DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 94     <-- 94 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


2. sjednice U. O., koja je održana 19.
10. 1972, g. u Šumarskom domu u Zagrebu.
Prisutni:


ing. S. Tomaševski, ing. M. Blažević,
ing. Z. Hren, ing. B. Mačešić, dr B.
Prpić i ing. S. Vanjković (N. O.)


Ispričani:


Ing. S. Horvatinović, ing. V. Igrčić i
Mr N. Komlenović


Dnevni red:


1. Otvorenje sjednice
2.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Š. L.
3.
Realizacija plana rada: izdavačka
djelatnost 1973—1975. g.
4. Saopćenja, dopisi i dr.
5. Razno
Ad 1 — Sjednicu je otvorio predsjednik
ing. S. Tomaševski i obavijestio U.


O. o predradnjama i pripremama oko
saziva VII redovne skupštine SIT —
Hrvatske. Istodobno je iznio svoje utiske
prilikom nedavnog boravka u SR
BiH. Smatra da Savez ITŠDI BiH radi
veoma dobro i konstruktiv]"" ´ ´ ´ u-
pućen i prati čitavu problematiku struke
zahvaljujući najužoj suradnji sa Poslovnim
udruženjima, komorom, institutima,
stručnim školama, Šumarskim
fakultetom i svojim terenskim ŠD.
Predsjednik je iznio sadanju situaciju
i stanje radova oko izrade prednacrta
republičkog Zakona o šumama, koji će

kad sve predradnje budu završene
— biti dostavljen kao prijedlog Savezu
na razmatranje.
ad 2 — u svojem izvještaju poslovni
tajnik je iznio kratki pregled izvršenih
radova u Savezu u vremenu od


86. god. skupštine do danas. Posebno
se osvrnuo i podacima potkrijepio šutnju
i slab rad većine terenskih ŠD (posebnim
dopisom, još 30. VII o. g., zamoljena
su ŠD da pomognu rad Saveza,
da se osvrnu na zaključke 1. sjednice
U. O., da korigiraju uz zapisnik
priloženi iskaz terenskih ŠD i ukazu na
netočnosti, da podmire svoje dugovanje
Savezu, da se osvrnu na predloženi
»Akcioni program« i »Plan rada za
period od 1972—1975. g.«, kao i da nam
eventualno dostave svoj plan rada).
— pročitan je dopis ŠG — Buzet o
veoma otežanim uslovima društvenog
rada i razlozima neaktivnosti bivšeg
ŠD u Puli.
— u svrhu oživljavanja rada i uspostavljanja
tješnje saradnje zadužuju se
članovi U. O. da do konca XI mj. o. g.
obiđu terenska ŠD i prikupe određene
podatke (sastav u. o., godišnje skupštine
ŠD, održavanje sjednica, stručnih
predavanja, plan rada, uplata članarine
i broj članova i si.). Tako će ing. T.
Krnja k obići i podnijeti izvještaj
U . O. Saveza o radu ŠD Karlovac i Koprivnica,
ing. Vanjković i tehn.
B r e g a r ŠD Karlovac, ing. Brkan
o v i ć ŠD SI. Brod i N. Gradišku, ing.
Z. Hre n Varaždin i Senj, ing. F. Mačeši
ć Ogulin, Gospić i Viroviticu, dr
B. Prpić Kutinu i Sisak, ing. V. I g rčić
ŠD SI. Požega, ing. S. Horvatinovi
ć Vinkovce, Našice i Osijek, ing.
S. Tomaševski Delnice, RijekuSplit, i ing. M. Blažević ŠD Zagreb.
— Blagajnik ing. Z. Hren upoznao
je U. O. o novčanom poslovanju Saveza
za period I—IX/72. i, upoređujući
ove podatke sa planiranim, konstatirao
negativnu razliku rashoda nad prihodima
od 11.074 ND. Također su u znatnoj
mjeri podbacili i prihodi. Kao izra


ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 95     <-- 95 -->        PDF

žita probijanja predstavljaju rashodi:
voda, telefon i brzojavni troškovi, javna
služba — čistoća, štampanje Š. L.,
autorski honorari, štampanje tiskanica
za potrebe šumarske službe i si. Potraživanja
Saveza iznose 92.774 ND i
kao glavni dužnici ističu se: ŠG Ogulin,
Karlovac i Gospić te Nacionalni
park Plitvička jezera.


— Urednik dr B. Prpić izvjestio je o
znatnom poskupljenju troškova Š. L.
U štampi je br. 7—8 Š. L. Stručnih članaka
ima dovoljno, ali redakcija i dalje
ne raspolaže sa dovoljno članaka operativnog
sadržaja i iz prakse. Zaključeno
je da se poduzme šira akcija oko
prikupljanja oglasa za list.
ad 3 — Planom rada za period 19721975.
g. predviđeno je, u vezi proslave
100 g. izlaženja Š. L. i 130. godišnjice
šumarstva Hrvatske, pravovremeno
prirediti za štampu i izdati: Šumarsku
bibliografiju od 1956—1975. g., Šumarski
tehnički priručnik za šumarstvo i
drvnu industriju I i II, pokrenuti redovno
— godišnje — izdavanje Šumarskog
kalendara i slično.


Zaključeno je da se o ovoj izdavačkoj
problematici konzultiraju rukovodstva
ŠG i Poslovno udruženje šumsko
privrednih organizacija i Poslovno
udruženje proizvođača drvne industrije.


Ad 4 — Savez IT Hrvatske održati
će 17. 11. o. g. u Zagrebu VII redovnu
skupštinu i naš će Savez na toj skupštini
predstavljati: ing. S. Tomaševski,
ing. T. Krnjak, ing. B. Mačešić, dr B.
Prpić, tehn. E. Bregar, ing. D. Brkanović,
prof, dr Z. Potočić, ing. S. Vanjković
i dr J. Martinović.


— U komisiji za probleme čovjekove
okoline pri Republičkoj konferenciji
SSRN Hrvatske naš će predstavnik
biti dr B. Prpić, urednik Š. L.


— Sjednici I. O. i Predsjedništva saveza
ITŠDI Jugoslavije, koja će se održati
koncem listopada o. g. u Makedoniji,
prisustvovati će predsjednik
ing. S. Tomaševski (pripremni radovi
za Savjetovanje: Položaj šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije i druga
aktualna problematika).
— Savez potvrđuje primitak Iskaza
referata za Konferenciju SIT Jugoslavije,
koja će se održati 14. i 15. 12. o. g.
u Sarajevu na temu: Korišćenje inženjersko-
tehničkih stručnih kadrova,
njihovo obrazovanje, planiranje i zapošljavanje.
— Prihvaća se inicijativa stanara Šumarskog
doma Instituta za zemlje u
razvoju, u vezi bojanja i uređenja stubišta
zgrade. Potrebno je da Institut
pribavi još 2 izvođačke ponude za ovaj
rad. Savez će participirati u troškovima
sa 50%.
— Dopis Jug. instituta za četinjače u
Jastrebarskom, o integraciji i unapređenju
naučno-is traži vanke službe u šumarstvu
SR Hrvatske, staviti će se na
dnevni red 3. sjednice u. o., koja će se
održati početkom XII mj. o. g. i to nakon
što se prikupe pogledi i mišljenja
o spomenutoj integraciji od Poslovnog
udruženja šumsko-privrednih organizacija
SR Hrvatske, zatim Zavoda za istraživanja
u šumarstvu Šumarskog fakulteta
i Instituta za šumarska istraživanja
u Zagrebu.
Tajnik:
Mr. Nikola Komlenović, v. r.


Predsjednik:
Ing. Stanko Tomaševski, v. r.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 96     <-- 96 -->        PDF

IN MEMORIAM


ŠURIČ STJEPAN, dipl. ing.


U Beogradu je 18. rujna 1972- godine umro, a 20. rujna sahranjen ing-
STJEPAN ŠURIČ, jedan od stručnjaka-korifeja šumarstva i industrije drveta
Jugoslavije.


Rođen je 23. travnja. 1898. god. u Makarskoj. Diplomirao je na šumarskom
odsjeku Polj oprivredno-Šumarskog fakulteta u Zagrebu 1920. god. S manjim
prekidima, kada je bi|0 šef šumarije u Dragancu, Ivanskoj i Karlovcu, rado
je u Odsjeku za uređivanje šuma Direkcije šuma u Zagrebu od 192,0. do 1930.
godine. Od 1930. do 1934. god. bio je šef Odsjeka za uređivanje šuma Direkcije
šuma u Sušaku. Od 1935. do 1941. god nalazilo se je u Odsjeku za uređivanje
šuma Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.


Poslije oslobođenja je bio zaposlen u Ministarstvu šumarstva SFRJ, da
bi 1946. god. prešao u Savezni zavod za privredno planiranje i u njemu
služio, s prekidom od 1950. do 1952. god. kada je radio u Ministarstvu drvne
industrije i ministarstvu šumarstva NR Hrvatske, sve do odlaska u mirovinu
30- lipnja 1965. godine.


U svojoj struci se prije rata pretežno bavio dendrometrijom i uređivanjem
šuma- Autor je metoda uređivanja prebornih šuma i Uputstava za uređivanje
šuma, po kojima su rađene šumsko-privredne osnove poslije rata, a posebno
metoda za određivanje prihoda u prebornim šumama (SI. list SFRJ 1957. god.).
Izradio je tabele masa za bukvu, jelu i smreku (SI. list SFRJ 1957. god.).


Uveo je metodu najmanjih kvadrata za ispitivanja točnosti dobivenih
podataka pri uređivanju šuma.
Poslije oslobođenja je radio na priyrednom planiranju šumarstva, drvne
industrije i industrije celuloze i papira.
Između brojnih naučnih i stručnih radova koje je napGsao treba naročito
istaći slijedeće:


1. Ispitivanje točnosti izmjere drvnih masa pomoću malih primjernih
površina, Zagreb, Šumarski List 1929. god., str. 16-28, 66-76 i 114-126.
2. Poduzetnička dobit, Zagreb, Šumarski Dist 1932. god., str. 411-415
i 1933. god., str. 189-190.
3- Preborne sječe u neuređenim prebornim šumama tipa prašume, Zagreb,
Šumarski List 1933. god-, str. 339-347.


4. Točnost procjene sastojina pomoću primjernih ploha, Zagreb, Šum.
List 1939. god-, str- 16-28, 66-76, 114-1265.
Uređivanje šuma, Zagreb, Šum. List 1948. god., broj 4.
6. Investicije u šumskom transportu, Drvna industrija 1950. god-, broj 1.
7. Podizanje šumske proizvodnje, Zagreb, Šum. List 1952. god., broj 7.
8. Tabele masa v. — Laor — Spiecker, Zagreb, Šum. List 1952. god., broj 2.
9. Šumarska dinamična poliftika, Beograd, Drvarski glasnik 1954. god.,
broj 1.
10. Uređivanje šuma u novom privrednom sistemu, Beograd, Šumarstvo
1954. god., broj 6.
11. Naše drvo na domaćem i stranom tržištu, Drvna industrija 1955.
god., broj 3.