DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 43     <-- 43 -->        PDF

1.0.1. Udruživanje OOUR-a u radnu organizaciju.
Radna organizacija je trajan organizacioni oblik udruženih osnovnih organizacija
udruženog rada u kojoj su svi radnici povezani zajedničkim samoupravnim
i društveno-ekonomskim interesom radi stvaranja dobara za podmirenje
potreba društva.


Udruživanje osnovnih organizacija udruženog rada u radnu organizaciju
treba da se vrši na temelju ovih načela: načelo dobrovoljnosti,
načelo suglasnosti, načelo ravnopravnosti svih osnovnih
organizacija udruženog rada.


Da bi došlo do udruživanja, odnosno do osnivanja radne organizacije treba
da se ispune ovi uvjeti: da postoje najmanje dvije OOUR-a,
da je izražena volja radnika OOUR-a, da postoji sporazum
između OOUR-a, kojim se reguliraju međusobni odnosi,
prava i obaveze. Sporazum služi kao osnovni normativni akt u
radnoj organizaciji, na osnovu kojega se donose svi ostali normativni akti
(Pr a v i 1 n i c i).


Iz duha amandmana proizlazi da odnose u radnim organizacijama treba
postaviti na samoupravnim principima, s jasno definiranim međusobnim odnosima
u cilju uspostavljanja racionalne organizacije koja će omogućiti efikasno
i ekonomično poslovanje svake osnovne organizacije udruženog rada, odnosno
radne organizacije kao cjeline.


1.0.2. Položaj šumarstva u duhu amandmana XXI i XXII
Šumarstvo zbog svoje specifičnosti u gospodarenju šumama, te tretmana
šume kao dobra od općeg interesa treba, u duhu Ustavnih amandmana, posebno
tretirati. Poseban tretman treba da dođe naročito do izražaja kod postavljanja
organizacije za gospodarenje šumama, počevši od šumskih gospodarstava
pa do osnovnih organizacija udruženog rada u šumskom gospodarstvu,
odnosno u šumarstvu.


Razmatranje problematike formiranja osnovnih organizacija udruženog
rada u šumarstvu u duhu Ustavnih amandmana i jeste zadatak ovog napisa.


2.0 ZADAĆA I CILJ ORGANIZACIJE
Organizacija privrednog modela ima zadaću da međusobnim usklađivanjem
svih dijelova proizvodnog organizma omogući najekonomičniju proizvodnju
dobara za podmirenje potreba društva. To znači, pronalaženje ekonomski
najefikasnije metode rada, rukovođenja i samoupravljanja radnom organizacijom,
kao i njenim organizacionim jedinicama.


Organizacija ne postavlja ni ciljeve niti zadatke, već raspoređivanjem
i usklađivanjem svih elemenata proizvodnje omogućuje da se postavljeni programi
aktivnosti čim efikasnije realiziraju.


Djelatnost oko organizacije privrednog modela javlja se još prije osnivanja
radne organizacije, a traje i nakon prestanka rada radne organizacije,
odnosno nakon njenog rasformiranja. Iza toga slijedi da je vijek djelatnosti
organizacija dulji od vijeka života i rada same radne organizacije. To je zbog
toga, jer su još prije osnivanja radne organizacije potrebne detaljne organi