DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Strana stručna literatura


Prof. dr Ismail Eraslan: ORMAN AMENAJMANI,
Istanbul 1971. Udžbenik o uređivanju
šuma.


Nedavno je publicirano treće (novo obrađeno)
izdanje turskog uređivanja šuma
koje je napisao prof, dr Ismail Er
a s 1 a n, šef Odjela za uređivanje šuma
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Istanbulu.


Knjiga ima 488 strana a napisana je na
turskom jeziku u 8 poglavlja.


U uvod u autor daje definiciju uređivanja
šuma, zatim opisuje funkciju i
mjesto te šumarske discipline govoreći o
odnosu uređivanja šuma i ostalih šumarskih
specijalnosti.


U prvo m dijelu knjige Eraslan obrađuje
specifičnosti šumarstva i posebno tretira
faktore produkcije u šumarstvu.


U drugo m dijelu opisani su ciljevi
šumskog gospodarstva s nacionalnog i individualnog
aspekta. Posebna je pažnja
dana principu trajnosti kao i uvjetima i
sredstvima koji omogućuju postizavanje
toga principa.


Treć i dio posvećen je tipovima gospodarenja.
Govori se o prirodnim šumama
i prašumama, o uređenim i neuređenim šumama
s obzirom na sastojinsko, stablimično
i kombinirano gospodarenje.


U četvrto m dijelu autor obrađuje
inventarizaciju šuma. Ovdje se najprije
tretira problem inventure šumskih površina,
zatim se govori o inventuri staništa
(ekološke karte), o inventuri drvne zalihe
i prirasta te konačno o inventuri sporednih
produkata. Najprije su opisane terestričke
metode. Vrlo detaljno se navode metode
koje dolaze u obzir u jednodobnim
i u prebornim šumama: klimatski faktori,
prizemna flora i sadržaj hranila u lišću
kao indikatori boniteta. Zatim slijede metode
koje se odnose na jednodobne šume:
prirast, srednji sastojinski prsni promjer,
srednja sastojinska visina, visina dominantnih
stabala kao indikator boniteta. I
konačno metode za nejednodobne šume:
Flurijeva metoda srednje visine debljinskih
razreda i Mitscherlichova metoda
debljinskog prirasta. Nakon toga slijedi
opis inventure drvne mase. Tu su opisane
klasične metode i moderne metode koje
se zasnivaju na biometrici. Nakon opisa
terestričkih metoda slijede fotogrametrijske
metode inventarizacije. Istim redoslijedom
navedeni su postupci fotograme


trijskih metoda: utvrđivanje površine, bonitetni
razredi, drvna masa itd. da bi u
posebnom podpoglavlju autor obradio
kombinirane metode koje se osnivaju na
terestriekoj i fotoigrametrijskoj izmjeri.


Pet i dio knjige posvećen je optimalnoj
strukturi šume. Najprije je dano objašnjenje
o optimalnoj strukturi visoke regularne
šume pomoću prirasno-prihodnih
tablica a zatim je navedeno objašnjenje
Liocourtova i Meyerova zakona za preborne
šume.


U šestom dijelu obrađeno je planiranje.
Najprije se govori o nlaniranju i produkciji,
zatim o razdjeljenju šuma na gospodarske
jedinice, sjekorede, odjele i odsjeke.
U planiranju šumsko-uzgojnih operacija
obrađeni su ekološki faktori: tretman,
zrelost itd. Zatim slijedi reguliranje prihoda.
U tom dijelu se obrađuje drvna zaliha,
materijani i novčani prihodi, etati
itd. Nakon toga dolaze metode za određivanje
etata. Opisane su klasične i moderne
metode počevši od francuske metode iz
1883. pa do Biolleyeve metode i do metode
određivanja etata na osnovi šumsko-uzgcjnih
razmatranja. Konačno slijedi obrada
gospodarske osnove — njezine definicija,
sadržaj, sastav i odobravanje.


U sedmo m dijelu knjige autor je opisao
provedbu, reviziju i obnovu gospodarske
osnove.


U osmom dijelu Eraslan je opisao uređivanje
šuma u Turskoj i to najprije
historijski razvoj od 1857. godine pa nadalje,
a potom za vrijeme od 1963—1972.


Na kraju -knjige nalazi se popis literature,
koja je navedena na 51 stranici, tj.
od 439—488 strane, tako da je obuhvaćena
gotovo sva svjetska literatura što dokazuje
veliku vrijednost ove knjige.


Prof. dr Dušan Klepac


Nelson A. Rock feller: Oour environment
can be saved, 1970 Doubleday
and Company, Inc. Garden City, New York


(Naš okoliš može biti spašen).


Cilj ove knjige je da pruži čovjeku praktičan
putokaz kako će spasiti svoj okoliš
ili sredinu u kojoj živi. Knjiga se temelji
više na iskustvu negoli na teoriji. Polazi
se od pretpostavke da možemo zaustaviti
strmoglavo kretanje prema ekološkom sa
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 42     <-- 42 -->        PDF

moubistvu, što više, da možemo to feretan
j usmjeriti u protivnom smjeru. Da bi
se to postiglo, potrebno je više realizma
nego retorike. Zato je autor bio konkretan
i opisao praktične napore koji su poduzeti
na tom području u državi New York.


Knjiga je napisana na 176 stranica a ima


8 poglavlja:


1. Zajedničke akcije, 2. Pročišćavanje
zraka; 3. Smirivanje
huke; 4. Pročišćavanje vode;
5. Električna snaga; 6. Borba
za bolje korišćenje zemljišta;
7. Način života; 8. Sadašnje
akcije.
U prvom poglavlju autor govori o situaciji
u SAD gdje živi manje od 6% svjetskog
stanovništva ali konzumira 40% svjetske
produkcije i učestvuje u zagađenju okoliša
s preko 50%. Svaki Amerikanac potroši
u prosjeku tijekom svoga života oko
100 milijuna litara vode, oko 80.000 litara
benzina, oko 5.000 kg mesa, oko 14.000 kg
mlijeka, odjeće u vrijednosti od oko 6.000
dolara i pokućstva u vrijednosti od oko


7.000 dolara. Svake godine narod u SAD
baci u otpatke 7 milijuna automobila i
100 milijuna kotača, 20 milijuna tona papira,
28 bilijuna boca i 48 bilijuna limenih
kutija. Američke tvornice izbacuju godišnje
krute otpatke u iznosu od 165 milijuna
tona, 172 milijuna tona dima i ostalih
otrova koji zagađuju atmosferu. Svake
godine se u Americi asfaltira oko pola milijuna
hektara polja, šuma i vangradskih
zelenih površina. Na sreću čovjek je uvidio
da mora pokloniti veću pažnju okolišu
u kome živi. To je postao problem današnjice.
Nelson A. Rockefeller je to uvidio
od svoje rane mladosti a konkretne akcije
je poduzeo kad je postao guverner države
New York. Autor navodi različite akcije
u toj državi, počevši od kampanje za
pročišćavanja zraka do osnivanja novih
nacionalnih parkova. Tako su u toj državi
povećani parkovi za površinu od 150.000
ha. u stvari osnovano je 43 novih parkova
koje je u 1969. godini posjetilo 42 milijuna
ljudi. Neprocjenljiva je vrijednost rekreacije
tolikih milijuna ljudi. U ostalim državama
SAD poduzete su također slične akcije.
No pored materijalnih pothvata, danas
se radi mnogo na tome, da se u školama,
na fakultetima i u institutima prošire
saznanja o ekologiji. To se čini i u
društvenim i političkim organizacijama i
pokreću se zajedničke akcije da bi se spasila
okolina u kojoj živimo, jer se to može
mora učiniti.


2. Pročišćavanje zraka. Znanstveno je
dokazano da zagađeni zrak postepeno nagriza
ljudsko zdravlje, štetno djeluje na
respiratorne organe i tako pogoduje razvoju
astme, bronhitisa, raka na plućima
itd. Jedan newyorski liječnik je ovako označio
utjecaj zagađenja zraka na čovjeka:
»Na stolu za autopsiju nema
sumnje. Čovjek koji je proveo
svoj život u brdima ima
lijepa, rumena pluća. Pluća
gradskog čovjeka crna su kao
ugljen« . Predsjednik Američkog društva
borbe protiv raka Dr Jonathan E.
Rhoađs je rekao da novi rat protiv zagađenja
zraka treba smatrati kao jedan dio
rata protiv raka. Na sreću današnje stanje
tehnologije je takvo da postoje praktične
mogućnosti čišćenja zraka odnosno
sprečavanje zagađivanja. U tom pogledu
autor navodi primjere tvornica cementa
i kontroliranje zagađenosti zraka pomoću
specijalnih uređaja u helickopterima.
Navedeni su kao primjer neki sudski sporovi,
odštete, uvođenje specijalnih filtera
za sprečavanje zagađivanja itd. Za automobil
se kaže da spada među prve zagađivače
zraka. Zato je autor — kao guverner
države New York — inicirao zakon još
1962. po kojem sva motorna vozila moraju
biti snabdjevena filterima za pročišćavanje
ispušnih plinova. Autor spominje da
je u državi New York počela akcija borbe
za pročišćavanje zraka tako da je najprije
osnovano preko 200 stanica koje imaju
svrhu da alarmiraju o stanju prevelike zagađenosti
»smog alert«. Na temelju
takvih istraživanja i poduzetih mjera u
borbi za pročišćavanje zraka danas u toj
državi postoje »standardi čistoće
zraka « za ruralnu, stambenu, trgovačku
i industrijsku zonu. Može se reći da sada
u državi New York preko 85% ljudi živi
pod okolnostima toga atmosferoskog zoniranja.


3. Smirivanje buke. U SAD učinjeno je
mnogo u pročišćavanju zraka, jer ljudi uviđaju
da je zagađeni zrak izvor mnogih
bolesti, pa su spremni pridonijeti materijalne
žrtve za rješenje tog problema. No,
s druge strane, vrlo je malo učinjeno protiv
buke i nemira, jer se mnogo ne zna o
tom predmetu. Sigurno je ipak, da buka
nepovoljno djeluje na nervni, vaskularni
i pro´oavni sistem a naročito oštećuje slušne
organe. Znanstvenim istraživanjima je
utvrđeno da buka od preko 70 deci´bela nepovoljno
utječe na ljudsko zdravlje i da
prouzrokuje vaskularne kontrakcije. Ljudske
uši ne mogu se zatvoriti od buke kao
što se oči mogu sklopiti i tako zaštititi od
svijetla. Zato se može dogoditi da vaskularna
kontrakcija bude prisutna tijekom
cijele noći, mada čovjek spava. Mnogo ljudi,
koji imaju slab san, umaraju se da bi
spavali u noćoj buci velikih gradova. Za


ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 43     <-- 43 -->        PDF

to je grad New York počeo tražiti da se
konstruiraju stanovi s takvom zvučnom
izolacijom da u istan ne bi došlo više od
45 decibela jačine zvuka. U Americi je naročito
opasna buka od avionskog saobraćaja
pa se u tom pogledu poduzimaju također
određene akcije.


4. Pročšćavanje voda. Godine 1965. bio
je inauguriran najveći program pročišćavanja
vode — takozvani 1.7 bilion dolara
program. Odnosio se na smanjenje zagađenosti
američkih rijeka, jezera, izvora Atd.
Razvijena je osnovna tehnologija kontrole
odpadaka i odpadnih voda iz industrijskih
postrojenja i gradskih četvrti. Tretiranjem,
tj. sedimentacijom, biološkom i kemijskom
akcijom te dezinfekcijom otklanjaju
se mnogi štetni sastojci otpadaka. Da
bi se to uspješno provelo, osnovana je 1967.
Državna ustanova za pročišćavanje voda
koja se brine o provedbi programa. Ipak
u SAD zagađenje voda je veliko. Autor
spominje, da se na hiljade velikih industrija
opiru provođenju kontrole o zagađenju
voda iz materijalnih ili drugih razloga.
Zabrinjavajuća je situacija velikih
jezera oko Chicaga i drugdje. Spominju se
primjeri zagađenja oceana ispuštanjem
nafte i si. Kao veliki izvor zagađenja voda
navode -se deterđenti. Industrija deterđenata
u SAD čini poslove od 1,5 bilijuna
dolara godišnje, što iznosi preko 30°/o cjelokupne
svjetske proizvodnje. Deterđenti
sadrže velike količine fosforne kiseline i
tako zagađuju vode.
5. Električna snaga. Autor kaže da će
SAD u 2.000 godini trebati 8 puta više električne
energije nego danas. Ipak su nedavno
neki američki gradovi otklonili da
se u njihovoj okolici izgrađuju nuklearne
centrale zbog opasnosti koje mogu nastati
radijacijom radioaktivnog materijala. Došlo
se do zaključka da se svi moramo baviti
okolinom u kojoj živimo i moramo prilagoditi
p´jtrebe društva prema resursima
zemljine planete.
6. Borba za bolje korišćenje zemljišta.
Vrijedno je podsjetiti se, da smo mi ljudi
sami sebi najveći neprijatelji. Pritom se
misli na odpatke što ih bacamo. U SAD
dnevni kruti odpadak po čovjeku iznosi
oko 5 kg. Javne i privatne sanitarne službe
upošljavau više od 337.000 ljudi — koji
kao sakupljači ili vozači — skupljaju u
prosjeku dnevno oko 2,5 kg kruth odpadaka
po čovjeku. Ima različitih mogućnosti
da se ti odpaci unište. Nakon različitih
mjera za otklanjanje odpadaka autor .spominje
potrebu transformiranja urbaniziranih
površina u smislu povećanja prostora
za rekreaciju. To je takozvani pokret
»otvorenih prostora« (»Open Spa


ces«) koji ide za osnivanjem parkova i rekreacijskih
površina unutar i izvan gradova.


7. Način života. Čovjekova sredina nije
samo fizička nego je i duhovna. Možda
nije tako evidentna potreba za duhovnim
vrijednostima kao što je izrazita potreba
za čistom vodom i čistim zrakom. Ipak
čovjek ima potrebu i za duhovnim vrijednostima.
Zato se stimuliraju pokreti koji
idu za tim da čovjeku pruže duhovno zadovoljenje.
Muzeji, galerije, skulpture,
spomenici, stari ostaci vrijedne arhitekture
ltd. uljepšavaju okolinu čovjeka i čine
je ljepšom, ugodnijom i vrednijom. Suvremeni
čovjek to traži a naročito to traži
mladi svijet u SAD. Autor skreće pažniu
da u Americi pola stanovništva čine
ljudi ispod 28 godina. Nije čudno da oni
sa svojim idejama i nazorima utječu na
naciju. Kod tih mladih ljudi očituje se težnja
za lijepom umietnošću pa se toj težnji
treba udovoljiti pri uređenju ljudske
sredine.
8. Sadašnje akcije. Autor polazi od prihvaćene
proklamacije da je očuvanj e
naših resursa i njihovo oravilno
korišćenje fundamentalni
problem koji svojom važnošću
zasjenjuje gotovo s v äki
drugi problem našega nacionalnog
života.
Rasipavati i uništavati prirodne resurse
znači uništiti materijalnu bazu našeg društva
kaže N. A. Rockefeller i podsjeća na
E´aoseveltove riječi: »Priznajem pravo
i dužnost ove generacije
da razvije i koristi prirodne
resurse ali ne priznajem im
pravo da ih rasipaju i da pljačkaju
generacije koje dolaze
poslije nas«. Tako se razvila neka
vrsta etike s obzirom na očuvanje sredine
u kojoj živimo. Ali to zahtijeva učestvovanje
«viju nas kaže autor. U tom smislu
razvila se u SAD koalicija snaga za očuvanje
ljudske sredine. I još više došlo je
do ujedinjenja snaga na internacionalnom
planu pa će se ove godine (1972) u Stockholmu
održati Konferencija Ujedinjenih
Nacija za očuvanje .sredine u kojoj živimo.
Autor pridaje veliku važnost toj Konferenciji
i obraća se svima da razviju odgovarajuću
djelatnost u tom pravcu. Sto
više, on nabraja taksativno aktivnosti koje
bi se mogle održati kao npr.: Obrazovanje
o ekologiji, inventarizacija
zagađenosti, seminari
i panel-diskusija, uključivanje
studenata u ekološku problematiku,
tiskanje plakata,
broš u ra i si. za očuvanje sredine, u


307