DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1972 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Kar akter izaći ja tipova tla


Rendzine na dolomitičnom vapnencu su plitka, jako skeletna tla. Na profilima
Kozino 1, Pođar 1 jasno se ističe oko 3 cm debeo Ao podhorizont, koji
tvore borove iglice različitog stupnja razgrađenosti. Zbog obilja skeleta profil
tla je prozračan i propušta vodu, a sitnica tla, mada je po teksturi glina, porozna
je i dobro je ocjedita zbog stabilne mrvičasto graškaste strukture.


Kemijska svojstva pokazuju da je reakcija tla, praktički, neutralna. Osim
toga, rendzina na trošnom dolomitičnom vapnencu (Pođar 1) zbog obilja sitnih
skeletnih čestica sadrži velik postotak slobodnih karbonata.


Spomenuta tla su dosta do jako humozna, dobro opskrbljena s K2O, a slabo
opskrbljena s P2O5.


Smeđa tla na vapnencu površinski su najviše zastupljena na plohama Kožinski
Gaj, Pođar i Komaji. Pojavu navedenih tala ilustriraju profili Kozino 2
i Pođar 2, kojih su površinski horizonti slični naprijed opisanim plitkim tlima
na odgovarajućim plohama, ali s manje humusa (dosta humozno), ne uzevši u
obzir posebno izdvojeni podhorizont A0A1 profila Pođar 2.


Dublji horizont tih tala su lake gline, dobro formirane graškasto-mrvičaste
strukture. Reakcija tla je slabo kisela, slobodnih karbonata nema; C : N
odnos je povoljan kao i kod većine takvih tala, a što se tiče aktivnih hraniva,
ta su tla kao i. rendzine dobro opskrbljena fiziološki aktivnim kalijem, a fosforom
su slabo opskrbljena.


Tla na dolomitu zastupljena su na plohi Sutina s rendzinama i posmeđenim
rendzinama te su predstavljena profilom Sutina 1. To su pretežno plitka
tla, a po mehaničkom sastavu sitno pjeskovita ilovača, odnosno p ješko vito glinena
ilovača — skeletoidna; skelet je karbonatan. Reakcija tla je praktički
neutralna, a količina slobodnih karbonata veća je od 55°/o. Površinski horizont
je jako humozan, a prijelazni horizont još uvijek dosta humozan. Analogno
sadržaju humusa je i udio dušika u tlu, a i C : N odnos je povoljan. U pogledu
fiziološki aktivnih hranjiva to je tlo na granici slabe i osrednje opskrbljenosti
s K2O, a slabo je opskrbljeno fiziološki aktivnim P2O5. Prema tome, hranidbena
vrijednost navedenih tala na dolomitu manja je od tala na vapnencu.


Lesivirano tlo na dubokom crveničnom diluviju. Tla u šumi Topolje (Rab)
predstavljena su profilima Topolje 1 i Topolje 2, a pedosistematski pripadaju
lesiviranom tlu, koje se razvilo na dubokom crveničnom diluviju. Tlo je bez
skeleta i kamena vapnenca (koji ovdje čini geološku podlogu) do dubine kopanja
profila od 120 cm. Ovdje su zastupljena najdublja tla od svih izdvojenih
ploha, jer kamena podloga nije limitirajući faktor dubine profila. Po mehaničkom
sastavu u vodi to su ilovasta, lagana tla, više ili manje pjeskovita.
Dubinom profila količina glinenih čestica polagano raste, a naglo se povećava u
B-horizontu, kojega dubina kod spomenutih tala varira u granicama između 30
i 80 cm. Mehanički sastav B-horizonta, određivan u Na-pirofosfatu, je teška
glina.


Reakcija tla je kisela te u odnosu na ostale plohe, tla profila Topolje 1 i
Topolje 2 su najkiselija.
Humusno akumulativni horizonti dubine do oko 10 cm dosta su humozni.
Količina humusa po analiziranim horizontima naglo pada dubinom, ali rijetko