DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Dosadašnji U. O.: Krstinić mr Ante, Petković
dng. Živko i Zorić tehn. Zdravko


Ispričani:


Fašaić ing. Vid, Hajdin ing. Žarko, Krnjak
ing. Slavko


Dnevni red sjednice:


1. Konstituiranje novog U. O i N. O.
2. Saopćenja — dopisi i dr.
3. Kritički osvrt na 86. redov. skupštinu
4. Plan rada za period 1972-1975 g.
5. Izbor komisija
6. Razno
ad 1: — Novi U. O ,ovako se konstituirao:
Predsjednik: Ing. Stanko Tomaševski
Podpredsjednik I: Ing. Tomislav Krnjak
Podpredsjedruik II: Ing. Bozo Mačešić
Tajnik: Mr Nikola Komlenović
Blagajnik: Ing. Zvonko Hren
Urednik Š. L.: Dr Branimir Prpić
Članovi: Ing. Milan Blažević
Tehn. Emil Bregar
Ing. Dimitrije Brkanović
Ing. Slavko Horvatinović
Ing. Veljko IgrčićNovi N. O.
Predsjednik: Ing. Ante Mudrovčić
Članovi: Prof. dr Zvonimir Potočić
Ing. Srećko Vanjković
— Potpisnici naloga za raspolaganje
novčanim sredstvima i potpisivanje novčanih
dokumenata kod SDK:
Tomaševski, Komlenović, Hren i Prpić.


— Predsjednik ing. Tomaševski se zahvalio´
prisutnim članovima dosadanj eg
Upravnog i Nadzornog odbora na radu u
Savezu u proteklom periodu od 1969-1972
godine.
ad 2: — nakon kraće diskusije uzima
se na znanje obavijest Saveza društava
šumarskog tehničkog osoblja Hrvatske,
da je sa danom 30. V. o. g. prestao njihov
rad na temelju odluke njihove Skupštine.
Imovina tj. inventar i dokumentacija predati
će SDŠTO Hrvatske na čuvanje Savezu
ITŠIDH.


— Nakladni Zavod Matice Hrvatske
dostavlja iskaz knjiga koje je isti u 1971 g.
dostavio Osnovnoj školi — Labin.
— prihvaća se prijedlog Instituta za drvo
— Zagreb u vezi nadopune čl. IV
Ugovora o zakupu poslovnih prostorija,
kojim se zaključni rok produžuje do
zaključno 31. XII 1976 godine.
— na natjecanje šumskih radnika Hrvatske,
koje će se održati 1. i 2. VII. o. g.
u Ogulinu — jezero Sabljaci, Savez će zastupati
predsjednik ing. Tomaševski.
— Izriče se zahvalnost Dr S. Frančiškoviću
— Rijeka na poklonjenim separati*
ma (po 2 primjerka) : a) Šumarski toponimički
elementi u zapadno-hrvatskom
kršu i b) Zaštita šuma u propisima Moščeničkog
statuta.
ad 3: — ne samo stručni referati nego
tajnički, blagajnički i urednika Š. L. godišnji
izvještaji Saveza umnožavati će se
i dostaviti, pravovremeno i prije održavanja
skupština i plenuma, terenskim ŠD
kako bi se delegati mogli prirediti za
plodnu diskusiju.


— svi referati društvenog i stručnog dijela
86. redovne skupštine biti će odštampani
u Š. L. br. 5-6/1972 g.
— prijedlog za stručni dio zaključaka
održane 86. redovne skupštine Saveza dati
će referenti ing. Kuzmanić: Osnovna organizacija
udruženog rada u šumarstvu i
ing. Brkanović: Problemi i položaj drvne
industrije Hrvatske.
ad 4 — PLAN RADA SAVEZA ITŠDI-
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 1972 g.-
1975 g.


1. Sprovoditi i realizirati zaključke
»AKCIONOG PROGRAMA«, koji je donio
U. O. — Saveza na sjednici 26. IV. o. g.
i bio u cijelosti prihvaćen po teritorijalnim
Šumarskim društvima.
2. Svcr´om aktivnošću i organiziranim
radom doprinijeti unapređenje kvalitete i
pouzdanosti šumskih i drvno-industrij skill
proizvoda, kao i stručnih usluga naših
članova, te se na taj način priključiti rezoluciji
Savezne Narodne Skupštine, koja
je 1972 godinu proglasila: GODINOM
KVALITETE.


3. U cilju pojačanja aktivnosti i posti.
anja zajedničkih stavova češće obilaziti
eritorijalna ŠD. Svakoj godišnjoj skuptini
— koja je pravovremeno najavljena
— Savez će izaslati svojega delegata!
4. Prilikom rješavanja stručne problenatike
Savez će se u ove rasprave uključivati
putem svojih stalnih i povremenih
comisija i terenskih šumarskih društava,
e u svemu predlagati i zajedničke stavove
najbolja rješenja.


5. Razviti što veću javnu društvenu
.ktivnost posebno´ po pitanjima kao što
u: preveliki broj pilanskih postrojenja,
jroblematika krša, potreba samostalnog
ekretarijata za šumarstvo itd.
6. Pojačati rad izabranih stručnih konisija:

Komisija za planiranje, prihvat i stručno
usavršavanje kadrova