DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Br. 6


Assman n E.: Ciljevi, metode i organizacija
šumarskih istraživanja.
Plochman n R.: Problemi koordiniranja
agrarne i šumarske politike.
Rohmeder E. i Weber E.: Otrovanje
smreika ispušnim plinovima aviona.
Krot h W.: Kalkulativni troškovi ikod
obračunavanja u šumskim poduzećima.
Zych a W.: Štete od žuna na crvenom
hrastu.
Bichlmeie r F.: Prostorna razdioba
i oblikovanje rekreacionih šuma.


Roeđe r A.: Prilog ustanovljavanju
rasprostranjenosti i intenziteta truleži debla
smreke.


Wenzel G., Kreutzer K. i Alcubill
a M.: Prilog rješavanju problema ovisnosti
sadržaja u kori smreke (Picea abies
Karst.) tvari koje spriječavaju razvijanja
gljiva o staništu.


Z. K.
Međdelelser fra det N´arske skogvorseksvesen
(Radovi Norveškog instituta za šumarska
istraživanja. Svezak XXVIII, 1971/
72 donosi:


Br. 110:


Jon Dietrichson: Genetičke varijacije
u subalpinske jele (Abies lasiocarpa
(Hook) Nutt.).


Br. 111:
Per Brandt) o: Pokus polinacije
smreke (Picea abies) (L.) Karst.).
Jens Risvand: Jedan primjer modela
za planiranje šumskog poduzeća.


Br. 112:


Arild Sletten: Biologija infekcije
i kemijsko suzbijanje Schleroderris lagerbergii
na običnom boru (Pinus silvestris
L.).


T o r b j 0 r n Okstad: Određivanje
sadržaja suhe tvari celuloznog drva.


Br. 113:


Egil Vestjordet: Merkantilni volumen
malih dimenzija u smreke, bora i
breze.


Eyolt Bjorgung: Fertilizacij a smreke
2/2, sađene na mineralnom tlu.


Br. 114:
Boris Meshechok: Kalcifikacija
prilikom pošumljivanja visokih tresetišta.


Lars N. Overrein: Proučavanje dušika
pomoću izotopa na šumskom tlu. I.
Relativni gubici dušika zbog ispiranja za
vrijeme od 40 mjeseci.


Aa.ge Langhammer: Neofabraea
populi u nasadima hibrida trepetljike u
Norveškoj.


Br. 115:
Martin Hau gb erg: Pokusi sadnje
smreke na zatravljenom zemljištu.


Br. 116:


Lars N. Overre.in: Proučavanje
pomoću izotopa unutarnjeg kružnog toka
dušika u šumskom tlu.


Br. 117:


Egil Vestjordet: Distribucija promjera
i visinske krivulje za jednodobne
sastojine smreke.


Br. 118:
Hans Strand: Kupovanje šuma od
strane farmera.


I. Mikloš


ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 49     <-- 49 -->        PDF

SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTASadržaj članka ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa, da donese
nešto novo s područja znanosti ili da informira o iskustvima šumarske ili
drvarske prakse koja će poslužiti promicanju šumarstva i drvne industrije.

Obim radova ne smije, u pravilu, prelaziti 10 do 15 tiskanih stranica (15 do
20 stranica rukopisa s proredom). Članci trebaju biti pisani sažeto i razumljivo,
a njihovi naslovi moraju biti kratki. Radovi koji ne odgovaraju ovim
postavkama, a inače su vrijedna sadržaja, tiskat će se nakon skraćenja i
dogovora s autorom.

Rukopisi trebaju biti pisani strojem i to s proredom. Piše se samo na jednoj
stranici arka papira tako da druga stranica ostane čista. Iza citata korišćene
literature navodi se prezime autora i početno slovo njegova imena,
a iza toga slijedi godina objavljivanja citiranog rada koja se stavlja u
zagradu. Prezime i ime autora piše se velikim slovima. Primjer: EMROVIĆ
B. (1954.). Na kraju članka se donosi popis literature abecednim redom i to
prezime i ime autora, godina objavljivanja, naslov rada, ime časopisa, redni
broj časopisa u kojemu je tiskan članak te početna i završna stranica
članka. Primjer: BOJANIN, S. 1971,: Analiza rada zglobnih traktora kod
izvlačenja debala, Šum. list 7—8, str. 231—255. Kod citiranja knjiga ispisuje
se prezime i početno slovo imena autora, godina izdanja, naslov, broj
izdanja (ako ih je više) i mjesto naklade. Primjer: SAFAR, J. 1963: Ekonomski
i biološki temelji za uzgajanje šuma, Zagreb.

Na kraju članka potrebno je donijeti zaključak iz kojega je vidljiv sadržaj
i rezultati rada. Zaključak može poslužiti ujedno i kao sažetak koji se prevodi
na jedan od stranih jezika (engleski, njemački, francuski). Molimo
autore da ne prevode sami budući da Redakcija to povjerava određenom
stručnjaku. Zaključak (sažetak) ne bi smio, u pravilu, prelaziti jednu stranicu
tiskanog teksta.

Fotografije, grafikoni i crteži uz tekst članka moraju biti jasni i gotovi za
reprodukciju. Fotografije moraju biti na papiru visokog sjaja i većih dimenzija,
a grafikoni i crteži na pauspapiru ili na glatkom risaćem papiru.
Fotografije, grafikoni i crteži moraju biti 2—3 puta veći od veličine otiska
u časopisu.

Tabele s puno brojeva moli se pisati s tušem na pauspapiru.

Tumač fotografija, grafikona i crteža prilaže se na odvojenom listu, a obrojčava
se kao navedeni prilozi. Ako grafikoni i crteži imaju ispisan tumač,
to, dakako, nije potrebno. Mole se autori da označe u rukopisu mjesta gdje
žele da se tiskaju fotografije, grafikoni, crteži i tabele.

Autor šalje Redakciji vlastoručno potpisan članak u dva primjerka, a uz
potpis stavlja svoje zvanje i adresu. Primljeni se rukopisi ne vraćaju. Autor
ima pravo na 50 besplatnih separata i ukoliko ih želi više neka to navede.
U popratnom dopisu potrebno je poslati broj žiro računa.
UREDNIŠTVO


313
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 50     <-- 50 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Ovaj broj
je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač: Savez inženjeratehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg 11,
tel. br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata na Šumarski
list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 150,00 N. d. Pojedinci 30,00 N. d., studenti i učenici
7,50 N. d. Inozemstvo 10 dolara USA — Tisak: Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš«, Samobor