DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 85     <-- 85 -->        PDF

stva in industrije za prcdelave icsa SRS


(12. V. 72) poslat je pozdravni brzojav.
— I godišnja skupština ŠD-Našice (12.
V. 72) poslat je brzojav.
ad 2: — Redakcioni odbor Šumarskog
lista održao je 16. V. o. g. prošireni sastanak.
Kritičke primjedbe i osvrt na ovu
problematiku Š. L. iznio je pred članove


U. O. urednik lista Dr. B. Prpić.
ađ 3: — 86 redovna skupština Saveza
održati će se 9. VI. 1972. godine u Zagrebu
u velikoj dvorani Šumarskog fakulteta
(Dubrava). Posebnim dopisom pozvati sva
ŠD da dostave iskaz svojih delegata.


— Izvještaj tajnički o radu Saveza u
proteklom razdoblju 1969-1972 g. umnožiti
će se prije skupštine i razaslati članovima
U. O. radi kritičkog osvrta i nadopune.
Također će se prije skupštine umnožiti i
razaslati terenskim ŠD, napose delegatima
za 86. skupštinu, referat Ing. I. Kuzmanića:
»Osnovna organizacija udruženog
rada u šumarstvu« i Ing. D. Brkanovića:
»Problemi i položaj drvne industrije SR
Hrvatske«.
ad 4: — Tajništvo će Saveza načiniti
plan rada oko priprema rukopisa i štampanja
Šumarske bibliografije III (19551976)
povodom proslave 100 godišnjice
izlaženja Šumarskog lista (1876).


— Usvaja se izvještaj o pripremama
rukopisa i štampanju Šumarskog kalendara-
priruenika za 1973 godinu. Ing. Antoljak
i d´r. Prpić pristupiti će odmah daljnjem
radu na realizaciji kako je to izneseno na
sjednici.
— Slijedeća će se sjednica U. O. održati
2. VI. o. g. u vezi organizacije i pripremnih
radova za 86. redovnu skupštinu Saveza.
Tajnik:
Mr. Ante Krstinić v. r.
Predsjednik:
Ing. A. Mudrovčić v. r.


ZAPISNIK


23. sjednice U. O., koja je održana 2. VI.
1972 g. u Zagrebu.
Prisutni: Ing. A. Mudrovčić, ing. Ž. Petković,
mr A. Krstinić, mr N. Komlenović,
Zdravko Zorić (svi U. O.), zatim ing. V.
Fašaić, ing. Ž. Hajdin i ing. S. Vanjković


(N. O.).
Dnevni red:


1.
Pripreme za 86. redovnu Skupštinu Saveza
2.
Razno
ad 1) —. detaljno je razmotren dnevni
red Skupštine i utvrđeno je odvijanje rada


Skupštine kao i razvoj diskusije nakon
čitanja društvenih i stručnih referata;


— predložit će se delegatima Skupštine
da Radno predsjedništvo na samoj skupštini
vodi ing. V. Fašaić;
— ostale predsjednike i članove komisiia
i ostalih skupštinskih tijela izabrati
će se na samoj Skupštini;


— U vezi prisustvovanja Skupštini i
podjeli povelja počasnim i zaslužnim članovima,
poslat će se poziv SITŠIDJ da
pošalje svojeg predstavnika;
— sastavljačima stručnih referata ing.
Kuzmaniću i ing. Brkanoviću isplatiti će
se po 500 din;
— svečani ručak za predstavnike delegata
iz ostalih republika i Beograda, uz
prisustvo članova U. O. i N. O. starog i
novoizabranog, održati će se u Gradskom
podrumu odmah po završetku rada Skupštine
(oko 15 s.). Za ovaj svečani ručak
od 30 — 35 osoba odobrava se izdatak
od 3.000 din;
— usvaja se prijedlog — nakon kraće
diskusije — sastav i lista novog U. O. i
N. O. na čelu s ing. S. Tomaševskim,
republičkim podsekretarom za šumarstvo;
— budući da su stručni referati ing.
Kuzmanića i ing. Brkanovića razaslati
uzvanicima i delegatima skupštine u dovoljnom
broju primjeraka (cea 120 kom.),
to se oni neće u cijelosti čitati, nego će
se na skupštini iznijeti samo ekscerpti.
U društvenom dijelu skupštine referati
tajnika, blagajnika i urednika Šumarskog
lista čitati će se u cijelosti.
ad 2) — Mjesto održavanja Plenuma u
1973 g. odrediti će u dogovoru sa teritorijalnim
Šumarskim društvima — prema
trenutnoj situaciji — novi U. O.


Tajnik:
Mr Ante Krstinić v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić v. r.


ZAPISNIK


1. sjednice U. O., koja je održana 29. VI.
o. g. u 18 s. u prostorijama saveza.
Prisutni:


Blažević ing. Milan, Bregar tehn. Emil,
Brkanović ing. Dimitrijc, Hren ing. Zvonko,
Igrčić ing. Veljko, Komlenović mr.
Nikola, Mačešić ing. Bozo, Prpić dr. Branimir
i Tomaševski ing. Stanko — svi članovi
U. O.


N. O.: Mudrovčić ing. Ante i Potočić prof,
dr. Zvonimir
261
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Dosadašnji U. O.: Krstinić mr Ante, Petković
dng. Živko i Zorić tehn. Zdravko


Ispričani:


Fašaić ing. Vid, Hajdin ing. Žarko, Krnjak
ing. Slavko


Dnevni red sjednice:


1. Konstituiranje novog U. O i N. O.
2. Saopćenja — dopisi i dr.
3. Kritički osvrt na 86. redov. skupštinu
4. Plan rada za period 1972-1975 g.
5. Izbor komisija
6. Razno
ad 1: — Novi U. O ,ovako se konstituirao:
Predsjednik: Ing. Stanko Tomaševski
Podpredsjednik I: Ing. Tomislav Krnjak
Podpredsjedruik II: Ing. Bozo Mačešić
Tajnik: Mr Nikola Komlenović
Blagajnik: Ing. Zvonko Hren
Urednik Š. L.: Dr Branimir Prpić
Članovi: Ing. Milan Blažević
Tehn. Emil Bregar
Ing. Dimitrije Brkanović
Ing. Slavko Horvatinović
Ing. Veljko IgrčićNovi N. O.
Predsjednik: Ing. Ante Mudrovčić
Članovi: Prof. dr Zvonimir Potočić
Ing. Srećko Vanjković
— Potpisnici naloga za raspolaganje
novčanim sredstvima i potpisivanje novčanih
dokumenata kod SDK:
Tomaševski, Komlenović, Hren i Prpić.


— Predsjednik ing. Tomaševski se zahvalio´
prisutnim članovima dosadanj eg
Upravnog i Nadzornog odbora na radu u
Savezu u proteklom periodu od 1969-1972
godine.
ad 2: — nakon kraće diskusije uzima
se na znanje obavijest Saveza društava
šumarskog tehničkog osoblja Hrvatske,
da je sa danom 30. V. o. g. prestao njihov
rad na temelju odluke njihove Skupštine.
Imovina tj. inventar i dokumentacija predati
će SDŠTO Hrvatske na čuvanje Savezu
ITŠIDH.


— Nakladni Zavod Matice Hrvatske
dostavlja iskaz knjiga koje je isti u 1971 g.
dostavio Osnovnoj školi — Labin.
— prihvaća se prijedlog Instituta za drvo
— Zagreb u vezi nadopune čl. IV
Ugovora o zakupu poslovnih prostorija,
kojim se zaključni rok produžuje do
zaključno 31. XII 1976 godine.
— na natjecanje šumskih radnika Hrvatske,
koje će se održati 1. i 2. VII. o. g.
u Ogulinu — jezero Sabljaci, Savez će zastupati
predsjednik ing. Tomaševski.
— Izriče se zahvalnost Dr S. Frančiškoviću
— Rijeka na poklonjenim separati*
ma (po 2 primjerka) : a) Šumarski toponimički
elementi u zapadno-hrvatskom
kršu i b) Zaštita šuma u propisima Moščeničkog
statuta.
ad 3: — ne samo stručni referati nego
tajnički, blagajnički i urednika Š. L. godišnji
izvještaji Saveza umnožavati će se
i dostaviti, pravovremeno i prije održavanja
skupština i plenuma, terenskim ŠD
kako bi se delegati mogli prirediti za
plodnu diskusiju.


— svi referati društvenog i stručnog dijela
86. redovne skupštine biti će odštampani
u Š. L. br. 5-6/1972 g.
— prijedlog za stručni dio zaključaka
održane 86. redovne skupštine Saveza dati
će referenti ing. Kuzmanić: Osnovna organizacija
udruženog rada u šumarstvu i
ing. Brkanović: Problemi i položaj drvne
industrije Hrvatske.
ad 4 — PLAN RADA SAVEZA ITŠDI-
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 1972 g.-
1975 g.


1. Sprovoditi i realizirati zaključke
»AKCIONOG PROGRAMA«, koji je donio
U. O. — Saveza na sjednici 26. IV. o. g.
i bio u cijelosti prihvaćen po teritorijalnim
Šumarskim društvima.
2. Svcr´om aktivnošću i organiziranim
radom doprinijeti unapređenje kvalitete i
pouzdanosti šumskih i drvno-industrij skill
proizvoda, kao i stručnih usluga naših
članova, te se na taj način priključiti rezoluciji
Savezne Narodne Skupštine, koja
je 1972 godinu proglasila: GODINOM
KVALITETE.


3. U cilju pojačanja aktivnosti i posti.
anja zajedničkih stavova češće obilaziti
eritorijalna ŠD. Svakoj godišnjoj skuptini
— koja je pravovremeno najavljena
— Savez će izaslati svojega delegata!
4. Prilikom rješavanja stručne problenatike
Savez će se u ove rasprave uključivati
putem svojih stalnih i povremenih
comisija i terenskih šumarskih društava,
e u svemu predlagati i zajedničke stavove
najbolja rješenja.


5. Razviti što veću javnu društvenu
.ktivnost posebno´ po pitanjima kao što
u: preveliki broj pilanskih postrojenja,
jroblematika krša, potreba samostalnog
ekretarijata za šumarstvo itd.
6. Pojačati rad izabranih stručnih konisija:

Komisija za planiranje, prihvat i stručno
usavršavanje kadrova


ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 87     <-- 87 -->        PDF


Komisija za organizaciju, razvoj, integraciona
kretanja i povoljniji položaj
šumarstva
— Komisija za problematiku krša

Komisija za izdavačku djelatnost Saveza

Komisija za financijsku problematiku
Saveza
7. Pravovremeno započeti sa pripremama
oko organiziranja proslave 100 godina
izlaženja Šumarskog lista i 130 godišnjice
postojanja Šumarskog Društva Hrvatske.
8. U cilju što dostojnije proslave 100
godišnjice izlaženja Š. L. (1876 g.) i osnutka
Horvatsko-Slavonskog gospodarskog
društva — šumarski odsek — (1846 g.)
Savez predviđa:
a) održati: Kongres šumara 1975/76
b) izdati: 100 godina šumarstva Hrvatske
— spomenica
c) izdati: svečani broj Š. L.


9. Na poticaj članova drvno-industrijske
struke u 1973 godini održati redovni Plenum
Saveza sa savjetovanjem o aktuelnoj
problematici drvne industrije SR Hrvatske.
10. Povećati napore oko denacionalizacije
»Šumarskog doma«, te ishoditi rješenje
o vraćanju čitave zgrade u vlasništvo
Saveza.
11 U 1974. — uoči proslave 100 g. Š. L.
— obnoviti fasadu Šumarskog doma.


12. povećati broj pretplatnika Š. L. štampanjem
većeg broja kvalitetnih članaka
operativnog sadržaja i proširenjem suradnje
izvan okvira naše republike!
13. Ad´resar-kartoteku svih inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije
naše republike formirati do 1975 godine.
14. Prirediti i izdati u razdoblju 1972-
1975 g.:
a) Šumarski i drvno industrijski kalendar
b) Mali šum. tehnički priručnik I-II-III
c) Šumarsku bibliografiju 1956-1975 g.
d) Tiskanice — obnovljene formulare


za
potrebe šumarstva


15. U cilju ojačanja materijalne baze
Saveza potrebno je da sva terenska Šumarska
društva kao i Komisija za financijsku
problematiku Saveza pronalaze
nove izvore financiranja za realizaciju
ovoga trogodišnjeg plana rada
16 Davanje priznanja sa uručivanjem
povelja većem broju pojedinaca i ŠD koja


su se istakla — kroz duže vrijeme —
zapaženim društvenim ili stručnim radom.


— zacrtani Plan rada Saveza ITŠDI
Hrvatske za razdoblje 1972-1975 g. prihvaća
se. Treba ga dostaviti teritorijalnim
ŠD da se na njega kritički osvrnu i dopune
te će tek nakon toga biti definitivno
usvojen.
ad 5 — Komisija za planiranje, prihvat
i stručno usavršavanje kadrova: ing.


M.
Blaževi´ć
— Komisija za organizaciju, razvoj, integraciona
kretanja i povoljniji položaj šumarstva:
ing. V. Igrčić i drvne indust.
ing D. Brkanović
— Komisija za problematike krša: ing.
Ž. Vrdoljak
— Komisija za izdavačku djelatnost
Saveza: ing. T. Krnjak, mr N. Komlenović
i dr B. Prpić
— Komisija za financijsku problematiku
Saveza: ing. Z. Hren i teh. E. Bregar
na čelo komisija postavljaju se predsjednici
(članovi Ü. O.), koji će dobivati
direktne zadatke i teme od U. O., te ih
dalje razrađivati i podnositi izvještaje
svakoj sjednici Upravi Saveza.


ad 6 — Autorski honorar u Š. L. po visu je
se na 30,00 din. po stranici lista


— stalnim službenicima Saveza isplatit
će se za godišnji odmor u 1972 g. iznos
od 2.695,85 din. u brutto iznosu
— fotografije: grupne i pojedinaca sa
86. redovne skupštine mogu se naručiti
preko Saveza uz cijenu od 5,00 (format:
13/18 cm) i 10,00 din. (vel. 18/24 cm)
— Pozivamo Šumarska društva, Šumska
gospodarstva. Drvno ind. poduzeća kao i
pojedince (vidi: priloženi iskaz) da odmah
podmire svoja dugovanja još iz prošle
1971 godine za knjigu: »Utvrđivanje i
društveno vrednovanje opšte korisnih
funkcija šuma« — izdanje: Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, Beograd
1971 g. — Navedene knjige dostavljene su
još u V mj. 1971 g. sa propisano ispostavljenim
računom. Račun Saveza ITŠDI
Hrvatske kod banke jest: 301-8-2359, a
telefon Saveza je 444-206.


TAJNIK:
Mr Nikola Komlenović v. r.


PREDSJEDNIK:
Ing. Stanko Tomaševski v. r.