DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Pozitivan ostatak ukupnog prihoda u sebi sadrži konkretnu cijenu reprodukcije
biološke proizvodnje posječenog drva, rente i ekstra-dohodak. Zbog
toga ta sredstva ne smiju ulaziti u dohodak za raspodjelu, već imaju karakter
sredstava za ulaganje u održavanje i proširenje materijalne osnove proizvodnje,
isključivo za šumarstvo.


Izdvojena sredstva (90%) služe kao baza za izradu cjenika amortizacije
šuma po vrstama drveta i sortimentima.
Obračun amortizacije vrši se mjesečno množenjem jediničnih cijena s količinom
prodane drvne mase po sortimentima i vrstama drveta.


Kod realizacije plana u šumarstvu moguća su odstupanja po količini i kvaliteti
sortimenata. Zbog toga je potrebno i kod konačne raspodjele izdvojiti iz
dohotka ono što nije rezultat sadašnjeg uloženog živog rada radnog kolektiva.
Mi smo za ta izjednačivanja postavili nekoliko metoda, koje zbog opsega ovoga
izlaganja sada ne možemo ovdje opisati.


6.0. ZAKLJUČAK
Ustavnim amandmanima dana je opća definicija OOUR-a. Mi smo u skladu
s tom definicijom pokušali definirati OOUR-a u šumarstvu i to ovako:


»Osnovnu organizaciju udruženog rada u šumarstvu sačinjavaju radnici
koji rade na poslovima gospodarenja šumama i drugim pomoćnim djelatnostima
u šumarstvu, na određenoj šumskoj površini, čiji se rad može vrednovati
na tržištu, a osigurava trajno intenzivno gospodarenje i stvaranje dovoljnosredstava za ulaganje u jednostavnu biološku reprodukciju, te makar minimum
sredstava za ulaganja u proširenu biološku i tehničku reprodukciju.«


Na temelju ove definicije konstatirali smo da osnovna organizacija udruženog
rada u šumarstvu može da obuhvati:


a) Ukupnu površinu šumsko-privrednog područja,


b) Samo jedan dio šumsko-privrednog područja.


Ako se prihvati prvi oblik OOUR-a potrebno je obavezno unutar istih organizirati
jedinice nižeg reda, kao što su radne, obračunske ili slične jedinice.
Internim aktima treba regulirati prava i dužnosti te međusobne odnose
tih organizacionih jedinica unutar osnovnih organizacija udruženog rada.


Ako se prihvati drugi oblik OOUR-a mora se organizirati radna organizacija
kao jedinica višeg reda. U tom slučaju međusobni odnosi, prava i obaveze
između OOUR-a i radne organizacije reguliraju se međusobnmi samoupravnim
sporazumom.


Opće je poznato u teoriji i praksi da idealne organizacije privrednog modela
nema niti u jednoj oblasti privređivanja, a u šumarstvu pogotovo. Svaki
oblik organizacije ima svoje prednosti i nedostatke. Zbog toga je potrebno postaviti
onaj oblik organizacije koji se najbolje može prilagoditi uvjetima sredine
i vremenu u kojem se stvara. Elemente za donošenje odluke treba da dade
detaljna ekonomska analiza te materije.


Dohodak se u praksi poklapa s novostvorenom vrijednošću. Novostvorena
vrijednost nastaje kao rezultat sadašnjeg uloženog živog rada i predstavlja
sredstva namijenjena za raspodjelu radnom kolektivu.


Stimulativna raspodjela po načelu »za jednaki rad jednaki osobni dohodak
« moguća je jedino onda ako se određenim planskim instrumentima svedu