DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Strana stručna literatura


Prof. dr Ismail Eraslan: ORMAN AMENAJMANI,
Istanbul 1971. Udžbenik o uređivanju
šuma.


Nedavno je publicirano treće (novo obrađeno)
izdanje turskog uređivanja šuma
koje je napisao prof, dr Ismail Er
a s 1 a n, šef Odjela za uređivanje šuma
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Istanbulu.


Knjiga ima 488 strana a napisana je na
turskom jeziku u 8 poglavlja.


U uvod u autor daje definiciju uređivanja
šuma, zatim opisuje funkciju i
mjesto te šumarske discipline govoreći o
odnosu uređivanja šuma i ostalih šumarskih
specijalnosti.


U prvo m dijelu knjige Eraslan obrađuje
specifičnosti šumarstva i posebno tretira
faktore produkcije u šumarstvu.


U drugo m dijelu opisani su ciljevi
šumskog gospodarstva s nacionalnog i individualnog
aspekta. Posebna je pažnja
dana principu trajnosti kao i uvjetima i
sredstvima koji omogućuju postizavanje
toga principa.


Treć i dio posvećen je tipovima gospodarenja.
Govori se o prirodnim šumama
i prašumama, o uređenim i neuređenim šumama
s obzirom na sastojinsko, stablimično
i kombinirano gospodarenje.


U četvrto m dijelu autor obrađuje
inventarizaciju šuma. Ovdje se najprije
tretira problem inventure šumskih površina,
zatim se govori o inventuri staništa
(ekološke karte), o inventuri drvne zalihe
i prirasta te konačno o inventuri sporednih
produkata. Najprije su opisane terestričke
metode. Vrlo detaljno se navode metode
koje dolaze u obzir u jednodobnim
i u prebornim šumama: klimatski faktori,
prizemna flora i sadržaj hranila u lišću
kao indikatori boniteta. Zatim slijede metode
koje se odnose na jednodobne šume:
prirast, srednji sastojinski prsni promjer,
srednja sastojinska visina, visina dominantnih
stabala kao indikator boniteta. I
konačno metode za nejednodobne šume:
Flurijeva metoda srednje visine debljinskih
razreda i Mitscherlichova metoda
debljinskog prirasta. Nakon toga slijedi
opis inventure drvne mase. Tu su opisane
klasične metode i moderne metode koje
se zasnivaju na biometrici. Nakon opisa
terestričkih metoda slijede fotogrametrijske
metode inventarizacije. Istim redoslijedom
navedeni su postupci fotograme


trijskih metoda: utvrđivanje površine, bonitetni
razredi, drvna masa itd. da bi u
posebnom podpoglavlju autor obradio
kombinirane metode koje se osnivaju na
terestriekoj i fotoigrametrijskoj izmjeri.


Pet i dio knjige posvećen je optimalnoj
strukturi šume. Najprije je dano objašnjenje
o optimalnoj strukturi visoke regularne
šume pomoću prirasno-prihodnih
tablica a zatim je navedeno objašnjenje
Liocourtova i Meyerova zakona za preborne
šume.


U šestom dijelu obrađeno je planiranje.
Najprije se govori o nlaniranju i produkciji,
zatim o razdjeljenju šuma na gospodarske
jedinice, sjekorede, odjele i odsjeke.
U planiranju šumsko-uzgojnih operacija
obrađeni su ekološki faktori: tretman,
zrelost itd. Zatim slijedi reguliranje prihoda.
U tom dijelu se obrađuje drvna zaliha,
materijani i novčani prihodi, etati
itd. Nakon toga dolaze metode za određivanje
etata. Opisane su klasične i moderne
metode počevši od francuske metode iz
1883. pa do Biolleyeve metode i do metode
određivanja etata na osnovi šumsko-uzgcjnih
razmatranja. Konačno slijedi obrada
gospodarske osnove — njezine definicija,
sadržaj, sastav i odobravanje.


U sedmo m dijelu knjige autor je opisao
provedbu, reviziju i obnovu gospodarske
osnove.


U osmom dijelu Eraslan je opisao uređivanje
šuma u Turskoj i to najprije
historijski razvoj od 1857. godine pa nadalje,
a potom za vrijeme od 1963—1972.


Na kraju -knjige nalazi se popis literature,
koja je navedena na 51 stranici, tj.
od 439—488 strane, tako da je obuhvaćena
gotovo sva svjetska literatura što dokazuje
veliku vrijednost ove knjige.


Prof. dr Dušan Klepac


Nelson A. Rock feller: Oour environment
can be saved, 1970 Doubleday
and Company, Inc. Garden City, New York


(Naš okoliš može biti spašen).


Cilj ove knjige je da pruži čovjeku praktičan
putokaz kako će spasiti svoj okoliš
ili sredinu u kojoj živi. Knjiga se temelji
više na iskustvu negoli na teoriji. Polazi
se od pretpostavke da možemo zaustaviti
strmoglavo kretanje prema ekološkom sa