DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 67     <-- 67 -->        PDF

KAKO PRILAGODITI KORIŠĆENJE ETATA PREBORNIH ŠUMA
SUVREMENIM SREDSTVIMA IZVLAČENJA


Ing. PETAR NEŽIC, Ogulin


Primjena zglobnih traktora u korištenju šuma neminovnost je koju moramo
prihvatiti radi sigurnijeg, bržeg i jeftinijeg izvlačenja drvnih sortimenata
iz šume. Na to nas sili ne samo želja za modernijom proizvodnjom već
i sve veća nestašica kirijaša i samarice; doprema drva na tržište uskoro bi
naime mogla doći u pitanje.


No realizacija etata pretežno stablimičnim prebiranjem po cijeloj površini
odjela — sastojine kako je do sada prakticirana ne osigurava uvjete za
racionalno korištenje zglobnih traktora.


Da bi bio efikasan i rentabilan, zglobni traktor treba da vuče cijela stabla
iz šume (vučom trupaca učinak se smanjuje i do 50%); na jednom mjestu
mora imati bar jedan tovar stabala (2—3 stabla), koja će bez sabiranja
vuči na pomoćno stovarište; da bi se oštećivanje mladog naraštaja i deblovine
stojećih stabala svelo na najmanju moguću mjeru, tovar se ne smije okretati
na mjestu već stabla moraju biti oborena u smjeru vuče. To znači da
će se morati posjeći i žrtvovati poneko tanje stablo, koje smeta rušenju stabala
dozrelih za sječu u povoljnom smjeru, ili bi bilo oštećeno vučom istih;
obzirom na razveden, vrtačast i manje ili više kamenit teren ovog područja,
zglobni traktor uz svu svoju pokretljivost ne može se kretati cijelom površinom
odjela — odsjeka, pa će glavnina etata morati biti doznačena na graničnoj
površini bez obzira na to što će stabla doznačena u svrhu oblikovanja
i njege sastojina ili slučajne užitke morati vuči na pomoćno stovarište ili do
vlaka zglobnih traktora drugi manji traktori ili konji.


Da bi se omogućio rad ovih traktora, potrebno je prići preborno-grupastom
odnosno preborno-skupinastom gospodarenju mješovitim šumama jelebukve.
No preborno-grupast odnosno preborno-skupinast način gospodarenja i
uzgojno je opravdan. Kao takav preporučen je pred više od 30-tak godina, ali
nažalost do danas nije šire prihvaćen i primjenjen u praksi, jednostavno je
zanemaren.
U gospodarskoj osnovi za gospodarsku jedinicu »Ogulin A/B« Šumarije
Ogulin, taksator ing. Š v e r k o već 1936. godine primjećuje, da bi na većem
dijelu površine, a radi se o tipičnoj prebornoj jedinici na kršu, bila moguća
»i oprezna oplodna sjeća sa dugim pomladnim razdobljem«, no da bi se pri
tome moralo koristiti mnogo tankog materijala, dok bi na drugim mjestima
ostajale na panju zrele sastojine, inače bi se povrijedio princip potrajnosti
gospodarenja.
Preporuča ophodnju od 10 godina, češće a umjerene zahvate otvore u
sklopu 1 do 2 visine stabala, ovisno o kakvoći i ekpoziciji staništa.


379
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 68     <-- 68 -->        PDF

I dalje: »Poželjna je sječa u grupe, jer se pomladak u grupama bolje razvija,
a i stabla se u grupimičnom poretku lakše čiste od grana«.


Ing. Brank o M i 1 a s, 20-lak godina nakon ing. Šverka, naglašava da
ima znatnih površina gdje treba gospodariti »prebornom sječom u krugove«,
a naročito u dobro pomlađenim prašumama kada želimo jače pomlađenje
smreke, g. javora i brijesta te u stadiju prijelaza bukve u jelu kod obilne pojave
mladog naraštaja jele i obratno.


Da bi uzgajivač doznakom mogao odgovarajuće reagirati na stanje svake
sastojine, Milas već tada predlaže »da etat bude obavezan samo u svojoj cjelokupnoj
visini jedne gospodarske jedinice, a za svaki pojedini odjel uz izvjestan
procenat odstupanja«.


Ing. Š a f a r — posebno dr. M 1 i n š e k poznati su poborninci preborno-
grupastog odnosno preborno skupinastog gospodarenja.


U naše dane Institut za šumarska istraživanja Zagreb — u radu »Regionalni
ckološko-gospodarski tipovi na području Šumskog gospodarstva Ogulin
« — Zagreb 1969 — u poglavlju o pomlađenju zaključuje: »Jela se bolje
pomlađuje kod duljeg pomladnog razdoblja i bukva kod kraćeg. Za dobro
prirodno pomlađenje bukve potrebno je provoditi oplodnu sječu u grupama
i skupinama.« Time bi sječom u grupe i skupine bile obuhvaćene čiste bukove
sastojine.


Svi autori ističu da je preborno-grupimično odnosno skupinasto gospodarenje
intenzivnije od stabiimičnog, traži prethodno rckognosciranje i detaljno
poznavanje sastojine, utvrđivanje cilja i prioriteta svakog zahvata, određivanje
grupa i skupina za doznaku te ocjenu količina, koju neophodno
treba iskoristiti.


Utvrđivanje pravaca kretanja zgiobnog traktora — pravaca izvlačenja —
novi je zadatak koji šumarsko-tehničko osoblje mora riješiti zajedno sa napred
navedenim uzgojnim zahvatima i uskladiti ih.


Na vučnim pravcima biti će koncentrirana glavnina etata pa vučni pravci
moraju prolaziti kroz najprioritetnije grupe i skupine za doznaku ili ih doticati
tako, da ih zglobni traktor može iskoristiti u skladu sa naprijed postavnjenim
zahtjevima.


U saslojinama u kojima se vučni pravci ne mogu tako postaviti, ne može
se primijeniti vuča zglobnim traktorom pa treba potražiti druga rješenja.
Kako je etat svake gospodarske jedinice određen osnovom gospodarenja u
praksi podređen principu potrajnosti gospodarenja, a u pojedinoj sastojini
— odjelu utvrđen prema raspoloživim podacima subjektivnom ocjenom
taksatora — kod doznake — realizacije etata objektivno dolazi do većih ili
manjih odstupanja, pogotovu, ako se doznaka vrši znatno kasnije od vremena
uređivanja. U tom vremenu sastojine se mogu znatno izmijeniti, što
uređivač ne predvidi, a postavlja se da doznačivač sastojine sasvim detaljno
prođe, što se od uređivača ne može zahtijevati. Logično je očekivati da će se
primjenom grupastog i skupinastog prebornog gospodarenja moći doznačiti
veće mase za sječu od predviđenih etatom pa bi mogla doći u pitanje potrajnost
prihoda ne samo u pojedinim gospodarskim jedinicama, već i u šumarijama.


No doznaka preko etata u većem broju sastojina jedne gospodarske jedinice
povlači za sobom i druge negativne posljedice: preiskorištenje otvorenih
predjela i povezano slabiju borbu za otvaranje neotvorenih predjela, ko
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 69     <-- 69 -->        PDF

rištenje nedozrelih stabala u jednim, a gomilanje prezrelih u drugim odjelima,
smanjivanje prirasta i produljenje ophodnjice, što je znak ekstenzivnog
gospodarenja.


Sam po sebi nameće se zaključak da se etat smije prekoračiti samo iznimno,
u ponekom odjelu, ako za to postoje opravdani razlozi. U većini uravnoteženih,
izgospodarenih sastojina, odnosno u skupini takovih sastojina, kako
se obično doznačuju u godišnjim planovima sječa — doznaka će se kretati
oko količine određene etatom, ali koncentrirana na povoljan broj najprioritetnijih
skupina i grupa na vučnim pravcima: na otvaranje sklopa nad postojećim
grupama mladog naraštaja, stvaranje jezgara pomlađenja u grupama
zrelih stabala, proredu u tanjim debljinskim razredima, sječu slučajnih
užitaka.


Preporuka dr. Cestar a i ing. Hren a o načinu doznake stabala u prebornim
šumama sasvim odgovara načinu i potrebama doznake za primjenu
zglobnih traktora u prebornim šumama. Ne vidimo da postoji drugi način
doznake i sječe u prebornim šumama koji bi udovoljio zahtjevima zglobnih
traktora za rentabilnošću i potrebi potraj nog gospodarenja sastojinama.


Prigodom pregleda doznake često dolazi do nesporazuma između šumarske
operative za koju doznaka u odjelu-odsjeku smije premašiti etat osnove
gospodarenja, bez odobrenja organa koji je osnovu odobrio.


Slično ing. Milasu, predlaže se da se količina osnovom određenog i doznačenog
etata razmatra u globalu svih odjela jedne gospodarske jedinice, koji
su doznačeni za istu godinu te da od tog globala etata bude slobodno odstupiti
za neki određeni manji postotak (do + 10%).


Za pojedine odjele moraju se odobriti i znatnija odstupanja uz uvjet da
je doznaka izvršena u skladu sa propisanim ciljem gospodarenja, bez obzira
na razlog zbog kojeg je došlo do odstupanja od etata osnove. Uzgajivač je
dužan ispraviti uočenu grešku osnove gospodarenja kao što svaki izvađač
projekta mora ispraviti uočeni previd projektanta.


Smatramo kako inspekcijske službe i unutarnja kontrola trebaju biti toliko
stručne i savjesne te ih se može i mora ovlastiti da same odlučuju o
opravdanosti odstupanja od propisa osnove gospodarenja u pojedinom odjelu
— odsjeku, kada su ta odstupanja stručno opravdana i nužna, kada vode
poboljšanju gospodarenja.


To je potrebno i stoga da administrativne mjere ne budu zapreka pri


mjeni zglobnih traktora u korištenju šuma.


LITERATURA


1) Ing. Ivo Š v e r k o : Privredni plan za gospodarske jedinice A i B Šumskih
uprava Ogulin i Drežnica 1936/7
2) Ing. Branko M i 1 a s : Dinamika gospodarenja prebornim šumama — Šumarski
list br. 4/54
3) Ing. Bogdan D e r e t a : Šumski traktor Kockum KS-860 Zagreb 1970.
4) Dr. Dražen Cesta r — Ing. Vladimir Hren : Prilog načinu doznake stabala
kod prebornog gospodarenja — š. list 11—12/67.
5) Ing. S. Milković: — Ing. P. N e ž i ć : Prilagođivanje gospodarenja šumama
suvremenijem načinu korištenja — Interni referat Ogulin IH/72