DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 33     <-- 33 -->        PDF

kumulacionog jezera u Đerdapskoj klisuri.
U vezi sa razvijanjem turističke privrede
u ovom području, autor ističe da »Istra živanja
uloge koju šumski fond,
kao bitna i značajna komponenta
infrastrukture ovoga region
a, može i treba da ima u
odnosu na turizam dobila su
u ovoj studiji jedno od vidnih
mesta, što predstavlja i
prve napore u tom pravcu u
Jugoslaviji«.


Najveća pažnja u ovome radu posvećena
je ekološko-florističkoj i estetskoj
analizi većeg broja fitocenoza, radi isticanja
njihove turističke vrijednosti. Također,
tretirane su mjere koje treba poduzeti
u cilju pretvaranja ovdašnjih šuma
u jednu od osnova za razvoj turizma:
administrativne, tehničke, biološke.


Predstaviti danas biljni pokrivač jednog
kraja, a to znači i šume, naučno, što je
neophodno u naučnom radu, moguće je
samo uz pomoć nauke o vegetaciji, o njenim
sastavnim dijelovima, fitocenozama


— pomoću fitocenologije. Svaki drugi pristup
(a oni nisu rijetki kod nas) je anahroničan,
nenaučan i malo koristan. Ovo u
prvom redu važi za pejzažne arhitekte, pri
njihovom radu sa predjelom i njegovom
bitnom karakteristikom — vegetacijom.
Otuda se danas ne može zamisliti opis, a
još manje uređenje, jednog predjela bez
fitocenološke (vegetacijske) osnove.
Autor ovoga rada postavio je sebi zadatak
da naučno predstavi šumsku vegetaciju
jednog od naših najinteresantnijih
i vegetacijski najsloženijeg područja i njen
značaj i ulogu u turizmu. Razumljivo je
da se pri tome morao, i pored svog dugogodišnjeg
rada u šumama, poslužiti radovima
fitocenologa. I upravo u tome smislu,
postupku autora mogu se staviti ozbiljne
primjedbe. Nije ni približno korištena
sva dostupna fitccenološka literatura, već
uglavnom samo ona starija; kao da posljednjih
godina upravo ovo područje nije
intenzivno istraživano (V. Mišić sa saradnicima).
Istina, u jednoj fusnoti, autor rada
i sam ovo konstatira, ali to ne umanjuje
nedostatak rada, niti opravdava ovakav
postupak. Ovo, samo djelomično, korištenje
ili zanemarivanje literature, utoliko
više pada u oči što se autor bavio naučnim
istraživanjima u ovom području u
više navrata (Biološka osnova područja
Hidroelektrane »Đerdap
« — u materijalima »Energoprojekta
« (1965?); Die Wälder Dona u re gion
des Eisernen Tors und
der Turismus« — »Sume Đerdapskog
regiona Dunava i tu


rizam « — saopćeno na Internacionalnom
simpozijumu u Sofiji 1970; rad se publicira
u ediciji ovog Simpozijuma). Da ne
spominjemo druge radove i udžbenike koji
govore o šumama sa rijetkostima kod
nas: Fraxinus palissae Wilm., Quercus peđunculiflora
K. Koch, Fagus orientalis
Lyp., Juglans regia L. (upravo iz ovog područja),
ali je nemoguće ne spomenuti
npr. »Vegetaciju Derdapskog
područja« iz 1967. god. (V. Mišić); dakle
od prije nekoliko godina.


U svom radu autor pominje 13 asocijacija
ovdašnjih šuma i priličan broj njihovih
facijesa. Pri tome se ulazi i u vrlo
sporne detalje: npr. da proljetnji grahor
Oborus vermis — »cveta kroz čitavi
vegetacioni period«, da Potentilla
micrantha ima »žut c v e t « da
kserotermna Festuca ovina u mezofilnoj
šumi graba i kitnjaka, na mjestima gdje
^rmolikih biljaka ima manje, »stvar a
gu s t e populacije« i si. Međutim, u
radu nisu ni spomenute brojne zajednice
(iz gore navedenog i nekih drugih radova
o vegetaciji Đerdapa) koje su, obzirom
na svoju reliktnost i florističko bogatstvo,
u pravom smislu turistička atrakcija u evropskim
razmjerima (Celto-Juglanđetum,
Fagetum submontanum juglandetosum,
Parietario-Juglandetum, Acereto-Fraxineto-
Carpineto-Fagetum mixtum, SyringetoAcereto-
Colurnetum i brojne druge).


Nije u pitanju samo brojno izostavljanje
rezultata istraživanja vegetacije, odn,
šuma u đerdapskom području (objavljenih
prije nekoliko godina pa i ranije), nego i
odnos prema onome što je korišteno. Kod
tretiranih 13 asocijacija, koje su opisali
eko-floristički razni autori, ima pogrešnih
tumačenja od autora ovoga rada: as. Car-
pinetum orientalis i Fraxineto-Aceretum
monspessulani tretiraju se kao šibljaci, pa
se onda tvrdi da je šuma as. Carpinetum
orientalis »u pogledu sastava den-
d r o f 1 o r e « siromašnija od šibljačke as.
Syringetum vulgaris. Ono što zaista bode
oči u ovom radu je to, da nije spomenuto
ni jedno jedino ime istraživača, čiji su radovi
obilno korišteni, ni u radu ni u rezimeu
na stranom jeziku, štampanom na gotovo
tri stranice petitom. Ne znamo da li
je tako urađeno i u ranije danom referatu
o istom predmetu na Simpozijumu u
Bugarskoj. Pošto ovaj naučni rad uopće
nema nikakve literature ni na kraju rada,
ostaje za neupućenog da je autor sve ovo
sam lično istražio, tim prije što u Uvodu
ističe da su istraživanja »rezultat našeg
dugogodišnjeg rada u šumama
ovoga prostora«. Nije u
pitanju samo odnos prema fitocenozama


297