DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 56     <-- 56 -->        PDF

vrsta broj jažica i njihove dimenzije veoma malene (10). Logično je očekivati
da će lateralno kretanje tekućina iz članaka traheja u susjedne trakove biti
veće kod vrsta drva sa većim brojem krupnih jažica u jažičenju — traheja.


Zbog veoma slabe permeabilnosti drvnih trakova i izvanredne permeabilnosti
traheja dolazi i do velikih razlike, u longitudinalnoj i transverzalnoj
permeabilnosti pojedinih vrsta drva listača.


Permeabilnost drva listača mijenja se procesom osržavanja. Kod mnogih
vrsta listača se za vrijeme osržavanja u drvu talože razne ekstraktivne tvari
kao što su tanin, masti, eterična ulja, razne gurnozne tvari, organske boje i
slično. Te tvari talože se i na membranama parova jednostavnih i ograđenih
jažica. Osim spomenutih inkrustacija na membrane jažica deponiraju se i razne
ligno-kompleksne supstance, koje se ekstrakcijom ne mogu ukloniti. Elektronskim
se mikroskopom više ne uočuju mikrofibrili na membranama jažica (9).
Ovako inkrustirane membrane znatno smanjuju permeabilnost jažica i smanjuju
lateralno kretanje tekućina iz traheja u susjedno staničje i radijalno
kretanje tekućina kroz drvne trakove. Istraživanja Preusser-a , Die trichs-
a i Gottwald-a (23) na drvu bukve pokazala su da se, pri gu-


Slika 2: Članci traheja afričke mahagonijevine (Khaya grandifoliola, C. DC.) ispunjeni
gumoznim sržnim tvarima; Reprodukcija iz Brazier, J. D. i Franklin, G. L.:
»Identification of hardwoods« — For. Prod. Res. Bull. 46. 1961. (Tangentni presjek,
pov. 50 X).


Slika 3: Članci traheja afričke mahagonijevine (Khaya grandifoliola, C. DC.) ispunjeni
gumoznim sržnim tvarima; Reprodukcija iz Brazier, J. D. i Franklin, G. L.:
»Identification of hardwoods« — For. Prod. Res. Bull. 46, 1961. (Poprečni presjek,
pov. 100 X).