DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 73     <-- 73 -->        PDF

4. Visokoškolsko obrazovanje
Budući da ekologija li srodne discipline imaju sve veći značaj u planiranju,
korištenju, upravljanju i razvoju sredine, uključivši i kontrolu zagađivanja
sredine, preporučujemo:


a) da vladina t jela i institucije za visokoškolsko obrazovanje, stručno obrazovanje
i istraživanje surađuju, s obzirom na vitalnu važnost za društvo
bazičnog ii primijenjenog istraživanja u ekološkim naukama, u buđenju
svijesti i shvaćanja, kod vodećih ljudi u društvu, principa kojima se treba
rukovoditi kod korištenja prirodnih dobara. Oni moraju osigurati kadrove
i za provođenje ekoloških istraživanja, za primjenu rezultata tih istraživanja,
za savjetovanje onih koji se bave javnim poslovima koji na bilo
koji način utječu na čovjekovu sredinu. Na tom području treba poticati
međunarodnu suradnju.


Naša je sredina vrlo složena zahvaljujući, interakciji elemenata prirodnog,
ekonomskog i društvenog sistema, pa treba stalno naglašavati potrebu globalnog
i integriranog pristupa problemima, koje treba uočavati u dugoročnoj,
a ne samo kratkoročnoj i srednjeročnoj perspektivi. Radi toga preporučujemo:


h) da na svim fakultetima Sveučilišta i institutima visokoškolskog obrazovanja,
koja se bave nekom komponentom prostornog planiranja, opće ekološko
obrazovanje obuhvati probleme životnog okoliša, te da obvezatni
tečajevi (kolegij1 ) primijenjene ekologije za očuvanje životnog okoliša i za
korištenja prirodnih dobara budu uključeni u fakultetske programe za
inženjersku struku, kao i za industrijske specijaliste.


c) da se otvore fakulteti i istraživački instituti s ciljem da osiguraju stvarno
interdiscipl.nirano obrazovanje; da provode integrirano istraživanje na tom
području; da za sve fakultete kojima je to potrebno organiziraju kolegije
iz ekologije sredine.


Isto tako smatramo da su za ovo područje potrebni: kvalificirani kadrovi,
pa preporučujemo da:


d) odgovarajuća upravna tijela os guraju sticanje diploma i akademskih
stupnjeva iz područja nauke o zaštiti sredine,


e) sveučilišta i specijalizirane institucije osiguraju dokvalifikaciju, odnosno
permanentno obrazovanje osoblja u administraciji, industriji, političkim
ji privrednim krugovima, u području masovnog informiranja, i to organizacijom
radnih seminara (tečajeva, ekskurzija, praktičnog rada) da bi
shvatili kako je hitno i neophodno da uzmu u obzir ekološke aspekte
svih odluka koje donose,


f) da se studentska udruženja i savezi potiču da održavaju interdisciplinarne
tečajeve, pa da se te aktivnosti održavaju i na internacionalnom nivou.


5.
Izvan školsko obrazovanje za očuvanje sredine za
djecu i omladinu
Izvanškolske aktivnosti u vezi s očuvanjem sredine mogu imati posebnu
ulogu u razvoju motivacija za osjećaj odgovornost za čovjekovu sredinu.
pa preporučujemo:


a) da
vlade otvore koordinacione i informacione centre za sva pitanja u vezi
sa zaštitom sredine, sa specijalnim naglaskom na izvanškolsko obrazovanje,


385