DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 69     <-- 69 -->        PDF

rištenje nedozrelih stabala u jednim, a gomilanje prezrelih u drugim odjelima,
smanjivanje prirasta i produljenje ophodnjice, što je znak ekstenzivnog
gospodarenja.


Sam po sebi nameće se zaključak da se etat smije prekoračiti samo iznimno,
u ponekom odjelu, ako za to postoje opravdani razlozi. U većini uravnoteženih,
izgospodarenih sastojina, odnosno u skupini takovih sastojina, kako
se obično doznačuju u godišnjim planovima sječa — doznaka će se kretati
oko količine određene etatom, ali koncentrirana na povoljan broj najprioritetnijih
skupina i grupa na vučnim pravcima: na otvaranje sklopa nad postojećim
grupama mladog naraštaja, stvaranje jezgara pomlađenja u grupama
zrelih stabala, proredu u tanjim debljinskim razredima, sječu slučajnih
užitaka.


Preporuka dr. Cestar a i ing. Hren a o načinu doznake stabala u prebornim
šumama sasvim odgovara načinu i potrebama doznake za primjenu
zglobnih traktora u prebornim šumama. Ne vidimo da postoji drugi način
doznake i sječe u prebornim šumama koji bi udovoljio zahtjevima zglobnih
traktora za rentabilnošću i potrebi potraj nog gospodarenja sastojinama.


Prigodom pregleda doznake često dolazi do nesporazuma između šumarske
operative za koju doznaka u odjelu-odsjeku smije premašiti etat osnove
gospodarenja, bez odobrenja organa koji je osnovu odobrio.


Slično ing. Milasu, predlaže se da se količina osnovom određenog i doznačenog
etata razmatra u globalu svih odjela jedne gospodarske jedinice, koji
su doznačeni za istu godinu te da od tog globala etata bude slobodno odstupiti
za neki određeni manji postotak (do + 10%).


Za pojedine odjele moraju se odobriti i znatnija odstupanja uz uvjet da
je doznaka izvršena u skladu sa propisanim ciljem gospodarenja, bez obzira
na razlog zbog kojeg je došlo do odstupanja od etata osnove. Uzgajivač je
dužan ispraviti uočenu grešku osnove gospodarenja kao što svaki izvađač
projekta mora ispraviti uočeni previd projektanta.


Smatramo kako inspekcijske službe i unutarnja kontrola trebaju biti toliko
stručne i savjesne te ih se može i mora ovlastiti da same odlučuju o
opravdanosti odstupanja od propisa osnove gospodarenja u pojedinom odjelu
— odsjeku, kada su ta odstupanja stručno opravdana i nužna, kada vode
poboljšanju gospodarenja.


To je potrebno i stoga da administrativne mjere ne budu zapreka pri


mjeni zglobnih traktora u korištenju šuma.


LITERATURA


1) Ing. Ivo Š v e r k o : Privredni plan za gospodarske jedinice A i B Šumskih
uprava Ogulin i Drežnica 1936/7
2) Ing. Branko M i 1 a s : Dinamika gospodarenja prebornim šumama — Šumarski
list br. 4/54
3) Ing. Bogdan D e r e t a : Šumski traktor Kockum KS-860 Zagreb 1970.
4) Dr. Dražen Cesta r — Ing. Vladimir Hren : Prilog načinu doznake stabala
kod prebornog gospodarenja — š. list 11—12/67.
5) Ing. S. Milković: — Ing. P. N e ž i ć : Prilagođivanje gospodarenja šumama
suvremenijem načinu korištenja — Interni referat Ogulin IH/72