DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 85     <-- 85 -->        PDF

O SIMPOZIJU »JUŽNOEVROPSKE PRAŠUME
I VISOKOPLANINSKA FLORA I
VEGETACIJA ISTOČNOALPSKO-
DINARSKOG PODRUČJA«


SARAJEVO 14—19. VII. 1969.


Nedavno je izašla iz štampe edicija
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine pod natpisom: »Južnoevropske
prašume i visokoplaninska
flora i vegetacija istočnoalpsko-dinarskog
područja«, Sarajevo 1970, posebna
izdanja (knj. XV), odjeljenje prirodnih
i matematičkih nauka (knj. 4),
str. 320, urednik akademik dr Pavle
Fukarek.


U ovoj knjizi sadržano je 17 referata
održanih na dvije teme za vrijeme
trajanja X- i jubilarnog simpozijuma
Istočnoalpsko - dinarskog društva za
proučavanje vegetacije i to:


I. JUŽNOEVROPSKE PRAŠUME
1. Fukarek P.: Južnoevropske prašume
i njihov značaj za nauku i praksu,
2. Klötzli F.: Urwald-Reservate in
der Schweiz,
3. Zukrigl K.: Zusammenhänge zwischen
Standort, Vegetation und Bestandesstruktur
in Urwaldbeständen
verschiedener Ausbildungen des Abieti-
Fagetum in Österreich,
4. Mayer H.: Das Naturwaldreservat
Freyensteiner Donauwald »Schwarze
Wand« im Strudengau,
5. Hoff mann A.: Pflanzensoziologischer
und struktureller Aufbau des
Urwaldreservates Sasso Fratino in Italien,
6. Wraber M.: Topografski, ekološki
in sociološki podatki o slovenskih pragozdih,
7. Puncer I. i Zupančić M.: Prašuma
Rajhenavski rog na Kočevskom,
8. Plavšić-Gojković N., Plavšič M. i
Golubović U.: Ein Beitrag zur Kenntnis
der Pflanzensoziologischen Zusammensetzung
und Aufbauelemente des


Urwaldreserwats »Čorkova Uvala«
(Plitwitzer Seen, Nationalpark),


9. Trinajstić I.: Prilog poznavanju vegetacije
prašumskog rezervata »Čorkova
Uvala« u Hrvatskoj,
10. Blečić V. i Lakušić R.: Der Urwald
»Biogradska gora« im Gebirge
Bjelolasica in Montenegro,
11. Stefanović V.: Jedan pogled na
recentnu sukcesiju bukovo-jelovih šuma
prašumskog karaktera u Bosni,
12. Gajić M. R.: Neka zapažanja o
bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum
u Jugoslaviji,
13. Fukarek P.: šumske zajednice prašumskog
rezervata Perućice u Bosni.
II. VISOKOPLANINSKA FLORA I
VEGETACIJA ISTOČNIH ALPI I DINARIDA
14. Lakušić R.: Die hochalpine Vegetation
der südöstlichen Dinariden,
15. Wraber T.: Zur Kenntnis der Gesellschaften
der Klasse Thlaspeetea rotundifolii
in den südöstlichen Kalkalpen,
16. Šilić Č.: Heliosperinno retzdorffiani
— Oreoherzogietum ülyricae — nova
zajednica na hercegovačkim planinama,
17. Gaži-Baskova V.: Geografska rasprostranjenost
vrste Sesleria tenuifoha.
Navedeni referati su čitani u skraćenom
obliku i bili su redovno popraćeni
vrlo interesantnim dijapozitivima.
U ovom djelu oni su objavljeni u cijelosti
sa svim potrebnim prilozima i diskusijama
koja je vođena u toku savjetovanja.


Drugi dio savjetovanja je održan u
vidu četverodnevne naučne ekskurzije
u vremenu od 16—19. VII. sa polaskom
iz Sarajeva i trasom putovanja preko
Bogatića, Trnova, Kalinovika, Dobrih
voda, Miljevine, Foče, Tjentišta, Suhe,
Čemerna, Gacka i Nevesinja do Mostara
(si. 1).


397
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Slika 1. Skica puta i područja kroz koj


Na ovoj ekskurziji održano je daljnjih
10 referata (umnoženi kao rukopis)
koji su se odnosili na pojedine teme
šumske i planinske vegetacije i to
na određenim zastancima ili u toku
dvodnevnog obilaska prašume Perućice
i planinskih padina Maglica u Nacionalnom
parku Sutjeska.


Donosimo naslove referata održanih
u toku ekskurzije:


1. Fukarck P.: Uvod u poznavanje
šumske vegetacije planina Bjelašnice
i Treskavice (održan za vrijeme zasianka
u Trnovu);
2. Bjelčić Ž.: Uvod u poznavanje vegetacije
kraških visoravni (održan za
vrijeme zastanka na Krbljinama);
3. Siefanović V.: Pregled šumskih zajednica
u kojima se javlja bijeli bor u
istočnoj Bosni (održan za zastanka u
šumi kod Dobre vode);
4. Fabijanić B.: Pregled šumskih zajednica
hrastovog pojasa Podrinja (održan
za vrijeme zastanka na prijevoju
iznad Miljevine);
5. Fukarek P. i Manuševa L.: Biljnosociološke
i pedološke karakteristike
nekih prašumskih sastojina Perućice
(održan 17. VII. za vrijeme ekskurzije
kroz prašumu);
e je prolazila fitosociološka ekskurzija.


6. Bjelčić Ž. i Manuševa L.: Biljnosociološka
i pedološka karakteristika
livadskih zajednica na Stajištu i Prijevoru
(održan za vrijeme ekskurzije
17. i 18. VII.);
7. Lakušić R. i Šilić Č.: Biljnosociološke
karakteristike vegetacije planinskih
pašnjaka, vegetacije stijena i točila
na zapadnim padinama planine
Maglić (održan za vrijeme ekskurzije
18. VII.);
8. Muftić-Bašagić Z.: Klimatske i fenološke
karakteristike na meteorološkoj
stanici Čemerno (održan za vrijeme
zastanka na prijevoju Čemerno) —
referat objavljen u radu »Osnovni prirodni
uslovi, flora i vegetacija Nacionalnog
parka »Sutjeska«;
9. Riter-Studnička H.: Pregled vegetacije
kraškog Gatačkog polja (održan
za vrijeme zastanka na raskrsnici cesta
iznad Gatačkog polja);
10. Fukarek P. i Fabijanić B.: 0 šumskoj
vegetaciji Nevesinjskog poljaplanina Velež i Crvanj (održan za vrijeme
zastanka kraj Kifina Sela u Nevesinjskom
polju).
Pošto ovi referati nisu objelodanjeni
u navedenoj ediciji, a nije prikazana
ni četverodnevna biljnosociološka eks
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 87     <-- 87 -->        PDF

kurzija koja je prolazila kroz najinteresantnije
predjele jugoistočno bosanskih
i sjevernih hercegovačkih planina


— Bjelašnice, Jahorine, Treskavice, helije,
Zelengore, Maglica, Volujaka, Lebršnika,
Bjelasice, Crvnja i Velcži —
bilo bi zaista šteta, da se golem trud
organizatora preda zaboravu.
Zbog toga ćemo u ovom prikazu nastojati
iznijeti ono najvažnije što smo
čuli i vidjeli prolazeći ovim dijelom dinarskih
planina.


Napustivši Sarajevo put nas je vodio
kroz Sarajevsko polje (500—550 m n/m;
si. 1) Ova prostrana ravnica poznata je
po Butmirskoj kulturi, brojnim tragovima
Rimljana, bogumilskim nekropolama
(stećci), kao i starim muslimanskim
grobovima iz vremena osvajanja
Bosne od Osmanlija. Na polju — nekad
prekrivenom intenzivnim poljoprivrednim
kulturama — podižu se danas
naselja i industrijski objekti, pa nestaju
posljednji ostaci poplavnih šuma
hrasta lužnjaka (Querco-Genistetumelatae). Njihovo mjesto zauzimaju parkovi
i drvoredi kao npr. park u Banji
Ilidži i 3 km duga aleja platana i divljeg
kestena, koja predstavlja posebnu
znamenitost. U šibljacima ovog područja
dominira vrsta Acer tataricum, a oko
izvorišta rijeke Bosne u Ilidži — koja
odmah postaje rijeka širokog korita i
brzog toka — močvarna zajednica crne
johe (Carici elongatae-Alnetum) i
šibljaci crne vrbe (Salici-F ra: iguletum).
Na rubnom dijelu polja još su se zadržale
sastojine šuma i šikara običnog
graba i kitnjaka (Querco-Carpinetum)
ispresijecane tu i tamo zajednicama
termofilnih vrsta crnog graba i crnog
jasena (Orno-Ostryetum). Brežuljke
koji se pružaju s istočne strane ceste
prekrivaju šume i šikare zajednice


Querco-Carpinetum aceretosum tatarici
Stefanović 1964. Prolazeći kroz Krupačke
stijene — klanac usiječen u vapnence
i dolomite kojim protiče bučna
i divlja rijeka Željeznica — istaknuto


je, da je ovo refugij većeg broja subrnediteranskih
biljaka u području kontinentalne
vegetacije. Ovdje su južno
eksponirane stijene obrasle termofilnom
zajednicom crnog graba i crnog
jasena (Orno-Ostryetum sensu lato), a
ističu se Colutea arborescens, Acer
monspessulanum, Ccrasus mahaleb,
Carpinus orientalis, Coronilla emeroides
itd. Na sjevernim padinama spušta
se do same rijeke zajednica hrasta
kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum).


Iz Krupačkih stijena ulazi se u široku
dolinu oko sela Turbe i Kijevo, gdje
se prostiru veliki kompleksi livada i
oranica uz sastojine običnog graba i
hrasta kitnjaka (Querco-Carpinetum
sensu lato), a tok rijeke prate vrbici i
topole. Prolazeći uz najzapadniji ogranak
planine Jahorine (Grabske šume)
pojavljuje se u nastavku puta na padinama
Lučevika veći kompleks termofilnih
šuma brdske bukve (Aceri obtusatum-
Fagetum). Iza hidrocentrale Bogatići
pruža se krasan vidik na greben
planine Bjelašnice (2027 m). Uskoro
zatim pojavljuje se na južnim padinama
interesantna šumska zajednica kserofitnih
vrsta na visini od preko 700 m.
Ovdje dominira Quercus pubescens i
Quercus cerris, a pojavljuju se Acer
monspessulanum, Carpinus orientalis
uz Cotinus coggygria. Dalje se prostire
područje vapnenaca ogoljelo od paše
prekriveno borovicom (Juniperus communis),
a kao posljedica ovakvog gospodarenja
dolazi do izražaja jaka erozija
i bujični karakter gotovo svih vodotoka.


Naše poglede privukle su zatim vapnenačke
stijene i šumovite padine planine
Treskavice — jedne od najljepših
bosanskih planina — u podnožju koje
leži manje naselje Trnovo (823 m). U
Trnovu je ukazano na različitost vegetacije
i stepeničave prelaze u zavisnosti
o faktorima staništa planina Bjelašnice
i Treskavice. Poseban interes


399
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 88     <-- 88 -->        PDF

pobudila je činjenica, da se na strmim
stijenama zapadnih obronaka Bjelašnice
kao i oko rijeke Rakitnice nalazi
najsjevernije nalazište munjike (Pinusleucodermis), a na sjevernim padinama
Treskavice jedno najzapadnije nalazište
planinskog javora (Acer visianii).


Penjući se strmim serpentinama preko
istočnih padina Treskavice stigli
smo do prevoja Rogoj ili Javorka (1161
m). Ovdje se na silikatnim slojevima
verfenske starosti pojavljuje posebna
vegetacija šuma (zajednice iz
sveze Luzulo-Fagion) dok se na pojedinim
partijama vapnenca ističe naročita
šumska vegetacija, gdje dominira
termofilna vrsta Acer obtusatum. Na
prijevoju Rogoj se prostiru i livade iz
zajednice Nardelum strictae. Padine Rogoj
a obrasta šuma bukve s većim grupama
smreke. U nižim predjelima se
pojavljuje na otvorenim mjestima vrijes
(Calluna vulgaris), biljka koja se tu
nalazi gotovo na južnoj granici svoga
areala.


Prošavši kroz Dobro Polje (958 m)


— malo naselje okruženo bujnim livadama
košanicama — počeli smo se
uspinjati uz krajnji istočni ogranak
planine Treskavice tzv. Borovac (1251
m) kroz bukovu šumu s mnoštvom grmova
Rhamnus fallax, a zatim kroz šibljak
lijeske (Coryletum avellanae). U
pravcu istoka pružio se vidik na prostrano
područje s najvišim vrhom Kolunsko
brdo (1403 m) prekriveno šumom
hrasta kitnjaka i šumom bukve.
Uskoro zatim stigli smo na prostranu
krašku, ogoljelu visoravan Krbljine
(1200 m) — sjeveroistočni dio planine
Treskavice — sa koje se pruža pogled
na sjeverne šumovite padine planina
Lelije, Zelengore i Vučjih brda. Na
Krbljinama je šuma sasvim uništena, a
sadašnja vegetacija vrlo oskudna. Osim
pojedinačnih grmova vrsta Coryllus
avellana, Amelanchier ovalis, Crataegus
monogyna i grupe Juniperus in


termedia itd. nema ni jednog većeg
drveta. Okolo i u ovim grmovima rastu
mnoge zeljaste biljke, koje grade
posebnu zajednicu Juniperetum inter-
mediae. Značajno je, da se u ovoj zajednici
obilno pojavljuje Paeonia officinalis.
Preostala vegetacija pripada
kraškim pašnjačkim zajednicama iz
sveze Scorzonerion villosae H-ić 1949.
Ovdje se javljaju pored karakterističnih
vrsta za red i svezu još i visokoplaninske
vrste kao npr. Crepis dinarica
i Calamintha alpina. Od termofilnih
vrsta su česte Euphorbia myrsinites i
Ceterach officinarum uz niz drugih. Vozeći
se preko visoravni ovog dijela Treskavice
vidjeli smo, da je ovaj rijetko
naseljen kraj ispresijecan dubokim vrtačama,
a prekriven oskudnom vegetacijom
(Juniperus communis, Coryllusavellana, Sorbus umbellata). U pozadini
planinskog sela Krbljine (1230 m)
odnosno planinskog dobra »Gvozno«
zapaža se oštar greben kamenitog vrha
Treskavice na kojem raste rijetka klekovina
bora (Pinus mugo) uz druge rijetke
planinske biljne vrste.


Spuštajući se niz južne padine Treskavice
pojavljuju se na dolomitnim
stijenama i melafirima termofilne biljke
submediteranskog područja kao npr.


Eryngium amethystinum, Helleborus
multifidus itd. Vozeći se kroz šumske
sastojine koje se smjenjuju s prostranim
pašnjacima stigli smo na livadu
Dobre vode. Po jakom izvoru na ovom
polju dobio je cijeli kraj svoje ime. U
blizini Dobre vode zabilježeno je nalazište
vrste Thymus malyi Ronn. inače
rasprostranjene vrste u hercegovačkim
planinama, a u okolici sela Borije vrste
Minuartia bosniaca (Beck.) Maly.
U šumi kraj Dobre vode dan je, na osnovu
dosadašnjih istraživanja, pregled
zajednica u kojima se javlja bijeli
bor (Pinus silvestris) u istočnoj Bosni.


Od Dobre vode put se nastavlja kroz
šumske sastojine jele, bukve i smreke
(Luzulo-Abieti-Fagetum). Uz put je upo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 89     <-- 89 -->        PDF

zoreno na zajednicu ive i trepetljike
(Tremulo-Capraeetum) koja se razvila
nakon velikog šumskog požara 1947. godine,
kao i na očuvane vrlo lijepe sastojine
brdske bukove šume (Mercuriali-
Fagetum).


Stigavši na prijevoj Stolovi (760 m)
pružio se spram juga širok pogled na
planinski greben Radomišlja u Zelengori
na kojemu se nalazi najjužnije
nalazište pančićeve omorike (Picea omorika)
sa oko 500 stabala. Pošto je
vidljivost bila dobra zamijetili smo prostim
okom na sjeveroistočnim vapnenačkim
stijenama i točilima, — gdje
se snijeg dugo zadržava — sastojine ove
rijetke endemične biljke. Ovdje smo saznali,
da se u dolini Govze i Đafer potoka,
utisnute između padina Radomišlja
i Husad planine sve do u srce Zelengore,
nalazi locus classicus nekih rijetkih
ilirskih biljaka kao npr. Carduus
illyricus K. Maly. Nadalje, da je iznad
ceste na Stolovima raširena rijetka
šuma crnog graba (Ostrya carpinifolia)
sa hrastom meduncem (Quercus pubescens),
balkanskim kitnjakom (Quercus
daleschampii), crnim jasenom (Fraxinus
ornus) i drugim termofilnim vrstama
kao npr. Colutea arborescens. Od
posebnog su interesa ovdje i manje sastojine
cera (Quercus cerris). Na brojnim
okolnim točilima ima mnogo ruja
(Cotinus coggygria). Ovdje je na nižim
predjelima, a na dubljim tlima iznad
vapnenca i na flišu razvijena šuma običnog
graba i hrasta kitnjaka (Quercocarpinetum). Usput smo u selu vidjeli
ostatke kamene kule feudalnog gospodara
Smail-age Čengića. Prošavši kraj
ugljenokopa Miljevine zapazili smo oveće
kulture crnog bora (Pinus nigra),
Snažan utisak izazvala je i klisura rijeke
Bistrice sa stablima crnog bora izraslim
iz samih stijena. Osim toga istaknuto
je na prijevoju iznad Miljevine
— a u vezi sa šumskim zajednicama
hrastovog pojasa Podrinja — da je
za učesnike ove ekskurzije najvažnija


asocijacija Querceturn montanum (B.
Jov.) Stef. obzirom na područje kroz
koje se prolazi. Ova zajednica predstavlja
u ovom području vjerojatno klimazonalnu
vegetaciju uz visoko učešće elemenata
termofilnih hrastovih šuma.


Naročit interes pobudilo je prostrano
područje permske starosti, u neposrednoj
blizini, koje se širi prema istoku.
Ono je izgrađeno pretežno iz masivnih,
tvrdih pješčenjaka u kojima se
mogu naći vrlo interesantne ogoljele
partije, koje su se uslijed vodene erozije
mnogoliko oblikovale. Ovaj fenomen
prirode — poznate pješčane piramide
— sastoji se iz slojeva gline i
pješčenjaka različite trošivosti. Pošto
se pješčenjaci lakše troše, čine glinenci
— kao teže topivi — »kape« ostvarujući
izvanredno impresivne tvorevine
u vidu brojnih piramida.


Od pješčanih piramida produžili smo
do gradića Foče (385 m), koji leži na
ušću rijeke Čehotine u Drinu. U Foči
su učesnici ekskurzije razgledali spomen
muzej gdje je bilo sjedište Vrhovnog
štaba NOV-e. Osim toga je razgledana
i poznata Aladža-džamija —
jedno od najljepših arhitektonskih ostvarenja
BiH (1549 god.).


Na relaciji između Foče i Tjentišta
ukazano je na nalazište metljike (Cytisanthus
radiatus) u bukovim šumama,
a na padinama brda Kmur. Usput
su se vidjeli nezaboravni vidici u dolinu
rijeke Drine, kao i na njen početak


— sastavke Pive i Tare. Uskoro se pružio
pogled i na široku dolinu donjeg
toka Sutjeske u čijoj pozadini se
steru gole padine Treskavice. Lijepo se
vidjela i udolina u čijem vrhu leži strmi
prolaz Ždrijelo — nekad najpovoljniji
pješački i jahaći prijelaz za planinu
Maglić. Ovaj cijeli prostor bio je
poprište najtežih borbi u toku NOB-e.
Spuštajući se padinama Maluše vidjeli
smo, da su njena točila obrasla šibljakom
ruja (Cotinetum coggygriae). Konačno
smo se spustili i do obale rijeke


ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Sutjeske, te uz njen šum stigli na Tjentište.
Time je bio završen program prvog
dana ekskurzije.


Sutra dan smo sa Tjentišta pošli
šumskom cestom preko padina brda
Snježnice na prijevoj Dragoš, a zatim
na livade na Prijevoru (1520 m) odakle
se pružio veličanstven pogled na Zelengoru
i Volujak. Iza uvodnog predavanja
ušli smo u Perućicu najljepšu i
najčuveniju prašumu Jugoslavije. Ova
najmarkantnija prašuma bukovo-jelovih-
smrekovih šuma u Evropi prostire


LFGENDA


^Ij $t$lerrcOstryttum


lila Laser&rio-Ptnetijm


H StslfnoFagprum


^=1 Mercurial! -Fagttum


ZŽ3 Abittl-Fagttum


se ispod Maglica — najvišeg vrha bosansko-
hercegovačkih planina (2386 m)
nedaleko mjesta gdje Sutjeska utiče u
Drinu. Prolazeći prašumom uočili smo
u rasponu od gotovo 1500 m visinske
razlike mnogobrojne biljne zajednice,
kao i dinamiku života prašume. Ovdje
donosimo preglednu kartu šumskih zajednica
cjelokupnog prašumskog rezervata
Perućice koja će najbolje ilustrirati
zastupljenost šumskih zajednica i
njihov raspored (si. 2). Imali smo rijetku
priliku, da pod najboljim vodstvom


Mugnelurn illyricum


:il Požarišta


Gorske i planinske
tivad»
fi. \~ -! Ve-aetacija StijthC i
^ [; :_-J to(,la


$$& Luzuto-Fogttijm ´UŠI Vaccmto-Fags
WM Actn.Fagttum ,D[Uliil Dryoplendi-Fage
Slika 2. Pregledna karta šumskih zajednica cjelokupnog područja prašumskog rezervata
Perućica (po Pukareku).


u toku 2 sunčana dana prokrstarimo
prašumu i njena susjedna područja od
granice šume, koja se završava sa klekovinom
bora (Mughetum ülyricwn),
sve do donjih dijelova koji ulaze u područje
šume kitnjaka i graba. Danas je
Perućica sastavni dio Nacionalnog parka
»Sutjeska«. — Idući dan je bio posvećen
visokoplaninskoj flori i vegetaciji.
Proučene su livade tvrdače (Nardetum
strictae) kao i biljni svijet točilarki
i specifičnih vrsta koje nastavaju
pukotine stijena pri vrhu Maglica.


Prašuma Perućica je ušla u legendu
naroda Jugoslavije, jer pripada užem
području rijeke Sutjeske na kome se
odigrala sudbonosna bitka u toku
NOB-e (1943). Učesnici simpozija su na


području Tjentišta razgledali memorijalni
muzej i posjetili grobnicu boraca
NOB.


Nakon završetka ekskurzije — kroz
prašumu i kroz visokoplaninski pojas
planine Maglica — priređena je, uz krijesove,
u romantičnom ambijentu Suhe
nad rijekom Sutjeskom zajednička
večera sa folklornim programom uz originalne
narodne junačke pjesme u interpretaciji
pjevača-guslara.


Posljednji dan ekskurzije napustili
smo Tjentište i prošli živopisnim klancem
rijeke Sutjeske. Promatrali smo
zadivljeni pojedina stabla ili grupe crnog
bora (Pinus nigra), koji izrastaju
iz okomitih stijena klanca (si. 3). Južne
padine prekrivaju sastojine crnog