DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Slika 3. Klanac Sutjeske sa
bora i crnog jasena (Orneto-Ostryetum).
U dolini Suhe smo zastali, da pogledamo
šumu crnog graba s mnogo
lipe (Tiha pseudorubra) i medveđe lijeske
(Corylus colurna). Ovdje dolazi
na stijenama još i endemična vrsta Amphoricarpus
newnayeri, a na točilima
Corydalis ochroleuca. Napustivši Suhu
stigli smo u uski prolaz nazvan Vratar,
gdje na uzdignutim dolomitnim stije


pojedinim stablima crnog bora.
nama raste endemična vrsta Moehringia
Maly i Hayek.


Na putu za visoravan Čemerno uživali
smo u predivnim vidicima na zapadne
padine Zelengore (Jabučke stijene)
i Volujaka, te na strmi zid slojevitog
Lebršnika sa prostranim pašnjacima
i pojasom pretplaninske bukove šume
ispod velikih točila.


Stigavši na prijevoj Čemerno — vododjelnicu
crnogorskog i jadranskog
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 92     <-- 92 -->        PDF

sliva — saslušali smo s interesom refe


rat o klimatskim prilikama ovog jedin


stveno lijepog kraja.


Iza Čemerna ušli smo u Hercegovinu
i produžili u pravcu Gatačkog polja.
Ovdje smo se na izvanredno zoran način
upoznali s problematikom kraških
polja i posebno s vegetacijom periodički
plavljenog Gatačkog polja. Kao
značajne za ovo kraško polje istaknute
su zajednice Molinio-Lathyreturn panonnlci
i Deschampsietum mediae illyricum.
Prva zajednica naseljava humusom
bogate slojeve, pa u njoj nailazimo
mczofilne elemente kao što su Sanguisorba
officinalis, Sesleria uliginosamLathyrus panonicus, Ranunculas auricomus
itd. U drugoj zajednici dominiraju
otpornije biljke prilagođene kolebanju
vlage (Poa silvicola — zahvaljujući
svojim rizomima), kao i geofiti


Scilla pratensis, Gladiolus illyricus,
Narcissus angustif alius itd., pored vrsta
Peucedanum coriaceum ssp. pospichali
i Edraianthus dalmaticus.


Iza kratkog predaha u Gacku put
nas je vodio ispod sjeverne padine brda
Bjelasice prekrivene šumama bukve
i sastojinama jele. Šume bukve spuštaju
se sve do iznad mjesta Fojnica,
gdje je stanište vrste Cephalaria pastricensis
Dörfler et Hayek. Zatim smo
prošli kroz Nevesinjsko polje, pa Kifino
selo odakle se pružaju široki vidici
na istočne padine Planine Velež. U Nevesinjskom
polju okruženom Vcleži,
Nevesinjskom Crnom Gorom i Crvnjem
upadaju u oči velike plantaže lijeske.


Na Veleži najinteresantnijoj od ovih
planina uslovio je zanimljiv raspored
vegetacije veliki raspon nadmorskih
visina. Na jugozapadnim padinama
nailazi se — idući od doline Neretve
u najnižem pojasu — na tragove
zimzelene vegetacije, a zatim na širok
pojas šibljaka drače i sastojine bijelog
grabića sa hrastom meduncem (Car-
pinetum orientalis H-ić). U izoliranim


kompleksima zimzelene vegetacije nalazi
se pored pojedinih primjeraka crnike
(Quercus ilex) u većem broju još i
Phillyrea variabilis, Clematis flammula,
Lonicera etrusca i Ruscus aculeatus. U
šibljacima dominiraju drača (Paliurusspina-christi) i endemična tilovina (Petteria
ramentacea) — grm osobite liepote
kad cvate. Više položaje zauzima
khmatogena šuma mediteransko-montanog
pojasa crnog graba i jesenje šašike
(Seslerio-Ostryetum), gdje dominiraju
crni grab i crni jasen. Na ovu šumu
se nadovezuje šuma bukve, koja u
većim nadmorskim visinama pripada
skupu »primorske bukove šume« (Seslerio-
Fagetum), a još u većim visinama
ona prelazi postepeno u jedan pretplaninski
tip bukove šume uz obilno prisustvo
gole Ijepike (Adenostyles glabra.)
Ovaj pojas ispresijecan je sastojinama
gorskog javora i gorskog brijesta
(Aceri-Ulmetum). U najvišem pojasu
sjeveroistočnih padina ove planine
ima sastojina klekovine (Pinetum mug-
hi). Strme, kamene, vapnenačke blokove
pokriva šuma jele i ljigovine (Rhamno-
Abietelum), a sjeverne planinske padine
obrašćuje šuma bukve i jele (Abieti-
Fagetum). Niže padine prekriva brdska
šuma bukve (Fagetum-montanum)
koja se u svojim donjim dijelovima miješa
sa termofilnim vrstama drveća, a
na dubljim tlima s običnim grabom.


Na putu između Nevesinja i Mostara
smo se zaustavili, da vidimo neke
endemične submediteranske vrste kao
što su Petteria ramentacea i Moltkia
petraea. Osim toga na ovoj trasi uočili
smo košćelu (Celtis australis), zeleniku
(Phillyrea media), veliki mlječer
(Euphorbia wulfenii), kao i lijepe primjerke
čempresa (Cupressus sempervirens)
uz sastojine alepskog bora (Pinushalepensis).


Iza pregleda kulturno-historijskih
spomenika Mostara službeno je zaključena
ova naučno-turistička ekskurzija,
a time i ovaj simpozij, pa su mnogi
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 93     <-- 93 -->        PDF

strani učesnici otišli na Jadran. Preostali
su se vratili kroz klisuru Neretve,
preko Drežnice, Jablanice, Ostrožca i
Konjica za Sarajevo, a zatim svojim
kućama.


Ovome simpoziju prisustvovalo je 80
učesnika iz 7 zemalja i to iz Austrije
11, CSR 1, Italije 8, Jugoslavije 55, Mađarske
1, Zapadne Njemačke 1 i Švicarske
3.


Na kraju treba napomenuti, da je
prof, dr P. Fukarek kao predsjednik
Istočnoalpsko-dinarskog društva za
proučavanje vegetacije uložio zajedno
sa svim ostalim stručnjacima maksimalan
trud, tako da je ovaj jubilarni simpozij
nadasve uspio u naučnom i tehničkom
pogledu.


Prof. dr. Nevenka Plavšić Gojković