DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 47     <-- 47 -->        PDF

fer. 4


Mli n še k D.: Istraživanja šteta od divljači
na jezgrima debala odraslih jela i
dinarskih mješovitih šuma jele i bukve.


Rohmede r E.: Terminološka pitanja
u vezi »crvene truleži« — Problem smreke.


Meist e G.: Razmišljanja o budućoj
organizaciji šumskih poduzeća u gornjobavarskom
visokogorju.


Eckstein D. i Bauch J.: Prilog racionalizaciji
jedne dendrokronološke metode
i njenoj sigurnosti zaključivanja.


Br. 5
Laatsc h W.: Ocjena opskrbljenosti
vodom sastojina na jako propusnim staništima,
(nastavak u br. 6 str. 351).
Dimitr i L.: Istraživanja o podzemnim
mjestima infekcije najvažnijim uzročnicima
crvene truleži smreke (Picea abies
Karst).
Amme r V.: Značenje i zadaci njegovanja
pejsaža.
Ch roust Ludek: Utjecaj jačih zahvata
u jednoj mlađoj sastojini smreke.


Br. 6
Dietric h V.: Šumsko-privredna futurologija.
Braun J. i Lulev J.: Infekcija neoštećenog
korijenja smreke debljine prsta
gljivom Fomes annosus (Fr.) Cooke.
Rohmeder E. i Eicke G.: Rezultati
šestgodišnjeg pokusa s provenijencijama
bora u šumariji Hagenbach/Pfalz.
Rehfuess : Stanje ishranjenosti juž


nonjemačkih jelovih sastojina (Abies alba
Mill.) u ovisnosti o količini hranjiva u tlu.
Z e c h W., K o c h W. i F r a n z F.: Netto


asimilacija i transpiracija grančica bora u
ovisnosti o ishranjenosti kalijem, te o intenzitetu
svijetla.


Z. K.
Forstwissenschaftliches Centralblat
(Forstw. Cbl) god. 1970
Br. 1


Zec h W.: Osobitosti stanja ishranjenosti
klorotičnih smreka na tlu bogatom
kalcijem.


Rohmede r E.: Prirast i zdravstveno
stanje dvije sastojine Pinus peuce iz područja
Grafrath (Obb.).


Schut t P.: Vrijeme tjeranja, visinski
rast i dužina iglica.
Keller Th. i Zuber R.: O primanju
i razdiobi olova u mladim smrekama.


Balli k T. H.: Osnove za izbor svrsishodnih
prekrivača tla na gredicama s pikiranim
smrekama.


Br. 2
Aufsess H. i H. v. Pechmann:
Iskustva o djelovanju dužeg uskladištenja
u vodi na kakvoću trupaca četinjača.
Rohmeder E, i Beuschel G.: Pokus
sa smrekom raznih provenijencija u
Bischof sreut/Bavarska.
Pechmann H. i Curtois H.: Istraživanja
svojstava drva duglazije iz sastojina
s lijeve obale Rajne.


Br. 3
Z y c h a H.: Mednjača (Armillaria mellea
Vahl ex Fr. (Kumm.) kao uzročnik centralne
truleži smreke (Picea abies Karst.).
Rohmede r E.: Utjecaj prašine karbita
na zdravost i rast mladih smreka.
Laa r A.: Prethodni rezultati pokusa
prorjeđivanja topola u Južnoj Africi.
Schutt P., Lang K.-J. i Mar ga.it
D.: Brzi test za ustanovljavanje individualne
osjetljivosti borova na SO2.
Droste zu Hülshoff B.: Struktura,
biomasa i prirast jedne starije sastojine
smreke.
Jung J. i Dres sei J.: O ispiranju
hranjiva iz tla sa sirovim humusom nakon
dodavanja karbamida i amonijevog sulfata.


Br. 4
Brau n H. J.: Metoda istraživanja potrošnje
vode drveća.
Warin g R. H.: Mjerenje potencijala
vode metodom Scholander-a i njeno značenje
za šumarske znanosti.
Schroede r M.: Metodološka istraživanja
na primjeru velikog lizimetrijskog
uređaja Castricum (Nizozemska).
Pechmann H. i Curtois H.: Kakvoća
piljenog drva, te pogodnost za izradu
furnira drva duglazije iz sastojina sa
lijeve obale Rajne.
Johan n K: Rezultati analitičkih istraživanja
strukture u prirodno pomlađenim
sastojinama smreke.


Br. 5
Thunel l B.: Prerada drva, jučer, danas
i sutra.
Braun H. J. i Lulev J.: Infekcija
neozlijeđenog mlađeg korijenja smreke
gljivom Fomes annosus (Fr.) Cooke.
Kreutzer K: Manjak mangana kod
smreka (Picea abies Karst.) u Južnoj Njemačkoj.
Refisc h B.: Pitanje cilja gospodarenja
i njegovih odrednica u šumskoprivrednim
poduzećima.