DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 32     <-- 32 -->        PDF

listopadnih vrsta (a naročito bukve) koje provele na onim principima na kojima je
su zastupljene više nego što bi se to s e-provedena probna doznaka pri inventuri
konomiskog gledišta željelo. šuma, znatno popravio kvalitet zalihe vi


Što se tiče strukturre drvne mase po sokih šuma u Bosni i Hercegovini.
tehničkim klasama, predviđene za sječu Ovom knjigom dobila je republika BiH
ona je ovakova: egzaktne podatke koji su vrlo korisni i po


Vrsta 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.


drveća »doznačena« drvna masa u ´%>


društvene visoke


Četinari 25,0 41,4 24,3


Lišćari 9,4 22,3 35,0


Usporedi li se kvalitetna struktura ove
drvne mase sa kvalitetnom strukturom
zalihe, vidi se da je relativni udio boljih
tehničkih klasa manji u »doznačenoj« drvnoj
masi nego u zalihi. Obratno je sa relativnim
udjelom lošijih tehničkih klasa.


To znači da bi se sječama, kada bi se one


Vujičić Dr. L.: Organizacija proizvodnje
u preduzećima za preradu drveta. Knjiga
druga. »Primena linearnog programiranja«


— Beograd 1972.
Ovih dana izašla je iz štampe, pod gornjim
naslovom, knjiga koju je napisao
profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu
prof, dr L. Vujičić.


Knjiga predstavlja dio udžbenika za studente,
a po svojem izlaganju može korisno
poslužiti i kao priručnik za praktičnu
primjenu kod rješavanja konkretnih problema
u praksi kod ispitivanja alternativnih
varijanti.


Knjiga obrađuje ova poglavlja:


I. Označavanje, formuliranje i modeliranje
u linearnom programiranju (str. 9—
20).
II. Grafički metod linearnog programiranja
(str. 21—66);
III. Algebarski metod linearnog programiranja
(str. 67—82);
GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA,
SERIJA C, HORTIKULTURA,
39. BEOGRAD, 1971.


Kao posebna edicija je serija »Hortikultura
«. Ona obuhvaća uvodno izlaganje dekana
dr Ljubomira Petrovića na proslavi
50-godišnjice Šumarskog fakulteta u Beogradu,
naučne radove i priloge i obavještenja.
Među prilozima nalazi se i pregled
diplomiranih inženjera na odsjeku za hor


šume građanske visoke šume
9,3 19,9 28,3 44,2 7,6
33,3 4,4 7,0 36,2 52,4


trebni u planiranju šumarstva i drvne industrije.
Poželjeti je da i druge naše republike
dođu do analognih podataka koji
su nužni temelj za napredno šumarstvo i
drvnu industriju.


Prof. dr Dušan Klepac


TV. Simpleksni metod linearnog programiranja
(str. 83—102);


V. Rasporedni metodi linearnog programiranja
(str. 103—232).
Autor smatra da su za rješavanje zadataka
linearnog programiranja od pojedinih
metoda najbolje upotrebljive:


a) Grafička metoda kod rješavanja zadataka
sa dvije osnovne varijable;
b) Simpleksna metoda kod rješavanja
problema sa tri ili više varijabli;
c) Rasporedne metode su podesne za
ručne obračune.


Autor naglašava, da će linearno programiranje
uz upotrebu elektronskih računara
naročito naći svoju primjenu u praksi.


Knjiga je pisana jednostavno i od čitaoca
ne zahtijeva poznavanje kompliciranih
računskih operacija pa će u primjeni
u drvnoj industriji popuniti odgovarajuću
prazninu.


Prof. dr Kiko Benić


tikulturu od 1964. do 1971. godine — ukupno
144 diplomiranih inženjera.


Na ovom mjestu daćemo prikaz datih
naučnih radova. Ukupno je dato 10 radova.


1. T. Bunuševac: »Šume Đerdapskog regiona
Dunava i turizam«. Str. 1—24, s 21
fotografijom. Tretirano je područje veliko
oko 1230 km2, kome se posvećuje posebna
pažnja poslije podizanja brane i a


ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 33     <-- 33 -->        PDF

kumulacionog jezera u Đerdapskoj klisuri.
U vezi sa razvijanjem turističke privrede
u ovom području, autor ističe da »Istra živanja
uloge koju šumski fond,
kao bitna i značajna komponenta
infrastrukture ovoga region
a, može i treba da ima u
odnosu na turizam dobila su
u ovoj studiji jedno od vidnih
mesta, što predstavlja i
prve napore u tom pravcu u
Jugoslaviji«.


Najveća pažnja u ovome radu posvećena
je ekološko-florističkoj i estetskoj
analizi većeg broja fitocenoza, radi isticanja
njihove turističke vrijednosti. Također,
tretirane su mjere koje treba poduzeti
u cilju pretvaranja ovdašnjih šuma
u jednu od osnova za razvoj turizma:
administrativne, tehničke, biološke.


Predstaviti danas biljni pokrivač jednog
kraja, a to znači i šume, naučno, što je
neophodno u naučnom radu, moguće je
samo uz pomoć nauke o vegetaciji, o njenim
sastavnim dijelovima, fitocenozama


— pomoću fitocenologije. Svaki drugi pristup
(a oni nisu rijetki kod nas) je anahroničan,
nenaučan i malo koristan. Ovo u
prvom redu važi za pejzažne arhitekte, pri
njihovom radu sa predjelom i njegovom
bitnom karakteristikom — vegetacijom.
Otuda se danas ne može zamisliti opis, a
još manje uređenje, jednog predjela bez
fitocenološke (vegetacijske) osnove.
Autor ovoga rada postavio je sebi zadatak
da naučno predstavi šumsku vegetaciju
jednog od naših najinteresantnijih
i vegetacijski najsloženijeg područja i njen
značaj i ulogu u turizmu. Razumljivo je
da se pri tome morao, i pored svog dugogodišnjeg
rada u šumama, poslužiti radovima
fitocenologa. I upravo u tome smislu,
postupku autora mogu se staviti ozbiljne
primjedbe. Nije ni približno korištena
sva dostupna fitccenološka literatura, već
uglavnom samo ona starija; kao da posljednjih
godina upravo ovo područje nije
intenzivno istraživano (V. Mišić sa saradnicima).
Istina, u jednoj fusnoti, autor rada
i sam ovo konstatira, ali to ne umanjuje
nedostatak rada, niti opravdava ovakav
postupak. Ovo, samo djelomično, korištenje
ili zanemarivanje literature, utoliko
više pada u oči što se autor bavio naučnim
istraživanjima u ovom području u
više navrata (Biološka osnova područja
Hidroelektrane »Đerdap
« — u materijalima »Energoprojekta
« (1965?); Die Wälder Dona u re gion
des Eisernen Tors und
der Turismus« — »Sume Đerdapskog
regiona Dunava i tu


rizam « — saopćeno na Internacionalnom
simpozijumu u Sofiji 1970; rad se publicira
u ediciji ovog Simpozijuma). Da ne
spominjemo druge radove i udžbenike koji
govore o šumama sa rijetkostima kod
nas: Fraxinus palissae Wilm., Quercus peđunculiflora
K. Koch, Fagus orientalis
Lyp., Juglans regia L. (upravo iz ovog područja),
ali je nemoguće ne spomenuti
npr. »Vegetaciju Derdapskog
područja« iz 1967. god. (V. Mišić); dakle
od prije nekoliko godina.


U svom radu autor pominje 13 asocijacija
ovdašnjih šuma i priličan broj njihovih
facijesa. Pri tome se ulazi i u vrlo
sporne detalje: npr. da proljetnji grahor
Oborus vermis — »cveta kroz čitavi
vegetacioni period«, da Potentilla
micrantha ima »žut c v e t « da
kserotermna Festuca ovina u mezofilnoj
šumi graba i kitnjaka, na mjestima gdje
^rmolikih biljaka ima manje, »stvar a
gu s t e populacije« i si. Međutim, u
radu nisu ni spomenute brojne zajednice
(iz gore navedenog i nekih drugih radova
o vegetaciji Đerdapa) koje su, obzirom
na svoju reliktnost i florističko bogatstvo,
u pravom smislu turistička atrakcija u evropskim
razmjerima (Celto-Juglanđetum,
Fagetum submontanum juglandetosum,
Parietario-Juglandetum, Acereto-Fraxineto-
Carpineto-Fagetum mixtum, SyringetoAcereto-
Colurnetum i brojne druge).


Nije u pitanju samo brojno izostavljanje
rezultata istraživanja vegetacije, odn,
šuma u đerdapskom području (objavljenih
prije nekoliko godina pa i ranije), nego i
odnos prema onome što je korišteno. Kod
tretiranih 13 asocijacija, koje su opisali
eko-floristički razni autori, ima pogrešnih
tumačenja od autora ovoga rada: as. Car-
pinetum orientalis i Fraxineto-Aceretum
monspessulani tretiraju se kao šibljaci, pa
se onda tvrdi da je šuma as. Carpinetum
orientalis »u pogledu sastava den-
d r o f 1 o r e « siromašnija od šibljačke as.
Syringetum vulgaris. Ono što zaista bode
oči u ovom radu je to, da nije spomenuto
ni jedno jedino ime istraživača, čiji su radovi
obilno korišteni, ni u radu ni u rezimeu
na stranom jeziku, štampanom na gotovo
tri stranice petitom. Ne znamo da li
je tako urađeno i u ranije danom referatu
o istom predmetu na Simpozijumu u
Bugarskoj. Pošto ovaj naučni rad uopće
nema nikakve literature ni na kraju rada,
ostaje za neupućenog da je autor sve ovo
sam lično istražio, tim prije što u Uvodu
ističe da su istraživanja »rezultat našeg
dugogodišnjeg rada u šumama
ovoga prostora«. Nije u
pitanju samo odnos prema fitocenozama


297
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 34     <-- 34 -->        PDF

već i o podacima o drvnim masama i prirastu,
erozivnim nanosima pojedinih rijeka
u kubnim metrima; i ovi istraživači
ostaju, zahvaljujući autoru, anonimni.


2. B. Jovanović: »Neke nove alohtone
vrste u dendroflori Beograda i okoline«.
Str. 25—34, s 5 fotografija. U radu su iznesena
zapažanja o novim taksonima za
alohtonu dendrofloru Beograda: Picea
sitchensis (Boug.) Carr., Pinus halepensis
Mill., Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.,
Philadelphus inodorus L., Robinia pseudo-
acacia L. var. decaisneana Carr., Eleagnus
commutata Bern., Acer Colchicum Hortw.,
Staphylea trifolia L., Ulmus pumila L., Betula
verrucosa Ehrh. var. fastigiata K.
Koch., Betula verrucosa Ehrh. var. youngii


C. Sehn., Carpinus betulus L. var. pendula
Kirsch., Tilia tomentosa Moensch (10
varijeteta), Tilia platyphyllos Scop.; ssp.
grandifolia (Ehrh.) Hay. s 10 varijeteta;
ssp. euplatyphyllos sa 7 varijeteta; ssp.
pseucT´jrubra C. Sehn, s 2 varijeteta, Tilia
americana L. s 3 varijeteta, Quercus robur
L. var. pendula D. C. i Quercus petraea
(Matt.) Liebl. var. cochleata Petz, et Kirch.
3. T. Bunuševac, E. Vukićević, O. Mijanović:
»Dekorativne biljke Crnogorskog
primorja u području Bar—Budva«. Str.
35—70 s 13 fotografija. U radu su, pored
opće rasprostranjenosti za svaku vrstu,
date najhitnije morfološke, biološke i dekorativne
osobine, nalazišta u području sa
općom ocjenom uspjeha u rašćenju, a za
neke vrste dati su i podaci o dimenzijama;
date su i preporuke za dalje gajenje
i primjenu. Ukratko su dati ušlo vi sredine
ovoga područja. Malo čudno zvuči da
»u Krivo šijama iznad Boke
Kotorske prosečna godišnja
količina padavina iznosi 2500
mm taloga«. Nije riječ o talozima padavina,
već o tome da su Krivošije sa najviše
padavina u Evropi, što svakako ne bi
bile sa 2500 mm. Dat je i kratak prikaz
pedološkog pokrivača, pri čemu je, pored
ostalog, utvrđeno da su ...» N a a 1 u v ijalno-
deluvijalnim nanosima
nastala zemljišta aluvijalnedeluvi
jalnog tipa«. U radu je registrirano
307 vrsta, od čega su manje od
jedne trećine autohtone vrste. Pada u oči
odsustvo izvjesnih vrsta za koje bi se očekivalo
da ih ima u ovome području (sudeći
po njihovom prisustvu u susjednom
Hercegnovskom .području; vidi »Flor a i
vegetacija Hercegnovskog područja
« od D. Popovića i A. Sterniša;
Herceg-Novi, 1971): Ceratonia siliqua L.,
Cercis siliquastrum L., Erica verticillata
Forsk. i dr. Tvrdnja da je Tamarix pentanđra
Pali. česta u prirodi u ovome po


dručju proširuje areal ove vrste sa Crnomorskog
primorja i Povardarja na Crnogorsko
primorje. Kao i u prethodnom
radu i ovdje je konstatirano 6 asocijacija
šuma i gariga; autor ovih fitocenoza (H o r-
v a t i ć) nije spomenut ni jednom ni u radu
ni u literaturi. Slično je sa klasikom
proučavanja vegetacije našeg Primorja,
konkretno Crne Gore, Lujom Adamovi
ć e rn.


4. T. Bunuševac, K. Žujović: »Fenol´aške
pojave lipa (Tilia sp.) zelenih površina
Novog Beograda«. Str. 71—94, sa 7 tabela,
7 grafikona i 2 fotografije. Lipe imaju vrlo
široku upotrebu u ozelenjavanju naselja
pa su autori započeli još 1958. god. fenološka
osmatranja na njima zajedno ,s oko
90 raznih vrsta drveća i žbunja u centralnom
parku na Novom Beogradu. U ovome
radu dati su vrlo detaljni podaci o
fenofazama (listanje, cvjetanje, obrazovanje
plodova i opadanje lišća s nekoliko
međufaza) triju vrsta lipa: Tilia grandifo
lia Ehrh., Tilia parvifolia Ehrh. i Tilia
argentea Desf. Pupanje nije posebno
praćeno. Konstatirano je npr. da puno
cvjetanje krupnolisna lipa ima prosječno
31. svibnja, sitnolisna lipa 15. lipnja
i bijela lipa 24. lipnja. U radu ima
vrlo veliki broj komparativnih podataka
za ove tri vrste ali njihova vrijednost je
veoma umanjena činjenicom da su osmatranja
vršena na po jednom stablu, što je
metodski nedopustivo. Kao što su male
vrijednosti i podaci o osmatranju u samo
jednoj godini; kod nas ima posebno objavljenih
i takvih radova. Mislimo da je
iluzorno govoriti o genetskoj i fenološkoj
varijabilnosti svake od triju vrsta lipa ili
o vremenskim razlikama u pojedinim godinama.
Ne može biti sintetskih zaključaka
bez analitičkog materijala; to nije ni
jedna individua ni jedna godina. Ne možemo
se složiti s tvrdnjom autora, datom
u rezimeu namjenjenom stranim naučnim
radnicima, da kod nas »ne postoje
egzaktni podaci o osnovnim
životnim pojavama drvenastih
vrsta, koje su korišćene
pri sadnji u stambenim naseljim
a . . .« Ako se literaturni vidik ograniči
(kao što je ovdje učinjeno) na dva
rada jednog od autora (od kojih se jedan
odnosi na sušenje bukve u sjeveroistočnoj
Srbiji) i dva rada na lokalnu klimu Novog
Beograda — onda se naravno može
doći do takvog zaključka, koji je veoma
malo laskav za naše denđrologe. Što se tiče
konkretnih fenoloških osmatranja kod nas,
ne bi trebalo gubiti iz vida da je Luj o
Adamovi ć još u prošlom vijeku (1897.)
objavio svoja 4-godišnja » Fenološk a
p osmatranja u okolini Vra


ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 35     <-- 35 -->        PDF

n j a «, da je reultate kasnije poredio sa
svojim 6-godišnjim fenološkim posmatranjem
u Beogradu. Ta posmatranja nisu ni
jedina ni posljednja do danas.


5. S. Stilinović, A. Tucović: »Prethodna
istraživanja semena đugoigličave jele (Abies
concolor G. et L.) iz semenog objekta
na Avali«. Str. 95—102, s 3 tabele. Materijal
za istraživanje sakupljen je iz sastojine
đugoigličave jele na platou Avale, velike
0,15 ha i stare oko 40 godina. Ustanovljena
je prosječna klijavost od oko 30°/o,
što ukazuje da stabla rađaju sjeme znatne
vrijednosti. Češeri su skupljani s 8 stabala;
4 stabla sa češerima žute boje i 4
stabla sa češerima ljubičaste boje. Ustanovljeno
je da sjeme koje potiče iz češera
ljubičaste boje ima bolju klijavost i veću
energiju klijanja. Prethodno hladno tretiranje
sjemena u trajanju od 21. dana nije
dalo pouzdane rezultate; u tehnologiji
proizvodnje sadnica ove vrste treba predvidjeti
stratificiranje sjemena u trajanju
od 3—4 mjeseca prije proljetne sjetve. Pri
radu je korištena bogata odgovarajuća literatura
na našem i stranim jezicima.
6. N. Simić: »Neki primeri dekoracije
eksterijera i enterijera cveeem u našem
starom slikarstvu.« Str. 103—119, s 9 fotografija.
Autor ističe da u našoj nauci i
stručnoj literaturi još nije pokrenuto pitanje
razvoja ideje o upotrebi cvijeća u
dekoraciji eksterijera i enterijera; trebalo
bi uporno tragati po likovnom materijalu
za period srednjeg vijeka i po arhivskim
izvorima u 18. i 19. stoljeću. U radu su
dati primjeri: freska koja prikazuje Blagovesti,
rađena oko 1380. god. u Markovom
manastiru u Makedoniji, ikona Blagovesti
iz fruškogorskog manastira Krusedola
iz 16. st., ikonostas crkve u Aleksandrovu
iz 18. stoljeća. U sva tri slučaja
javlja se cvijeće, u vazama, kao dekoracija.
Primjeri navedeni u ovome radu su
prvi određeniji tragovi kod nas jedne
shvatljive ideje da se cvijeće koristi u dekoraciji
eksterijera i enterijera. U radu je
data brojna literatura iz ove domene.
7. A. Tucović, S. Stilinović: »O razlikama
´a ranom razvitku generativnog potomstva
nekih vrsta na staništu sladunacera«.
Str. 113—119, s 2 tabelice. U radu su dati
rezultati jednog ranog testa generativnog
potomstva triju vrsta breza (Betula verrucosa
Ehrh., B. pubescens Ehrh. i B. papyrifera
Marsch.). .Sjeme je sakupljeno ,s jednog
stabla od svake spomenute vrste 1967.
godine, odmah posijano i do kraja sezone
dalo je mlade biljke. Slijedeće godine biljčice
su presađene na pokusnu površinu (na
staništu cera-sladuna) sa četiri repeticije
za svaku vrstu, odn. po 100 sadnica od sva


kog majčinog stabla. Ogledne biljke, ukupno
300 sadnica, su premjerene krajem
slijedeće, 1969. godine i materijal je obrađen
statistički te se došlo do nekih, kako
sami autori ističu, orijentacionih zaključaka
(obzirom na nedovoljan broj genotipova
oan. mali broj stabala). U zaključcima
autori iznose da postoje značajne
razlike dvogodišnjeg generativnog potomstva
triju vrsta breza na spomenutom ekotopu
šume cera-sladuna. Najbolje se pokazalo,
po visinskom prirastu, potomstvo
uradavičave breze (srednja visina 175 cm),
zatim maljave oreze (158 cm), a najslabiji
papiraste oreze (138 cm). Prema đebljinsKum
prirastu prva je bradavičava, a posij
ean ja maljava breza. U radu je korištena
ooiino literatura koja se odnosi na
breze.


8. M. Kojić, O. Mijanović: »O vodnom
režimu i značaju nekih njegovih aspekata
za gajenje ukrasnih biljaka«. Str. 121—127,
s 1 grafikonom. Polazeći od postavke da
poznavanje vodnog režima dekorativnih
oiijaka ima izuzetan značaj, autori tretiraju
na osnovu literature: 1. Stanje, osobine
i promet vode i 2. Ekologija vodnog
režima. U okviru ekofiziološkog problema
vodnog režima kao najvažnije smatraju intenzitet
transpiracije i osmotske vrijednosti
staničnog soka. Daju konkretan primjer,
u vidu grafikona, dnevne dinamike
(od 7—18 sati) osmotske vrijednosti (staničnog
soka ruže (sorta baccara) u staklari
i na otvorenom prostoru (Beograd—Rakovica).
Razlike u hidraturnom stanju su evidentne
i iznose u najvećem dijelu dana
oko 3 atmosfere osmotskog tlaka staničnog
soka. Na kraju se ističe da bi problemu
vodnog režima u hortikulturi, posebno
u gajenju cvijeća, trebalo posvetiti
znatno veću pažnju nego do sada.
9. K. Zujović: »Neka zapažanja o vrstama
roda Diospyros na zelenim površinama
Beograda«. Str. 129—136, s 3 tabele i 4
fotografije. Konstatirane su dvije vrste:
Diospyros lotus L. i Diospyros virginiana
L. Prva vrsta zastupljena je s blizu dvadeset
primjeraka od kojih najstariji imaju
oko 40 godina, a druga s oko 60 primjeraka,
od kojih najstariji imaju 15 godina.
Kod obje vrste utvrđeno je subspontano
razmnožavanje, a vršeno je i mjerenje plodova
i sjemena i sjetva sjemena obje vrste.
Ustanovljen je visok procenat klijavosti
sjemena obje vrste. Na kraju autor
preporučuje obje vrste za ozelenjavanje
naših naselja.
10. K. Zujović: »Prilog proučavanju nesamonikle
dendroflore Beograda«. Str.
137—153, s 21 fotografijom Pored do sada