DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 22     <-- 22 -->        PDF

UDK 634.0.228: 634.0.187 Fagetum croaticum abietetosum Horvat


O REZULTATIMA KOMPARATIVNIH ISTRAŽIVANJA
FLORISTIČKOG SASTAVA PRAŠUMSKIH I GOSPODARSKIH
SASTOJINA ZAJEDNICE FAGETUM CROATICUM ABIETETOSUM HT.
U HRVATSKOJ


Dr. IVO TRINAJSTIC


UVOD


Već je odavno općenito prihvaćena činjenica da terminalni oblik u progresivnom
razvoju vegetacije na Zemlji predstavlja šumska vegetacija. Isto je tako
poznata činjenica da recentne klimatske prilike na površini Zemlje ne dozvoljavaju
u svim područjima razvoj šumske vegetacije pa u takvim područjima
nije šuma terminalni oblik vegetacije, već su to različite zajednice travnjaka,
izgrađene od zeljastih biljaka ili pak tundra, izgrađene pretežno od taložnih
oblika.


Za najveći dio Evrope, izuzev najviših planinskih lanaca i eventualno manjih,
ograničenih dijelova istočne Evrope, terminalni oblik u procesu razvoja
vegetacije predstavlja šuma. Tokom posljednjega stoljeća ta je, recentna, šumska
vegetacija Evrope razmjerno dobro proučena pa su nam danas poznate najvažnije
zakonitosti u horizontalnom i vertikalnom raščlanjenju šumskog pokrova
Evrope, floristički sastav najvećega dijela šumskih zajednica, kao i odnos
šumske vegetacije prema nekim abiotskim i biotskim faktorima (npr. klimi,
tlu, utjecaju čovjeka, stoke itd.).


Budući da su moderna fitocenološka istraživanja veći dio šumskog vegetacijskog
pokrova Evrope zatekla u znatnoj mjeri antropogeno — pozitivno
ili negativno — izmijenjenim, u odnosu na prvotno — prašumsko stanje, pokušalo
se u novije vrijeme izvršiti rekonstrukciju prvotnoga, prašumskog oblika
šumske vegetacije. Toj rekonstrukciji naročito su pripomogli rezultati
polenske analize, a ti isti rezultati poslužili su, također, i za rekonstrukciju
paleovegetacijskih prilika koje su u Evropi vladale tokom holocena, a negdje
i tokom ranijih faza kvartara (neki dijelovi pleistocena).


Sto se tiče stupnja degradacije šumskog vegetacijskog pokrova, najteža je
situacija u nizinskom i brežuljkastom (kolinom) pojasu, jer su tu uvjeti za aktivnost
čovjeka najpovoljniji pa je najveći dio šumske vegetacije iskrčen, a tako
dobivene površine iskorištene za poljoprivrednu proizvodnju. Preostale sastojine
šuma nizinskoga i brežuljkastog pojasa, također, su antropogeno izmijenjene
pa je njihov floristički sastav, a pogotovo kvantitativni odnosi pojedinih,
naročito drvenastih elemenata u njima, dobrim dijelom promijenjen. Pokazalo
se da u sastavu takvih šuma obični grab, Carpinus betulus, poprima
sve značajniju ulogu pa se u fitocenološkoj klasifikaciji recentnih šuma nizin
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 23     <-- 23 -->        PDF

skoga i brežuljkastog pojasa vrsti Carpinus betulus i nekim »karpinentalnim«
elementima pridaje veliko značenje (npr. R. Tüxe n 1937, E. Oberdor f e r
1957, I. H o r v a t 1962, M. Wraber 1964 i mnogi drugi).


Nešto je povoljnija situacija u opsegu različitih tipova bukovih i jelovih
žurna brdskog i gorskog pojasa, odnosno u opsegu acidofilnih crnogoričnih
šuma pretplaninskog pojasa, jer je tu utjecaj čovjeka bio razmjerno manji.
Naime, opće klimatske prilike brdskoga, a pogotovo gorskog i pretplaninskog
pojasa ne dozvoljavaju razvoj najvećega broja prehrambeno važnih poljoprivrednih
kultura pa je čovjek na nižem stupnju tehničkog razvoja takva područja
u pravilu izbjegavao. Zahvaljujući tome, mi još i danas možemo u pojedinim
dijelovima Evrope naći više manje prašumske oblike vegetacije, pogotovo
mješovitih jelovo-bukovih šuma ili pretplaninskih šuma smreke. Takvi
nam prašumski oblici šumske vegetacije mogu tada poslužiti za osnovna istraživanja
zakonitosti što se odražavaju u prašumama sjeverne hemisfere, koje
se u nizu karakteristika razlikuju od tropskih prašuma.


Kako i na području Hrvatske postoji nekoliko, razmjerno dobro uščuvanih
prašumskih kompleksa, od kojih su zaštićeni »Corkova uvala« u Nacionalnom
parku Plitvička jezera i »Plješivička uvala« na Plješivici, bilo je moguće u
fitocenološka istraživanja uključiti i prašumski oblik vegetacije.


Kad je pred nekoliko godina »Međunarodno istočnoalpsko-dinarsko društvo
za istraživanje vegetacije« održalo simpozij o jugoistočno-evropskim prašumama,
u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
na području prašumskog kompleksa Peručice, imao sam prilike iznijeti i neke
rezultate vlastitih istraživanja fitocenoloških prilika prašumskog rezervata
»Corkova uvala« u Hrvatskoj (I. Trinajsti ć 1970). Kako sam paralelno s
navedenim istraživanjima proučavao i biljnogeografske odnose šumske vegetacije
toga dijela Hrvatske (I. Trinajstić 1967, 1970a, I. Trinajstić —


I. Suga r 1968), postavilo se pitanje postoji li razlika u florističkom sastavu
prašumskih i gospodarskih oblika jedne te iste šumske zajednice, subasocijacije
Fagetum croaticum australe abietetosum, — odnosno na koji način i u kojoj
mjeri gospodarenje utječe na promjenu sastava prašumskog tipa vegetacije?
Neke osnovne spoznaje u vezi s tim pitanjima iznio sam i na Simpoziju o
jugoistočno-evropskim prašumama (I. Trinajsti ć 1970).
METODIKA ISTRAŽIVANJA


Kao osnovica za istraživanje neke biljne zajednice služi, kao što je ponato,
fitocenološka snimka (I. H o r v a t i suradnici 1950). Ona u sebi sadrži sve
biljne vrste jedne određene jedinice površine, s oznakama kvantitativnog učešća
i socijabilnosti svake od njih. Kvantitativno učešće i socijabilnost označuju
se oznakom »kombinirane procjene«. To su dva broja od 1—5 međusobno
odijeljena točkom. Prvi broj označuje pokrovnost, bez obzira na broj individua
dotične vrste, i svaka jedinica vrijedi ± 20°/o površine izabrane plohe.
Drugi broj označuje socijabilitet pa npr. broj 1 označuje da dotična biljka
raste pojedinačno, broj 2 da raste u busenima, broj 3 da raste u većim ili manjim
jastucima ili skupinama itd. Ako je jedna vrsta u snimci vrlo rijetka
označuje se oznakom » + «, što znači da biljka u snimci praktički ne zauzima
nikakvu površinu ili se ta površina može zanemariti, a osim toga dotična biljka
raste pojedinačno.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 24     <-- 24 -->        PDF

TABELA 1
AS. FAGETUM CROATICUM AUSTRALE Ht. SUBAS. ABIETETOSUM


Ht. 1938
Broj snimke (Nr. d. Aufn.): 1 2 3 4 5 6 7 8
Nalazište (Fundort): Ćorkova iuvala Mala Kapela
Veličina snimke (Grösse d. Aufn.): 500 500 500 1000 500 500 500 1000
Nardmorska visina (Höhe ü. Meer.): 930 870 830 700 800 790 870 700
0 0 0 N NW NNO NNW —
Ukupni broj vrsta (Artenzahl): 35 44 40 73 69 70 62 62
Broj vrsta(Artenzahl
izvan Tabele
ausserhalb d. Tab.): 1 4 5 8 0 0 6 7
KARAKTERISTIČNE VRSTE
ASOCIJACIJEII.
(ASS. CHAR.):
II. Rhamnus fallax
Lonicera alpigena
Daphne laureola
+ + + +
1.1
1.2
+
1.1 +
III. Aremonia agrimonioides
Polystichum lobatum
Cardamine polyphylla
Cardamine waldsteinii
+ .2
3.3
1.2 +.2 1.2
+ .3
+ .3
1.1
2.3
+
+
2.2
1.1
+
2.2
1.1
+
+ .2
( + )
+
Ruscus hypoglossum
Elymus europaeus
Cardamine chelidonia +
+
+
+
+ + +
II. Evonymus latifolius + + + +
III. Omphalodes verna
Calamintha grandiflora
Cardamine ennaeaphyllos
Lamium orvala
Cardamine bulbifera
2.3
1.1
+
+
+
3.3
+
1.1
2.1
1.3
3.3
+
+2.2
1.1
+
+1.1
+
2.3
1.1
+
( + )
DIFERENCIJALNE VRSTE SUBASOCIJACIJEAbietetosum:
(SUBASS. DIFF.):
I. Abies alba 3.3 3.3 3.3 3.3 2.3 3.3 2.1 4.4
Picea excelsa + + + + +
II. Abies alba 2.2 2.2 1.1 1.1 + + 1.1
III. Oxalis acetosella 3.3 3.3 1.3 2.3 2.3 2.3 3.3 3.3
Abies alba
Nephrodium dilatatum
Galium rotundifolium
Geranium robertianum
Cardamine trifolia
Circaea alpina
+
+
1.2
+
+
+
1.2
+ .2
+ .3
3.3
+
+ .2
+ .3
+
2.3
+
+ .2
3.3
2.3
+
+ .2
1.1
+
+1.1
1.1
+
+
+1.3
1.2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+2.3
+
+
+
KARAKTERISTIČNE VRSTE
SVEZE I REDAu. O. CHAR.):
(VERB. CHAR.
Fagion illyricum i Fagetalia:
I. Fagus silvatica 2.1 3.3 2.3 2.2 3.3 3.3 3.3 1.1
II. Fagus silvatica
Rubus hirtus
Daphne mezereum
+
1.1
+
2.2
+1.1
+
+
+
+
2.2
+
1.1
+
+
+
+
+
1.1
1.1
+
+
2.3
+
336
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Broj snimke (Nr. d. Aufn.):
[II. Asperula odorata + .3 1.3 1.2 1.2 + 3.3 1.2 + .3
Sanicula europaea + + + 1.2 1.2 + + + .2
Athyrium filix foemina 2.2 + + .2 + .2 + .2 + .2 + .2
Phyllitis scolopendrium 1.2 + .2 + + .2 + .2 + + .2
Epilobium montanum + + + + + + +
Paris quadrifolia + + + + + + +
Seriecio nemoransis + + 1.2 2.2 + +
Stellaria nemorum 1.2 1.1 + + + ( + .3)
Acer pseudoplatanus + + + + + +
Euphorbia amygdaloides
Lamiastrum luteum
+
+
+
+
+ +
+
<+)
+
+
+
Scrophularia nodosa + + + +
Lathyrus vernus + + +
Neottia nidus avis + + +
Polygonatum verticillatum + +
Asplenium adiantum nigrum +
Silene nemoralis +
I. Acer pseudoplatanus ( + ) + + 1.1 +
IL Corylus avellana
Lonicera xylosteum
Acer pseudoplatanus
Staphylea pinnata
Tilia platyphyllos
Ribes grossularia
II. Salvia glutinosa
Carex silvatica
Arum maculatum
Nephrodium filix mas
Actaea spicata
Pulmonaria officinalis
Mercurialis perennis
Asarum europaeum
Piatanthera bifolia
Ranunculus lanuginosus
Doronicum austriacum
+
+
+ .2
+
+
1.2
1.2
+
+
3.1
1.2
+
1.2
+
+3.3
2.3
+
2.3
1.2
+
1.1
3.1
+ .2
+
1.2
+
+
+
+ .2
+
1.1
2.3
1.2
+
+
+
1.1
+ .2
+
1.2
+
+
+
+
+
1.1
2.3
+ .2
(+)
+
+
+
+ .2
+
+1.2
+ .2
+
+ .2
+ .3
+ .2
+
+ .2
+
+
(+)
+
Phyteuma spicatum
Geranium phaeum
Lunaria rediviva
Polygonatum multiflorum
Lilium martagon
Adoxa moschatelina
+
+ (+)
+ O(
+ )
+
+
+
+
Haquetia epipactis
Isopyrum thalictroides
Helleborine latifolia
+
+
+
KARAKTERISTIČNE VRSTE
RAZREDA (KLL. CHAR.)
Querco-Fagetea:
II. Sambucus nigra + + + + +
III. Viola silvestris
Myosotis silvatica
Circaea lutetiana
Mycelis muralis
+
+ .3
+
i
1.2
+
+
1.1
+
+
+
2.1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Broj snimke (Nr. d. Aufn.): 1 2 3 4 5 6 7 8


II. Crataegus monogyna
III. Campanula trachelium
Melica uniflora
Anemone nemorosa
Cyclamen purpurascens
Symphytum tuberosum
Geum urbanum
+
+ .2
+
+
+ .3
+
( + )
+ .2
+
+
++
+ .3
+
+
+ .2
+
+
PRATILICE (BEGLEITER):
II. Sorbus aucuparia
III. Solanum dulcamaraFragaria vescaPolypodium vulgare
Scopolia carniolica
Gentiana asclepiadea
Verathrum album
Maianthemum bifolium
Veronica officinalis
Prenanthes purpurea
+
4-+
+ .2
+
1.2
+
+
+
+
+
+
+
( + )
+1.3
+
+ .3
+
+
+
+
+2.3
+
1.1
+ .3
+
+
+
+
+.;
+


I = Sloj drveća (Baumschiebt), II Sloj grmlja (Strauchschicht), III = Sloj
niskog rašća (Krautschicht).


Sve su snimke ujedinjene u Tabelu 1 i to tako da su 3 snimke prašumskih
sastojina grupirane u prvu kolonu, a 5 snimaka gospodarskih sastojina u drugu
kolonu.


Floristički sastav prašumskih sastojina proučavan je u »Corkovoj uvali«.
Vegetacijske snimke reprezentiraju više manje jednolično obraštene dijelove
sastojina pa bi odgovarale optimalnoj razvojnoj fazi u procesu razvitka prašume.


Floristički sastav gospodarskih sastojina proučavan je na susjednom, zapadnom
dijelu Male Kapele i to na potezu Modruš—Jezerane. Na tom prostoru
odabrano je pet više manje homogenih dijelova sastojina, tamo gdje se ne vide
tragovi svježih sječa.


Biljne su vrste u Tabeli raspoređene u slijedeće grupe: Karakteristične
vrste asocijacije, Diferencijalne vrste subasocijacije, Karakteristične vrste sveze
i reda, Karakteristične vrste razreda i Pratilice. Unutar ovih grupa karakterističnih
vrsta, gdje je došlo do pojave takvih biljaka koje su značajne samo
za gospodarske sastojine, razdijeljene su one na skupinu vrsta značajnih i za
prašumske i za gospodarske sastojine te na skupinu značajnu samo za gospodarske
sastojine. Skupina takvih karakterističnih vrsta ujedno je, radi bolje
preglednosti, još je i uokvirena.


Grafikoni (Tabela 3 i 4) koji prikazuju pokrovnost pojedinih, gospodarski
važnih vrsta sastavljeni su na taj način da su na ordinati označene pokrovnosti,
tj. prvi broj kombinirane procjene (1—5), a na apscisi su nanesene snimke
(1—8). U snimkama gdje je pojedina vrsta prisutna, ali bez »pokrovnosti«,
označeno je to oznakom » + «.


338
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ANALIZA FLORISTIČKOG SASTAVA


Odmha se na početku može reći da su jelovo-bukove šume subas. Fagetumcroaticum abietetosum po broju vrsta neobično bogate. Međutim, usporedimo
li prašumske sastojine s gospodarskima, možemo uočiti da su gospodarske sastojine,
po broju vrsta, znatno bogatije. Tako u pojedinoj snimci prašumskog
oblica zajednice Fagetum abietetosum nalazimo 35—44 vrste, a u pojedinim
snimkama gospodarskog oblika te iste zajednice 62—73 vrste. Povećanje broja
vrsta je razmjerno znatno i iznosi nešto preko 50°/o vrsta najbogatije prašumske
snimke. Iz grafikona A u Tabeli 2 može se uočiti da je povećanje ukupnog
broja vrsta u snimkama gospodarskih sastojina uglavnom konstantno, tj. ne
postoje već oscilacije broja vrsta u pojedinim snimkama. Na temelju toga nameće
se zaključak da je prašumski oblik zajednice Fagetum croaticum abietetosum
floristički mnogo siromašniji od gospodarskog oblika pa prema tome
gospodarenje uvjetuje apsolutno obogaćenje cjelokupnog florističkog sastava
istraživane zajednice.


Budući da svaka pojedina vrsta nema u zajednici isto značenje, zanimati
će nas dalje na koji se način ostvaruje povećanje florističkog sastava pod
utjecajem gospodarenja.


Iz Tabele 1 i grafikona B u Tabeli 2 vidi se da se povećanje broja vrsta
gospodarskih sastojina očituje već među karakterističnim vrstama asocijacije
(Fagetum croaticum austräte). Od ukupno 16 karakterističnih vrsta, njih 10 je
prisutno i u prašumskom i u gospodarskom obliku zajednice. Međutim, 6 vrsta
je zastupljeno samo u gospodarskim sastojinama. Analiziramo li tih 6 vrsta,
možemo utvrditi da samo Omphalodes verna ima svoj optimumm u opsegu jelovo-
bukovih šuma. Ostalih 5 vrsta (Evonymus latifolius, Cardamine bulbifera,
Cardamine ennaeaphyllos, CalamAntha grandiflora, Lamium orvala) imaju svoj
optimum u subasocijaciji Fagetum croaticum montanum, u smislu I. H o r-
v a t a (1938, 1962), dakle u jednoj razmjerno termofilnijoj grupaciji. Iz toga
možemo zaključiti da povremeno i redovito otvaranje sklopa pogoduje izvjesnom
širenju onih elemenata koji su u pravilu rasprostranjeni u čistim bukovim
šumama nižih, relativno toplijih položaja. Isto je tako potrebno istaknuti
da organizirano preborno gospodarenje u opsegu u kom se vrši na istraživanom
području, ne eleminira niti jednu vrstu ove skupine, pa praktički i nema
karakteristične vrste koja bi bila isključivo vezana na prašumske sastojine.
Doduše, takva je u Tabeli 1 vrsta Cardamine chelidonia koja nije nađena u
istraživanim gospodarskim sastojinama Male Kapele, ali je zato razmjerno česta
u šumama kako širega područja Nacionalnog parka Plitvička jezera, tako i
Senjskoga bila i Velebita.


Drugo, mnogo izrazitije povećanje broja vrsta u gospodarskim sastojinama
javlja se među karakterističnim vrstama sveze Fagion illyricum i reda Fagetalia.
To je opsežna skupina biljnih vrsta relativno široke ekološke amplitude
pa većinu takvih vrsta nalazimo u sastavu mezofilnih šuma od nizinskog sve
do pretplaninskog pojasa, na podlozi neutralnih ili slabo kiselih tala. Ta je skupina
u istraživanim sastojinama zastupljena s ukupno 46 vrsta, od kojih je 20
vrsta zastupljeno i u prašumskim i u gospodarskim sastojinama, dok su 22
vrste nazočne samo u gospodarskim sastojinama, a 4 vrste dolaze doduše i u
gospodarskim sastojinama, ali su u ovim posljednjim ili stalnije ili je njihova
pokrovnost u njima znatno veća.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 28     <-- 28 -->        PDF

ao


70


60


50


40


30


20


10


10 .
10 .
40


30


20 4


10


10


10


1 232 567 8


Graf. 1.
Grafički prikaz kvantitativnih odnosa pojedinih kategorija vrsta subas.
Fagetum croaticum abieteiosum Ht.
Graphische Darstellung der kvantitativen Beziehungen der einzelnen Kategorien der
Arten der Subass. Fagetum croaticum abietetosum Ht.
Legenda: A — Ukupni broj vrsta (Gesamtartenzahl)
B — Karakteristične vrste asocijacije (Ass. Char.)
C — Diferencijalne vrste subasocijacije (Diff. Subass.)
D — Karakteristične vrste sveze i reda (Verb. Char. u. O. Char.)
E — Karakteristične vrste razreda (Kll. Char.)
F — Pratilice (Bgl.)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Fitocenološko-ekološkom analizom možemo ustanoviti da vrste koje se
javljaju samo u gospodarskim sastojinama ili u njima postižu svoj optimum,
predstavljaju relativno termofilne elemente, bilo diferencijalne za subasocijaciju
Fagetum croaticum montanum, bilo karakteristične za asocijaciju Querco-Carpinetum
croaticum., ili su to, napokon, elementi reda Fagetalia koji u spomenutim
zajednicama imaju svoj optimum (npr. Corylus avellana, Staphyllea pin-
nata, Salvia glutinosa, Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis, Asarum
europaeum i drugi). Drugim riječima, gospodarenje uvjetuje prodor i širenje
razmjerno termofilnih »fagetalnih« elemenata čistih bukovih šuma ili mješovitih
hrastovo-grabovih šuma u mješovite jelovo-bukove sastojine.


Treće, neznatno, povećanje vrsta gospodarskih sastojina javlja se među
karakterističnim vrstama razreda Querco-Fagetea. I to povećanje odražava istu
zakonitost kao i prethodna dva, ali kako su to vrste najšire ekološke amplitude,
one na šumsko gospodarske zahvate ne reagiraju u većoj mjeri.


Vrlo je zanimljivo istaknuti da grupa diferencijalnih vrsta subasocijacije
abietetosum nije uopće izmijenjena pod utjecajem gospodarenja (grafikon C u
Tabeli 2). Ta je skupina, prema fitocenološkoj pripadnosti vrsta, razmjerno
homogena. Vrsta Abics alba pripada, šire shvaćeno karakterističnim vrstama
reda Fagetalia ili lokalno kao regionalno karakteristična vrsta različitih, acidofilnih
asocijacija reda Vaccinio-Piceetalia. Vrste Picea excelsa, Oxalis acetosella,
Nephrodium dilatatum, Galium rotundifolium te lokalno Cardamine trifolia
i Circaea alpina su karakteristične vrste acidofilnih crnogoričnih šuma
reda Vaccinio-Piceetalia. Vrsta Geranium robertianum je elemenat više manje
nitrofilne vegetacije, ali je lokalno vrlo značajna diferencijalna vrsta subasocijacije
abietetosum.


Utjecaj gospodarenja na grupu navedenih diferencijalnih vrsta može teoretski
biti trojak: ili se broj vrsta povećava, ili se smanjuje ili broj vrsta ostaje
isti.


Što se tiče povećanja broja vrsta, ono bi se moglo vršiti prvenstveno na
račun acidofilnih, »piceetalnih« elemenata, ali kako subasocijaeija Fagetumcroaticum abietetosum na istraživanom području, a i na najvećem dijelu njena
areala u Hrvatskoj, ne stoji u direktnim sindinamskim odnosima sa zajednicama
reda Vaccinio-Piceetalia, postoje razmjerno malene mogućnosti useljavanja
takvih vrsta, pogotovo kad se uzme u obzir činjenica da su to uglavnom
izrazito acidofilne, borealne vrste, vrlo osjetljive na ekološke uvjete staništa.


Druga je krajnost smanjenje broja vrsta pod utjecajem gospodarenja. To
će se dogoditi u onim slučajevima kad se gospodarenjem edafski uvjeti i mikroklima
toliko izmijene da se i razmjerno manje osjetljivi elementi (npr.
Oxalis acetosella, Galium rotundifolium, Nephrodium dilatatum) počnu gubiti,
što se može zapaziti u nekim razmjerno jako degradiranim sastojinama privatnih
šuma Gorskoga Kotara.


Činjenica da su broj diferencijalnih vrsta subasocijacije abietetosum i njihovi
kvantitativni odnosi i u prašumskim i u gospodarskim sastojinama praktički
jednaki, možemo zaključiti da gospodarske šume nisu u fitocenološkom
smislu degradirane. Pretpostavimo li, pak, drugu mogućnost, tj. da su ipak degradirane,
tada sastojine iz »Ćorkove uvale« ne bi odražavale prašumsko stanje
jer bi i one u tom slučaju bile degradirane.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 30     <-- 30 -->        PDF

KVANTITATIVNI ODNOSI GOSPODARSKI VAŽNIH VRSTA


U istraživanim mješovitim jelovo-bukovim šumama subas. Fagetum croaticum
abietetosum gospodarski su, za produkciju drvne mase, važne slijedeće
vrste: jela (Abies alba), bukva (Fagus silvatica), smreka (Picea excelsa) i gorski
javor (Acer pseudoplatanus). Jela i bukva su vrste koje i prema stupnju
stalnosti i prema pokrovnosti dominiraju, kako u prašumskim, tako i u gospodarskim
sastojinama. Ta se dominacija ističe naročito u sloju drveća, a zatim
u sloju grmlja, dok u sloju niskog rašća (klijanci i podmladak) praktičkinema tih vrsta što je značajno s gledišta podmlađivanja. (Tabela 3 i grafikoni
C i F).


Fagus silvatica


i r


1


B


+ + +- 1 1+ 1 +


+-«-+!


Abies alba D


fc__±j i


+ -f + : + ± + +


Graf. 2.


Grafički prikaz kvantitativnih odnosa vrsta Fagus silvatica i Abies alba
Graphische Darstellung der Kvantitativen Beziehungen der Arten Fagus silvatica
und Abies alba
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Smreka je i u prašumskim i u gospodarskim sastojinama vrlo rijetka i
javlja se uglavnom pojedinačno pa navedene šume možemo smatrati jelovobukovim
šumama, a ne jelovo-bukovo-smrekovim. Ukoliko se mjestimično i
javi smreka u obliku manjih, sklopljenih sastojina, što se često može sresti, u
zavisnosti s reljefom (veće ili manje depresije), takve sastojine treba smatrati
jednim od oblika smrekovih šuma ili njihovim fragmentom. U njima skoro u
pravilu pridolaze tipični »piceetalni« elementi (npr. Lycopodium annotinum,
Vactinium myrtilus, Goodiera repens, Blechnum spicant i neki drugi) i ne


Picea excelsa


+ 4


B


4- 4


Acer pseudoplatanus


+ +| 14


4 4 4


4-4-4 + 4


Graf. 3.


Grafički prikaz kvantitativnih odnosa vrsta Picea excelsa i Acer pseudoplatanus
Graphische Darstellung der kvantitativen Beziehung der Arten Picea excelsa und
Acer pseudoplatanus
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 32     <-- 32 -->        PDF

smije ih se poistovjetiti s okolnim sastojinarna jelovo-bukovih šuma, bez obzira
kako malenu površinu zauzimale.


Pojava i zastupljenost gorskoga javora (Tabela 4 grafikoni D—F) zaslužuje
naročitu pažnju. On je nazočan u sva tri sloja, tj. u sloju drveća, sloju grmlja
i sloju niskoga rašća, ali ne podjednako u prašumskim i gospodarskim sastojinarna.
U sloju niskog rašća (Grafikon F), u obliku klijanaca i podmlatka, nalazimo
ga i u prašumskim i u gospodarskim sastojinarna više manje jednolično
zastupljenog. U sloju grmlja (Grafikon E), a isto tako i u sloju drveća
(Grafikon D) nalazimo gorski javor samo u gospodarskim sastojinarna pa
moemo pretpostaviti da gospodarenje pogoduje njegovu širenju.


DISKUSIJA


Kod analize florističkog sastava jelovo-bukovih šuma uočene su znatne
razlike između prašumskih i gospodarskih sastojina. Da li se tu radi o zakonitosti
ili slučajnosti, s obzirom na pojedine kategorije karakterističnih vrsta,
vrlo je teško reći, jer je u stvari istražen samo jedan »uzorak«. Analogna,
komparativna istraživanja po istom ili sličnom principu, korigirala bi, vrlo
vjerojatno, neke spoznaje, ali bi isto tako neke i potvrdila pa će tek dalja straživanja
drugih prašumskih kompleksa, u opsegu jelovo-bukovih šuma pokazati
stvarnu zakonitost u promjenama florističkog sastava koje se javljaju
pod utjecajem gospodarenja. Međutim, za razmjerno ograničeno područje jelovo-
bukovih šuma Hrvatske, kad nam na raspolaganju ne stoje veće površine
prašuma u različitim dijelovima areala tih šuma, možemo ipak pokušati navedene
činjenice iskoristiti za donošenje određenih zaključaka.


Za nauku je — uz netom iznijetu mogućnost korekcije — vrlo važna spoznaja
da gospodarske sastojine subas. Fagetum croaticum abietetosum nisu u
jačoj mjeri degradirane, već su po svom sastavu vrlo bliske prašumskim sastojinarna,
samo su od njih nešto bogatije po broju vrsta, ali isključivo na elementima
šumske vegetacije. Prodor stranih vrsta (npr. Atropa belladona, Chamaenerion
angustrifolium, Rubus ideaeus, Sambucus racemosa i drugi), praktički
se može zanemariti. Gledajući dakle s čisto prirodoznanstvenog gledišta,
mnoge naše gospodarske jelovo-bukove šume mogu se smatrati, također, samo
jednom fazom u razvoju prašume i to »gospodarskom fazom«. Ta se faza na
današnjem stupnju eksploatacije nalazi na završetku »optimalne faze« u razvoju
prašume, a u nekim sastojinarna susrećemo još i prve stadije »faze starenja
«. Intenzivnija eksploatacija od današnje, tj. smanjenje graničnog deb-
Ijinskog stupnja u odnosu na današnje stanje, »gospodarska faza« će se pomicati
sve više prema »fazi pomlađivanja« i u jednom trenutku će dovesti do
biološke degradacije pojedinih sastojina. Takvu situaciju uostalom možemo i
susresti, pogotovo uz davno otvorene šumske komunikacije i u blizini jačih
prerađivačkih centara (pilana), kao što je npr. slučaj s nekim predjelima Dragomlja,
sjeverozapadno od Delnica.


Gledano s teoretsko fitocenološkog gledišta, degradacija može nastupiti
povećanjem učešća jele na račun bukve ili bukve na račun jele. Prvo se događalo
u društvenim šumama i u zapadnom dijelu areala jelovo-bukovih šuma
(istočno približno do linije Plitvička jezera—Dabar—Letinac—Drežnica—Krivi
put), a drugo u privatnim šumama i istočno od navedene linije, također, u dru
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 33     <-- 33 -->        PDF

štvenim šumama. Na koji se način ti odnesi odražavaju na čitav floristički sastav
pojedinih sastojina trebati će tek utvrditi određenim istraživanjima.


Na temelju spoznaja iznijetih u prethodnom poglavlju, kvantitativno učešće
gorskoga javora u jelovo-bukovim sastojinama, također, bi moglo biti pokazatelj
stupnja degradacije. Dakako, i u tom bi pogledu bilo potrebno provesti
odgovarajuća istraživanja.


Palinološka istraživanja kod nas (A. Gigo v i V. Nikoli ć 1960), a isto
tako i na mnogo mjesta u Evropi (H. Maye r 1965, također usp. H. Walt e r-


H. S t r a k a 1970) pokazala su da su bukva i jela napredovale zajedno, u mješovitim
šumama, tokom njihove pojave u holocenu, u razdoblju od pred nekih
4—6.000 godina do danas. Svako povećanje zastupljenosti bukve povlači za
sobom i povećanje učešća jele, dok je npr. sa smrekom upravo obratno. Na temelju
toga možemo pretpostaviti da su se tokom razmjerno dugoga perioda
bukva i jela ekološki međusobno dobro prilagodile, a isto tako možemo pretpostaviti
da se ta sposobnost međusobnog prilagođivanja fiksirala i u njihovoj
genetičkoj konstituciji, u prvom redu kod jele. Naime, bukva ima širu ekološku
amplitudu od jele pa mi danas nalazimo, a i u prošlosti su se javljale,
čiste bukove šume dok čistih jelovih šuma praktički nema. Niti jedan peludni
dijagram iz holocena ne pokazuje razdoblje jele bez prisustva bukve pa današnje
čiste jelove šume, bez ikakvih primjesa bukve, kakve su npr. neke acidofilne
šume jele, moramo smatrati antropogenim tvorevinama.
Zbog činjenice dt cu se jela i bik\a kroz razmjerno dugi poriod međusobno
prilagodile, može se pretpostaviti da one međusobno povoljno utječu na
rast svake pojedinačno. Dok je npr. odnos bukve i jele u procesu pomlađivavanja
više manje proučen i poznat, pa je utvrđena pravilnost u obliku konverzije,
moglo bi se pretpostaviti da će prirast jele u smjesi s bukvom biti povoljniji
na jednom te istom staništu subas. Fagetum croaticum abietetosum, nego
bez bukve, i obratno. Drugim riječima, produkcija drvne mase na jedinici površine
u mješovitoj sastojim jele i bukve morala bi biti veća od produkcije
čiste sastojine jele na polovini površine, zajedno s produkcijom čiste satojine
bukve na drugoj polovini površine. Dakako, i u tom pogledu postoji jedan najpovoljniji
uzgojno-ekonomski odnos zastupljenosti jele i bukve koji bi se odgvarajućim
istraživanjima mogao utvrditi.


Isto će tako trebati provesti određena eksperimentalna istraživanja kojima
će biti cilj utvrditi do koje će se mjere moći vršiti smanjenje graničnog
đebljinskog stepena za određivanje sječive zrelosti stabala u prebornim sastojinama,
a da ta mjera ne dovede u budućnosti do biološke degradacije jelovobukovih
sastojina.


Možda će sugerirana šumsko-uzgojna, šumsko-uređajna i meliorativna istraživanja
izgledati preintenzivna za današnji stupanj praktičnih šumarskih
potreba, ali moramo biti svijesni činjenice da nam danas još stoje na raspolganju
potpuno prirodne i u biološkom pogledu uščuvane sastojine kojima u
bližoj ili daljoj budućnosti prijeti opasnost, kako od svijesne aktivnosti čovjeka
(eksploatacija drvne mase), tako i od njegovih nesvjesnih utjecaja, povezanih
s urbanizacijom, industrijalizacijom i kemizacijom vlastite sredine.
Ne bi se smjelo dogoditi, da se te još danas uščuvane šume biološki promijene
prije nego li smo ih proučili, a da mi i ne budemo svijesni njihove promjene.
Samo ono što bolje poznamo više ćemo cijeniti, a ono što više cijenimo bolje
ćemo čuvati.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ZAKLJUČAK


Na temelju provdenih komparativnih istraživanja florističkog sastava as.
Fagetum croaticum austräte abeitetosum u prašumskom rezervatu »Ćorkova
uvala« i u gospodarskim šumama Male Kapele možemo zaključiti da su prašumske
sastojine općenito izgrađene od manjega broja vrsta u odnosu na gospodarske
sastojine. Antropogeni utjecaji pogoduju prodoru i razvoju relativno
termofilnijih elemenata iz skupine karakterističnih vrsta asocijacije, sveze
i reda i manje iz skupine karakterističnih vrsta razreda te neznatno i pratilica.
Vrlo je značajno da se diferencijalne vrste subasocijacije niti po broju,
a niti po pokrovnosti ne mijenjaju u gospodarskim sastojinama, u odnosu na
prašumske sastojine.


Utjecaji čovjeka pogoduju, od drvenastih vrsta, naročito razvoju gorskoga
javora (Acer pseudoplatanus), a praktički i nema vrste koju bi današnji utjecaj
čovjeka eliminirao.


Na kraju možemo zaključiti da pretežni dio gospodarskih šuma jele i bukve
subasocijacije Fagetum croaticum abietetosum predstavlja više manje primarne
grupacije, floristički skoro identične, ali znatno bogatije od prašumskog
oblika te subasocijacije. Zbog toga ih možemo, u pravom smislu, smatrati klimazonalnim
tvorevinama.


LITERATURA


G i g o v, A. i Niko li ć, V., 1960: Rezultati analiza polena na nekim tresavama u
Hrvatskoj. Glas. Prir. muz. 15, Beograd.
H o r v a t, I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasn. šum.
pok. 6, Zagreb.
Horvat , I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Prir. istraž. Jugosl. Akad.
Zagreb.


Horvat , I. i suradn. 1950: Metodika istraživanja i kartiranja vegetacije. U »Priručniku
za "tipološko istraživanje i kartiranje vegetacije«. Ministarstvo šumarstvo
šumarstva FNRJ, Zagreb.


Mayer , H., 1965: Zur Waldgeschichte des Steineren Meeres. Jahrb. d. Ver. zum
Schutze d. Alpenpfl. u. -Tiere. 30, München.
Oberdor f er, E., 1957: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziol. 10,
Jena.
Trinajstić , I., 1967: Die Kontaktzone der alpinen und illyrischen Vegetation in
West- und Nord-Kroatien. Mitt. ostalp.-din. Pflanzensociol. Arbeitsgem. 8, Wien
(u štampi).
Trinajstić , I., 1970: Prilog poznavanju šumske vegetacije prašumskog rezervata
»Corkova uvala« u Hrvatskoj. Akad. nauka i umj. BiH. Posebna izdanja 15,
knjiga 4, Sarajevo.
Trinajstić , I., 1970a: Höhengürtel der Vegetation und die Vegetationsprofile im
Velebit Gebirge. Mitt. ostalp.-din. Ges. f. Vegetkde. 11, Obergurgl-Innsbruck.
Trinajstić , I., i Sugar , I., 1968: O biljnogeogra skom raščlanjenju Goranskoličke
regije. Geogr. Glasn. 30, Zagreb.
Tü x en, R., 1937: Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. Flor.-soz.
Arbeitsgem. Niedersachen 3, Hannover.
Walter , H. und S t r a k a, H., 1970: Arealkunde. 2 Aufl. Stuttugart.
W r a b e r, M., 1964: Vegetacija slovenskega bukovega gozda v luči ekologije in palinologije.
Biol, vestn. 12, Ljubljana.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1972 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Zusammenfassung


ÜBER DIE RESULTATE DER VERGLEICHENDEN UNTERSUCHUNGEN DER
FLORISTISCHEN ZUSAMMENSETZUNG DER URWALDS- UND FORSTWIRTSCHAFTSBESTÄNDE
DER PFLANZENGESELLSCHAFTEN FAGETUM CROATICUM
ABIETETOSUM HT. IN KROATIEN


Im diesem Beitrag wird ein floristischer Vergleich zwischen den Urwaldbeständen
und den forstlich bewirtschafteten Beständen — naturnahe Wälder — des
Buchen-Tannenwaldes (Fagetum croaticum abietetosum) des Mala Kapela Gebirges
durchgeführt. Auf Grund dieser Untersuchungen können wir folgendes feststellen:


Die Gesamtartenzahl der Urwaldsbestände (35—44) ist kleiner als die Gesamtartenzahl
der Forstwirtschaftsbeständen (62—73). Demnach begünstigt der anthropogene
Einfluss in den Buchen-Tannenwäldern dieses Teiles Kroatiens, eine Vergrösserung
der Gesamtartenzahl.


Die Vergrösserung der Artenzahl bezieht sich auf diejenigen Arten die für die
Assoziation, den Verband (Fagion ülyricum) und die Ordnung (Fagetalia), und die
Klasse (Querco-Fagetea) charakteristisch sind.


Die Vergrösserung der Artenzahl bezieht sich nicht auf die Gruppe der Subassoziationsdifferenzialarten
und zum Teil der Begleiter.


Die forstwirtschaftlichen Massnahmen begünstigen eine Ausbreitung — der
Assoziationscharakterarten — der Arten Evonymus latifoiia, Carđamine bulbifera,
Omphalodes verna, Carđamine ennaeaphyllos, Calamintha grandiflora und Lamium
©rvala. Die forstwirtschaftlichen Massnahmen begünstigen auch eine Ausbreitung
der wärmeliebenden Charakterarten des Verbandes Fagion illyricum und der Ordnung
Fagetalia, z. B. Corylus avellana, Staphylea pinnata, Carex silvatica, Mercurialis
perennis, Lamiastrum luteum, Paris quadrifolia, Arum maculatum, Pulmonaria
officinalis u. a.


In der Baumschioht beider Komplexe überwiegen Buche und Tanne; die Fichte
dagegen, nur mit einem geringen Deckungsgrad anwesend. Demnach sind unsere
Urwälder Buchen-Tannen-Mischwälder und nicht Buchen-Tannen-Fichtenwälder.


Der anthropogene Einfluss begünstigt eine Verbreitung des Bergahorns — Acer
pseudoplatanus — und dieser Baum entwickelt sich besonders gut in den forstlichbewirtschafteten
Beständen.