DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Aktualna problematika


NEKI PRIVREDNO POLITIČKI PROBLEMI
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


Prof. đr ZVONIMIR POTOČIĆ, Zagreb


Svaka racionalna privredna politika izabire odgovarajuće mjere i sredstva
da postigne postavljeni cilj. Pritom taj cilj mora biti jasan, točno određen, a
sredstva tako izabrana da se postavljeni cilj postigne uz date okolnosti na najpogodniji
način.


Ove, inače dobro poznate postavke važe i za šumarstvo i za drvnu industriju.
Prema tome, za očekivati je da se najprije na jasan i određen način postave
ciljevi: što želi društvo u vezi sa šumama, a što želi ili očekuje od drvne
industrije. Pogodan je trenutak da se ta pitanja ponovno pokrenu, do kraja
raščiste i da se pokušaju otkloniti neke slabosti koje zamjećujemo u šumskoj
i drvnoj privredi.


Cilj koji je ovo društvo postavilo u vezi sa šumama kao i neke osnovne
mjere da se taj cilj postigne donekle su definirani postojećim zakonskim propisima,
u prvom redu Osnovnim zakonom o šumama iz 1961. god. (SI. list br.
16 iz 1961), a prihvaćeni su u Hrvatskoj republičkim zakonom iz 1962. god.
(Narodne novine br. 1 iz 1962. god.). Tim zakonom, i kasnijim dopunama, utvrđen
je model upravljanja i gospodarenja sa šumama u SFR Jugoslaviji pa tako
i u Hrvatskoj. Taj je model i ranije izazivao neke nedoumice pa i pojedine
otvorene tvrdnje da ne odgovara prirodi tog narodnog bogatstva — šuma —,
a niti zadacima koje suvremeno ljudsko društvo redovno postavlja pred šumarstvo
s obzirom na ulogu koja se očekuje od šuma.


Postojala je akcija da se prilikom sastavljanja srednjoročnog i dugoročnog
plana razvoja šumarstva izvrše neke korekture u Osnovnom zakonu o šumama
ne ulazeći u pojedina suštinska pitanja samog modela. U Hrvatskoj je,
također, bilo pokušaja, uglavnom od strane vlasti, da se iskoriste mogućnosti
za intervenciju vlasti koje je davao Osnovni zakon i da se putem prisile izvrše
neke promjene organizacijske prirode. Istina, te bi promjene donekle ublažile
neke slabosti postojećeg modela, ali ne bi dirale u sam model. Taj pokušaj
vlasti je ostao samo pokušaj, no on je ipak izazvao neke integracijske pokrete
koji su bili koliko-toliko prihvatljivi od strane šumsko privrednih organizacija
u datim općim okolnostima.


Međutim, sada, reorganizacijom države nastaju mogućnosti za brže i lakše
rješavanje mnogih ekonomskih problema koji se ne moraju rješavati na razini
federacije. Nema nikakva razloga da i zakon o šumama ne bude jedan takav
regulativ koji će se propisivati samo na razini republike. Tu mogućnost treba
iskoristiti i za područje Hrvatske utvrditi takav model upravljanja i gospodarenja
šumama koji će stimulirati primjenu znanstvenih saznanja i punih privrednih
napora oko održavanja, širenja i unapređenja šumskog gospodarstva,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 63     <-- 63 -->        PDF

a ne samo njegovog iskorištavanja. U tu svrhu treba precizirati neke osnovne
odnose.


U prvom redu treba jasno utvrditi odnos društva prema šumi, koje koristi
društvo očekuje od svih šuma i šumskih površina (a ne samo od tzv. ekonomskih
šuma), koje zadatke daje šumama, ali da onda isto tako jasno utvrdi i
svoje tj. općedruštvene obaveze u tom pravcu.


U drugom redu je nužno jasno utvrditi odnos društva prema radnim kolektivima
u šumarstvu i u tom pogledu jasno razgraničiti interese društva od
interesa radnih kolektiva u odnosu na šumu, tj. uskladiti međusobno te interese
i otkloniti uzroke sukoba i proturječnosti.


U trećem redu, svima šumarskim radnim kolektivima omogućiti jednake
šanse da vrednuju svoj rad, i da za taj rad dobiju odgovarajuću materijalnu
stimulaciju, tj. da svi šumarski radni kolektivi, pa razumljivo i njihovi dijelovi
— ekonomske jedinice — budu, adekvatno rezultatima njihova rada, nagrađeni.
To ništa drugo ne znači do unijeti čistu računicu između društva i
šumarskih radnih kolektiva, a to upravo i traži naše samoupravljačko društvo.


Postojeći, naime, zakon, ni osnovni ni republički, nije precizirao te odnose;
mnogo je toga deklarativnog značaja, neraščišćenih odnosa i formalnih obaveza.
A ipak, u igri su tri važna partnera: društvo, šumarski radni kolektivi
i sama — šuma, šuma kao živi biološki organizam koji ima svoje zakone života
koji se veoma teško prilagođavaju ekonomskim institucijama, građenim na
privredi kratkih obrtaja i brzih reakcija.


U suvremenom svijetu je već raščišćeno pitanje da će šume za buduće generacije
značiti mnogo više nego što one znače danas i da će, osim podmirivanja
naraslih potreba na drvetu, budućim civilizacijama u sve većoj mjeri
značiti prirodno bogatstvo važno za biološko održavanje života u sve napučenijem
prostoru. Isto tako ne bi trebalo dokazivati da je društvo u cjelini jedino
sposobno da u sto i višegodišnjem rastu šuma održava nužnu vezu između
stanja šuma i svih prošlih, sadašnjih i budućih ljudskih generacija. Najbolje
šume u Evropi su nastale upravo u najmirnijem i najstabilnijem stogodišnjem
periodu evropskog života, od napoleonskih ratova do prvog svjetskog rata, i
to kao posljedica ustaljene dugoročne šumsko privredne politike, dugoročne
kao što je dugoročan i uzrast šuma. Rast šuma, njihovo širenje i uzgajanje se
ne obavlja po pravilima igre zakona tržišta i tržnih odnosa nego svjesnom i
aktivnom politikom društva. Ne može se očekivati od radnih kolektiva u šumarstvu
da u sistemu samofinanciranja i dohodovnih odnosa i stimulansa otkidaju
od svojih usta, premda djelomice i to rade, i da ulažu sredstva u šume
u korist dalekih budućih generacija. To treba da je briga društva, a ne privrednih
organizacija. Isto je tako iluzorno očekivati da najlošije šume, šikare
i degradirane šume preuzme kao svoj zadatak i svoju brigu ekonomski najslabija
društvena jedinka — komuna —, i to komuna sa područja šikara, degradiranih
šuma i krša. Nedopustivo je i sasvim promašeno prebacivati društvene
zadatke na leđa onih kojih to nije zadatak i koji nemaju ni materijalnu
bazu, a ni sistemske stimulanse da obavljaju te radove. Manje više sve evropske
zemlje, i socijalističkog i kapitalističkog društvenog sistema, ulažu više
brige, napora i društvenih sredstava oko održavanja i unapređenja šuma na
svojoj teritoriji, čak i bez obzira na vlasništvo šuma, nego što je to slučaj u nas.


Društvo je, prema postojećem modelu, predalo šume radnim kolektivima
da žive i da se razvijaju iz prihoda od šuma, tj. iz onog što posijeku, i da ujed


375
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 64     <-- 64 -->        PDF

no uzgajaju šume, da ih šire i unapređuju iako za te radove nisu tržišno zainteresirani.
Ti se društveni zadaci u održavanju i unapređenju šuma, a upravo
to je područje bioloških šumarskih znanosti, obavljaju putem instrumenata
prisile, bez čistih računa između društva i radnih kolektiva. Sistemskim rješenjima
nije omogućeno da radni kolektivi podnesu društvu fakturu za izvršeni
društveni zadatak u korist budućih generacija ili da zahtijevaju razliku
u prihodima od sječe za odstupanje od privredne računice, na koju imaju sistemsko
pravo. Moraju, naime, primjenjivati skuplje postupke sa šumama zbog
određenih načina gospodarenja koje propisuje društvo.


Šuma za radne kolektive predstavlja izvor prihoda i osobnih dohodaka
koji se postižu sječom. Za istu količinu robe koju iznesu na tržište postižu
u pravilu različite rezultate što ovisi o starosnoj i kvalitativnoj strukturi šume,
o vrsti drvta i pogodnonsti položaja prema tržištu. Razlike se pojavljuju
kao posljedica različitih uvjeta privređivanja, a ti su zaista više ili manje
različiti od šuma do šuma i u istoj privrednoj organizaciji, pa i u istoj ekonomskoj
jedinici-šumariji. A te i takve šume se iz godine u godinu, od generacije
na generaciju, uvijek iznova pojavljuju opterećene troškovima prošlog
rada kao besplatno darovano prirodno bogastvo. Višak vrijednosti, koji se
pojavljuje kao posljedica povoljnih uvjeta privređivanja, ne prisvaja se uvijek
ni na razini privredne organizacije. Često ga, naime, prisvaja ekonomska
odnosno obračunska jedinica kao rezultat svog rada. Takvim sistemom raspodjele
narušava se jedinstvo gospodarenja ne samo na razini cjelokupne
društvene zajednice, nego čak i na razini privredne organizacije. Tako se vrhnje
bere iz svih onih šuma u kojima ima vrhnja, a šume u kojima ga nema,
ostaju, logično, izvan interesne sfere radne organizacije, bez obzira na prirodne
proizvodne potencijale koji bi omogućili branje vrhnja, ali tek slijedećim
generacijama.


Sadašnji, dakle, model upravljanja i gospodarenja šumama ima ozbiljnih
zamjerki: on stimulira sječu, orijentira radne kolektive na dohodak iz
sječe šuma, a ne orijentira ih niti stimulira na osnovni, teži i mukotrpniji
zadatak na uzgajanje šuma. Sadašnji model treba mijenjati tako da novi
model stimulira punu primjenu šumarske znanosti i privrednih napora na
uzgajanje i unapređenje šuma, on treba da omogući šumsko privrednu politiku
sa dalekim i širokim vidicima. Novi model treba da omogući i čistu računicu
između društva i radnih kolektiva, i da interese društva i radnih kolektiva
u vezi sa šumama svede na istu kolotečinu.


Sadašnji model upravljanja i gospodarenja šumama jest posljednji u
cijelom nizu različitih modela primjenjivanih u nas nakon Oslobođenja. On je
ujedno najprogresivniji od svih dosadašnjih i glavna mu je prednost što je
školovao stručne kadrove u radničkom samoupravljanju i u primjeni privredne
računice u šumskoj proizvodnji. Takav privredni tip radne organizacije
treba da usvoji i novi model i da se sav izvršeni rad u šumarstvu dolično
društveno vrednuje.


Makroorganizacijska obilježja industrije koja prerađuje drvnu sirovinu
izazivaju našu opravdanu brigu. Jedno od osnovnih obilježja je razmjerno
velik broj istovrsnih pogona razasutih po cijeloj teritoriji republike. Ovo se
u prvom redu odnosi na pilansku industriju koja je svojom lokacijom vezana
za šumu kao sirovinsku osnovu, rasprostranjenu posvuda osim priobalnog
i otočnog pojasa. Kao industrija niskog organskog sastava kapitala
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 65     <-- 65 -->        PDF

igrala je, i još uvijek igra, važnu ulogu u zapošljavanju stanovništva. Odatle
proizlazi i jak lokalni utjecaj komuna na održavanje, proširenje pa i stvaranje
novih kapaciteta kao i na distribuciju pilanske sirovine na uštrb ranije
razvijenih kapaciteta na širem sirovinskom području. Posljedica je toga gotovo
dvostruko veći ukupni kapacitet pilanske industrije od raspoložive sirovine,
nabijanje cijena odnosno preuzimanje deklasirane, vanstandardne oblovine.
Nije se ostvarilo očekivanje, a neće se ostvariti ni ubuduće, da će međusobna
slobodna ekonomska utakmica dovesti do sređivanja tržišta. Tu mjeru
valja napustiti. Nesigurnost u snabdijevanju sirovinom izazvalo je poteškoće
u izradi planova razvoja, i srednjoročnih i dugoročnih. Svaka pilana,
svako poduzeće pokušava sagledati svoju vlastitu perspektivu odvojeno, bez
ikakve međusobne koordinacije niti na razini regije, a još manje na razini republike.
No ne samo da nema nužne koordinacije, nego obratno, svako poduzeće
nastoji da svojim razvojem proširi svoj životni prostor, a time još otežava
i zaoštrava situaciju.


Kao što nema rješenja u slobodnoj konkurenciji, ne treba ga očekivati
niti u stapanju šumsko privrednih organizacija s prerađivačkom industrijom.
Praksa je pokazala i ranije, a i nedavno, da račun plaćaju šume sa svojim
ionako nedovoljnim sredstvima. Premda je to jedan lanac u proizvodnji od
sirovine do finalnih proizvoda, u kojem sukcesivno slijede jedan za drugim
uzgoj šuma — eksploatacija šuma — primarna prerada — finalna prerada.
ipak je on bremenit mnoštvom suprotnosti koje unutar jednog poduzeća završavaju
nezadovoljstvom i ponovnim razlazom.


Međutim, suradnja je neosporno nužna i to u obostranom interesu, i u
interesu šumarstva i u interesu prerađivačke industrije, a ona je i moguća
ukoliko se predvidi neki zajednički cilj i prema njemu usmjere poslovne politike
obiju partnera. Kratkovidna je politika kvalitetnije trupce prodavati
časovno povoljnijem kupcu izvan svog područja, a onemogućiti razvoj pilane
na svom području. Isto je tako loša politika da se prilikom rekonstrukcije
svake pilane povećavaju i kapaciteti u situaciji već prekapacitirane pilanske
industrije. Ekonomski je nepovoljno, a i neperspektivno dobavljati pilanske
trupce iz udaljenih područja izvan svog optimalnog snabdjevačkog područja,
niti je to trajnije rješenje problema snabdjevanja. Isto tako nije politički probitačno,
a čini mi se ni privredno, zatvarati dekretom pojedine pilane sa već
angažiranim određenim sredstvima i kadrom, i time povećavati nezaposlenost.
Zbog toga, mislim, da nema izgleda da se oživotvori ni prijedlog jedne
studije da se pilanska proizvodnja obavlja u samo 22 pogona, a svi ostali da
se zatvore.


Rješenje treba tražiti u ovim pravcima:
1.) Apsolutna disciplina zadržavanja pilanskih kapaciteta na postojećoj
razini prilikom svake modernizacije i rekonstrukcije, a zabrana gradnje novih
bez suglasnosti udruženja proizvođača;


2.) Fiksiranje snabdjevačkih područja;
3.) Orijentiranje pilanske industrije do krajnjih mogućnosti u prvu bazu
finalne proizvodnje, tj. postići namjensko piljenje za poznatog potrošača
ne samo u zemlji, nego i u inozemstvu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Pretpostavke da se ovo ostvari jesu:


a) Postojanje obaveznog udruživanja na razini republike;


b) Obavezno samoupravno dogovaranje proizvođača i prerađivača drveta
kao sirovine na razini republike;
c) Postojanje zajedničke uslužne institucije za ispitivanje tržišta.
Približno slične mjere bi povoljno djelovale i na industriju ukočenog dr


veta, gdje je, također, važan problem snabdjevanja sirovinom, koja je u ovom
času već gotovo potpuno angažirana.


Međutim, problemi privredne političke i makroorganizacijske prirode u
finalnoj proizvodnji su nešto drugačije vrste. Premda i ovdje postoji potreba
obaveznog samoupravnog dogovaranja na razini republike, težište problema
nije ovog časa toliko u njihovim kapacitetima i sirovinskom području koliko
u ispitivanju i pripremanju tržišta i u međusobnoj podjeli rada.


Svakako, provedba načela podjele rada pretpostavlja zajedničku razvojnu
službu i koordiniranu razvojnu politiku. Čini se da bi bilo korisno razvojnu
službu stopiti s ispitivanjem tržišta u jednu posebnu instituciju, prislonjenu
uz udruženje proizvođača finalnih proizvoda.


Sva dosadašnja iskustva govore da su postojeće makroorganizacijske institucije
neefikasne, u prvom redu zbog toga što su zaključci bili samo bezobavezne
preporuke. Osim toga neke institucije nisu bile ni obavezne.


Kao veoma važan stimulans za stvaranje toliko nužne samodiscipline mogao
bi postati određeni put i način dobivanja investicijskih kredita.


U svakom slučaju, usklađivanje međusobnih odnosa, raspodjela rada, poslovno
čvrsta povezivanja na dulje rokove, koordiniranje razvojnih programa,
uopće racionalniji privredni razvoj nije bio uspješan bez određenih, obaveznih
pravila ponašanja. Pravila igre kapitalističkog društvenog i privrednog
sistema nisu u cijelosti primjenljiva u nas, a nužna su i dodatna. Sama
ekonomska utakmica nije se pokazala efikasnom.