DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 42     <-- 42 -->        PDF

prava te organizacije kao cjeline koji proizlaze iz međuzavisnosti u radu ili
zajedničkog rada udruženim sredstvima, kao ni jednostrano mijenjati međusobne
obaveze.«


Stav 3. navedenog amandmana regulira pitanje dohotka slijedećom for


mulacijom: »Dohodak raspoređuju radnici u osnovnoj organizaciji udruženog
rada za svoje osobne i zajedničke potrebe i za potrebe proširenja materijalne
osnove udruženog rada i podizanja radne sposobnosti radnika.«


»Svakom rad.niku u organizaciji udruženog rada pripada, saglasno načelu
raspodjele prema radu, osobni dohodak srazmjerno rezultatima njegovog rada
i njegovom osobnom doprinosu uspjehu i razvoju organizacije koji je dao
svojim ukupnim, tekućim i minulim radom u njoj«.


Stav 4. regulira mjerilo raspodjele dohotka slijedećom formulacijom:
»Radnici u osnovnoj organizaciji udruženog rada utvrđuju osnove i mjerila
raspoređivanja dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u skladu s
osnovama i mjerilima utvrđenim samoupravnim sporazumima i društvenim
dogovorima «.


Stav 7. regulira mjerila za raspoređivanje sredstava koja se ulažu u materijalnu
osnovu rada, ovom formulacijom: »Sredstva raspoređena u osnovnoj
organizaciji udruženog rada za proširivanje materijalne osnove rada, kao dio
zajedničkih sredstava društvene reprodukcije, služe proširenju materijalne
osnove rada u toj organizaciji i u društvu kao cjelini, saglasno interesu radnika
u organizaciji udruženog rada da se u njoj koriste tim sredstvima ili da
ih udružuju sa sredstvima drugih organizacija radi zajedničkog rada i poslovanja
«


Stav 10. glasi: »Prema organizaciji udruženog rada koja ne ispunjava svoje
zakonom utvrđene obaveze ili koja svojim poslovanjem teže ošteti društvene
interese ili u kojoj se bitno poremeti ostvarivanje samoupravnih prava radnika,
mogu se, pod uslovima i po postupku predviđenim zakonom, poduzeti
posebne zakonom utvrđene privremene mjere.«


Temeljna misao amandmana XXI jeste reguliranje uvjeta i osnova za
organiziranje i poslovanje osnovnih organizacija udruženog rada. Ti osnovi
se definiraju u reguliranju:pravno-ekonomskih uvjeta, društvenih kriterija,
pravu odnosno volji radnika.
Za osnivanje osnovne organizacije udruženog rada moraju u isto vrijeme
postojati sva tri navedena kriterija. Iz ovih kriterija proizlaze elementi koji
definiraju ustavnu kategoriju osnovne organizacije udruženog rada, a to su:
udruženi rad radnih ljudi, sredstva društvene reprodukcije,
koja omogućuju trajan intenzivan razvoj, trajan
organizaconi oblik, mogućnost samostalnog vrednovanja
ekonomskog efekta udruženog rada, samoupravnost,
odnosno samostalnost radnika pri odlučivanju
o rezultatima svoga rada.


Ovi elementi predstavljaju osnove na kojima se zasniva osnivanje i djelovanje
osnovnih organizacija udruženog rada u duhu Ustavnih amandmana.
Oni predstavljaju uvjete koje treba da ispuni dio radne organizacije ako se
želi organizirati kao osnovna organizacija udruženog rada.


218