DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Domaća stručna literatura


Letno poročilo Instituta za gozdno in
lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti
v Ljubljani. Ljubljana, 1972.


U Sloveniji postoji za šumarstvo i drvarstvo
jedinstvena organizacija istraživanja;
odnosno jedan institut, uključen u
širi okvir fakulteta za poljodjelstvo, šumarstvo
i veterinarstvo. Razlozi takve organizacije
su: racionalizacija poslovanja,
zatim ujedinjavanje znanstvenih i stručnih
radnika instituta, fakulteta i operative
u rješavanju istraživačkih zadataka.


Kao i prijašnjih godina, tako i za godinu
1971. institut je o svojem radu izradio
opširan izvještaj u obliku štampane publikacije
na 114 stranica, s ovim dijelovima:
izvještaji o poslovanju i organizaciji
instituta, izvještaji pojedinih odsjeka (za
uzgajanje, genetiku, plantažiranje i melioraciju,
zaštitu, uređivanje, iskorišćavanje,
gradnje, eroziju, ekonomiku, lovstvo i
prostorno uređivanje), izvještaji o centralnoj
šumarsko-drvarskoj knjižnici, izvještaji
o istraživačkim i drugim zadacima
instituta.


Institut je trajno povezan ,s operativom,
što se očituje: 1. u činjenici da su od ukupno
102 istraživačka zadatka u g. 1971.
neposredno naručile šumsko-gospodarske
organizacije 46, Poslovno udruženje samo
36, a ostalo tadašnji Savezni fond za unapređivanje
naučnih djelatnosti i Fond Borisa
Kidriča; 2. u sve razvijenijoj pojavi
da u istraživanjima sudjeluje vrlo velik
broj stručnjaka iz operative od kojih su
neki nosioci naučnih zadataka. Institut
ima 3 eksperimentalna rasadnika, 4 sjemenske
plantaže, 5 velikih trajnih objekata,
230 pokusnih ploha i na stalnoj brizi
i opažanjima 7 prašumskih objekata.


U izvještajima pojedinih odsjeka (str.
13—51) izneseno je: poimenično broj unutrašnjih
i broj vanjskih suradnika (npr.
odsjek za uzgajanje ima ih 12 + 13), znanstveni
i pedagoški rad, učešće u stručnim
priredbama i suradnja s drugim ustanovama,
publikacije, elaborati, ekspertize,
seminari, referati, studijska putovanja u
inozemstvo i iz inozemstva i dr.


U opširnom izvještaju izneseni su istraživački
i drugi zadaci po pojedinim odsjecima
(str. 52—113). Za svaku temu navedeno
je: naručilac, trajanje, nosilac i njegovi
unutrašnji i vanjski suradnici, kratak
opis sadržaja teme, izvršeni i budući


radovi na temi i dr. Da se dobije bar približan
uvid u istraživački rad toga slovenskog
instituta, dajemo skraćen pregled nekih
zadataka odnosno tema po pojedinim
odsjecima.


Uzgajanje: proizvodnost sastojina, metode
gospodarenja u bukovim šumama, odnosi
svojstva tala i prihoda prirodnih šuma,
melioracija šikara, fertilizacija u prirodnim
i umjetno osnovanim sastojinama,
borovi, egzote, razna pedološka, fitocenološka
i tipološka istraživanja, sušenje jele,
problemi smreke, ekologija podmlađivanja,
utjecaj šume na režim voda. Genetika
(s vrlo velikim brojem vanjskih suradnika):
nasljedno provjeravanje drveća
zbog proizvodnje sortnog sjemenja, sjemenske
plantaže četinjača, stalni eksperimentalni
objekti, testiranje rasa jele. Plantažiranje
i melioracije: pokusni objekti,
tipovi i uzgoj trepetljika (jasike), preobrazba
degradiranih sastojina, oplemenjivanje
vrsta drveća brzog rasta, korelacija
između prirasta, krošnje, korijenja i tla,
štete od industrijskog dima, četinjače, bagrem,
uzgojne osnove, brzorastuće četinjače,
eurameričke topole, herbicidi. Zaštita:
vrste, ekologija i suzbijanje bolesti
i štetnika, pregledi zdravosti rasadnika,
naseljenost i razmnožavanje ptica, mravi,
parazita i dr. kao regulatora biocenoze,
biološke metode suzbijanja gubara i štetnika
na boru i smreki, uzroci i suzbijanje
truljenja i obojenja bukovine, kemijska
zaštita od šumskih požara. Uređivanje: održavanje
stalnih istraživačkih objekata,
osnove, sistemi i problemi uređivanja nekih
područja, prosjeke pod dalekovodima,
karta šuma za atlas Slovenije, utjecaj proreda
na prirast drveća. Iskorišćavanje:
standardi šumskih drvnih proizvoda, normativi
za mehanizirano izvlačenje i prijevoz
drva, stanje mehanizacije u g. 1970.,
radni učinak u privlačenju i prijevozu
drva, udio kore na deblovini jele, smreke
i bukve, mehanizirano okoravanje četinjača,
izvlačenje drva konjima, elementi ekonomičnosti
rada, racionalizacija izvlačenja
drva. Građevinarstvo: normativi u
strojnoj gradnji cesta, tehnika miniranja
u vezi sa štetama na drveću i dr. Erozija:
problemi u slivnim područjima mediteranske
zone i dr. Ekonomika: utjecaj privrednih
instrumenata na šumsko-gospodarske
organizacije, kriteriji za odštete kod
izgradnje infrastrukturnih objekata, rentabilnost
ulaganja u šumsko-privredne