DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 52     <-- 52 -->        PDF

PROBLEMI ! POLOŽAJ DRVNE INDUSTRIJE SR HRVATSKE


Ing. D. BRKANOVIC, Zagreb


Šumarstvo i drvna industrija spadaju u privredne djelatnosti kod kojih
su slabosti administrativnog načina privređivanja ostavile najviše negativnih
posljedica: relativno velika usitnjenost i slaba tehnička opremljenost, niska
produktivnost, predimenzioniranost kapaciteta i si.


Do nedavni nezadovoljavajući rezultati u oblasti prerade drva posljedica
su dijelom i činjenice što se znatan broj radnih organizacija nalazi u privredno
nerazvijenim područjima, gdje je izgradnja raznih prerađivačkih kapaciteta
vrlo često imala za cilj prvenstveno rješavanje problema tih područja (zapošljavanje,
razvoj ostalih privrednih djelatnosti), zbog čega su pitanja iz oblasti
tehnologije i organizacije rada ne samo zapostavljana, već se radilo i obrnuto:
prihvaćana su rješenja koja su osigurala zapošljavanje što većeg broja radnika,
bez obzira na ekonomičnost i rentabilnost proizvodnje. Te posljedice se
dijelom još i danas vuku. Nikad se nije ulazilo u detaljniju analizu uzroka nezadovoljavajućeg
ekonomskog i društvenog položaja ove grane, pa su i mjere
koje su poduzimane imale gotovo uvijek karakter povremenih olakšica radi
osiguravanja najnužnijih uslova privređivanja. To je nedvojbeno imalo utjecaja
na dinamiku i strukturu razvoja drvne industrije i na njihov današnji
ekonomski i društveni položaj.


Struktura potrošnje naših drvnih proizvoda, u odnosu na razvijene evropske
zemlje, još uvijek je nepovoljna. U prvom redu to je zbog skoro dvostruko
većeg učešća ogrjevnog drveta u potrošnji drvnih proizvoda nego u evropskom
prosjeku.


Komparativne prednosti drvne industrije Hrvatske koje se očituju u sirovinskoj
osnovi, kadrovima i iskustvu nisu bile dobro korištene. To je imalo za
posljedicu zaostajanje ove grane u odnosu na iste u Jugoslaviji — osobito u SR
Sloveniji, a i zaostajanje u okviru cjelokupne industrije SRH-e.


Uz vanjske činioce uzroci zaostajanja su svakako i vlastite slabosti u samoj
grani. To su prije svega pomanjkanja jasnih razvojnih koncepcija — neusklađenost
kapaciteta, nerazvijenost naučnog stvaralaštva, slaba i nerazvijena
opća i tehnološka organizacija, neusklađeni nastupi na tržištima, niska produktivnost
i dr.


Ne manjeg nepovoljnog značaja bili su vanjski faktori — nedograđen privredni
sustav, vanjsko-trgovinski i devizni režim, raspodjela između privrede
i društva, te trajan nedostatak novčanih sredstava za tekuće i investicione potrebe.


Drvna industrija Hrvatske nalazi se danas na takovoj točki razvoja za koju
bismo mogli reći da je prebrodila dugogodišnju krizu (misli se na veći dio poduzeća).
Ipak, tabela 1. nam pokazuje da naša drvna industrija u odnosu na
jugoslavensku, a osobito Slovenije, zaostaje ili stagnira.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Tabela 1. — TERITORIJALNA STRUKTURA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE
(obračunato na bazi društvenog proizvoda industrije u cijenama 1966. u "Vo)


Drvna industrija SFRJ SR BiH SR C. G. SRH SRM SR SI. SRS


1952. g. 100 27,6 2,2 39,2 0,6 18,7 11,6
1970. 100 27,0 2,2 22,3 3,6 26,2 18,7


Dok je drvna industrija SR Hrvatske u 1952. god. učestvovala u jugoslavenskoj
proizvodnji s 39,2 — dotle ona u 1970. god. učestvuje sa 22,3%. Istovremeno
je poraslo učešće Slovenačke industrije od 18,7 u 1952. g. na 26,2 u
1970. g. kao i Srbije od 11,6 na 18,7%.


Zaostajanje i mjesto drvne industrije Jugoslavije i posebno SR Hrvatske
u odnosu na 5 vodećih industrija, vidljivo je iz tabele 2.


Vrlo je uočljivo u tabeli 2, da je drvna industrija u SFRJ u 1952. god. bila
na trećem mjestu, a da je u 1970. god. više nema u prvih pet grana. U SR Hrvatskoj
je u 1952. god. zauzimala drugo mjesto sa 12,7% učešća, dok je u 1970.
god. nema više u prvih 5 grana.


Danas ona u industriji SRH učestvuje s nešto preko 4%. Ipak u SR Sloveniji
se drvna industrija nalazi u prvih 5 grana, pa je odatle i razumljiv današnji
tretman drvne industrije u SR Sloveniji — odnosno osnova s koje ona
starta u daljnji razvoj.


Evo još nekih pokazatelja poslovnog uspjeha:


Tabela 3. — NEKI POKAZATELJI POSLOVNOG USPJEHA DRVNE INDUSTRIJE
PO REPUBLIKAMA ZA 1970. G.


Socijalistička republika
SFRJ BiH C. Go,ra Hrvatska Make- Slovenija Srbija
đoni ja


Ukupna sredstva po
zaposlenom u 000 din. 53,3 65,6 90,8 37,1 64,5 49,2 51,6


Sadašnja vrijednost osnov.
sredst. u °/o od nabavne 73,0 78,0 81,0 62,0 80,0 58,0 79,0


Dohodak po zaposlenom
u 000 din. 25,4 23,7 26,1 27,1 21,6 33,4 22,8


Opća stopa aikumulativnosti
u o/o 13,4 8,6 7,2 16,3 8,2 24,8 12,2


Izdvajanje u fondove prema
ukup. sredstvima u °/o 3,6 0,4 0,1 5,8 3,4 11,5 4,2


Prema pokazateljima u tabeli 3, drvna industrija SRH-e je na drugom
mjestu iza one u Sloveniji.


Od svih industrijskih poduzeća u Hrvatskoj na drvnu otpada 12,3%.
Drvna industrija SRH-e zapošljava cea 32.500 radnika ili blizu 9% zaposlenih
u industriji Hrvatske. Od oko 80 poduzeća drvne industrije koliko ih ima u
SRH — na jedno dolazi prosječno oko 400 radnika gdje je najveći broj zaposlenih
u poduzećima preko 200 radnika.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 54     <-- 54 -->        PDF

i-H IO e» o_ e» IO CN tr<*<
N


* "t


IO" IO «* t> CNl 05


co" o" en co" co"


.-H t-f rH l-H to C^l T-H


rt co


g 73 73
ß


W


IM g


73 -d Ti 73 73´ o


PH_
g J_3 o tf 43 3 f-j


ö tu 8


OT


CD CD
CO O a o


ri ß M .9 e


a H CO


^ kc -k> a C


"3 43 3 "čo IH 3


i ´o i I


o A!
CD s CD


u CD


dl O PH cu


EH
§ rt w H 3 &


«H CO CO 10 3o> to N P3 O» Ireo
OS


HO
o s
e
tu > o
Si
«
05
1
I
i n
a
Jj
od a
ffl
o
S3 a»
00e»
M oM
TTH
CO
on
13
rt
co
1
Bi o
r>
fcjjj*
C-"
^ j
rt
53 a
cfi
p
Ü
t o
II-T
o
O
S
0.
3
JW
|3
o
co
´S CD
>o
rt
ta
cd
T-T
(M
73
ni
+->
41
s co
c73 Š
H 3
M
CD
h e»
co"
73
O
>-<
CD
3 co
^ Hen
73
.a
´I CD
CN
to"
C3
C
F
IH
0^H_
0 5 CX3
05"
IO
O
ß
ft
3
13 co
5i

I"
* a
*l
d
CD
1
CO a a
43
3

73
a
o
X! 0
s
l/l
MV
H
73
s
ki
43
CD
PH
c
o
Ufl
W
o
d
ft
3
ta
73
CD
rt
co
I
73
ß
CD
O
I H
V
3
cO
43
3
73
3
ß
l-H
»-H73 ß
A
a
cO
u
43 CD
c
rt
CO0
d
ft
3
ta
lO
gN
it
3 13 BQ
si
1
tu
w
99
rt
s 73
a
i
TS
e
PM
et e>
09
73
O
pa
73
2
42 a co
1-4l k l
ft
o
ß
0.
3
M
0
o
im
K
rt
73
1 1—1
rt
73 ß
1 kl
r1
CD
Ei
PH
1
Ui1
M
.a
a
CD H
d
T 3
CO
i0
73 i
O
fi a
3 a0
<_>rt
OS >L H «
1 K.0
M M
ra ID 1* H
to b

to a
k l
U
ta
co
1
i
0<
os"
co
B
co
43 3
73
73
s
I—I
o"
IO
u
ea
c
Ao
O
73
ß
j a
g01
U43
U
UH
C D
O
ß
a
3
t3
o
O
C
Ei
U
co
to"
ß. ßoi HH-SMCD3
ß
CD 5 t H
H ^
M
CD
3
73 73
a ß
I s
o
ß a
3
in
n
1
oj
i|
0
m
M -e

<—» CO
BD
&
CO
cfl
cu
a
CTI
0fi
05
CO l1
a
đIO
73
cO
0)
s o
o
S
ft
3
^
[3
o
rt 73
ß
LO
1 in
!
nt o
0
4t*
r-l
0x1
SCO
i0
kl
1W
t 0
ß
ft
3
13
rH
05 05 CO CO" 05 CO t 10
"5
rt
EIHTI
ß
M s
H
73
CO
q
Sd
1
a&
a

^ 1
j 3
co
(3
73
d
IC8 1
cu
O
a
3
M
&
1-5
K
h
w 73
ß
73 -k>
CD
73
ß
^H
H^3
M
CD
H
73
ß
ä
CD
73
.3
43
ß
cd
ki
43
CD
ki
PH
kl
CD
ß
CD
O
ki
-k> i 3
0
ß
0 ,
3
13
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 55     <-- 55 -->        PDF

U odnosu na mnoge evropske zemlje prema broju zaposlenih više od 60%
spadaju u srednja i velika poduzeća. U odnosu na vrijednost proizvodnje po
zaposlenom i ukupno — tu mi gotovo u cijelosti zaostajemo. .


U 1970. g. drvna industrija SRH-e je raspolagala sa 1.881,8 mil. din. sredstava.
Od toga su 38,6°/o bila vlastita sredstva, a ostalo je otpadalo na različite
oblike kredita. Gotovo čitava polovina otpada na kratkoročne bankovne
kredite koji su poznati kao najnepovoljniji oblik kreditiranja, a tek 22,5% otpada
na one kredite koji su ovoj grani najpotrebniji, tj. na kredite s dužim
rokom otplate.


Ukupni prihod drvne industrije porastao je od 1968. g. = 100 na 135, odnosno
po 1 radniku 39% u 1970. g. i 155 u 1971. god. To odgovara tempu rasta
čitave industrije, gdje je ukupni prihod porastao za 34%, ali je to povećanje
po 1 radniku iznosilo 97%.


Drvna industrija troši znatno manje društvenih sredstava nego je to slučaj
kod industrije u cjelini. To je vidljivo iz tabele 4.


Tabela 4. — VRIJEDNIOST UTROŠENIH SREDSTAVA NA 1 DINAR
OSTVARENOG DOHOTKA


Godina Drvna industrija Čitava industrija


1968. 1,98 2,51


1969. 1,93 2,77


1970. 1,92 2,71


Ovo pokazuje da je drvna industrija potencijalno vrlo propulzivna grana
i da bi se veća ulaganja u tu granu isplatila. Ona i dan danas dosta uspješno
posluje s manjim tuđim sredstvima od čitave industrije. U 1970. g. ugovorne
i zakonske obaveze iznosile su 15,7% dohotka, a kod čitave industrije 19,2%.
Učešće poslovnog fonda u ukupnom dohotku iznosilo je u 1970. god. 11,7% što
odgovara stanju kod čitave industrije gdje ovo učešće iznosi 12,4%. Zbog slabije
opremljenosti sredstvima rada učešće osobnih dohodaka u drvnoj industriji
nešto je veće (83,1%), ali je to učešće opadalo u zadnje 3 godine kod drvne
industrije i to za 7,2%, dok je kod čitave industrije poraslo za 5,8%.


Ukratko rečeno s aspekta financijske osnove drvna industrija SRH-e nalazi
se u znatno nepovoljnijem položaju od ostale industrije. Ovo se manifestira
u slijedećem:


— Vlastita financijska osnova drvne industrije je proporcionalno slabija
od financijske osnove na koju se oslanja cijela industrija SRH-e.
— Industrija u cjelini ima znatno jači oslonac u bankovnim kreditima
nego što je to slučaj kod drvne industrije.


Neki ostali rezultati privređivanja dani su u tabeli 5. Iz pregleda datog
u tabeli 5 proizlazi da je finalna drvna prerada jače napredovala nego ostala
drvna industrija. To je i bio cilj ove grane da se dođe do što veće vrijednosti
jedinice proizvoda i jedinice rada.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Tabela 5. — UPOREĐINI PODACI REZULTATA PRIVREĐIVANJA INDUSTRIJE,
DRVNE I FINALNE DRVNE INDUSTRIJE SRH-e


u min. din.


Industrija SRH-e Drvna industrija SRH-e Tvornica za finalnu
obradu drva


1964. 1971. %> 1964. 1971. °/o 1964. 1971. /o
Vrijednost sredstava
sadašnja
Ukupni prihod
Utrošena sredstva
9,9
15,2
9,5
40,9
55,8
40,8
410
370
430
0,29
0,89
0,52
0,96
3,07
2,10
304
304
405
0,11
0,37
0,20
0,39
1,40
0,955
368
430
475
Amortizacija
Dohodak za raspodelu
0,5
3,8
Zaposlenost u 000 340
Osofo. doh. po zaposlenom
mjesec, netto 350
2.36
15,02
372,4
1480
460
400
109
420
0,02
0,29
37,2
314
0,10
0,98
34,2
1200
500
336
92
380
0,01
0,10
14,4
292
0,04
0,45
15,5
1190
440
425
197
410


Fizički obujam i financijski rezultati drvne industrije koji su posljednjih
godina stagnirali, ostvareni su u 1971. god. iznad očekivanja. Relativno visoko
ostvarenje proizlazi iz povećane kupovne moći, potrošačkih kredita, rekonstrukcije
i modernizacije kapaciteta i relativno visoke građevinske djelatnosti
— koja pokraj prozora, vratiju i unutrašnjih uređaja — apsorbira i veće
količine namještaja, ploča i ostalih proizvoda prerade drva.


Drvna industrija SR Hrvatske bila je od svršetka rata na ovamo značajan
izvoznik. Danas to učešće u odnosu na industriju SRH-e iznosi ispod 10%, a
kreće se oko 35 mil. dolara. 85%> vrijednosti izvoza ostvaruje se na konvertibilnom
području. Pretežni dio izvoza drvne industrije SRH-e još uvijek čine
proizvodi primarne prerade.


Drvna industrija Hrvatske s 31,5% i Slovenija s 33,3% izvoza (u 1971. god.
je to više) predstavljaju oko 2/3 ukupnog izvoza drvne industrije Jugoslavije.
Po prvi put u 1970. god. Slovenija ima veći izvoz od SRH-e.


Od ukupne realizacije u 1970. god. u drvnoj industriji na izvoz je otpadalo
36,6%, a u čitavoj industriji 20,9%. Na jedan dinar izvoza kod drvne industrije
uvoz danas iznosi oko 0,33 dinara, a kod industrije u cjelini 0,82 dinara uvezenog
materijala. Iz ovoga proizlazi da je drvna industrija značajna izvozna
grana za našu Republiku, a po neto deviznom efektu posebno važna.


Struktura proizvodnje drvne industrije SRH-e još uvijek je nepovoljna
s obzirom na nisko učešće finalne prerade koja se tek 1971. god. približava
50% od ukupne vriiednosti proizvodnje. Dok je taj odnos kod nas nešto ispod
50%, dotle npr. u SR Sloveniji primarna prerada čini 38%, a finalna prerada
62%. Kretanje proizvodnje drvne nidustrije po republikama dano je u pregledu
tabele 6.


U posljednje 3 godine podižu se značajni kapaciteti finalne prerade, osobito
industrije namještaja, koji će izmijeniti dosadašnji nepovoljan odnos, ali
ujedno za sobom povući i rast ostale prerade i intenzivnije iskorišćenje sirovina
nego što je to bilo do sada. Dosadašnji brži razvoj primarne prerade doveo
je do raskoraka u strukturi drvne industrije. Tako npr. mi danas imamo
viškove pilanskih kapaciteta nad raspoloživim sirovinama za preko 40%. Unatoč
tome istovremeno se i dalje podižu novi ili proširuju postojeći. Na tom području
autarhičan razvoj je više nego evidentan.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Radi toga ovakav razvoj opravdano izaziva našu sveukupnu zabrinutost.
Posljedica toga je i nabijanje cijena i nizak rentabilitet pilanske prerade. Pokraj
toga, a posebno radi tzv. slobodne utakmice poduzeća, najčešće nisu u stanju
da sagledaju svoj srednjoročni, a kamo li dugoročni razvoj.


Svi dosadašnji pokušaji koji su težili k usaglašenom razvoju osobito na
nivou Republike a i po regijama nisu uglavnom dali zajedničke rezultate, koji
bi inače mogli biti daleko bolji nego što jesu.


Rješenje toga pitanja bilo bi prije gotovo ako bi se i drvna industrija i šumarstvo
našli na identičnim stajalištima u pogledu pilanskih kapaciteta, zatim
kapaciteta kemijske i mehaničke prerade, odnosno kompleksnog korištenja
drveta u cjelini.


Baš radi pomanjkanja planova i programa usklađenog razvoja na svim nivoima
i parcijalnih tretiranja finalna proizvodnja našla se danas u situaciji
da za svoje potrebe nema dovoljno ploča iverica, furnira, tekstila i metalnih
proizvoda. Za industriju namještaja Hrvatske uvozi se cea 15.000 m3, a za cijelu
zemlju preko 130.000 m3 iverica. U Hrvatskoj bi odmah trebalo izgraditi
bar jedan kapacitet od 50.000 m3, jer toliko nedostaje, ali je više vjerojatno da
on neće do 1975. god. biti izgrađen radi nedostatka financijskih sredstava. To
i pokraj toga što imamo raspoloživih sirovina za tu proizvodnju.


S druge pak strane, industrija namještaja sve teže dolazi do piljene građe
i elemenata građe za proizvodnju stolica i drugih finalnih produkata, jer se
ovi proizvodi izvoze — razumljivo radi boljih financijskih efekata. Na oplemenjivanju
ploča se u SRH gotovo ništa ne radi, a za vlaknatice se već 10 godina
vrše samo pripreme.


U Hrvatskoj mi zaostajemo u kapacitetima građevne stolarije za zadovoljenje
naraslih potreba, a i ovi se kapaciteti presporo grade, tako da potrošnja
ovih proizvoda iz drugih republika kod nas iznosi preko 60°/o ukupne potrošnje
u SRH. U pitanju je dakle da se presporo podižu naši kapaciteti, a to znači
da se ne koriste sirovinske i druge raspoložive mogućnosti. Razlogom su opet
financijska sredstva.


U posljednje dvije, tri godine uočljiva je diferencijacija među poduzećima,


— jednih koji se brže i snažnije razvijaju i — drugih čiji su tempo i veličina
rasta spori i zaostaju iza prvih. Gotovo je pravilo da se poduzeća finalne proizvodnje
snažnije i brže razvijaju (namještaj), što se manifestira većim dohotkom
i osobnim dohocima. U par primjera imamo krajnju razliku u prosječnim
osobnim dohocima blizu 1 : 2. Dakako da je tome u dobroj mjeri doprinijela
vrlo visoka konjuktura osobito na domaćem tržištu.
Međutim, već se osjeća mala predimenzioniranost (odnosi se na cijelu
zemlju) kapaciteta osobito korpusnog namještaja, tzv. masovne proizvodnje i
tapeciranog namještaja, pa je tu u buduće potrebna veća usklađenost planova
razvoja i za SRH i za cijelu zemlju.


Nedovoljna i neadekvatna organiziranost drvne industrije nesumnjivo
je jedan od razloga zbog kojih ona ne zauzima vidnije mjesto u privredi Republike.
Kraj svih vanjskih faktora koji su uvjetovali dostignuti nivo razvijenosti
naše grane (sistem i uvjeti privređivanja, kreditna politika i regionalna
obilježja), činjenica je da bi smišljeniji zajednički rad i dogovor, unutar
naše grane i jedinstveniji nastupi na tržištima kao i prema trećima, dao neuporedivo
bolje rezultate. Činjenica je da su do sada postignuti rezultati na
području integracije ispod postojećih potreba i mogućnosti. Ne radi se tu o
stvaranju većih tehnološko-produkcionih jedinica (te jedinice u nas nisu sitne,


233
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Tabela 6. — KRETANJE PROIZVODNJE DRVNE INDUSTRIJE
PO REPUBLIKAMA


Jed


Piljena građa


SFR Jugoslavija


SR Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Slijepi furnir


SFR Jugoslavija


SR Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Plemeniti furnir


uračunato u slijepi fur.


SFR Jugoslavija


SR Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Neioplemenj. šperploče


SFR Jugoslavija


SR Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Panel ploče


SFR Jugoslavija


SR Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Orna Gora
Srbija


Neopl. lesonit ploče


SFR Jugoslavija


SR Hrvatska
Slovenija
BiH´
Makedonija
Orna Gora


.mjere


000


3


m


000


3


m


000


ms


ooo


000


3


m


c


1961. 1965. 1970. Index Broj pro ][
970/1961 izvod.
u 1970.


2372,9 2676,7 3065,7 129
575,0 651,5 661,4 117
636,9 727,2 804,5 126
870,0 912,8 1152,5 133
54,6 58,9 79,5 146
107,5 115,3 124,8 116
154,8 209,9 251,9 162


74,3 180,3 172,5 257 40
12,7 37,4 24,4 193 7
29,9 27,0 26,3 88 7
19,2 78,0 90,9 500 9
1,0 5,6 6,9 69 5
0,6 — — — —


12,0 32,2 23,9 199 12


26,5 27,8 29
5,5 6,7 4
8,9 8,2 6
5,3 5,4 9
0,6 0,5 2
1,0 1,6 2
5,1 5,4 6


65,6 110,8 103,0 157 22
15,7 18,0 8,8 56 3
12,5 20,0 14,9 119 4
19,7 39,7 50,2 254 7
1,7 2,7 5,9 347 2
1,5 4,9 3,4 226 1
14,3 25,4 19,8 138 5


49,7 44,5 58,9 118 15
9,1 7,4 12,7 139 2
17,9 15,1 17,2 96 5
11,2 15,5 29,3 190 5

0,8 — — —


3,2 4,1 4,4 137 1


7,4 2,2 3,2 43 2


9,7 20,7 19,2 197 3


— — — — —


3,8 6,5 8,5 223 1


5,7 9,8 10,7 187 2


— — — —


0,1 4,3 — — —


Srtruikt.
1970. g.


100,0
21,5
26,2
37,5
2,5
4,0
8,2


100,0
14,2
15,3
52,5
4,0

14,0


100,0
24,1
29,4
19,4


1,8
5,7
19,4


100,0
8,5
14,4
48,7
5,7
3,3
19,2


100,0
21,6
29,2
36,2

7,5
5,4


100,0


-—


44,3
55,7


ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Jed. mjere


Neopl. ploče iverice


SFR Jugoslavija »


SR Hrvatska
Slaveni j a
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


(lesosnit, šper, iverice)


SFR Jugoslavija »
SR Hrvatska


»


Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Ambalaža od sječ. drva


SFR Jugoslavija »


SR Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Bačve


SFR Jugoslavija 000


SR Hrvatska hl.
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Spavaće sobe


SFR Jugoslavija 000


SR Hrvatska garn.
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Kombinirane sobe


SFR Jugoslavija »


SR Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


1961.


13,6
6,5

2,6
4,5


341,3
69,4
26,1


1,7
9,2
98,9
6,0
25,2
2,3
4,8
1,1


59,4


11,4
4,4
0,0
3,1
0,5
0,0
3,2


1965.


149,7


4,2
13,0
43,8
6,0
14,4
29,0


1,8
0,4
1,0
0,3
0,1
49,5
4,5
9,9
12,3
6,5

16,2


528,1
223,0
219,7
52,2
20,1

13,0


157,6
16,1
27,7


3,5
11,3
4,9
94,2


58,1
12,7
1,3
15,9
0,4
0,0
27,7


1970.


189,5
43,0
25,5
56,8
10,9
18,0
35,4


8,0
1,0
2,7
3,7
0,1
0,1
0,3


58,3
0,4
6,6
21,4
12,8
0,3
16,8


285,1
98,2
140,9

26,8

19,1


105,8
9,8
40,7
2,3
8,8
2,6
41,7


94,8
14,6
0,8
22,0

0,5
56,8


Index


1970/196:


139


661
255
218
242
180
354


83
141
539


291

191


106
163
161
100
183
236
70


83
331
80
709


50
177


Broj pro1
izvod.
u 1970.


25


6
4
5
3
2
5


13


3
2
4
1
1
2


38
1
5


11
9
1
11


5
1
2

1

1


42


6
8
3
3
2
20


34
4
1
3

2
24


Strukt.
1970. g.


100,0


22,7
13,5
30,0
5,6
10,0
18,7


100,0
12,5
33,8


46,3
1,3
1,3
3,8


100,0
0,7
11,3
36,7
4,8
0,5
45,9


100,0
34,4
49,4

9,4

7,0


100,0
9,3


38,5
2,2
8,3
2,5
39,4


100,0
15,4
0,8
23,2

0,5
59,9
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Jed. mjere 1961. 1965. 1970. Index Broj pro19701961
izvod.
u 1970.
Strukt.
1970. g.
Ostale sobe
SFRSR
Jugoslavija
Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija
3,2
2,7
0,2
1,5
0,1
0,6
0,1
0,4
18,7
1,4
9,6
0.6
7,0
584
51
96
40
700
15
3
2
1
9
100,0
7,5
51,3
3.2
37,4
Kuhinje
SFRSR
Jugoslavija
Hrvatska
Slovenija
BiH
63,0
10,4
20,0
9,4
190.6
24,3
32,9
14,6
122,8
22,7
39,5
179
218
197
16
4
3
2
100,0
18,5
32,2
Makedonija
Crna Gora
Srbija
2,5
1,0
19,6
1,6
0,2
117,0 60,5 308 49,3
Kane. i šk´sl. namještaj
SFR JugoslavijaSR HrvatskaSlovenija
BiH
Makedonija
Orna Gora
Srbija
000
kom
221,5
43,2
111,5
22,8
4,2
3,8
36,4
418,5
158,0
128,0
16,9
20,8
1,2
93,4
481,9
142,4
162,4
0,1
18,1
0,6
158,1
217
432
145
430
15
364
41
6
9
3
5
1
17
100,0
29,5
33,6
0,2
3,7
1.2
32,8
Namještaj ođ uvij. drva
SFR JugoslavijaSR Hrvatska
Slovenija
BiH
» 1,2
1,0
0,2
1,2
1,0
0,0
0,2
0,6
0,6
0,0
50
50
5
3
1
100,0
— —
Makeđonnija
Crna Gora
Srbija (Kosovo) 2,6
Nekompl. krupni kućni namještaj
SFR JugoslavijaSR Hrvatsika
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija
» 820
236
189
125
30
8
232
2417
412
721
516
95
15
657
3049
720
741
620
217
30
721
371
305
392
496
723
375
310
155
30
32
23
11
4
55
100,0
23,6
24,3
20,3
7,1
9,8
23,4
Nekompl. sitni kućni namještaj
SFR JugoslavijaSR Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija
» 4091
755
2312
270
71
8
675
5015
1077
2252
521
229
7
929
5864
968
2627
1058
416
0,4
793
143
128
113
391
585
50
675
123
26
29
15
12
3
100,0
16,5
44,7
18,0
7,1
0,6
13,5
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Jed . mjere 1961. 1965. 1970. Index Broj pro-Strukt.
1970/1981 izvod. 1970. g.
u 1970.


Djielovi namještaja


SFR Jugoslavija 000 — 45016 87046 46 100,0
SR Hrvatska din. — 1153 11888 7 13,6
Slovenija — 32450 31429 12 36,1
BiH — 5673 17851 10 20,5
Makedonija — 1001 11474 8 13,1
Crna Gora — — — — —
Srbija — 4739 14404 9 16,5


Kuće, barake i dijelovi


SFR Jugoslavia 000 28,6 77,5 81,5 284 31 100,0


SR Hrvatska m3 1-0 13,8 4,5 450 3 5,5
Slovenija 7,9 11,0 20,0 253 5 24,5
BiH 16,7 31,7 40,5 242 8 49,6
Makedonia — 3,5 0,7 70 4 0,9
Crna Gora — 1,3 2,7 270 3 3,3
Srbija 2,9 16,0 13,0 448 7 15,9


Vrata


SFR Jugoslavia 000 1213,4 94 100,0
SR Hrvatska kom 162,9 18 13,4
Slovenija 642,2 16 52,9
BiH 165,6 23 13,6
Makedonija 37,6 11 3,0
Crna Gora 45,1 4 3,7
Srbija 160,1 22 13,2


Prozori


SFR Jugoslavija » 689,5 88 100,0
SR Hrvatska 91,7 17 13,3
Slovenija 363,2 12 52,6
BiH 103,4 22 14,9
Makedonija 18,6 11 2,7
Crna Gora 21,4 4 3,1
Srbija 91,2 18 13,2


Ost. građev. elementi


SFR Jugoslavija 000 58,4 57 100,0
SR Hrvatska m´ 11,4 13 19,5
Slovenija 32,2 11 55,1
BiH 4,4 13 7,5
Makedonija 3,4 5 5,8
Crna Go>ra 2,1 5 3,6
Srbija 4,8 10 8,2


Parket puni


SFR Jugoslavija » 68,5 78,2 82,7 120 43 100,0


SR Hrvatska 34,0 27,5 41,3 121 13 49,9
Slovenija 9,0 4,3 2,2 24 3 2,6
BiH 15,1 28,9 24,8 164 15 29,9
Makedonija 1,5 3,2 2,7 180 4 3,3
Crna Gora 0,5 0,5 1,4 280 1 1,7
Srbija 8,2 13,6 10,1 123 7 12,2
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Jed. mjere


Lamel parket
SFR Jugoslavija 000
SR Hrvatska m-
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Radio i TV kutije
SFR Jugoslavija 000
SR Hrvatska kom
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


Rolete od drveta
SFR Jugoslavija 000
SR Hrvatska din
Slovenija
BiH
Makedonija
Orna Gora
Srbija


Šibice sanduka (5000 kut.)
SFR Jugoslavija
SR Hrvatska
BiH


Impregnacija


SFR Jugoslavija 000


SR Hrvatska m3
Slovenija
BiH
Crna Gora
Srbija


Ketortni ugalj


SFR Jugoslavija


SR Hrvatska
Slovenija
BiH
Makedonija
Crna Gora
Srbija


1961.


453


346
14
93


—.


80591


59793


20798


171,7
76,6
39,5
17,5

38,0


27,1
5,8
0,1


19,9
0,9
0,3

1965.


1429
992
344


—.


35

59


581
199
121
45—.


216


10173
2544
4197

167
733
2532


100356
74532
25824


154,7
59,4
29,4
19,1


3,8
42,8


26,7
6,8
0,0
19,2
0,2
0,3
0,0


1970. Index Broj pro-Strukt.
1970/1961 izvod. 1970. g.
u 1970.


1466 323 15 100,0
1352 390 11 92,2


94 671 2 6,4
5 5 1 0,1
— — — —


— — — —


15 150 1 1,0


891 7 100,0
181 2 20,3
306 2 34,3
124 2 13,9


— — —
— — — —


281 1 31,5


30438 11 100,0
13226 3 43,4
16367 6 53,8

— —


43 1 0,1
802 1 2,6


— — —


122091 151 2 100,0
90982 152 1 74,5
31109 149 1 25,5


174,8 102 * 10 100,0
51,2 66 3 30,0
37,6 95 2 21,5
23,3 133 2 13,3
8,7 87 1 4,9


53,9 164 2 30,8


23,1 85 5 100,0
6,5 112 28,1
0,0 — —
16,0 80 69,3
0,2 22 0,8
0,2 66 0,8


— — — —


one su čak šta više krupne ma da su nam recimo potrebni optimalni kapaciteti
za proizvodnju ploča svih vrsta, građevne stolarije i parketa, nego se radi
o integraciji poslovne politike u cilju postizanja većih financijskih efekata, do
koje se dolazi smišljenom podjelom rada u proizvodnji i nastupima na tržištu.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Vidimo primjere elektroenergije, metalurgije, nafte, trgovine itd. koji zbog
svoje bolje organiziranosti nastupaju superiorno i nameću svoje uvjete u pogledu
cijena, izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i modernizacije.


Nalazimo se sada u fazi samoupravnog sporazumjevanja i društvenog dogovaranja,
pa je prilika da svoje šanse ne propustimo. Jer, baza, (materijalni
i institucionalni uvjeti) s kojima sada raspolaže drvna industrija SRH-e u cjelosti
i u kojima danas živi i radi, pomalo zatvaraju vidike i jasniju perspektivu
ovoj inače gospodarski izvanredno interesantnoj grani. Radi toga je potrebno
akcenat cjelokupne problematike staviti na determinantu egzistencije i perspektivnog
razvoja naše drvne industrije, jer ona raspolaže s vlastitom sirovinskom
bazom, ima kadrove, ostvaruje visok neto devizni efekat, ali sama ne
reproducira dovoljno sredstava da osigura mogući razvoj i upravo su sredstva
ograničavajući faktor daljnjeg razvoja naše grane. Zato predlažemo:da se mjerama privredne politike izgrađuju ravnopravniji odnosi između
pojedinih industrijskih grana i djelatnosti;

da se više vodi računa o šumsko drvnom kompleksu kao propulzivnim
djelatnostima od posebnog značenja za privredu Republike, a osobito
za nerazvijena područja;

da programi razvoja pojedinih poduzeća i grupacija, odnosno djelatnosti,
budu što više usklađeni i usaglašeni i da se to provede kao obvezno
putem Samoupravnih sporazuma;

da se pilanski kapaciteti zadrže na postojećoj razini i da se na tom području
zahtjeva djelotvornija suradnja šumarstva i prerade drva;

da se ne dozvoli izgradnja ili veća rekonstrukcija ni jednog značajnijeg
objekta bez suglasnosti udruženih proizvođača;

da se odnosi unutar grane i između šumarstva što prije reguliraju samoupravnim
sporazumima i dogovorima;

da se neprestano vodi računa o kompleksnom korištenju drvne sirovine
i da struka u tome dobije puni smisao svoje riječi, osobito putem Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije;

da na temelju programa srednjoročnog i projekcije dugoročnog razvoja
drvne industrije SRH-e Privredna komora SRH-e i Udruženje proizvođača
drvne industrije s financijskim institucijama SRH-e iznađu rješenja
kreditiranja objekata planiranih u ovom srednjoročnom razdoblju;

da se u većoj mjeri integrira rad naučno-istraživačkih institucija — fakulteta
i instituta, te razvojnih grupa unutar poduzeća radi dobivanja
najboljih rješenja u praksi;

da sva ponašanja privrednih subjekata budu usmjerena ka stabilizaciji
naše privrede, smirivanju i uravnoteženju ekonomskih tokova što je
uvjet za konsolidaciju i naše grane.
Van svake je sumnje da u cjelokupnoj problematici drvne industrije vrlo
značajnu ulogu imaju inženjeri i tehničari, pa se može reći da će daljnji razvoj
naše grane u velikoj mjeri zavisiti i od njih samih — od njihovog kreativnog
rada i nastojanja.