DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 52     <-- 52 -->        PDF

UD K 634.0.811:634.0.812.23:634.0.176.1


UTJECAJ STRUKTURE NA PERMEABILNOST DRVA LISTAČA


PETRIĆ dr BOŽIDAR, Zagreb Šumarski fakultet


Permeabilnost drva jedno je od veoma važnih svojstava u impregnaciji,
kemijskoj preradi, hidrotermičkoj obradi, površinskoj obradi, lijepljenju
i dimenzionalnoj stabilizaciji drva.


Permeabilnost pojedinih vrsta drva veoma je različita. Longitudinalna
permeabilnost drva kreće se u veoma širokim granicama od 0,001
do 5.000 Darcy-jevih jedinica (cm3/sek. cm2, atp/cm) što prikazano omjerom
iznosi 1:5,000.000. Kod nekih vrsta drva odnos između longitudinalne
i transverzalne permeabilnosti iznosi, izraženo omjerom, čak
1:1,000.000 (8,30). Te razlike uvjetovane su strukturom drva.


U ovom je časopisu broj 5—6, 1971. godine publiciran članak u kojem
je prikazan utjecaj strukture drva četinjača na njihovu permeabilnost.
Svrha je ovog članka da čitaocima prikaže utjecaj strukture na
permeabilnost drva listača.


Evolucijom Traheophyta današnje četinjače zadržale su aksijalne traheide
kao osnovni elemenat ksilemskog dijela vaskularnog staničja. Taj elemenat
ima dvojaku funkciju — mehaničku i provodnu, tj. nosi deblo i krošnju te
provađa ascendentnim tokom vodu i mineralne tvari otopljene u vodi iz korjena
u krošnju.


Mnogo kompliciranije građe od drva četinjača je drvo današnjih listača.
Današnje listače u sastavu ksilemskog dijela vaskularnog staničja imaju po
funkciji potpuno diferencirane elemente, tipično provodne elemente — članke
traheja, i tipično mehaničke elemente — vlakanca. Ti su se elementi filogenezom
Traheophyta razvili iz aksijalnih traheida (1). Evolucija aksijalnih traheida
tekla je u dva smjera. S jedne strane aksijalne traheide postajale su sve
šire. Umjesto klinolikih završetaka aksijalnih traheida pojavile su se kose završne
membrane, na kojima su se kasnije razvile perforacije. Takovom diferencijacijom
aksijalnih traheida nastali su članci traheja. Ti su se elementi počeli
nizati jedan iznad drugoga, tvoreći člankovite cjevaste tvorevine — traheje.
Dužina traheja nekih današnjih listača kreće se od 0,1 do 3,0 metra (29).
Provodnja je time znatno olakšana, jer voda i mineralne tvari otopljene u njoj
prolaze direktno iz članka u članak traheja preko perforacija završnih membrana.
Tako su provodnu funkciju preuzele isključivo traheje. S druge strane,
aksijalne traheide diferencirale su se u produžene usiljene elemente debelih
jako lignificiranih membrana, reduciranog broja znatno modificiranih pukotinastih
jažica — libriformska vlakanca. Libriformska vlakanca potpuno su
preuzela mehaničku funkciju.


Komunikacija između ksilema i floema vrši se preko žilnih trakova. Žiljni
traci, koji se sastoje iz dva dijela — drvnih trakova i floemskih trakova —
protežu se radijalno zrakasto, a izgrađeni su iz stanica parenhima trakova.


t
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Između tipično provodnih elemenata — članaka traheja i tipično mehaničkih
elemenata — libriformskih vlakanaca, u drvu listača postoji još nekoliko
elemenata kod kojih je funkcija podjeljena. To su vaskularne, vazicentrične
i vlaknaste traheide. Osim spomenutih elemenata građe, u drvu listača susrećemo
i aksijalni parenhim, staničje koje ima uglavnom akumulativnu funkciju.


Članci traheje mogu biti cjevastog ili bačvastog oblika, sa potpuno ili djelomično
perforiranim poprečnim membranama. Promjer članaka traheja kreće
se u širokim granicama od 0,005 do 0,5 mm (4, 35). Duljina članaka traheja
kreće se u granicama od 0,2—2,4 mm (5, 6, 28, 35).


Mehanički elementi — vlakanca kraći su od aksijalnih traheida drva četinjača.
Dužina vlakanaca kreće se u granicama od 0,5 do 2,3 mm (11, 28, 36),
a promjer u granicama od 0,01 do 0,05 mm (35, 36).


Stanice aksijalnog i radijalnog parenhima manje više su izodiametrične,
dužine od 0,1 do 0,22 mm i širine 0,01 do 0,05 mm (28, 35).
Učešće i dimenzije elemenata građe drva genetski su uvjetovane te ovise


o vrsti drva. U tabeli broj 1 prikazano je volumno učešće pojedinih elemenata
u građi nekih vrsta drva listača.
Razmatrajući strukturu drva listača, očito je da longitudinalna permeabilnost
drva listača prvenstveno ovisi o provodnim elementima — člancima
traheja.


Drvo listača može se, prema tome, promatrati kao tvorevina izgrađena iz
svežnjeva paralelno poredanih kapilara neodređene duljine i promjera »d«.
Protok tekućina kroz ovakav hipotetski materijal, a prema tome i permeabilnost,
može se odrediti Poiseuille-ovom jednadžbom (39):


d4 . it . n . P . Ap
Q = . t
128 Ti . 1


gdje je d = promjer kapilare
n = broj kapilara po jedinici površine poprečnog presjeka uzorka
IQ = viskozitet tekućine
P = površina poprečnog presjeka uzorka
1 = dužina uzorka
Ap = pad pritiska uzduž uzorka
t = vrijeme


Iz jednadžbe je uočljivo da je, uz broj kapilara, najvažniji faktor od utjecaja
na permeabilnost ovakovog kapilarnog sistema promjer kapilara, jer se
varijacijama promjera kapilara permeabilnost sistema mijenja sa četvrtom potencijom.


Međutim, drvo listača, iako je slične građe ovakvom hipotetskom mate


rijalu, ne slijedi u potpunosti Poiseuille-ovu jednadžbu. Traheje nisu idealne


kapilare. Zbog hrapavosti unutarnje površine longitudinalnih membrana čla


naka traheja, uvjetovane nadsvođenjima ograđenih jažica i bradavičastim slo


jem, uslijed suženja članaka traheja na perforiranim poprečnim membranama


i zbog određene dužine traheja, permeabilnost je nešto manja od teoretske.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Da provjere podudara li se teoretska longitudinalna perroeabilnost drva listača
sa vrijednostima permeabilnosti drva dobivenim direktnim mjerenjem,
Smit h i li e e (30) su ispitali nekoliko listača različitog promjera i broja članaka
trab ej e po jedinici površine poprečnog presjeka drva. Rezultati njihovih
istraživanja su pokazali da se teoretske vrijednosti permeabilnosti prilično poklapaju
sa vrijednostima direktnih mjerenja. Na primjer, premda je u drvu
ilombe (Pycnanthus kombo, Warb.) broj pora 12 puta manji od broja pora u
drvu divljeg kestena (Aesculus hippocastanum, L.) a njihov promjer samo 3,5
puta veći, permeabilnost drva ilombe je daleko veća od permeabilnosti drva
divljeg kestena.


Članci traheja okruženi su temeljnim staničjem — aksijalnim parenhimom,
iibriformskim vlakancima, vaskularnim, vazicentričnim ili vlaknastim traheidama
(1, 33). Tip stanica koje okružuje traheje uvjetovan je vrstom drva. Tekućine,
koje longitudinalnim smjerom prolaze kroz traheje, kreću se lateralno
u susjedno temeljno staničje preko parova jažica na njihovim dodirnim membranama.


Lateralno kretanje tekućina iz traheja u susjedno staničje ovisi, prema tome,
o permeabilnosti jažica, njihovom obliku i broju. O tipu stanica koje opkoljavaju
traheje ovisi i tip para jažica. Okružuju li traheje vlakanca na njihovim
dodirnim membranama razvijaju se parovi ograđenih jažica. Ukoliko su
traheje okružene aksijalnim parenhimom na njihovim membranama razvijaju
se parovi poluograđenih jažica.


Slika 1: Površina membrane para međutrahealnih jažica lipovine (Tilia americana,
L.); Rrcprodukcija iz Cote, A. W. Jr.: »Electron microscope studies of pit membrane
structure« — For. Prod. Jour., 8, 10, 1958. (Elmiskop pov. 24.000 X)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Svakako da ovdje najvažniju ulogu igra građa membrana parova jažica.
Membrane parova jažica, bez obzira da li su traheje opkoljene vlakancima ili
aksijalnim parenhimom, približno su iste grade. One su izgrađene iz središnje
lamele i dva primarna sloja membrana susjednih stanica (9, 24, 28), koji imaju
mrežasti raspored mikrofibrila, tipičan za primarni sloj membrana stanica.
Parovi ograđenih jažica nemaju niti torusa, koji je tipičan za parove ograđenih
jažica drva četinjača iz porodice Pinaceae-a. Na membranama se elektronskim
mikroskopom ne uočuju otvori pa se tekućine kroz ovakove membrane
kreću vjerojatno difuzijom (si. 1).


Budući da su libriformska vlakanca elementi građe drva sa najmanjim
brojem jažica, to je lateralno kretanje tekućina najmanje ako su traheje njima
opkoljene. Lateralno kretanje tekućina je veće ukoliko su traheje opkoljene
vlaknastim ili vazicentričnim traheidama, jer je kod traheida broj jažica
daleko veći (10, 15). Aksijalni parenhim permeabilniji je i od traheida, vjerojatno
zbog tanjih membrana i većeg broja jažica (10, 38). U odnosu na longitudinalno
kretanje tekućina kroz traheje, lateralno je kretanje tekućina ipak
relativno malo.


Raspored traheja je karakterističan i konstantan za pojedine vrste drva.
Prema rasporedu traheja drvo listače se može podijeliti u dvije osnovne skupine
— prstenasto porozne i difuzno porozne vrste drva. U prstenasto poroznim
vrstama drva su članci traheja u zoni ranog drva daleko većeg promjera
i gustoće od članaka traheja u zoni kasnog drva. Lako je uočiti da je onda
zona ranog drva daleko permeabilnija od zone kasnog drva. S druge strane, u
difuzno poroznim vrstama drva, gdje su članci traheja približno jednakog promjera
i gustoće unutar goda, permeabilnost takovih vrsta drva manje više je
jednolična.


Varijacijama širine goda mijenja se longitudinalna permeabilnost drva
samo u prstenasto poroznim vrstama. Prstenasto porozno drvo užih godova permeabilnije
je od prstenasto poroznog drva širokih godova, jer je procentualno
učešće permeabilnijeg ranog drva u drvu uskih godova veće.


Treba napomenuti, iako su promjer i gustoća članaka traheja genetski
uvjetovani, tj. ovise o vrsti drva, postoje razlike i unutar svakog pojedinog
stabla. Te razlike nastaju unutar nekoliko godova uz srčiku i relativno su veoma
male, napose u drvu listača sa etažno raspoređenim elementima (36). Zbog
toga bitno ne mogu utjecati na njihovu permeabilnost.


Radijalna permeabilnost drva vjerojatno najviše ovisi o drvnim trakovima
(38). Premda drvni traci predstavljaju manje više jedine provodne pute
ve za tekućine u radijalnom smjeru, njihova je permeabilnost veoma varijabilna
(38). Tako su, na primjer, jednoredni drvni traci u drvu hrastovine
daleko permeabilniji od krupnih trakova. Isto su tako u drvu gorskog javora
njegovi široki traci slabo permeabilni (10).


Treba naglasiti još jedan veoma važan faktor od utjecaja na lateralnu
permeabilnost drva listača u vezi sa trakovima. Naime, važnu ulogu u kretanju
tekućina iz traheja u drvne trakove igra jažičenje trak — traheja, tj.
oblik, veličina i broj jažica na dodirnim membranama između članaka traheja
i stanica drvnih trakova. Jažičenje trak — traheja, također, je genetski
uvjetovano te ovisi o vrsti drva. Neke vrste drva imaju velik broj krupnih
jažica na dodirnim membranama stanica trakova i traheja, dok je kod drugih
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 56     <-- 56 -->        PDF

vrsta broj jažica i njihove dimenzije veoma malene (10). Logično je očekivati
da će lateralno kretanje tekućina iz članaka traheja u susjedne trakove biti
veće kod vrsta drva sa većim brojem krupnih jažica u jažičenju — traheja.


Zbog veoma slabe permeabilnosti drvnih trakova i izvanredne permeabilnosti
traheja dolazi i do velikih razlike, u longitudinalnoj i transverzalnoj
permeabilnosti pojedinih vrsta drva listača.


Permeabilnost drva listača mijenja se procesom osržavanja. Kod mnogih
vrsta listača se za vrijeme osržavanja u drvu talože razne ekstraktivne tvari
kao što su tanin, masti, eterična ulja, razne gurnozne tvari, organske boje i
slično. Te tvari talože se i na membranama parova jednostavnih i ograđenih
jažica. Osim spomenutih inkrustacija na membrane jažica deponiraju se i razne
ligno-kompleksne supstance, koje se ekstrakcijom ne mogu ukloniti. Elektronskim
se mikroskopom više ne uočuju mikrofibrili na membranama jažica (9).
Ovako inkrustirane membrane znatno smanjuju permeabilnost jažica i smanjuju
lateralno kretanje tekućina iz traheja u susjedno staničje i radijalno
kretanje tekućina kroz drvne trakove. Istraživanja Preusser-a , Die trichs-
a i Gottwald-a (23) na drvu bukve pokazala su da se, pri gu-


Slika 2: Članci traheja afričke mahagonijevine (Khaya grandifoliola, C. DC.) ispunjeni
gumoznim sržnim tvarima; Reprodukcija iz Brazier, J. D. i Franklin, G. L.:
»Identification of hardwoods« — For. Prod. Res. Bull. 46. 1961. (Tangentni presjek,
pov. 50 X).


Slika 3: Članci traheja afričke mahagonijevine (Khaya grandifoliola, C. DC.) ispunjeni
gumoznim sržnim tvarima; Reprodukcija iz Brazier, J. D. i Franklin, G. L.:
»Identification of hardwoods« — For. Prod. Res. Bull. 46, 1961. (Poprečni presjek,
pov. 100 X).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 57     <-- 57 -->        PDF

bitku fiziološke aktivnosti parenhimskih stanica za vrijeme osržavanja, protoplast
postepeno smanjuje i koagulira, taložeći se na unutarnjoj površini membrana
stanica i jažica. Ovaj se talog vremenom kemijski mijenja u relativno
slabo topive supstance.


Kod mnogih se vrsta drva listača za vrijeme procesa osržavanja traheje
ispunjuju gumoznim tvarima. Gumozne tvari prodiru kroz membrane jažica
susjednih parenhimskih stanica u lumene traheja (3, 30, 36) te mogu djelomično
ili potpuno ispuniti traheje (si. 2 i 3). Uslijed zatvaranja traheja, koje predstavljaju
glavne provodne puteve za tekućine, longitudinalna se permeabilnost
veoma smanjuje.


Osim spomenutih promjena, kod mnogih vrsta drva listača se za vrijeme
osržavanja formiraju i tile (3, 13, 17). Tile su izrasline stanica parenhima trakova
ili aksijalnog parenhima kroz šupljine jažica u susjedne traheje (16, 34).


Premda se formiranje tila smatra normalnom popratnom pojavom fiziološkog
procesa osržavanja mnogih vrsta drva, one se mogu razviti i u bjeljici
kao posljedica mehaničkih ozljeda stabla (18, 21, 27), infekcije raznim vrstama
gljiva (2, 19, 31) i virusa (12). Poslije obaranja stabla, tile se mogu razviti duž
čitave bjeljike za vrijeme uskladištenja trupaca. __


Kada se, zbog bilo kojeg uzroka, negativni pritisak u trahejama, pritisak
koji vlada u živom drvu uslijed usisne sile uvjetovane transpiracijom, poveća


Slika 4: Traheje ranog drva srži bagremovine (Robinia pseudoacacia, L.) potpuno
ispunjene tilama; Reprodukcija iz Jane, F. W.: »The structure of wood« — A. i C.
Black Ltd., London, 1970. (Poprečni presjek, pov. 60 X).


Slika 5: Traheje ranog drva srži hrastovine (Quercus alba, L.) potpuno ispunjene
tilama; Reprodukcija iz Kollmann, F. P. i Cote, A. W. Jr.: »Principles of Wood
science and Technology« - Springer Vlg, Berlin, 1968. (Tangentni presjek, pov. 130 X).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 58     <-- 58 -->        PDF

i približi atmosferskom, u trahejama se smanjuje deficit difuznog pritiska. To
prouzrokuje intenzivnu osmozu vode u susjedne parenhimske stanice. Protoplast
parenhimskih stanica pritiskuje membrane jažica, koje se onda djelovanjem
protoplasta ispupče, omekšaju, raspuknu, djelomično razgrade ili potpuno
dezintegriraju. Dio protoplasta, koji je još uvijek zaštićen ektoplazmatskom
membranom, prodire kroz par jažica u lumen traheje, gdje se širi u obliku
sitnog mjehurića. Stvaranje tila može se podjeliti u dvije faze: rast u širinu
i formiranje, odnosno zadebljavanje membrana tila (23).


Potpuno formirane tile veoma su raznolikih oblika i rasporeda, što ovisi


o vrsti drva. One mogu biti sferičnog oblika, poligonalno spljoštene ili naborane.
Tile mogu biti malobrojne ili su brojne i gusto zbijene, mogu djelomično ili
potpuno zatvoriti lumene traheja (si. 4 i 5). Tile mogu slobodno dodirivati unutarnju
membranu traheja, a mogu se i čvrsto vezati za nju ili čak srasti sa
membranom traheja (22). Uslijed toga mogu potpuno zatvoriti jažice na trahejama
(si. 6). Kod poligonalno spljoštenih tila, koje se međusobno dotiću, njihove
dodirne membrane vezane su slojem koji ima izgled prave središnje lamele
(si. 6).
Slika 6: Dio membrane tile u članku traheje ranog drva srži bagremovine (Robinia
pseudoacacia, L.); Reprodukcija iz Cote, A. W. Jr.: »Cellular ultrastructure of woody
plants« — Syracuse Univ. Press, 1965. (Elmiskop., pov. 14.000 X).


Membrane tila imaju raspored mikrofibrila tipičan za primarne slojeve
membrana stanica. Međutim, kod nekih vrsta primjećen je i paralelan raspored
fibrila, koji je tipičan za sekundarne slojeve membrana stanica. Na dodirnim
membranama između dviju susjednih tila razviju se i parovi jednostavnih
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 59     <-- 59 -->        PDF

lOCO
o´ o ´
JI CM CO
a a
s-i
3
a
OS"#" I
O o O
Ort »
lOOO OoT rH ^h" CO O O M -* CO C3 O CO h; 0
r-TI> »" Ol" ^ r-T Ol" rt t-T 10" T^"
*f rt rt ^ ´ rt CO
CD
rt
-!
Ö a
73
3 t-" CO
inmrHCfrOt´-OCOO O O CO O t -CN^ ON CD^ CO t-OS CN!
03COHI>r003CDOC O
r-< r-IT—li—1 P3 H H f q r-1
O CO
CO rH
*tf OO co co oO H
i—t o m o"
T-rt CM i—1 . r-<
Mt-m(Nr0^ffiOOmOl 0 00^0 3 .OtOfOOOCDIMOHOJHHCOD-Ml O O rH
>
Q
NHhTtHCOOlO M
rH (M
ai" T-T co" o" co" co" «*
-^ i-O rH o CO O^ TT^ o o co o o^ m^in co * co__ t-Ä co^ i> o
ex c$ co" co" co" of CN" rH ofc-c©corrcoior-c--c o
co" co"
-rt* t-
co*" cp co co
o CM" C\T CO" CNT of TH
co cLr-
rp crtoi
a: co co THin rfi O co w rp H O O COhOO^^t^OiflNc o co Q H IM COin CNCO CO
m" o" rt*´ HH" CO" CO" cq" co" co" H r-T co" r-T o" co" co" rj? o r> of -*" * co" co" co" co" co L-"" co" co" o rf co"
o^ co^ co co^ ito oo m o^ ort*" of of o" co" co" o" co" co"
tm
in ^ m m m ^f m
in cq
CO c-
t -rh
m CO
CO rji H inm m
ir-
^
HH o co co o co in
m c\i co * co co co
CN co co rp co m co
CO l > ©_ in in co O^CO oo rH co^co r>
CO" L-" OlT CO" r-T O0 rH CvJCNJ^r-1 IM ^ ^ H [> ci io"
CO H M
o" m"co" co"co"co"
rH i-H
rjTT^" CO" CO" t> CN" in"
rH CM m . .. .
rH * . . .
00 rM cm
t> co i 1000:0^000 0 . . o o to
in o V> rH cp^ o tr-in o^ rH m co o co^
of in" t-" co" t-o" co" *" o" of o" o" c-" co" cd" r-T o" co"
* * rH rH rH CM C3 rH rHr H
m^o_ . . .. .
t-"co" . . .. .
ococomoo^c--o < *_ in co rt^ TH 00 * co o^ in to c^
^ " tri" cq r-T o" co" co" in rp r(*" co" co"
CD
3
H
> hi
> o
O T3
T3 O
O BJ3
M
.—3
: ^ o
A« a
age
P ~i-> CD
CD >
W W
» 3 «
^ 3 3 cu a-s
U O 0)
< «PQ
CO u u >3 3 3
O o tn
«s
M ca
CU ft s
!-. "3 rt
Ö
CO
ĆU CD "S
3 3
3 M , co to
3 33 *-´ co3,3 3 33 M a M
^ H 3 O B
0´0´Urt<^r t rt
CD
. "CD
J .Irt
SO .—1 ´1*1
S.S a .»0, 3
CO "tz
co cj 3
d CO
-»»
3 3 co
cj 3 ^
co H ^
CD fl 3
Ä .
US
. 3
Cfl" CO"
S-l CD
0) CJ
0 3
e-s
co
CD g
rt
3 co
ft 3
o co
M CD
_c0 3
"^ ´3cfi
tH CO
j <
O CO
Ü o
3
3 t !
3 CD
.Sri O CD
03 g P
S 3
T3 *i "O
e 3 o
o 3
?! CO CD
lai a o oKUO
fi-J*
co
JH CD a ft
:P, 3
-Si« CO CD
ga
aa o a CD
3^J
10 cj
co . o 3 .2 Ä
»ag e
3 C CO rt Qin rt CJ u g3 X! t>> CD 3
UOrtH Q
3
CD CD
« .5
3 ´co
33
US P C L ( SJ
&^L
C «r t0 s
M cfl to
Sc
CD co g
CDC6 "Ö
O 3
a8
„ 3
S3 S-l
3 >, i
fe 03 Ä
3 "O5 oSF
CO´S
O co
rt CO
9 O
K hSo
I—i
I
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 60     <-- 60 -->        PDF

jažica. Debljina membrana tila veoma varira te se kreće prema dosadašnjim
podatcima od 0,05 do nekoliko mikrona.


Nameće se pitanje, kako to da se samo kod nekih vrsta drva formiraju
tile? Odgovor na to pitanje dala je 1949. godine Chattawa y (7). Ispitujući
uzroke toj pojavi, ona je ustanovila da se tile mogu formirati samo kod onih
vrsta drva kod kojih su promjeri otvora parova jažica na dodirnim membranama
stanica parenhima i traheja veći od 10 p..


Uslijed formiranja tila, glavni provodni putevi za kretanje tekućina u
drvu — traheje — se djelomično ili potpuno zatvaraju i veoma smanjuju longitudinalnu
permeabilnost srži drva mnogih listača, koje su inače u bjelici
jako permeabilne (15, 20, 26).


Klasičan primjer u vezi s tim su naša crvena i bijela hrastovina. Srž crvene
hrastovine dobro je permeabilna, dok je srž bijele hrastovine veoma slabe
permeabilnosti. Uzrok je tome intenzivno formiranje tila u srži bijele hrastovine,
dok u srži crvene hrastovine do formiranja tila uopće ne dolazi.


Na kraju treba napomenuti da je permeabilnost drva listača indikator
njihove prirodne trajnosti. Drvo sa veoma malom permeabilnošću ima prirodnu
trajnost cea 20—25 godina, dok su vrste drva s velikom permeabilnošću
brzo propadajuće, njihova prirodna trajnost iznosi cea 5—15 godina (30).


LITERATURA


1.
Bayley , I. W.: »Contribution to plant anatomy« — Waltham, Mass., USA, 1951.
2.
B e c k m a n, C. H., Kuntz, J. E., R i k e r, A. J. i Berbee, E. J.: »Host responses
associated with the development of oak wilt.« — Phytopatology, 43, 448—
54, 1953.
3.
Brazier, J. D. i Franklin, G. L.: »Identification of hardwoods« For. Prod.
Res. Bull. 46, London, 1961.
4.
Chalk , L.: »The distribution of the lengths of fibers and vessel members and
the definition of terms of size« — Imper. For. Inst. Pap. No. 2, 1936.
5. Chalk, L. i Chattaway, M.M.: »Measuring the length of vessel members«
— Trop. Woods, 40, 19—26, 1934.
6.
Chalk , L. i Chattaway , M. M.: »Factors affecting dimensional variations
of vessel members« — Trop. Woods, 41, 17—37, 1935.
7.
Chattaway , M. M.: »The development of tyloses and secretion of gum in the
heartwood formation« — Aust. .. Sei. Res. B. 2, 227—40, 1949.
8.
Comstock , G. L : »Directional Permeability of Softwoods — Wood and Fiber,
1, 4, 283—9, 1970.
9.
Cote, A. W. jr.: »Electron microscope studies of pit membrane structure« —
For. Prod. Jul., 8. 296—301, 1958.
10.
Cote, A. W. Jr.: »Structural factors affecting the permeability of wood« —
Journ. Polymer Sci., Part c, 2, 231—42, 1963.
11.
D i n w o o d i e, J. M.: »Tracheid and fibre length in timber, a review of literature
« — Forestry, 34, 2, 125—44, 1961.
12.
Esau, K.: »Anatomic effects of the viruses of Pierce´s disease and phony peach«

Hilgardia, 18, 423—82, 1948.
13.
Gerry , E. J.: »Tyloses: Their occurrence and practical significance in some
American woods« — Jour. Agric. Res., 1, 445—69, 1914.
14.
Huber , B. i Prütz , G.: »Über den Anteil von Fasern, Gefässen und Parenchym
am Aufbau verschiedener Hölzer« — Holz a. Roh- u. Werkstoff, 1, 10, 377,
1938.
15.
Hunt , G. M. o G a r r a 11, G. A.: »Wood Preservation« — McGraw-Hill book
Comp., New York, 1953.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 61     <-- 61 -->        PDF

16.
I. A. W. A.: »Multilinqual Glossary of Terms used in Wood Anatomy« — Verlagsanst.
Buchdruck. Konkordia, Winterthur, Switzeland, 1964.
17.
I to, M. i Kishima , T.: »Studies on the tyloses, their occurrence in the domestic
woods« — Wood Res. Rev., Japan, 3. 44—5, 1951.
18.
J ur a Sek, L.: »Vznik thyl v bukoven dreve« — Drev. Vyskum, 1, 7—15, 1956.
19.
Kerling , L. C. P.: »Reactions of elm wood to attacks of Ophiostoma ulmi,
Nannf.« — Acta Bot. Needrl., 4, 398—403, 1955.
20.
Kishima, T, iHayaschi, S.: »Microscopic observation of the course of water
penetration into wood.« — Wood Res., Kvoto, 24. 33—45, 1960.
21.
Klein , G.: »Zur Ätilogie der Thyllen« — Z. Botan, 15, 417—39, 1923.
22.
Koran, Z. i Cote, W. A. Jr.: »The Ultrastructure of tyloses« — U Cote, W. A.
Jr.: »Cellular Ultrastructure of Woody Plants« Syracuse Univ. Press., 1935.
23.
Koran , Z. i Cote , W. A. Jr.: »Ultrastructure of tylosses and a theory of their
growth mechanism.« — I. A. W. A. News Bull. 2, 3—15, 1964.
24.
Liese , W.: »Der Feinbau der Hoftüpfel bei den Laubhölzern« — Holz a. Rohu.
Werstoff, 15, 449—53, 1957.
25.
Liese, W. i Meyer-Uhlenried, K. H.: »Zur quantitativen Bestimmung
der verschiedenen Zellarten im Holz« — Zeitschr. f. Mikrosk. 63, 269—75, 1958.
26.
Ma c Lean , J. D.: »Preservative treatment of wood by pressure methods« —
U. S. D. A., For. Serv., Agric. Handbook 40, 1952.
27.
P a c It, J.: »Kernbildung der Buche — Fagus silvatica, L.« — Phytopathol. Z.,
20, 255—9, 1930.
28.
P a n s h i n, A. J., D e Z e e u w, C. i Brown, H. P.: »Textbook of wood Technology,
Vol 1, McGraw-Hill Book Co., New York, 1964.
29.
S k a n e, D. S. i Ba l o d is, V.: »A study of wessel length in Eucalyptus obliqua,
L´ Herit.« — Jour. Exptl. Bot., 19, 825—30, 1968.
30.
Smith, D. N. i Lee, E.: »The longitudinal permeability of some hardwoods
and softwoods« — For. Prod. Res Spec. Rpt., No 13, 1958.
31.
Struckmeyer, B. E., B e c k m a n, C. H, K u n t z, J. E. i Riker, V. J.:
»Plugging of vessels by tyloses and gums in wilting oaks.« — Phvtopathology,
44, 148—53, 1954.
32.
Schmid , R.: »The fine structure of Pits in Hardwwods« — U. Cote, W. A. Jr.:
»Cellular Ultrastructure of woody plants«, Syracuse Univ. Pres, New York, 1965.
33.
Spoljarić , Z.: »Anatomija drva« — skripta za slušače DI. smjera Šum. fak.
Zagreb, Sveuč. Zgb, 1961.
34.
Spoljarić, Z., P e t ri ć, B. i Š ć u k a n e c, V.: »Višejezični rječnik stručnih
izraza u anatomiji drva« — Posl. udr. Šum. priv. org., Zagreb, 1969.
35.
Trendelenburg, R. i Mayer-Wegelin, H.: »Das Holz als Rohstoff«.
— C. Hanser Verlag, München, 1956.
36.
Tsoumis , G.: »Wood as Row Material« — Pergamon press, London, 1968.
37.
Wagenführ , R.: »Anatomie des Holzes« — VEB Fachbuchvolg, Leipzig, 1966.
38.
Wardrop, A. B. i Davies, G. W.: »Morphological factors relating to the penetration
of liquids into wood« — Holzforschung, 15, 5, 129—41, 1961.
39.
Zimmermann, M. H. i Brown, C. L.: »Trees, Structure and function« —
Springer-verlag, Berlin, 1971.
Summary


THE INFLUENCE OF WOOD STRUCTURE ON PERMEABILITY OF HARDWOODS


On the basic of world literature the author gives a review on influence of wood
structure on permeability of hardwoods.


The longitudinal permeability of hardwoods depends mainly of frequency and
diameter of vessels. Lateral permeability depends on tissue surroundig the vessels,
as well as on their conjugate pits.


The permeability is greatly reduced during heartwood formation, owing to tyloses
formation and deposition of gum into the vessels.


373