DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 91     <-- 91 -->        PDF

DRUŠTVENE VT.TESTT


ZAPISNIK
sa 21. sjednice U. O-a Saveza ITSIDH-e
održane dne 26. 4. 1972. god.


Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Prof. dr Z. Potočić, dr B. Prpić, mr N.
Komlenović, Z. Zorić i mr A. Krstinić.


Prisutni članovi N. O.: ing. V. Fašaić,
ing. S. Vamjković i ing. Z. Hajdin.


Dnevni red:


1.
Saopćenja
2.
a) Završni račun za 1971. godinu
b) Financijsko poslovanje glasila »Šumarski
List«
c) Proračun
prihoda i rashoda za 1972.
godinu


3. Pripreme za godišnju skupštinu Saveza
4.
Razno
ad 1.


— Dopis inženjera i tehničara Hrvatske
kao i materijal sa treće sjednice Centralnog
odbora Saveza inženjera i tehničara
Jugoslavije primljen je na znanje.
— Savez društava šumarsiko-tehničkog
osoblja SR Hrvatske može povremeno koristiti
naše prostorije za održavanje sastanaka
s time da pravovremeno izvjesti Savez
o datumu održavanja sastanaka, kako
ovi sastanci ne bi došli u vremensku koliziju
sa sastancima koje održava Savez.
— Do danas je stiglo ukupno šest (6)
dopisa, od naših teritorijalnih društava,
koji se odnose na akcioni program. U svojim
dopisima teritorijalna društva izražavaju
suglasnost sa predloženim akcionim
programom. Isti treba umnožiti te dostaviti
učesnicima slijedeće godišnje skupštine
Saveza.
— Savezu inženjera i tehničara Hrvatske
treba platiti članarinu za 1972. godinu
u iznosu od 700,00 N din.
— U vezi dopisa Instituta za drvo, koji
se odnosi na problem davanja prostorija
u najam te preinakama u prostorijama
koje sada koristiti Institut za drvo odnosno
»Exportdrvo«, U. O. je stao na stanovište
da Institut za drvo ne može samostalno
raspolagati sa prostorijama u smislu
davanja u najam istih bez odobrenja
U. O. ovog Saveza. Unazad 4 godine ovaj
Savez je sklopio posebne ugovore o korišćenju
prostorija sa Institutom za drvo te
sa »Exportdrvom«. U. O. također smatra
da se adaptacije u prostorijama koje koristi
Institut odnosno »Exportdrvo« ne mogu
vršiti bez odobrenja U. O. ovog Saveza.


— Materijal primljen od Centra za razvoj
drvne industrije Slav. Brod je primljen
na znanje.
ad 2.


— a) Završni račun za 1971 .godinu je
primljen od strane članova Upravnog i
Nadzornog odbora. Ostvareni su prihodi u
iznosu od 247.852,95 din i izvršeni rashodi
u iznosu od 195.597,65 din. Višak prihoda
od 52.255,30 din raspoređuje se na slijedeći
način:

17.000 dinara prenosi se u prihode za
glasilo Šumarski List za 1972. godinu.

15.000 dinara prebacit će se u fond za
investicije kako bi se mogli izvršiti
nužni popravci oluka na zgradi Saveza.

Iznos od 5.000 dinara se određuje za
troškove popravka stolica u »Šumarskom
klubu«.
— Stalnim službenicim ovog Saveza odobrava
se isplata razlike osobnog dohotka
od isplaćivane akontacije vrijednosti
bodova za 1971. god. u iznoisu od 6.283,55
brutto din, a ostatak od 11.971,75 dinara
ostavlja se u fond zajedničke potrošnje —
slobodni dio.
— Iz istog fonda će se tokom 1972. god.
isplatiti stalnim službenicima Saveza naknada
za korištenje godišnjeg odmora.
— b) Stanje glasila »Šumarski List« će
se raspraviti na slijedećoj sjednici.
— c) U načelu prima se predloženi predračun
prihoda i rashoda za 1972. godinu s
lime da se izvrše potrebne korekture, s
obzirom da će tokom 1972. godine u Savezu
raditi tehnički tajnik sa mjesečnim prinadležnostima
od 1.500,00 din mjesečno u
netto iznosu.
ad 3.


— Odlučeno je da se termin za održavanje
godišnje skupštine (12. 5. 1972) pomakne
na 9. 6. 1972. godine. Skupština će se
održati, kao što je i na prethodnom sastanku
bilo dogovoreno, u velikoj dvorani
Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Svi referati
te izvještaji za godišnju skupštinu
moraju biti zgotovljeni do 18. 5. 1972. god.
(slijedeća sjednica U. O.). Stručni referati
175
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 92     <-- 92 -->        PDF

će se umnožiti (kao i Akcioni program) te
dostaviti učesnicima godišnje skupštine.


ad 4.


— Ing. A. Mudrovčić je izvjestio prisutne
članove Upravnog i Nadzornog odbora
o održanom sastanku Izvršnog odbora Inžnjera
i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, koji je održan
na Bledu.
— Na sastanku se među ostalim diskutiralo
o predstojećem svjetskom šumarskom
kongresu, koji će se održati ove godine
u Argentini. Naš republički Savez neće
poslati svog delegata.
— Na istom sastanku je zaključeno da
će od ove godine Republički Savezi plaćati
članarinu Saveznom Savezu umjesto
dosadašnjih 3.500,00 din godišnje, 5.500,00
din.


— Predstojeća godina je »godina kvalitete
« pa je zaključeno da bi republički Savezi
trebali načiniti programe aktivnosti
vezane za »godinu kvalitete«.
— Ing. R. Antoljak se prima u radni odnos
sa skraćenim radnim vremenom (4 sata)
uz mjesečne prinadležnosti od 1.500,00
din mjesečno u netto iznosu. Opseg njegova
rada je definiran njegovim pismenim
prijedlogom kojeg je Upravni i Nadzorni
odbor Saveza prihvatio uz jednu nadopunu,
a to je da će drug ing. R. Antoljak
preuzeti i upravu zgrade od druga A. Lipnjaka.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.
Tajnik:
Mr. Ante Krstinić, v. r.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 93     <-- 93 -->        PDF

SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


— Sadržaj
članka ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa, da donese nešto
novo s područja znanosti ili da informira o iskustvima šumarske ili drvarske
prakse koja će poslužiti promicanju šumarstva i drvne industrije.

Obim radova ne smije, u pravilu, prelaziti 10 do 15 tiskanih stranica (15 do 20
stranica rukopisa s prorjedom). Članci trebaju biti pisani sažeto i razumljivo, a
njihovi naslovi moraju biti kratki. Radovi koji ne odgovaraju ovim postavkama,
a inače su vrijedna sadržaja, tiskat će se nakon skraćenja i dogovora s autorom.

Rukopisi trebaju biti pisani strojem i to s prorjedom. Piše se samo na jednoj
stranici arka papira tako da druga stranica ostane čista. Iza citata korišćene literature
navodi se prezime autora i početno slovo njegova imena, a iza toga slijedi
godina objavljivanja citiranog rada koja se stavlja u zagradu. Prezime i ime autora
piše se velikim slovima. Primjer: EMROVIĆ B. (1954.). Na kraju članka se donosi
popis literature abecednim redom i to prezime i ime autora, godina objavljivanja,
naslov rada, ime časopisa, redni broj časopisa u kojemu je tiskan članak te početna
i završna stranica članka. Primjer: BOJANIN, S. 1971.: Analiza rada zglobnih
traktora kod izvlačenja debala, Šum. list 7—8, str. 231—255. Kod citiranja
knjiga ispisuje se prezime i početno slovo imena autora, godina izdanja, naslov,
broj izdanja (ako ih je više) i mjesto naklade. Primjer: ŠAFAR, J. 1963: Ekonomski
i biološki temelji za uzgajanje šuma, Zagreb.

Na kraju članka potrebno je donijeti zaključak iz kojega je vidljiv sadržaj i rezultati
rada. Zaključak može poslužiti ujedno i kao sažetak koji se prevodi na
jedan od stranih jezika (engleski, njemački, francuski). Molimo autore da ne prevode
sami budući da Redakcija to povjerava određenom stručnjaku. Zaključak
(sažetak) ne bi smio u pravilu prelaziti jednu stranicu tiskanog teksta.

Fotografije, grafikoni i crteži uz tekst članka moraju biti jasni i gotovi za reprodukciju.
Fotografije moraju biti na papiru visokog sjaja i većih dimenzija, a grafikoni
i crteži na pausipapiru ili na glatkom risaćem papiru. Fotografije, grafikoni
i crteži moraju biti 2—3 puta veći od veličine otiska u časopisu.
— Tabele s puno brojeva moli se pisati s tušem na pauspapiru.

Tumač fotografija, grafikona i crteža prilaže se na odvojenom listu, a obrojčava
se kao navedeni prilozi. Ako grafikoni i crteži imaju ispisan tumač, to, dakako,
nije potrebno. Mole se autori da označe u rukopisu mjesta gdje žele da se tiskaju
fotografije, grafikoni, crteži i tabele.

Autor šalje Redakciji vlastoručno potpisan članak u dva primjerka, a uz potpis
stavlja svoje zvanje i adresu. Primljeni se rukopisi ne vraćaju. Autor ima pravo
na 50 besplatnih separata i ukoliko ih želi više neka to navede. U popratnom
dopisu potrebno je poslati broj svoga žiro-računa.
UREDNIŠTVO


ISPRAVAK


U Šumarskom listu broj 11—12, 1971. u članku Dr Ive Spaića, potkrala se slijedeća
pogreška: na str. 432, 9. redak odozdo umjesto »djelovanjem opasan za parazite«
treba stajati »djelovanjem manje opasan za parazite«. Molimo cijenjene čitaoce da
ovu ispravku uzmu u obzir.


Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Ovaj broj
je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač: Savez inženjeratehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg 11,
tel. br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata na Šumarski
list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 150,00 N. d. Pojedinci 30,00 N. d., studenti i učenici
7,50 N. d. Inozemstvo 10 dolara USA — Tisak: Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš«, Samobor
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 95     <-- 95 -->        PDF

SI. 1 — Odozgo prema dolje i s lijeva na desno:


.1. red: Lymantria mcnacha, Sirex gigas, Purpuricenus cinctus, Las ccampa quercus


2. red: Lymantria dispar, Melolcntha melolomtha, Aporia crataegi
3. red: Polyphylla fullo, Scolytus scolytus, Gryllus campectrjs
4. red: Calosoma sycophanta, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus


ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 96     <-- 96 -->        PDF

g m>f —i
´^am/S^


ž*l


SI. 2 — Odozgo prema dolje i s lijeva na desno:


1. red: Antimalarija-izdanja. Anopheles funestus, A. sinensis, A. funestus, A. gambiae
2. red: Suzbijanje skakavaca. Schistocerca gregaria
3. red: Marpesia ac.li´a tervisia, Papiillo ulysses autalycus, Graphlum We´skoi
4. red: Ornithoiptera priamus poseidon, Euploea callithoe Duerrsteini, Papilio euchenor
5. red: Parthenos sylvia pherekides, Doleschallia dasylus, Ornithoptera paradisea


ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 97     <-- 97 -->        PDF

SI. 7. — Picea pungens var. glauca Beisnn. (1). Abies pinsapo Boiss. (2). Park oko
Alnochova dvorca
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 98     <-- 98 -->        PDF

p&


V


^SlS


m


, "i ´""
SI. 8. — Liriodendron tulipifera L. Park oko kurije »PODOLJE«, Starogradska ul. 30
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 99     <-- 99 -->        PDF

"Hl* -^P


-


^SOfeS?1


* 5


...*´-.´4»;.,-´ -«fi^3´ Ü
i*?*


SI. 9. — Gleditsia triacanthos f. inermis Willd. Park »BISTRAC«
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 100     <-- 100 -->        PDF

\Mfi


wm.


mk.
nigra L. Park oko šmidhenova kupališta kraj Samobora
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 101     <-- 101 -->        PDF

SI. 11. — Abies nordmanniana Lk. (Spach). Park u Lugu kraj Samobora
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 102     <-- 102 -->        PDF

SI. 12. — Fagus sylvatica atropunicea West. Park u Lugu kraj Samobora
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 103     <-- 103 -->        PDF

´-.. t


SI. 13. — Acer japonicum Thunb. Vrt »GUŠIC«, Starogradska ul, br. 32
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 104     <-- 104 -->        PDF

\
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Si. 14. — Park u Lugu kraj Samobora