DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 89     <-- 89 -->        PDF

MEĐUNARODNI SKUPOVI


SEPTIMO CONGRESO FORESTAL MUNDIAL
SEVENTH WORLD FORESTRY CONGRESS
SEPTIEME CONGRES FORESTIER MONDIAL


BUENOS AIRES (ARGENTINA) 1972


VII SVJETSKI ŠUMARSKI KONGRES


Savjet FAO-a izabrao je Argentinu za zemlju-domaćina VII Svjetskog
šumarskog kongresa. Kongres će se održati u Buenos Airesu u vremenu od 4.
do 18. listopada 1972. godine.


Zamišljeno je da se rad Kongresa podijeli u tri faze:


— inicijalna faza, nazvana »Globalna procjena«, određena je za analizu
razvoja svjetskog šumarstva u posljednjih šest godina, tj. od VI Svjetskog šumarskog
kongresa održanog u Madridu u lipnju 1966. godine, koja će obrađivati
temu: »Svjetsko šumarstvo u posljednjih šest godina«. Glavne točke ove
teme su slijedeće:
a) Osnovni šumarski problemi današnjeg svijeta, kako na njih gleda FAO.
O tome će govoriti šef odsjeka za šumarstvo FAO-a ,koji će analizirati evoluciju
u šumarstvu u posljednjih šest godina te ukazati na glavne aktualne probleme
šumarske politike.


b) Progres i tendencije u šumarskoj znanosti i tehnologiji promatrane od
strane IUFRO-a (Međunarodne zajednice organizacija za istraživanja u šumarstvu).
O tome će govoriti predsjednik IUFRO-a, koji će iznijeti sadašnju situaciju
s obzirom na šumarska istraživanja, naglasiti glavna dostignuća u posljednjih
šest godina te ukazati na najperspektivnije pravce istraživanja u šumrstvu.


c) Nezavisan pogled na ulogu i aktivnost svjetskog šumarstva. Predviđeno
je da će neka ugledna ličnost iz međunarodnog javnog života iznijeti za cjelokupnu
svjetsku javnost sliku suvremenog šumarstva i naglasiti važnost ove
grane privrede za današnji svijet.


— centralna faza, nazvana »Funkcionalna analiza«, određena je za analizu
tekućih specifičnih problema u šumarstvu. U prvom dijelu ove faze radit
će osam tehničkih komisija i to: za uzgajanje šuma, obrazovanje u šumarstvu,
konzervaciju šuma i rekreaciju, eksploataciju šuma, istraživački rad u šumarstvu,
ekonomiku, administraciju i planiranje te drvnu industriju, dok će se u
osmoj komisiji obrađivati svi ostali problemi koji se ne uklapaju u postojeću
strukturu Kongresa. Drugi je dio ove faze posvećen detaljnoj razradi osnovne
teme Kongresa: »Šume i socijalno-gospodarski razvoj«, a bit će prikazan kao
»Doprinos domaće regije Kongresu«. Ovoj se temi pridaje osobiti značaj s ob


ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 90     <-- 90 -->        PDF

žirom na to da sadašnji i budući potencijal Latinske Amerike daje ovom kontinentu
istaknuto mjesto u svijetu. U tu će se svrhu, u okviru šest plenarnih
zasjedanja, obrađivati slijedeći problemi:


a) Socijalno i gospodarsko značenje šuma u integralnoj poljoprivrednoj
politici.


b) Sudjelovanje šumarstva u javnom odlučivanju kao osnova za progres
u zemljama u razvoju.


c) Modernizacija šumarskog zakonodavstva i financijske inicijative vlada
za ubrzanje razvoja šuma.


d) Mehanizacija i racionalizacija šumskog rada; tehnički, socijalni i gospodarski
aspekti.


— finalna faza bit će posvećena »Akcionom planu za slijedećih šest godina
«. Predviđeno je da se u toj fazi, u okviru četiri plenarna zasjedanja, obrade
slijedeće teme:
a) Osnovna studija FAO-a o šumarskoj politici, pravu i administraciji.


b) Procjena mogućnosti izvođenja, s političkog stajališta, preporuka formuliranih
od strane tehničkih komisija.
c) Sadašnjost i budućnost Svjetskih šumarskih kongresa.
d) Rad na tekstu koji će se pod naslovom »Deklaracija VII Svjetskog šu


marskog kongresa« donijeti na završnom zasjedanju i koji će sadržavati glavne
zaključke i preporuke Kongresa.


U vrijeme Kongresa bit će održani međunarodni festival šumarskih filmova,
međunarodna izložba šumarstva i drvne industrije te izložba umjetničkog
obrta. Sudionici Kongresa imat će mogućnosti za kraće posjete plantažama,
pilanama, obrazovnim šumarskim institucijama i mjestima od općeg kulturnog
značaja. Dva vikenda bit će iskorištena za cjelodnevne ekskurzije u deltu rijeke
Parana, gdje se nalaze najveće na svijetu plantaže topola i vrba (više od


100.000 ha). Prije i poslije Kongresa organizirat će se po šest studijskih putovanja,
od kojih će tri biti unutar Argentine, a tri u Brazilu, Čileu i Paragvaju.
Službeni jezici Kongresa bit će engleski, francuski i španjolski.
Kotizacija iznosi za članove 30 US dolara, a za pridružene članove 10 US
dolara. Uplatom daljnjih 35 US dolara članovi kao i pridruženi članovi predbilježeni
su za kompletne kongresne materijale koje će dobiti kada istu budu
publicirani.


Za sve potrebne informacije u vezi s Kongresom treba se obratiti na slijedeće
adrese:


cio Chairman of the Executive Committee
VII World Foresery Congress
Pueyrredon 2446


Buenos Aires, Argentina


i


VII World Forestry Congress


FAO
Viale delle Terrae di Caracalla
00100 Rome, Italy


I. Mikloš
174