DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Područja su geografske, a predjeli
ekološke cjeline. Izuzetak je s Donjohercegovačkim
područjem za koje je
bila mjerodavna republička pripadnost
(područje SR Bosne i Hercegovine),
jer po čisto geografskom kriteriju
to područje sa Stonskim primorjem
čini cjelinu.


Orijentaciju u knjizi olakšavaju indeksi
i to »popis domaćih imena biljaka
« te »popisa geografskih imena« (u
vezi s rasprostranjenjem biljaka).


Ilustrativni materijal Horologije sastoji
se od 7 grafičkih prikaza — karala
i 14 fotografija. Od grafičkih prikaza
1 je »preglcdna karta južnodalmatinskog
kopna« s podjelom na područja
i nredjele, 1 arela crnog bora
na Pelješcu, a 5 prirodnih nalazišta alepskog
bora. Fotodokumentacija se
sastoji od 14 snimaka autora, iz 1953.
i 1954. godine, 14 različitih vrsta. Jedna
je snimka »čempresate« u Rijeci
duvačkoj odnosno u Komolcu, a 13
snimaka pojedinih karakteristični] ih
primjeraka stabala. Karakterističnih
posebno po svojim rekordnim dimenzijama
svoje vrste ne samo u Dubrovačkom
kraju nego na našem području
uopće kao npr. stablo smrdljike
(Pistacia terebinthus) visine 7 m. a pp
55 cm, maklena (Acer monspessulanum)
visine 12 m pp 80 cm, medunca
(Quercus pubescens — u Arboretumu
Trsteno) doduše visine samo 15 m, ali
pp 180 cm itd.


U ovoj »Horologiji . . .« autor je i
šumar — ekonom. Dr Jovančević u
Uvodu (str. 10) naglašava: »Krajnja
nam je svrha da na temelju prikupljenih
podataka o rasprostranjenosti
šumskog drveća i grmlja, fitocenoloških
i ekoloških prilika damo jednu općenitu
razdiobu istraživanog područja,
s osvrtom na šumsko-uzgojne mogućnosti
unutar svakog pojedinog dijela.
Takva razdioba s kraćim komentarom


o uzgojnim mogućnostima bila bi, po
našem mišljenju, korisna sa šumarskog
praktičkog gledišta, jer bi omogućila
lakše i pravilnije planiranje
praktičkih radova na melioraciji šuma
i šumskih terena, bolju orijentaciju
pri drugim istraživanjima i gospodarenju,
a time bi omogućila i ekonomsko
unapređenje dubrovačkog kraja, koji
je s turističkog gledišta vrlo važan dok
je sa šumskovegetacijskog gledišta vrlo
heterogen«.
Terenski rad autor je obavio od
1950. do 1956. godine, a rukopis predan
Odjelu za prirodne nauke JAZU još
1964. godine, ali se slažemo s autorom
da ovim zakašnjenjem njegova aktualnost
nije umanjena. Nije, kako autor
kaže, »mnogo umanjena« nego nije nimalo
umanjena. Rasprostranjenje pojedinih
vrsta, osim izuzetaka nekih površina
opustošenih požarom, u tako
kratkom vremenskom periodu nije se
promijenilo. Promijenilo se stanje pojedinih
sastojina i to, kao i na ostalom
kraškom području, na bolje: mnoge
površine u ono doba s rudimentima
dendroflore danas su »šikare«, a nekadanje
šikare danas imaju karakteristike
boljih ili lošijih niskih šuma. Baš
ova knjiga može poslužiti za komparaciju
stanja sastojina unutar minulog
dvadesetgodišnjeg razdoblja i tako s
još više sigurnosti utvrditi »ekološku
rejonizaciju« (str. 172) u cilju uzgoja
šumskih sastojina u punom smislu riječi.
A takve sastojine, vjerujem, autoru
bi bila najveća plaća za njegove napore
uložene u terenska istraživanja i
obrade materijala za njihovo publiciranje.
A JAZU je, svojom inicijativom
preko Instituta za eksperimentalno šumarstvo
da se ova istraživanja provedu
i publiciranjem rada, dokazao da
vodi brigu o povezivanju znanstvenog
rada s potrebama visokostručne prakse.
O. Piškorić


395