DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kada bi taj kosi dio krivulje prešao u oblik crtkanog dijela krivulje, drugim
riječima kada bi postojala binomska razdioba stabala kao u jednodobnoj
sastojini ili bimodalna krivulja broja stabala, držimo da bi se ta sastojina nalazila
u optimalnoj fazi ili u uravnoteženom stanju. Takvo slanje, kako smo već
spomenuli, pronašao je Miletić (10) u čistim bukovim sastojinama karaktera
prašume na visokom kršu iznad 1250 m nadmorske visine i prikazao ga brojčano
i grafički.


Prijelaz ove sastojine u optimalnu fazu zahtijevat će vjerojatno vrlo dugački
period vremena, jer je mortalitet slab, budući da se radi o jeli i bukvi, vrstama
koje vrlo dobro podnose zasjenu, a osim toga poznato je da je uraštanje
stabala u gornje etaže (glavnu sastojinu«) u prašumama sporo.


Treća ploha pokazuje donekle sličnu situaciju kao i II pokusna ploha, ako
se ima u vidu tok i kulminacija krivulje broja bukovih stabala u debljinskom
stepenu od 42,5 cm, a jelovih u debljinskom stepenu od 52,5 cm. Ta ploha
predstavlja u razvojnoj fazi neki prelazili stadij između sastojina I i II pokusne
plohe.


Na bazi provedenih istraživanja i analize strukture pokusnih ploha po
broju stabala dolazimo do zaključka, da u prašumi Corkova uvala prevladava
razvijena razvojna faza u pravcu k optimalnoj fazi ili uravnoteženom stanju.


b. Zbroj temeljnica stabala
Zbroj temeljnica stabala predstavlja sve zbrojene površine poprečnih presjeka
stabala u visini 1,3 m od zemlje. Veličina zbroja temeljnica ne zavisi samo
o apsolutnom broju stabala, nego i o njihovom učešću u pojedinim debljinskim
stepenima. Radi toga padanje ili rastenje apsolutnog broja stabala ne
mora izazvati analogno stanje i kod temeljnica. Zbroj temeljnica je u stvari
tromiji, manje pokretan strukturni elemenat nego što je apsolutni broj stabala.


Zbroj temeljnica po debljinskim stepenima utvrdili smo na bazi podataka
svih snimljenih ploha za površinu od 1 ha. Podatke donosimo u tabeli 2 i histogramu
si. 5.


Kako se iz ovih podataka vidi, zbroj temeljnica iznosi 69,96 m"2, dakle cea
70 m2/ha što je vrlo visoko te predstavlja vrlo visok stupanj obrasta. Interesantno
je istaći da je kulminacija temeljnica nastupila u vrlo snažnom debljinskom
stepenu od 97,5 cm. Iz histograma (si. 5) se vidi da su temeljnice najjače
zastupane u vrlo jakim debljinskim stepenima, uzevši da vrlo jaki debljinski
stepeni počinju od prsnog promjera 65 cm. Na vrlo jake debljinske stepene
otpada od ukupne temeljnice 66°/o. Po tome se razlikuje prašuma od gospodarske
šume i to je njena karakteristika kada se radi o dobrim staništima
kao što je to slučaj na istraživanom području Čorkove uvale.


c. Drvna masa
Drvna masa po debljinskim stepenima utvrđena je na bazi broja stabala
u debljinskim stepenima i drvno gromadnih tabela za jelu i bukvu od Surića.
Obračun je proveden za površinu od 1 ha uzimajući u račun sva stabla sa pokusnih
ploha.


Podatke donosimo u tabeli 3 i histogramu si. 6.


Kako se iz ovih podataka vidi, drvna masa po 1 ha iznosi bez obzira na
vrstu drveća 1.113 m3/ha, što je vrlo visoko. U toj drvnoj masi otpada na jelu
783 m3/ha ili 70°/o, a na bukvu 330 m3/ha ili 30°/o.