DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 70     <-- 70 -->        PDF

MEĐUNARODNI SKUPOVI


INTERNACIONALNA UNIJA ZA OČUVANJE PRIRODE
I PRIRODNIH DOBARA


1110 Morges, Švicarska


ZAKLJUČCI
EVROPSKE RADNE KONFERENCIJE O OBRAZOVANJU ZA ZAŠTITU
SREDINE


Rüschlifcon, kraj Züricha, Švicarska
15-18. prosinca 1971.


UVOD


Ovo je bila prva Evropska konferencija o obrazovanju za zaštitu (očuvanju)
čovjekove sredine, a prisustvovali su joj stručnjaci za takvo obrazovanje


— znanstvenici, nastavnici, upravno i drugo nastavno osoblje. Na konferenciji
su raščišćeni opöi pojmovi, izloženo je današnje stanje, istaknute su potrebe,
i formulirane su preporuke za projekte i programe u vezi s ovim obrazovanjem
na I, II i III stupnju, u obrazovanju nastavnika i izvanškolskom
obrazovanju.
Konferenciju su organizirali: Međunarodni savez za očuvanje prirode
i prirodnih dobara (IUCN) u suradnji sa Svjetskom fundacijom za očuvanje
divljine (WWF) i uz pomoć Švicarskih federalnih vlasti i kantona Zürich.
»MKgros« — zadružnog saveza, Švicarske lige za zaštitu prirode, Švicarskog
nacionalnog odjela WWF-a i Švicarske nacionalne komisije za UNESCO.


Sudjelovalo je 109 učesnika iz 21 evropske zemlje (Austrija, Belgija, Bugarska,
Čehoslovačka, Danska, Savezna Republika Njemačka, Finska, Francuska,
Grčka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Rumunjska,
Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija, SSSR, Jugoslavija); predstavnici
9 međunarodnih organizacja UN, UNESCO, FAO, Evropski savjet,
IUBS, Svjetska skautska organizacija, IYF, promatrači iz Kanade, Australije
i SAD-a).


Konferencija je bila dragocjena zbog razmjene informacija o metodici
predmetu i načinu njegovog uvođenja u škole u različitim evropskim zemljamaizrađenji
su praktični programi prilagođeni potrebama različitih školskih sistema


Opće preporuke konferencije


S obzirom na to da je zbog većeg utjecaja čovjeka na prirodnu sredinu
obrazovanje za njenu zaštitu postalo gorući problem u svim zemljama Evrope,
smatramo da je cilj tog obrazovanja da dovede do stvaranja odgovornog stava
čitavog stanovništva prema korištenju i čuvanju prirodnih izvora i čitave
sredine, u kojoj čovjek živi, od zagađenja i drugih načina uništavanja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Složili smo se da:
— ovo obrazovanje treba u odgovarajućom obJ ku uvesti na svim nivoima
školovan] a,
— omladinu i odrasle treba, izvan škole, obuhvatiti nekim praktičnim aktivnostima
zaštite prirode,
— osigurati doškolovanje nastavnika i ostalih zainteresiranih za opće i
´izvanškolsko obrazovanje na tom području, kao što su rukovodioci omladinskih
organizacija,
— obrazovati razne stručnjake koji su na neki način vezanli za problem
sredine, kao što su državnici, osoblje uprave, planeri, arhitekti, inženjeri,


— tehnolo´zi,
— obrazovati stanovništvo u najširem smislu riječi, korištenjem sredstava,
masovnog komuniciranja i drugih metoda
Da bi se postigli najbolji rezultat´, svaka bi zemlja morala razviti obuhvatan
program obrazovanja za očuvanje sredine za sve sektore društva,
imajući u vidu svoje kulturne, društveno-ekonomske i bio-fiziičke uvjete.
Kod uvođenja takvog programa treba posebnu pažnju obratiti na ovo:
— obrazovanje za zaštitu sredine treba biti integralni dio kompleksnih
mjera koje se sada poduzimaju u vezi s korištenjem i očuvanjem prirodnih
izvora,cilj je takvog obrazovanja da izazove svijest o odgovornosti pojedinaca
i društva u cjelini za očuvanje sredine,

treba razmotriti zakonske mjere koje bi obavezale obrazovne institucije
da uvedu ili prošire programe iz obrazovanja za zaštitu sredine.
Ovo je obrazovanje u prvom redu interna stvar neke zemlje, ali je istovremeno
važna internacionalna aktivnost, jer budućnost Zemlje ovisi o
pravilnom stavu čovječanstva prema prirodnoj sredini; društveni ^napredak
nacija, njihova suradnja i mir na Zejmlji mogući su samo, ako je sredina
u kojoj čovjek živi pogodna u materijalnom, estetskom i kulturnom smislu.
Zbog toga smatramo vrlo važnim UNESCO-v program »Čovjek i biosfera«,
i mislimo da istraživanja na području obrazovanja za zaštitu sredine treba
uključit´ u taj internacionalni program.


U praksi internacionalna suradnja na području tog obrazovanja znači:
razmjena informacija i programa, daljnji razvoj postojećih aktivnosti,
konferencije i sastanci, organizacija međunarodnih tečajeva za učenike, studente
i mlade stručnjake, seminari za stručnjake različitih profila, priprema
; izdavanje internacionalnih knjiga, knjižica, časopisa i nastavnih pomagala,
kao i drugi korisni oblici suradnje.


Važnu ulogu u interncionalnim aktivnostima na tom području igra i
igrat će Internacionalna unija za očuvanje prirode i prirodnih izvora, koja je
u suradnji s UNESCO-m izdala udžbenike, nastavna pomagala, organizirala
konferencije i seminare i širila informacije, pa preporučujemo da se sve poduzme
kako bi Unija ojačala.


Predlažemo da Konferencija UN-a o čovjekovoj sredini_ u Stockholmu
1972. g. dade poticaj u tom smislu i da opet razmotri preporuke koje su
UN donijeli 1962. g. u svojoj rezoluciji »Ekonomski razvoj i očuvanje prirode«.


383
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 72     <-- 72 -->        PDF

POSEBNE PREPORUKE KONFERENCIJE


1. Osnovno i srednje školstvo
a) da se svoj djeci u dječjem vrtićima i osnovni školama omogući kontakt s
biljkama, životinjama i ljudima s kojima dijele životnu sredinu,
b) posebnu pažnju treba posvetiti proučavanju urbane sredine i, kad je to
moguće, zajedno s upoznavanjem biljaka i životinja,
c) u toku školovanja nastavnika za predškolsko i osnovno obrazovanje treba
posvetiti: obrazovanju u vezi s čovjekovom sredinom posebnu pažnju, kao
i biologiji i načinima korištenja u te svrhe školskih terena, parkova i
mjesta u kojem se školska zgrada nalazi,
d) svim učenicima II stupnja školovanja (12-18 godina) treba omogućiti da
rade na postizavanju društvenih i naučnih ciljeva obuhvaćenih u IUCN
Foresta definiciji obrazovanja za zaštitu sredine, iznesenoj u materijalima
Konferencije. Metode za postizavanje tih ciljeva treba da budu u skladu
sa strukturom školstva u svakoj zemlji.


2.
Obrazovanje nastavnika
OSito je da je obrazovanje nastavnika jedan od najznačajnijiih aspekata
u razvijanju programa obrazovanja za očuvanje sredine, pa preporučujemo:
a) da školovanje nastavnika obuhvati bitna i osnovna znanja o ekološkim
faktorima i adekvatne sociološke spoznaje i njene veze s ljudskom ekologijom.,
b) treba kod nastavnika razviti osjetljivost na probleme sredine da bi mogli
kod učenl.ka izazvati odgovorni stav prema problemima čovjekove sredine,
c) zaštitu sredine treba smatrati bitnim dijelom obrazovanja nastavnika —
na redovito obrazovanje budućih nastavnika treba da se nastavlja obrazovanje
već zaposlenih nastavnika,


d) budući da se u obrazovanju nastavnika za zaštitu sredine koriste mnoge
metode i tehnike, svi budući nastavnici treba da se osposobe za korištenje
raznih pedagoških metoda, uključivši one u vezi s interdisciplinarnim
pristupima i grupnom nastavom,


e) treba
osnovati na nacionalnom i internacionalnom nivou »banke« razmjenu
informaaija, nastavnih pomagala i ostalog nastavnog materijala.


3.
Obrazovanje ostalog obrazovnog osoblja
a) da
^e mladi ljudi aktivno uključe putem organiziranih grupa u rješavanje
problema čovjekove sredine, i da te grupe imaju posebno osposobljene
rukovodioce koji će osigurati njihovu efikasnost,


b) hitno treba organizirati specijalne tečajeve za omlOdinske rukovodioce,
»animatore« i druge neslužbene odgajatelje koji; sudjeluju u izvanškolskim
aktivnostima obrazovnog karaktera,


c) da IUCN organlizira kao projekt jedan internacionalni tečaj u 1973. g. za
osoblje odgovorno za obrazovanje omladinskih rukovodilaca i za neslužbeno
obrazovno^ osoblje,


d) da internacionalne organizadije odobre stipend;je za razmjenu omladinskih
rukovodilaca i obrazovnog osoblja koje radi izvan školskog sPstema. Ta
razmjena mora biti direktno povezana sa sudjelovanjem u problematici
čovjekove sredine.


384
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 73     <-- 73 -->        PDF

4. Visokoškolsko obrazovanje
Budući da ekologija li srodne discipline imaju sve veći značaj u planiranju,
korištenju, upravljanju i razvoju sredine, uključivši i kontrolu zagađivanja
sredine, preporučujemo:


a) da vladina t jela i institucije za visokoškolsko obrazovanje, stručno obrazovanje
i istraživanje surađuju, s obzirom na vitalnu važnost za društvo
bazičnog ii primijenjenog istraživanja u ekološkim naukama, u buđenju
svijesti i shvaćanja, kod vodećih ljudi u društvu, principa kojima se treba
rukovoditi kod korištenja prirodnih dobara. Oni moraju osigurati kadrove
i za provođenje ekoloških istraživanja, za primjenu rezultata tih istraživanja,
za savjetovanje onih koji se bave javnim poslovima koji na bilo
koji način utječu na čovjekovu sredinu. Na tom području treba poticati
međunarodnu suradnju.


Naša je sredina vrlo složena zahvaljujući, interakciji elemenata prirodnog,
ekonomskog i društvenog sistema, pa treba stalno naglašavati potrebu globalnog
i integriranog pristupa problemima, koje treba uočavati u dugoročnoj,
a ne samo kratkoročnoj i srednjeročnoj perspektivi. Radi toga preporučujemo:


h) da na svim fakultetima Sveučilišta i institutima visokoškolskog obrazovanja,
koja se bave nekom komponentom prostornog planiranja, opće ekološko
obrazovanje obuhvati probleme životnog okoliša, te da obvezatni
tečajevi (kolegij1 ) primijenjene ekologije za očuvanje životnog okoliša i za
korištenja prirodnih dobara budu uključeni u fakultetske programe za
inženjersku struku, kao i za industrijske specijaliste.


c) da se otvore fakulteti i istraživački instituti s ciljem da osiguraju stvarno
interdiscipl.nirano obrazovanje; da provode integrirano istraživanje na tom
području; da za sve fakultete kojima je to potrebno organiziraju kolegije
iz ekologije sredine.


Isto tako smatramo da su za ovo područje potrebni: kvalificirani kadrovi,
pa preporučujemo da:


d) odgovarajuća upravna tijela os guraju sticanje diploma i akademskih
stupnjeva iz područja nauke o zaštiti sredine,


e) sveučilišta i specijalizirane institucije osiguraju dokvalifikaciju, odnosno
permanentno obrazovanje osoblja u administraciji, industriji, političkim
ji privrednim krugovima, u području masovnog informiranja, i to organizacijom
radnih seminara (tečajeva, ekskurzija, praktičnog rada) da bi
shvatili kako je hitno i neophodno da uzmu u obzir ekološke aspekte
svih odluka koje donose,


f) da se studentska udruženja i savezi potiču da održavaju interdisciplinarne
tečajeve, pa da se te aktivnosti održavaju i na internacionalnom nivou.


5.
Izvan školsko obrazovanje za očuvanje sredine za
djecu i omladinu
Izvanškolske aktivnosti u vezi s očuvanjem sredine mogu imati posebnu
ulogu u razvoju motivacija za osjećaj odgovornost za čovjekovu sredinu.
pa preporučujemo:


a) da
vlade otvore koordinacione i informacione centre za sva pitanja u vezi
sa zaštitom sredine, sa specijalnim naglaskom na izvanškolsko obrazovanje,


385
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 74     <-- 74 -->        PDF

b) vladi´ni i razni lokalni fondovi trebali bi imati posebna sredstva rezervirana
za razne aktivnosti u vezi s očuvanjem prirode, kako bi se grupe mladih
osnovane u tu svrhu mogle razvijat´:,


c) vlasti bi morale pojedincima omogućiti da se stave na raspolaganje svojoj
užoj lokalnoj zajednici i da rade na području očuvanja sredine, kao alternativu
obaveznoj vojnoj obuci,


d) da se hitno sazove evropska konferencija o metodologiji izvanškolsk´h
aktivnosti na području očuvanja sredine,


e) da evropske vlade dadu doprinos jednom međuvladinom fondu za financiranje
omladinskih aktivnosti na području očuvanja prirode — na evropskom
nivou; fondom bi upravljao Evropski savjet i Savjet za međusobnu ekonomsku
pomoć (Council on Mutual Economic Asästence — CMEA).


Smatramo isto tako da Internacionalna omladinska federacija za proučavanje
čovjekove sredine (IYF), i organizacije u nju uključene, ´igraju istaknutu
ulogu u organizaciji (izvanškolskih aktivnosti omladine na području
očuvanja i proučavanja sredine, pa preporučujemo — da bi se aktivnost te
organizacije i dalje razvijala i dosegla širi krug mladih — da:


f) vlade i organizacije za očuvanje sredine pronađu sredstva da joj financijski
pomognu.


6. Prostor i oprema za aktivnosti na slobodnom prostoru
Aktivnosti u slobodnom prostoru mogu bitno utjecati na obrazovanje i
odgoj na području očuvanja sredine. Vrlo je važno da svako dijete dođe u
direktan kontakt sa svojom sredinom- Zato preporučujemo:


a) da se osiguraju mogućnosti da svaki učenik direktno proučava sredinu u
kojoj živi, izvan školskih zgrada. To znači: 1) omogućiti da provedu izvan
školske zgrade period od nekoliko sati do duljeg boravka, 2) lokaciju, prijevoz
i opremu, potrebne za obrazovanje u slobodnom prostoru, 1) osposobljen
kadar za organizaciju i upravljanje takvim složenim poslom. Ni
jednom učeniku ne bi smjelo biti uskraćeno korištenje tih prostora,
opreme itd. nedostatka financijsk´h sredstava-


Znamo da boravak i odgojno-obrazovne aktivnosti u slobodnom prostoru
izazivaju posebne probleme u vezi s tehnikom rada, odgovornošću itd., što ne
susrećemo u situacijama školske nastave; zbog toga preporučujemo:


b) da vlasti zaposle osobe s punim radnim vremenom koje će savjetovati
nastavnike, koordinirati i pomoći u organizaciji odgoja i obrazovanje u
slobodnom prostoru; da osiguraju doškolovanje nastavnika i drugih u tehnikama
i metodama terenske nastave, a da na internacionalnom planu IUCN
povede istraživački projekt za ispitivanje i vrednovanje tehnika i metoda
terenske nastave.


Osim toga preporučujemo:
c) da svaka škola ima u svojoj neposrednoj blizini odgovarajuća područja
(prostore) za proučavanje prirode i da se ti prostori predvide kod planiranja
izgradnje novih škola; da obrazovni stručnjaci nastoje uspostaviti suradnju
u nastavne svrhe sa svim zainteresiranim za korištenje sredine, gradske i
seoske, i da se vlasti odgovorne za planiranje i razvoj gradova i sela potiču
da vode računa kod izrade planova i projekata o aspektima terenskog
obrazovanja i odgoja za zaštitu sredine.


386
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Premda ne postoji jasna definicija »direktnog kontakta s prirodom«
s odgojno-obrazovnlm ciljem, takvi kontakti imaju veliku vrijednost ako se
njihova organizacija pažljivo planira, pa preporučujemo:


d) da IUCN prouči način provođenja d organizac ju »direktnog kontakta s
prirodom« s odgojnim ciljevima.
Osim toga preporučujemo:
e) da se ograničii pristup nekim područjima od posebne ekološke vrjednosti
i značaja ili slabe ekološke ravnoteže,


f) da se ispitaju mogućnosti sudjelovanja učenika u takvim projektima kao
što su gradnja ceste, obnavljanje star h gradskih četvrti, izgradnja rekreacionih
površina.


7. Koordinacija na nacionalnom nivou
a) da se na nacionalnom nivou, tamo gdje ih još nema, osnuju:
1) cente za informacije i istraživanje sred´ne, s ciljem stimuliranja aktivnosti
centara koji se bave problematikom korištenja i očuvanje sredine;
s ciljem financijskog pomaganja li (´ li) pcduz´manja istraživanja u vezi
s problemima čovjekove sredine; radi koordinac´je informiranja i osiguravanja
bazičnih podataka za donošenje odluka; radi poticanja ´integriranih
proučavanja sredine;
2) da se izgradi odgovarajuća struktura koja će funkcionirat?, između takvog
centra i institucije koje obavljaju posao, li djelovati na proces
donošenja odluka,
h) da vlade osiguraju konzultacije s interdisc:plinarni´m grupama stručnjaka
koje rade na području korištenja sredine, kao i da koriste mi´.šljenje akademika
i drugih eksperata za pitanja čovjekove sredine, i da više pažnje
obraćaju intervencijama grupa ili udruženja koji se bave poboljšanjem
čovjekove sredine.


Opaska: Kompletni izvještaji radnih grupa o oviim temama sadrže sheme,
dijagrame, tabele li razne druge podatke vrlo važne za praktičnu primjenu
nekih od ovih preporuka. U Dm materijal´ma ima i nekih preporuka koje
zbog pomanjkanja prostora nisu ovdje mogle biti navedene-
Završni izvještaj Evropske radne konferencije o obrazovanju za zaštitu životnog
okoFša (iz 1971. g.) može se zatražiti od IUCN Sekretariijata, 1110
Morges, Švicarska.


Materijali s Konferencije bit će štampani u toku gocjine, i mogu se tražiti


od IUCN Sekretarijata.
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 1110
Morges, Switzerland


Conclusions of the EUROPEAN WORKING CONFERANCE ON ENVIRONMENTAL
CONSERVATION EDUCATION, Ruschlikon, near Zürich, Switzerland,
15-18 December 1971