DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Na tim plohama proveli smo detaljna biljnosociološka, pedološka, sastojinska
i proizvodna istraživanja.


Ovdje ćemo opisati samo strukturna obilježja sastojina na tim plohama
i pomoću njih pokušati dokazati da je to prašuma u optimalnoj fazi.


Linije distribucija stabala po debljinskim i visinskim stepenima (tab. 3 i
si. 2) imaju na svim plohama zvonoliki oblik, sa širokim varijacionim područjem.
Smatramo da je to dokaz da je prašuma Ramino korito na plohama u
optimalnoj fazi.


Karakteristične vrijednosti linija distribucije stabala


Tabela 3
Debljin ska distribuciji a Vis inska distribucija
CO ro
roC
%
ro


f


Položaj
aritm.
sredine X


Položaj
aritm.
sredine X


c


o >«
o>
O


N


u
a


m


>w


ra


o>
.« «


CT!


OJ


g


S.S
"CS


N 0


crj U


Q


O a


« SH


s
LIII 85 0,31849 0,03469 39 0,52670 0,05004
LIV 90 0,26993 0,01869 24 0,56419 0,03777
LV 80 0,29707 0,05561 36 0,63493 0,02742
LVI 75 0,43208 0,04475 36 0,58929 0,05513


Položaj aritmetičke sredine debljinske distribucije na plohi LVI pokazuje,
da je distribucija gotovo simetrična. Prašuma se na toj plohi nalazi pri kraju
optimalne razvojne faze. Široka disperzija, posebno kod visinske distribucije,
podržava nas u uvjerenju da se radi o prašumi. Stabla se nisu po visini kumulirala
usko oko srednje vrijednosti. Ona se visinski široko rasipaju i ne čine
jedan sloj krošanja, značajan za jednodobne jednolične sastojine. Krošnje su
raspoređene u dosta širokom pojasu.


Ta višeslojnost može se vidjeti i na si. 3, na kojoj smo prikazali sa dvije
plohe prostorni raspored stabala na pruzi dužine 50 m i širine 10 m.


Na plohama nije ustanovljen mladi naraštaj, koji bi bio od značenja za
buduću sastojinu. Međutim, uz rub plohe LVI javlja se mladi naraštaj u raznim
stadijima. Iniciralo ga je postrano svjetlo, koje se javlja od otvora u sklopu
krošanja izvan plohe. I taj podatak ukazuje da se sastojina na plohi LVI
nalazi pri završetku optimalne faze i da je započela faza raspadanja.


Podaci o veličini i obliku krošanja pridonose, također, našem uvjerenju
da je predjel Ramino korito prašuma. Veličina i oblik krošanja te površina tla
zastrta krošnjama prikazana je u tabeli 4 i grafički na slici 4.