DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 29     <-- 29 -->        PDF

S. BERTOVIĆ
Na Sveučilištu u Zagrebu promoviran je dne 22. I 1971. godine na čast
doktora šumarskih nauka iz oblasti šumarske fitocenologije Stjepa n Ber t
o v i ć, dipl. inž. šumarstva. Njegova doktorska disertacija nosi naslov: ŠUMSKOVEGETACIJSKA
PODRUČJA I NJIHOVI KLIMATSKI ODNOSI KAO
OSNOVA ZA REGIONALNU TIPOLOŠKU KLASIFIKACIJU ŠUMA U HRVATSKOJ.


U raspravi su na osnovi komparativne obrade opsežnog materijala utvrđene
veće ili manje pravilnosti, razlike, zakonitosti te korelacija pojedinih
klimatskih elemenata i pojava u odnosu na vegetacijske oblasti, područja u
Hrvatskoj. Klimazonalne fitocenoze — s utvrđenim klimatskim karakteristikama
i s poznatim spoznajama o njihovim fitocenološkim, pedološkim i šumsko-
gospodarskim značajkama — zasad pružaju najrealniju osnovu za regionalnu
tipološku klasifikaciju šuma u Hrvatskoj. S ostalim fitocenozama one
ujedno predstavljaju i najsigurnije ishodište za ekološko-biološka, šumskogospodarska
i druga prirodoznanstvena istraživanja.


Disertacija je obranjena 18. XII 1970. godine na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu pred komisijom u kojoj su bili: Akademik Prof. dr Pavle
Fukarek, Prof. dr Ivo Dekanić, Prof. dr Dušan Klepac i Prof. dr Berislav Makjanić.


Dana 28. I 1972. godine Dr Stjepan Bertovićje habilitirao iz znanstvene
discipline Šumarska fitocenologija, koju i predaje od ljetnog semestra
god. 1969. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Habilitacijski postupak proveden
je na temelju habilitacijske rasprave pod naslovom: EKOLOŠKO VEGETACIJSKE
ZNAČAJKE OKOLIŠA ZAVIŽANA U SJEVERNOM VELEBITU,
koju je Vijeće nastavnika Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


— na osnovi izvještaja i mišljenja komisije u sastavu: Dekanić dr Ive, redovnog
profesora Šumarskog fakulteta, Vidaković dr Mirka, redovnog profesora
Šumarskog fakulteta i Makjanić dr Berislava, redovnog profesora Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu — pozitivno ocijenilo.
I. Dekanić