DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Kako aerosnimci pružaju velike mogućnosti
za dobivanje podataka brzo i jeftino,
u knjizi se naročito naglašava primjena
kombiniranih fotointerpretacijskih i terestrićkih
metoda. Kod primjene aerosnimaka
treba naročito voditi računa o vrsti snimaka
obzirom na fotosloj (panhromatski,
infraorveni, kolor ili kamuflažni kolor),
žarišnu daljinu kamere (normalnokutni,
širckckutni i superširokokutni snimci), kut
nagiba osi kamere u času eksponaže (vertikalni
ili kosi snimci), format snimka i
mjerilo snimka. Danas se većinom snima
kamerama formata 23x23 cm, dok se format
18x18 cm napušta. Mjerilo snimaka
je možda najkritičniji faktor o kojemu ovisi
vrijednost snimaka. Na snimcima krupnog
mjerila može se identificirati više detalja,
ali snimaka sitnijeg mjerila bit će
za isto područje manje, znači bit će i manji
troškovi fotograma i karata. Izbor svrsishodnog
mjerila je uvijek kompromis između
tih dviju činjenica. Kod primjene
aerosnimaka treba se odlučiti dali je moguće
upotrijebiti neke već postojeće snimke
ili je potrebno vršiti novo snimanje. U
Tabeli 2 dane su orijentacione vrijednosti
relativnih cijena novih snimanja za prostrana
područja.


Odgovarajuće karte su bitne za racionalno
iskorišćivanje i razvijanje bilo kojeg
prirodnog bogatstva. Kod izrad e karat
a potrebno je voditi računa o matematičkoj
projekciji, mjerilu, vrsti karte
(planimetrijska, topografska), te metodi
snimanja i kartiranja. Primjena fotogrametrije
(mozaik, fotoplan, ortofotokarta,
kartiranje topografskih karata fotogrametrijski)
uvelike će smanjiti troškove. Karte
ne smiju ostati u ladicama, nego moraju
biti ´predane u javnost, velikom broju potrošača.
Zato je potrebno osigurati odgovarajuće
umnožavanje karata.


U projektu inventarizacije treba odlučiti
o načinu računske obrade podataka
, dali računati ručnim računskim
strojevima ili primijeniti kompjutore. Često
će viši troškovi ovih posljednjih biti
samo prividni, jer njihovom primjenom
se skraćuje faktor vrijeme. Ručna obrada
bit će opravdana za manje ili prethodne
obrade većih inventura. Kod izvođenja inventarizacije
na velikim površinama, s
masom podataka za obradu, kompjutori su
najbrže i najsvrsishodnije sredstvo za dobivanje
konciznih i vjerodostojnih podataka.


Sve faze inventarizacije moraju biti brižljivo
i potanko planirane, vodeći računa o
svim detaljima. Unaprijed će se odrediti
izgled i ispitati svrsishodnost svih tabela,
formulara, koji će se primijeniti. Važno je


osigurati nabavu i održavanje potrebne opreme,
te regrutaciju i izobrazbu os
o b 1 j a, koje će posao obaviti. Potrebno
je odrediti točan vremenski tijek inventarizacije.
Na taj način osigurat ćemo se
od mrtvih hodova, od rasipanja vremena
i novaca. U mnogim se inventarizacijama
pokazalo, da su se radi lošeg novršnog planiranja
prikupljali podaci, koji su se pokazali
kao suvišni.


Knjiga predstavlja gledišta Šumarskog
odsjeka organizacije FAO, koja su formulirana
nakon iscrpnih konzultacija s državnim
i komercijalnim organizacijama,
te se preporučuje svima onima, koji .se
bave problematikom inventarizacije šuma.


Z. Kalafadžić
Forstwissenschaftliches Centralblat
(Forstw. Cbl.) god. 1969


Br. 1


Rehfues s K. E.: Mogućnost i ciljevi
gnojenja šume.


Bachle r J.: Izvještaj o dvije pokusne
plohe drugog međunarodnog pokusa o provenijencijama
ariša god. 1958—59. nakon
8- odnosno 7-godišnjeg rasta.


Schmid t A.: Tijek visinskog prirasta
bora na nekim staništima u Oberpfalz-u.


Zöhre r F.: Sastojinski prirast, te uporedba
proizvodnje mješovitih sastojina
ariša i smreke na brdsko-planinskim staništima.


Br. 2
Rohmede r E.: 100 godina državne
službe za ispitivanje sjemena.
D i m i t r i L.: Prilog proučavanju infekcije
korijenja smreke gljivom Fomes annosus
(Fr.) Cooke.
Dimpflmeier: Agricol, novo sredstvo
za očuvanje sadnica za vrijeme uskladišten
ja i transporta.
Meiste r G.: Ciljevi i rezultati šumarskog
planiranja u gornjobavarskom visokogorju.


Br. 3
Schutt P., Neumann P. i Schuck
H.-J.: Kvantitativna morfologija klijanaca
četinjača.
Hiise r R.: Razgradnja karbamida u
sirovom humusu.
Webe r E.: Pokusna pošumljivanja križancima
ariša stara 16 godina.
Zec h W.: Prilog poznavanju sadržaja
hranjiva u iglicama klekovine bora (Pinus
montana).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 47     <-- 47 -->        PDF

fer. 4


Mli n še k D.: Istraživanja šteta od divljači
na jezgrima debala odraslih jela i
dinarskih mješovitih šuma jele i bukve.


Rohmede r E.: Terminološka pitanja
u vezi »crvene truleži« — Problem smreke.


Meist e G.: Razmišljanja o budućoj
organizaciji šumskih poduzeća u gornjobavarskom
visokogorju.


Eckstein D. i Bauch J.: Prilog racionalizaciji
jedne dendrokronološke metode
i njenoj sigurnosti zaključivanja.


Br. 5
Laatsc h W.: Ocjena opskrbljenosti
vodom sastojina na jako propusnim staništima,
(nastavak u br. 6 str. 351).
Dimitr i L.: Istraživanja o podzemnim
mjestima infekcije najvažnijim uzročnicima
crvene truleži smreke (Picea abies
Karst).
Amme r V.: Značenje i zadaci njegovanja
pejsaža.
Ch roust Ludek: Utjecaj jačih zahvata
u jednoj mlađoj sastojini smreke.


Br. 6
Dietric h V.: Šumsko-privredna futurologija.
Braun J. i Lulev J.: Infekcija neoštećenog
korijenja smreke debljine prsta
gljivom Fomes annosus (Fr.) Cooke.
Rohmeder E. i Eicke G.: Rezultati
šestgodišnjeg pokusa s provenijencijama
bora u šumariji Hagenbach/Pfalz.
Rehfuess : Stanje ishranjenosti juž


nonjemačkih jelovih sastojina (Abies alba
Mill.) u ovisnosti o količini hranjiva u tlu.
Z e c h W., K o c h W. i F r a n z F.: Netto


asimilacija i transpiracija grančica bora u
ovisnosti o ishranjenosti kalijem, te o intenzitetu
svijetla.


Z. K.
Forstwissenschaftliches Centralblat
(Forstw. Cbl) god. 1970
Br. 1


Zec h W.: Osobitosti stanja ishranjenosti
klorotičnih smreka na tlu bogatom
kalcijem.


Rohmede r E.: Prirast i zdravstveno
stanje dvije sastojine Pinus peuce iz područja
Grafrath (Obb.).


Schut t P.: Vrijeme tjeranja, visinski
rast i dužina iglica.
Keller Th. i Zuber R.: O primanju
i razdiobi olova u mladim smrekama.


Balli k T. H.: Osnove za izbor svrsishodnih
prekrivača tla na gredicama s pikiranim
smrekama.


Br. 2
Aufsess H. i H. v. Pechmann:
Iskustva o djelovanju dužeg uskladištenja
u vodi na kakvoću trupaca četinjača.
Rohmeder E, i Beuschel G.: Pokus
sa smrekom raznih provenijencija u
Bischof sreut/Bavarska.
Pechmann H. i Curtois H.: Istraživanja
svojstava drva duglazije iz sastojina
s lijeve obale Rajne.


Br. 3
Z y c h a H.: Mednjača (Armillaria mellea
Vahl ex Fr. (Kumm.) kao uzročnik centralne
truleži smreke (Picea abies Karst.).
Rohmede r E.: Utjecaj prašine karbita
na zdravost i rast mladih smreka.
Laa r A.: Prethodni rezultati pokusa
prorjeđivanja topola u Južnoj Africi.
Schutt P., Lang K.-J. i Mar ga.it
D.: Brzi test za ustanovljavanje individualne
osjetljivosti borova na SO2.
Droste zu Hülshoff B.: Struktura,
biomasa i prirast jedne starije sastojine
smreke.
Jung J. i Dres sei J.: O ispiranju
hranjiva iz tla sa sirovim humusom nakon
dodavanja karbamida i amonijevog sulfata.


Br. 4
Brau n H. J.: Metoda istraživanja potrošnje
vode drveća.
Warin g R. H.: Mjerenje potencijala
vode metodom Scholander-a i njeno značenje
za šumarske znanosti.
Schroede r M.: Metodološka istraživanja
na primjeru velikog lizimetrijskog
uređaja Castricum (Nizozemska).
Pechmann H. i Curtois H.: Kakvoća
piljenog drva, te pogodnost za izradu
furnira drva duglazije iz sastojina sa
lijeve obale Rajne.
Johan n K: Rezultati analitičkih istraživanja
strukture u prirodno pomlađenim
sastojinama smreke.


Br. 5
Thunel l B.: Prerada drva, jučer, danas
i sutra.
Braun H. J. i Lulev J.: Infekcija
neozlijeđenog mlađeg korijenja smreke
gljivom Fomes annosus (Fr.) Cooke.
Kreutzer K: Manjak mangana kod
smreka (Picea abies Karst.) u Južnoj Njemačkoj.
Refisc h B.: Pitanje cilja gospodarenja
i njegovih odrednica u šumskoprivrednim
poduzećima.