz različitih krajeva Evrope, s BRAUN-BLANQETom, HORVATom, SUKA


ČEVom, HULTENom, ROTHMALERom, TÜXENom i drugima.


Osobito zanimanje za planinsku vegetaciju i njeno proučavanje nužno su


doveli do tog, da se PAWLOWSKI upoznao s pionirima tih istraživanja na


Balkanu, botanikom I. HORVATom. Bliskost karaktera i koncepcija te ista


zanesenost za upoznavanje biljnoga svijeta urodila je već iza prvih susreta


srdačnim prijateljstvom i suradnjom do konca njihovih života- Taj sklad


je doveo do zajedničkih vegetacijskih studija planine Rile u Bugar


skoj (1936. god.) i Vrani ce u Bosni (1938. god.), do ekskurzije poljskih botani


čara i šumara fitocenologa u Hrvatskoj (1957. god.) te studijskog posjeta naših


istraživača Poljskoj (1958. god.). Prilikom te ekskurzije u Poljskoj provedeno


je zajedničko istraživanje i kartiranje vegetad´je vrha Samta Skala u Tatrama.


Za vrijeme pak obostranih znanstvenih posjeta uspostavljena je vrlo korisna


i prijateljska suradnja između mlade generacije poljsk´h i hrvatsku fito


cenologa, koja se nastavila i danas, nakon što su nas zauvijek napustili


HORVAT i PAWLOWSKI.


PAWLOWSKI je bio član mnogih domaćih li stranih botaničkih udruženja:


Poljskog botaničkog društva, Poljskog udruženja prirodoslovaca im. M.


Kopernika, Poznanskog društva prijatelja nauke te botaničkih društava u


Francuskoj, Beču, Bavarskoj, Čehoslovačkoj i Bugarskoj.


Uz svoja botanička istraživanja PAWLOWSKI je razvio vrlo aktivnu


djelatnost li u oblasti zaštite prirode, koja se u Poljskoj uz zaštitu u USA i u


Švicarskoj, ubraja među najbolje organizirane u svijetu. Bio je dugogodišnji


član Odbora Tatranskiego Parku Narodowego i redakcijskog odbora godi


šnjaka Ochrona Przyrodny.


Profesor B. PAWLOWSKI bio je svim srcem odan mladima i u svom
dugogodišnjem pedagoškom radu odgojio je mnogo mladih stručnjaka. Pod
njegovim vodstvom izrađeno je mnogo magistarskih, doktorskih i habilitacijskih
rasprava. Na sve mlade prenosio je decenijima osim znanstvenih
spoznaja i ljubav prema radu te domovini i narodu u njegovoj teškoj ´i žilavoj
borbi za opstanak.


Za zasluge u znanstvenoistraživačkom, pedagoškom i patriotskom radu,
kojima je zadužio svoju domovinu, PAWLOWSKI je dobio državno službeno
priznanje II stupnja, bio je odlikovan Zlatnim križem za zasluge i Medaljom
desetogodfšnjice Poljske Republike.


Skroman, jednostavan, uvijek svakom pristupačan, zaljubljen u svoje
biljke zaneseno je radio do zadnjeg časa i otišao u punoj snazi znanstvene
djelatnosti. Ostavio je mnoge započete radove a među njima i. Floru Tatre za
koju je sakupljao materijal cijeli život, ali koje mu djelo nije bilo suđeno
završiti u cijelosti.


Grčki su botaničar;! predložili, da se na mjestu nesreće podno Olimpa
postavi spomen ploča. Ona će trajno podsjećali: da je tu, daleko od Czerwone
Wierchy, Rysy i ostalih vrhunaca voljenih Tatra, tragično završio svoj život
veliki poljski botaničar, predani istraživač i ljubitelj prirode profesor Dr
BOGUMIL PAWLOWSKI.


S. Bertović
412