DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 87     <-- 87 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA 1 ČASOPISI


Z ZAGADNIEN ZWIEKSZENIA PRODUKCYJNOSCI LASOW W POLSCE,
Warszawa 1971, Polskie Towarzystwo lesne (Povećanje proizvodnje u šumama Poljske,
Varšava 1971, Izdanje Šumarskog društva Poljske).


Šumarsko društvo Poljske izdalo je knjigu o mogućnostima povećanja produktivnosti
u šumama Poljske. Knjiga ima 348 strana, napisalo ju je 19 ovih šumarskih
stručnjaka: T. Molenda, F. Krzysik, T. Marszalek, W. Krajski, E. Ilmurzynski, L.
Kulig — S. Myczkowski, E. Bernadzki, S. Tyszkiewicz, S. Balut, S. Hejmanowski, W.
Strzelecki, S. Gunia, L. Krolikowski, W. Koehler, S. Ostrowski, J. Greszta, T. Trampler,
B. Rutkowski, B. Zobielski. Svaki je autor obradio jedno poglavlje. Tako je npr.


T. Molenda napisao iprvo poglavlje »Stanje i mogućnosti šumske produikcije«. U drugom
poglavlju F. Krzysik je obradio »Sadašnje i buduće potrebe na drvu«. Redaju
se slijedeća poglavlja u kojima su tretirani problemi produkcije šuma s različitih gledišta
— s ekološkog, fitocenološkog. genetičkog, šumsko-uzgojnog, ekonomskog i si.
da bi konačno u 19. poglavlju B. Zabielski dao konkretne preporuke za povećanje
šumske produkcije u Poljskoj. O tome je B. Zabielski održao pretprošle godine predavanje
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Ova je knjiga svojevrsni uspjeh, jer je plod kolektivnog (timskog) rada od 19
šumarskih stručnjaka Poljske. Zato ima naročitu vrijednost, a posebno za Poljsku
gdje se povećanje šumske produkcije postavlja u prvi plrn. Poljska je nok&d bila
mnogo šumovitija nego danas. Pred 200 godina imala je 43°/», a sad ima samo 26%>
šuma od ukupne površine. To je u apsolutnom iznosu cko 8 miliona ha šuma. Drvna
zaliha na panju kreće se oko 116 m;! ha ili ukupno oko 900 milijuna kubičnih metara.
Računa se da je u 1965. godini prirast iznosio cko 19,4 milijuna kubičnih metara ili
oko 2,5 m:)/ha godišnje dok je godišnji etat bio za 12°/o manji.


Prognoza porasta stanovništva i potrošnje drvne mase za Poljsku izgleda ovako:


Broj stanovnika Potrebna drvna masa
Godina u milionima u milionima ma


1960. 29,8 18,6
1965. 31,6 19,6
1970. 33,4 20,7
1975. 35,5 22,0
1980. 37,6 23,3
1985. 39,6 24,6
2000. ok. 50,0 ck. 31,0


Knjiga je napisana na temelju poljskih iskustava, ali i uz pomoć strane literature
među kojom se ističu publikacije Organizacije FAO. Iza svakog poglavlja navedena
je upotrebljena literatura tako da i s te strane ova knjiga predstavlja posebnu
vrijednost. Zato je preporučam našim šumarskim stručnjacima.


Prof. dr Dušan Klepac


ANNALI DELL´INSTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA,
Vol. I, Arezzo 1970


U ovoj luksusno opremljenoj publikaciji nalaze se na 507 stranica objavljeni ovi
radovi.


ALLEGRI, E. — Index Plantarum Vallis Umbrosae (Popis bilja u arboretum Valambrosa).
U toj studiji naveden je popis vrsta s nomenklaturom u pokusnom arboretumu
koji obuhvaća 9 ha površine u državnoj šumi Vallambrosa. Arboretum se
nalazi na nadmorskoj visini između 900 i 980 m nadmorske visine u prelaznoj zoni
ŠUMARSKI LIST 3-4/1972 str. 88     <-- 88 -->        PDF

između kestenika i jelika. U arboretumu je uzgojeno 3000 egzemplara; u svemu ima


1.200 vrsta koje pripadaju flori šumskih područja Castanetuma, Fagetuma i Picetuma.
CIANCIO, O. — Prove di sfollamento sui pini međiterranei (Istraživanja o proredama
primorskih borova). Istraživanja se odnose na kulture Pinus pinaster-a, Pinus
pinea i Pinus halepensis. Prve intervencije ´treba obaviti vrlo rano,, što će reći u četvrtoj
ili petoj godini nakon sadnje. Poslije prve intervencije broj stabala ne bi smio
pasti ispod 2.300/ha.


CIANCIO, O. — Tavola cormomctrica delF »Eucalyptus camaldulensis a Policoro
(Tablice drvnih masa za Eucalyptus camaldulensis u Policcru). Istraživanja su izvršena
na materijalu dobivenom iz jednodobne eukaliptusove šume između rijeka Sinn´i
i Agri, nedaleko Policora, u provinciji Matera. Numeričkim metodama konstruirane
su dvoulazne tablice drvnih masa za eukaliptus.


GAMBI, G. — STRADAJOI I, G. — Variazioni dell´estratto alcoolico totale da
foglie đi »Pinus pinaster« Ait. (Varijacije alkaloidnog ekstrakta u iglicama primorskog
bora). Sa stabala primorskog bora sabirane su u ´pravilnim vremenskim razmacima
iglice u teku cijele godine. Ekstrakt iglica je proučavan .pomoću »SOXELET«
aparata. Utvrđeno je da krivulje ekstrakta za sva istraživana stabla pokazuju sličan
fenomen ,koji je karakteriziran ritmom krivulja. One pokazuju dva maksimuma:
prvi je prije cvatnje, a drugi je u augustu odnosno septembru.


GATTI, F. — II riconoscimenO´j di alcune provenienze di »Pseudotsuga menziesii«
(Mirb.) Franco, in base alle caratteristiche anatomiche degli aghi. (Prepoznavanje nekih
provenijencija Pseutotsugae menziesii na temelju anatomskih karakteristika iglica).
Istraživanja morfoloških i anatomskih razlika izvršena su na tri provenijencije:
Olga, Darrington i Vernonia.


GUIDI, G. — MORANDINI, R. — L´abetina di Fonte Vetica. Na početku ovog
stoljeća izvršena su pošumljavanja jelom, smrekom, arišem i crnim borom na jednoj
visoravni »Gran Sasso« u Abruzzin. Autori opisuju ta pošumljavanja i daju glavne
smjernice za tretman.


MORANDINI, R. — Note sulla Foresta di Beni Imloul. Šuma »di Beni Imloul» se
nalazi u Alžiru, 200 km daleko od Konstantina. To je šuma Pinus halepensis s površinom
od 80.000 ha.


MORANDINI, R. — Selezione di bosehi da seme đi conifere mediterranee (Selekcija
sjemenskih sastojina mediteranskih četinjača). U okviru aktivnosti Organizacije
FAO nekoliko desetaka sjemenskih sastojina je izabrano:


— Abies cephalonica, A. nordmaniana, A. pinsapo;
— Cedrus atlantica, Cl. libani;
— Pinus brutia, P. halepensis, P. nigra, P. pinaster, P. pinea.
SANESI, G. — SULLI, M. — Misure di umidita e temperatura del suolo nclla
Foresta di Vallombrosa (Firenze). Vlaga i temperatura tla u šumi Valambrosi nedaleko
Firenze.


GIORDANO, A., MONDINO, G. P., PALENZONA, M., ROT A, L., SALANDIN,
R„ Ecologia ed utilizzazioni colturali preveilibili dell´alta Val Pellice. Ekologija i kulturne
mogućnosti u dolini »Val Pellice«. U spomenutoj dolini izvršena su ekološka
istraživanja u kojima se ističu pedološka s različitim pokazateljima, među kojima su
najuočljiviji profili tla prikazani na fotografijama u bojama. Pored toga sastavljene
su pedološke, fitocenološke i sastojinske karte.


Prof. dr Dušan Klepac