DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 36     <-- 36 -->        PDF

konstatiranih oko 300 alohtonih drvenastih
vrsta u Beogradu i okolini autor dodaje
još 11 novih vrsta žbunja To su: Chimonanthus
praecox (L.) Link., Escalonia
langleyensis Veitsch., Spiraea albiflora
Zbl., Spiraea blanda Zbl., Hamamelis virgiana
L., Hypericum calycinum L., Hypericum
pa tulum Thunb. var. henryi Bean.,
Jasminum officinale L., Lavandula angustifolia
Mili., Diervilla sessilifolia Buckl.
i Yucca filameutosa L. Autor je mišljenja
da su ove vrste, prema svojim biološkim,
ekološkim, dekorativno-estetskim i sanitarno-
higijenskim svojstvima, pogodne za
upotrebu pri ozelenjavanju u Beogradu,
uz obaveznu zaštitu nekih vrsta od smrzavanja.


U uvodu ovoga rada nalazimo tvrdnju:
» O biologiji (f enološkim i drugim
životnim pojavama) brojnih
vrsta den dro flore Beograda
i okoline prvi put saznajemo
preko radova T. B unuševca
(1962, 1962.-i 1965). U ovim
radovima se na egzaktan način
prvi put u našoj zemlji
pristupa istraživanjima fe nolo
ških i drugih životnih pojav
a . . ..«. Slična tvrdnja nalazi se u
radu prikazanom pod 4. Poslije onoga što
je rečeno o višegodišnjim fenološkim osmatranjima
u Vranju i Beogradu krajem
prošlog stoljeća i uzimajući u obzir istraživanja
naše denđroflore od vremena oslobođenja
do danas — ovakva tvrdnja može
se smatrati netočnom.


Dr Branislav Jovanović


DRVNA INDUSTRIJA, 22 : 1—12, 1971.
Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja


Broj 1—2:


Gregić , M.: Unapređenje prerade hrastove
oblovine, s 3—11.


Mrvoš , N.: Industrijsko lijepljenje laminata
na drvne ploče, PVA ljepilima, s.
13—16.


Štajduhar, F.: Bukova građa iz zagušenih
trupaca, s. 17—25.
***: Udobravanje drva kemizmom umjetne
tvari, s. 26.
L j u 1 j k a, B.: Alati za drvo prevučeni,
»Teilonom S«, s. 26.
***: Prva sjednica UO-a Poslovnog udruženja
drvne industrije 1971, s. 27.


M. G.: Dl SLAVONIJA — završna proslava
u povodu 80-godina, s. 28—29.
***: Površinska obrada građevne stolarije,
s. 32—33.
Hren , Z.: Osvrt na ovogodišnji Salon
namještaja u Parizu, s. 35—37.
Glavaš , N.: Izložba namještaja u Varšavi
XI—XII 1970, s. 37.


Broj 3—4:


B i 1 j a n, M.: Sušenje drva zrakom u su


šionici, s. 43—57.


K a t o v i ć, Z., Č i ć, D., Pet-rović, S.:


Neka zapažanja o sintetskim ljepilima na


bazi fenolnih smola u proizvodnji vod-o


otpornih ploča, s. 58—66.


Floreani , B., Ban, N.: Racionaliza


cija manipulacije na skladištima prostor


nog drva, s 67—71.


Štrok , F.: 10-god. proizvodnje kartonske
ambalaže, s. 73—74.
***: Xyladecor — transparentno obojena
premazna sredstva, s. 76—77.


Broj 5—6:


Kovačev i ć, S.: Zaštita drva protiv
truleži i insekata, s. 83—86.
B-iljan, M.: Mjerenje veličine stanja
sušenja, s. 87—89.
Č i k a r i ć, Ž. i dr.: Inovacije u drvnoj
industriji, s. 91—101.
Gregić , M.: Neke karakteristike drvne
industrije u Danskoj, s. 103—105.


B e n i ć, R.: Njemački savezni Zavod za
istraživanja u šumarstvu i drvnoj industriji
u Reinbek-u, s. 106.


B., St.: Simpozij o uslovima razvoja prerade
drva, s. 107—109.


B., St.: Pedesetgodišnjica rada Šumarskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu, s.
110—111.


***: Seminar analitičara studija rada u
drvnoj industriji, s. 112.
***: Površinska obrada prozora, s. 114—


115.
Štajduhar, F.: Osobine i korišćenje
drva egzota, s. 116—117.


Broj
7—8:
S a 1 o p e k, D.: Predsušenje — suvremeniji
način privređivanja, s. 125—131.
Štajduhar, F.: Od Okal ploča do
Okal kuća, s. 133—139.
T k a 1 e c, S.: Program rada pripravnika
u poduzećima za finalnu obradu drva,


s.
141—151.
Š., F.: Novi strojevi, s. 153—155.
Derner, R a š i ć, M.: Površinska obrada
prozora, s. 156—158.
Štajduhar , F.: Polipan preslojeni
postupak na ivericama, s. 158.


Broj 9—10:


Hamm, Đ., L o v r i ć, N.: Parionice piljene
građe bukovine, s. 169—188.


Z a n i ć, J.: Primjena vodenih močila u
industriji namještaja, s. 189—191.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Š t a j d u h a r, F.: Uskladištenje bukove
ofolovine i konzerviranje vodom, s. 192—


193.
Hren , Z.: Otpresci — nova vrsta proizvodnje
i primjene vlaknatica, s. 193—


195.
^«i
Ka´balin , D.: Bukova piljena građa
za talijansku industriju izvan uobičajenih
dimenzija predviđenih jugoslavenskim
standardom, s. 197—199.


***: Površinska obrada kuhinjskog namještaja,
s. 200—201.


Broj 11—12:


Hamm, D., Lovrić, N.: Parionice piljene
građe bukovine, s. 209—:24.
Š., F.: Specijalizacija u korišćenju listača,
s. 225—226.


Hren , Z.: Savjetovanje o problemima
prerade i upotrebnim mogućnostima drva
egzota, s. 226—227.


Tkal e c, S.: Izvještaj sa Simpozija
»Dizajn namještaja danas i sutra«, s. 228—


229.
S., F.: Strojevi za obradu drva na Zagrebačkom
velesajmu 1971, s. 230—233.
***: Površinska obrada vodootpornim lakom
za drvo, s. 234—235.
Š t a j d u h a r, F.: Savjetovanje o organzaciji
i elektroničkoj obradi podataka u
drvnoj industriji, s. 237—238.


B. B.
GOZDARSKI VESTNIK, 29 :1—10, 1971.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja


Broj 1:


R e b u 1 a, E.: Stanje i perspektive gospodarenja
sa šumama, s. 1—10.
K r i v e c, A.: Priprema rada i nova tehnologija
šumske proizvodnje, s. 11—27.
Turk , Z.: Racionalizacija iskorišćivanja
planinskih šuma, s. 27—39.
Klemenčič, I.: O šumarstvu Britanske
Kolumbije, s. 40—52.
Mlinšek , D.: Međunarodno Savjetovanje
o uzgajanju šuma, s. 54—58.
Jurhar , J.: Savjetovanje o upotrebi
herbicida u šumarstvu, s. 58—59.


Z u p a n č i č, M.: Slabo podmlađivanje
jele i toksična koncentracija topivog mangana
u gornjem sloju tla, s. 59—61.


Broj 2—3:
B r i n a r, M.: O utjecaju »kolina« na
klijavost sjemena u vezi s izmjenom nekih
vrsta šumskog drveća, s. 65—83.
H o č e v a r, S.: Jedan stari negundovac
nestaje, s. 84—89.


Bernetič, Z.: Prilog raspravi o ekonomskoj
sintezi regionalnih šumskih gospodarskih
planova, s. 89—100.


P e r k o, F.: Važnost šuma za privatne
vlasnike na području šumskog pogona
Cerknica, s. 100—104.


Broj i:


W i n k 1 e r, I.: Usavršavanje visokoškolske
šumarske nastave, s. 129—132.


Schmidt , V.: Utjecaji znanstveno-tehnclcške
revolucije na oblikovanje ljudi,
s 133—134.


Leibundgut, H.: O izobrazbi šumarskih
inženjera u planinskim zemljama,


s.
134—142.
B u d o w s k i, G.: Ekologija i zaštita
prirode u nestalnom svijetu, s. 142—149.
M i e g r o e t, M.: Studij šumarstva u
Belgiji, s. 149—151.


Broj 5:


K ö s t e r, N.: Suma i umjetnost, s. 161—


169.
W i n k 1 e r, I.: Šumarstvo Cehoslovačke
u svijetlu ekonomike, s. 169—175.
Treguaov , V.: Šumarstvo Pakistana,


s. 175—181.
| ,j
Jurhar , F.: »Vojvodska šuma« na Gorenjskom,
s. 182—184.


Broj 6—7:


F u k a r e k, P.: O novijim rezultatima
proučavanja areala poljskog jasena, s. 193—


201.
Ma r in če k L.: Biljne zajednice kao
osnova za određivanje boniteta staništa,


s.
201—207.
Z u p a n ć i č, M.: Gnojenje odraslih sastojina,
s. 209—226.
S e v n i k, F.: Zapisi o početku šumarstva
u Sloveniji, s. 227—238.


Br´oj 8:


Brinar , M.: Pasekvoja — Metaseqoia
glyptostroboides — nova važna egzota, s.
257—264.


Turk , Z.: Utisci iz Centralne Afričke
Republike, s. 264—270.
D e b e n j a k, D.: Afričke tropske vrste
drva, s. 271—276.


Broj 9—10:


Ble i weis , S.: Jelov savijač (Choristoneura
murinana Hb sin. Cacoecia murinana
Hb) ponovno u Sloveniji, s. 289—291.


Turk , Z.: Pitanje kamata kod kalkulacija
ekonomičnosti rada strojeva u šumarstvu,
s. 292—298.


Winkler , I.: Nadoknada za eksproprijaciju
šuma za trase autoputeva u Sloveniji,
s. 298—313.


R e b u 1 a, E.: Poboljšanje tehnologije
kod sječe i izrade šumskih sortimenata,


s. 314—316.
301
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Garmuš , V.: Iskustva s prvih tečajeva
za rukovodioce hidrauličkih utovarivača
GSC Postojna, s. 317—323.


Turk , Z.: Savjetovanje o »industrijaliziranom
« iskorišćivanju šuma, s. 323—325.


B. B.
NARODNI ŠUMAR, 25 :1—12, 1971.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja


Broj 1—2:


Beg ović, B.: Planina Kozara i »Afera
Kalina« u svjetlu arhivske građe iz prvih
godina Austro-Ugarske uprave u Bosni
i Hercegovim, s. 1—7.


Bujukalić, F.: Uloga i značaj službe
naučnih informacija u naučno-istraživačkom
radu, s. 9—13.


Pintarić , K.: Brzi metod pripremanja
komposta, s, 15—21.


Radovanović, 2.: Uticaj faktora
sredine u različitim stanišnim uslovima na
sadašnje stanje sastojina i perspektive
njihovog razvitka u ´budućnosti, s. 23—37.


Vojmović, R.: Maksimalni ugib pri
opterećenju jednog polja žičare sa više pokretnih
koncentričnih tereta, s. 39—52.


Bratić , M.: Veliki šumski puh, s. 53—


56.
Broj 3—4:


Klemenčić, I.: Polaganje putova na
erodiranim kosama, s. 81—96.


Radovanović, 2.: Ukamaćivanje uloženog
kapitala u proizvodnju drvne mase
u šumi, s. 97—102.


Bujukalić, H., Murko, D.: Ispitivanje
nekih svojstava preparata »Bitulol
« kao sredstva za zaštitu drveta, s. 103—


109.
M e š i ć, A.: Položaj šumarstva i drvne
industrije i proširena reprodukcija, s. 111—


118.
Kri s to, M.: O nekim aktuelnim pitanjima
i problemima spoljnotrgovinskog
režima vezanim za drvnu industriju, s.
118—119.


Broj 5—6:


Pintarić , K.: Uslovljenost ritma prirašćivanja
u visinu od sume temperature,


s. 141—151.
Bujukalić, H., Vidović, N.: Ispitivanja
trajnosti bukovog jamskog drveta
impregnisanog domaćim preparatima četiri
godine nakon ugradnje u jamske pod-
grade, s. 153—160.


J e v t i ć, M.: Kuda idemo i kako stići
do cilja? Neka razmišljanja povodom iz


rade perspektivnih planova razvoja šumarstva,
s. 161—169.
Radovčić, A.: Sve veći značaj rekreativne
vrijednosti šuma, ,s. 171—174.


Žita, V.: Zdravstvena kontrola objekata
za proizvodnju sadnog materijala na
području Bosne i Hercegovine u 1970. godini,
kao i u periodu od 1966. do 1970. godine,
s. 174—180.


Broj 7—8:


Bego v i ć, B.: Lov pomoću sokola i sokolarstvo
u prošlosti Bosne i Hercegovine,


s.
205—215.
B u t u 1 i j a, S.: Dimenzioniranje kolovoza
na šumskim putovima, s. 217—221.
Bujukalić, H, Vidović, N.: Ispitivanje
čvrstoće jamskog drveta graba,
hrasta i bagrema impregnisanog domaćim
preparatima — četiri godine nakon ugradnje
u jamske podgrade, s. 223—227.


Curić , R.: O prirodnoj rasprostrnjenosti
i učešću jele (Abies pectinata) u šumama
zapadne Bosne, s. 229—240.


J u r k o v i ć, Z.: Uticaj izbora proizvodnog
programa na poslovanje finalne prerade
drveta u ŠIP »Stupčanica« Olovo, s.
241—246.


N e d o v i ć, V.: O nekim aktuelnim problemima
proizvodnje sadnog materijala,


s. 247—253.
Bujukalić, H., Murko, D., Vidović,
N.: Efikasnost bakarnog naftenata
kao sredstvo za zaštitu drveta, ,s. 254—259.


E i ć, N.: Kuda ide naše šumarstvo?, s.
260—266.


Murko, D., Džanić, H., P a š i ć, T.:
Ispitivanje sadržaja taninskih materija i
uslova njihove optimalne ekstrakcije iz
hrastove šiške (Calla quercina), s. 267—271.


P e j o s k i, B.: Šumska i drvna privreda
Turske, s. 272—274.


Broj 9—10:


Begović, B.: Akcije i rad na zaštiti
prirode i izdvajanju šumskh rezervata i
nacionalnih parkova u BiH za vrijeme
austrougarske uprave, s. 289—294.


Kapetanović, S., D e v e t a k, Z.,
Đ u g u m o v i ć, S.: Mogućnost uvođenja
kultura geranijuma u Hercegovini u cilju
proizvodnje eteričnog ulja, s. 295—302.


Bujukalić, H., Vidović, N.: Trajnost
jamske građe impregnisane preparatima
Bitusil I, II i HI, s. 303—308.


V u č i j a k, S.: Primjena kombinovane
metode trenutačnih zapažanja pri sječi i
izradi drvnih sortimenata, s. 309—315.


Jovković, B.: Plantaže s kombinovanom
proizvodnjom novogodišnjih drvaca
i intenzivnih kultura celuloznog drveta,
s. 315—318.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 39     <-- 39 -->        PDF

R a d o v a n o v i ć, 2.: Problematika naučno-
istraživačkog rada u šumarstvu BiH,


s.
319—326.
Vidović , N.: Termiti i oštećenja na
drvetu, s. 327—335.
Trifković , R.: Izgradnja šumskih putova,
s. 335—337.
Terzić, D.: Brika — novi vid sadnog
materijala sa zatvorenim kor j eno vim sistemom,
s. 327—341.


Begović , B.: Jarebika — zapostavljena
vrsta našeg šumskog drveća, s. 341—


344.
R a d u 1 o v i ć, S.: Seminar o intenziviranju
gazdovanja u izdanačkim i devastiranim
visokim šumama lišćara, s. 345—346.


A 1 i k a 1 f i ć, F.: Granice i mogućnosti
prevencije protiv katastrofa od vremenskih
nepogoda u alpskom prostoru, s. 346—


349.
K u 1 u š i ć, B.: Zaključci savjetovanja
o utvrđivanju i društvenom vrednovanju
opštekorisnih funkcija šuma, s. 349—354.
Begović , B.: Ispitivanje metoda privlčenja
cetinskog drveta, s posebnim pogledom
na izradu sortimenata na centralnim
stovarištima, s. 354—356.


Broj 11—12:


Begović , B.: Povodom 25-gođišnjice
Saveza ITSID BiH, s. 365—372.
P i n t a r i ć, K: Uzgoj crne johe, ,s. 373—


378.
Bujukalić, H., Vidović, N., Kovač
e vi ć, F.: Ispitivanje trajnosti jamske
građe impregnirane solima Boliden
K-33 šest godina nakon ugradnje u jamske
podgrade, s. 379—387.


Jovković , B.: Slobodna uzgojna tehnika
u gospodarenju šumama Bosne i Hercegovine,
s. 389—396.


Ć u r i ć, R.: Još jednom o temi »Kuda ide
naše šumarstvo«, s. 397—406.


Momirović, B.: Mehaničko dejstvo
na stablo i njegov odnos prema rezanju
grana kao mjeri njege šuma, s. 407—417.


R a d i v o j e v i ć, A.: Faktori koji mogu
smanjiti vibracije kod motornih pila,


s. 417—424.
Terzić , D.: Primjena drvnog zelenila
i Cetina kao biološki aktivnih materija za
prihranjivanje domaćih životinja, s. 425—


436.
Radovanović, 2.: Uticaj vrste drveta
i koncentracije sječe na produktivnost
rada pri sječi i izradi drveta u šumi,
s. 437—445.


Bujukalić, H: SIT BiH u izgradnji
i razvoju Republike, s. 445—448.


R a d u 1 o v i ć, S.: Prodaja motornih pila
od strane šumskih i šumsko-industrijskih
preduzeća u vlasništvo radnicima —
štetno je po zdravlje radnika, s. 448—454.


J e v t i ć, M.: Evolucija postupka transformacije
izdanaćkih šuma u visoke šume
jele s lišćarima na Juri (Francuska), s.
454—458.


V u č i j a k, S.: Efikasnost primjene nekih
tehnoloških procesa u praksi iskorišćivanja
šuma u SSSR-u, s. 459—460.


Grbavac , M.: Šumarstvo ukorak s
razvojem savremene nauke i tehnologije,


s. 461—467.
B. B.
ŠUMARSTVO, 24 :1—12, 1971.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja


Broj 1—2:


***: 50 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta
u Beogradu, s. 3—15.


P e t r o v i ć, Lj.: Doprinos Šumarskog
fakulteta u Beogradu razvoju nastave, nauke
i unapređenju privrede, s. 15—20.


P i n t a r i ć, K: Fenološka opažanja na
duglaziji (Pseudotsuga taxifolia Britt) raznih
provinijencija, s. 21—37.


Šimunović , N.: Ispitivanje ekonomičnosti
proizvodnje topolovine po tipovima
kultura i razmaku sadnje, s. 39—57.


K o v a č e v i ć, J.: Fi+ocenološka karakteristika
brdsko-planinskih travnjaka Jugoslavije
s osvrtom na područje Like i
Gorskog Kotara, s. 59—66.


Ryookiti Toda: Kratak istorijat japanskog
šumarstva u pogledu selekcije
sadnog materijala, s. 67—72.


Tanasković, S.: Tehnologija eksploatacije
šuma u Francuskoj, s. 73—78.


Broj 3—4:
P a v i ć, J., M a r i n k o v i ć, P.: Toplotna
obrada bukove piljene građe u zidanim
parionicama klasičnog tipa pri upuštanju
vodene pare sa jednog kraja komore, s.
3—15.
Antić, M., Marković, L\, To palo
vi ć, M.: Geneza i osobine zemljišta u
slivu potoka Voljevice — z. Boran ja, s.
17—26.
P o p o v i ć, V.: O potrebi podele prve
faze transporta drveta u eksploataciji šuma
na dve podfaze, s. 27—34.
Zubović, J.: Imovina u šumarstvu i
drvarstvu, s. 35—38.
P o p o v i ć, V., Jevtić, Lj.: Povodom
problema kadrova u rešavanju vodoprivrednih
poduhvata u našoj zemlji, s. 39—


41.
Galečić, M., Pa vi is, S., Ješić, S.:
Savremeni mehanizovani proces u iskorišćivanju
nizinskih šuma, s. 43—74.


303
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 40     <-- 40 -->        PDF

S t o j a n o v i ć, R.: Prilog uspešnom
suzbijanju korova pri nezi kultura, s. 75—


78.
Č c m a 1 o v i ć, M.: Istraživačko razvojni
centar za hortikulturu pri HEPOK-u u
Mostaru, već se afirmisao i izvan maše
zemlje, s. 79—82


Popčetović, R.: Proizvodnja i promet
cveća u Pljevljima, s. 83—85.
B o j a d ž i ć, N.: Društvena aktivnost
studenata šumarstva Jugoslavije, s. 87—90.


Broj 5—6:


Mirković, D.: Kvalitet stabala u bu


kovim šumama Srbije, s. 3—16.


P i n t a r i ć, K.: Prirašćivanje u visinu
sijanaca duglazije (Pseudotsuga taxifcflia
Britt) raznih provinijencija u drugoj godini
života i njegova ovisnost od uslova topline,
s. 17—27.


V e s e 1 i n o v i ć, N., P e n o, M.: Zastupljenost
mikroorganizama antagonista ore-
ma Fusarium oxysporum var. orthoceras
soj 12 u raznim tipovima zemljišta, s. 29—


36.
Vojnović , R.: Osvrt na eksploataciju
auto-dizalica na međustovarištima, s.
37—40.


R a d u 1 o v i ć, S.: Povodom članka »Prilog
preciziranju nekih pojmova iz oblasti
prorede«, s. 41—46.


P e c o v i ć, M.: Opremanje traktora točkaša
za rad na nrivlačenju i sakupljanju
oblovine, s. 47—57.


Tošić , B.: Privlačenje drveta transporterom
PGS »Đungla«, s. 59—77.
V u 1 o v i ć, B.: Šumarstvo i drvna industrija
Irana, s. 79—84.
J i n d r a, J.: 50 godina češkog šumarskog
istraživanja, s. 85—88.


Broj 7—8:


S t a m e n k o v i ć, V., M i š ć e v i ć, V.:
Uporedna istraživanja toka rastenja u debljinu
kod raznih vrsta šumskog drveća, s.
3—14.


Spirovski, J.: Zemljišta na andezitima
i andeziskim tufovima pod šumskom
vegetacijom na Kožuf planini, s. 15—22.


T u c o v i ć. A.: Obrazovanje cvasti i
cvetova na deblu bezlisnim granama kod
Malus floribunda Sieb., s. 23—28.


Kamenović, S.: Primena vektora u
određivanju pravca glavnog nagiba projektovane
površine, s. 29—40.


Lukić-Simonović, N.: Prilog ispitivanju
tehnoloških svojstava bukovine
u Jugoslaviji, s. 41—54.


K u k i n, S.: Uticaj vremena prevoženja
transportnih jedinica na (strukturu radnog
vremena) kapacitet i proizvodnost mašina
i uređaja, s. 55—60.


Nikolić , M.: Karakteristike i pripre


ma orahove furnirske oblovine, s. 61—68.


T o d o r o v i ć, D.: Norme, njihova ulo


ga i značaj u poslovanju šumskog gazdin


stva, s. 69—72.


P o t i ć, M.: Korišćenje sirovina i ka


paciteta ŠIK-a »Kopaonik« u Kuršumliji,


s. 73—84.
Broj 9—10:


N i k o 1 i ć, Đ.: Proučavanje uticaja in


korporiranog radioaktivnog fosfora (32p)


tokom embriogeneze, na mladice nekih


šumskih vrsta drveća, s. 3—13.


N i k o 1 i ć. M.: Struktura otpadaka kod
sečenog orahovog furnira, s. 15—24.
V e s e 1 i n o v i ć, V.: Gašenje šumskih
požara miniranjem, s. 25—34.


Tanasković, S.: Klasični ili fleksibilni
šumski traktori za privlačenje drveta,
s. 35—39.


Popčetović, R.: Vrbina muva galica
,Helicomyia saliciperda Duf.) štetočina
vrba na dekoratvnim zasadama, s. 41—44.


Panić , Đ.: Neke biološke i morfološke
odlike Quercus rotour var. tardissima Mat.,


s. 45—53.
Đ o k o v i ć, P.: O jednom fenotipu smrfie,
s. 55—58.
Jevtić , M.: Neka objašnjenja povodom
diskusije o proredi, s. 59—62.


K o s t i n. E.: Sadašnji aspekti šumarstva
Rumunije, s. 63—70.


Broi 11—12:


Mirković , D.: Određivanje zapreminskog
prirasta sastojine iz zbira omotača
staba´a sastojine, s. 3—8.


Vukičević, E., 2 u j o v i ć, K.: Magnolia
grandifolia L. — nova zimzelena vrsta
za alohtonu dendrofloru Srbije, s. 9—


14.
N i k o 1 i ć, S.: Prilog metodici ustanovljavanja
troškova transporta šumskih sortimenata,
s. 15—26.


T u c o v i ć, A.: Sadašnje stanje genetike
u svetu i kod nas, s. 27—38.


Jevtić , Lj.: Projektovanje prelivnih
brana i mogućnosti primene ovog sistema
u nas, s. 39—48.


Kamenović, S.: Stepenaste terase s
horizontalnim platoom i njihova primena
kod podizanja plantažnih zasada na padinama,
s. 49—58.


G r u j i ć, D.: Saopštenja u vezi proučavanja
osa drvenarica (Siricidae) i njenih
oarazita Rhyssa persuasoria L. i Ibalia
leucosnoides Hoch. s. 59—62.


K u k i n, S.: Uticaj mehanizacije na
produktivnost rada na stovarištima .sirovina,
s. 63—70.


M i 1 o s a v 1 j e v i ć, R.: Uloga aviona i
helikoptera u zaštiti šuma od požara, s.
71—73. B. B.