DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 74     <-- 74 -->        PDF

šumsko privrednim osnovama i drugim planskim dokumentima. Društvena zajednica
osigurava sredstva za pošumljavanje goleti krša i zaštitu šuma od požara.


4. Organizacije gospodarenja obavezne su osigurati sredstva za obnovu šuma i
šumske kulturne radove za prostu reprodukciju.
Po saboru prihvaćen tekst XII ustavnog amandmana na Ustav SR Hrvatske u
cijelosti glasi ovako:


AMANDMAN XII


1. Zajednički društveni interes građana, organizacija udruženog rada, Republike
i općina jest da osiguraju uvjete za najsvrhovitije iskorištavanje i očuvanje prirode
i prirodnih bogatstava, te da se usporedno s privrednim i društvenim razvitkom
stvore uvjeti za racionalan prostorni razmještaj naselja, privrednih i drugih objekata,
kao i uvjeti za sprečavanje štetnih poslijedica za zdravlje i život ljudi, prouzrokovanih
načinom proizvodnje, tehnologije i prometa.
U tu svrhu Republika i općine poduzimaju mjere za zaštitu, asanaciju i unapređivanje
prirodne, urbane i ruralne sredine, za njihovu valorizaciju i revitalizaciju
i za trajno korištenje prirodnih i od čovjeka stvorenih vrijednosti.


Pojedini predjeli i objekti prirode, biljni i životinjski svijet, urbane i ruralne
cjeline i pojedini objekti od posebne znanstvene, estetske i spomenične vrijednosti,
područja namjenjena za odmor i rekreaciju i zdravstvenu rehabilitaciju, more i
morska obala stavljaju se pod posebnu društvenu zaštitu.


Zakonom se uređuje prostorno planiranje i uređenje, sprečavanje štetne buke,
sprečavanje zagađivanja zraka i voda, uređivanje vodotoka i način iskorištavanja
vođa, korištenje i zaštita jezera, mora i morske obale, istraživanje i iskorištavanje
rudnog blaga, zaštita šuma i drugih prirodnih i od čovjeka stvorenih vrijednosti.


2. Šume i šumsko zemljište zbog opće korisne funkcije uživaju posebnu društvenu
zaštitu.
Zakonom, odnosno odlukom općinske skupštine propisuju se oblici i način
zaštite opće korisne funkcije šuma i šumskog zemljišta, te se utvrđuju izvori sredstvava
za pošumljavanje goleti i krša, kao i za zaštitu šuma od požara.


U gospodarenju šumama primjenjuju se mjere kojima se osigurava trajno
održavanje i obnova šuma.
Ustavni amandman o šumama je usvojen i pred nama je stvaranje novog Zakona


o šumama. Stoga je potrebno pokrenuti akciju da o tome Savez d njegove teritorijalne
organizacije iznesu svoje poglede d dad´u svoje mišljenje. Trebalo bi pristupiti
radu oko izrade šumskog kodeksa, koji će regulirati kako će se srediti specifični
odnosi između šumarstva i raznih drugih društvenih struktura, nadalje odlučiti da li
treba pristupiti stvaranju jedne integrirane cjeline u kojoj bi se gospodarilo po
jedinstvenoj gospodarskoj politici, vodila jedinstvena politika uzgoja i iskorišćivanja
šuma. Posebno je važno bezuvjetno regulirati ponašanje djelatnosti i društvenih
struktura koje se pojavljuju kao partneri šumarstva.
Iz pročitanog teksta Amandmana XII razabiremo da je društvo preuzelo brigu


o zaštiti šuma i zakonom osnažilo — obzirom na koristi koje šuma daje — da je
potrebno voditi posebnu brigu oko zaštite i podizanja šuma. Ovo je osobito važno
za naš krš i goleti, gdje šumarstvo do danas nije bilo u mogućnosti da vrši veće
zahvate i radove u smislu uzgoja, uređivanja i zaštite šuma.
Svakako da ovaj novi tretman i pristup u odnosu na šume krša postavlja pred
inženjere i tehničare šumarstva hitno nove zadatke u smislu novih pronalazaka


250